งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนการสอนทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ( กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนการสอนทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ( กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนการสอนทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ( กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

2  E-Learning Contents CEC Case Study  E-Learning Website  Learning Management System  Road To Standard

3

4 1. ระดับก่อนปริญญา บทเรียนในรูปแบบ e- Learning 2. ระดับปริญญา • หลักสูตรเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย • เติมเข้มคณิตศาสตร์ • เฉลยข้อสอบ Entrance • โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางไกล ระดับอุดมศึกษา • โครงการติววิทยาศาสตร์พื้นฐานระดับมหาวิทยาลัย

5 บทเรียนในรูปแบบ e- Learning (cont.) 3. ระดับหลังปริญญา • ธุรกิจท่องเที่ยว • SMEs • ภาษาญี่ปุ่น • ภาษาเวียดนาม • จิตวิทยาการบริหาร • การศึกษาความเป็นไปได้และโครงการ

6 1.Flash Content บทเรียนในรูปแบบ e- Learning (cont.)

7 2. Streaming บทเรียนในรูปแบบ e- Learning (cont.)

8

9 TOEFL Online ChulaOnline.Com ChulaOnline Card เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การสอบ TOEFL และ TOEIC ด้วยความ ร่วมมือของผู้ผลิตหลักสูตรออนไลน์ชั้นนำ จากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หลักสูตรเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย สำหรับ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในการเรียน การสอนรูปแบบใหม่ โดยการรับชมวิดีทัศน์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

10 ChulaOnline.Com (cont.) Mini Entrance E-Life Long Learning โครงการสำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน ปลาย ที่กำลังเตรียมตัวสอบ เข้ามหาวิทยาลัย สามารถทดลองทำข้อสอบย้อนหลังกว่า 3,000 ข้อ โครงการเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ สามารถศึกษาผ่านทาง Internet เพื่อลด ข้อจำกัดของการเรียนในเรื่องของเวลาและ สถานที่โดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บุคคลทั่วไปมีโอกาสได้เข้าเรียนใน โครงการเรียนผ่าน Internet โดยร่วมกับสื่อต่าง ๆให้เข้าร่วมโครงการ

11

12 Chula ELS : คุณสมบัติ โปรแกรม • มีความสามารถในการบริหารจัดการบทเรียน ผ่านทางเครือข่าย Internet โดยผู้เรียนผู้สอน สามารถเข้าใช้งานระบบได้แบบ Anywhere Anytime • ประกอบด้วยฐานข้อมูลที่ทำการจัดเก็บข้อมูล ทั้งผู้เรียน ผู้สอน และผู้บริหารระบบ รวมถึง ฐานข้อมูลในด้านหลักสูตร และข้อสอบ • ประกอบด้วยโปรแกรมช่วยสร้างเนื้อหา (Content Authoring Tool) ที่ใช้งานง่ายและ รองรับบทเรียนได้หลายรูปแบบ ทั้ง text-based และ multimedia • สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานและจำนวน บทเรียนได้ไม่จำกัด โดยขึ้นอยู่กับ Hardware และ Software ที่ใช้

13 Chula ELS : คุณสมบัติ โปรแกรม (cont.) • โปรแกรมประกอบด้วยระบบข้อสอบแบบจับ เวลา ตรวจข้อสอบอัตโนมัติ และระบบสุ่ม ข้อสอบ เฉลยข้อสอบ และรายงานสถิติคะแนน และการเข้าเรียน • ประกอบด้วยระบบจัดการไฟล์โฟล์เดอร์ สามารถ upload ไฟล์ได้หลายรูปแบบ เช่น HTML,Flash,Quicktime,Movie,Acrobat,Po werpoint,Word,Real • ประกอบด้วย Collaboration Tools สำหรับ ติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนและอาจารย์ เช่น Webboard และ Chatroom • พัฒนาโดยฝีมือของคนไทย สามารถรองรับ การทำงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

14 Chula ELS : การ นำไปใช้ • ใช้อบรมกับสถาบันราชภัฏ 41 แห่งทั่วประเทศ จำนวนผู้อบรม 1,225 คน • ใช้อบรมกับคณาจารย์จุฬาและบุคคลทั่วไป จำนวนผู้อบรม 366 คน • ใช้งานกับคลังข้อสอบ Entrance ปี 2541-2545 (11 ชุดวิชา ) • เปิดให้บริการฟรีบน ChulaOnline มีผู้สมัครเรียน 627 คน • เข้าร่วมกับโครงการ NIMEWORLD ประเทศญี่ปุ่น • ใช้อบรมภายในบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน • ใช้อบรมภายในสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย • กระทรวงพาณิชย์ • ธนาคารกสิกรไทย

15

16 ประโยชน์ของมาตรฐาน • ทำให้สามารถเนื้อหาจาก LMS หนึ่งมา ผสมและรวมไปใช้งานกับ LMS อีกตัวหนึ่ง ได้ (Mix and Match) • ทำให้การใช้งานไม่ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม • เพิ่มประสิทธิภาพและทำให้เกิดการลงทุน ที่คุ้มค่า • ทำบทเรียนให้เหมาะกับแต่ละบุคคล (Personalization) ได้มากขึ้น (Put the right content to the right person on the right time) • เพิ่มทั้งปริมาณและคุณภาพของเนื้อหา Why Standard Need ?

17 Who does What for Standard

18 Content Aggregation Model • อธิบายหลักในการประกอบ learning object ให้สามารถถูกค้นพบและถูกเรียกใช้ ซ้ำระหว่าง SCORM-complicant LMS ได้ Sharable Content Object Reference Run-time Environment • จะอธิบายหลักในการรันเนื้อหา (Content) โดยที่ SCO ที่ประกอบกันเป็นเนื้อหานั้น จะต้องถูกติดตามได้โดย LMS ซึ่งเป็นผลให้ เราสามารถติดตามข้อมูลผู้เรียนได้ Model (SCORM) Version 1.2

19 1. LMS Categories Conformance Requirements v1.2 2. SCO Categories • LMS-RTE1 • LMS-RTE2 • LMS-RTE3 • SCO-RTE1 • SCO-RTE1 + Mandatory • SCO-RTE1 + Optional • SCO-RTE1 + Mandatory + Optional • MD-XML1 • MD-XML1 + Optional • MD-XML1 + Extensions • MD-XML1 + Optional + Extensions 3. Metadata Categories 4. Content Pacakging Categories • ADLCP-PIF1

20 Conformance Test Suite Version 1.2.3

21 Example : SCO Metadata (cont.)

22 Metadata กลุ่มบังคับสำหรับ SCO • กลุ่ม general บังคับ Catalog Entry Catalog Entry และ Keyword • กลุ่ม Lifecycle บังคับ Version และ Status • กลุ่ม Meta-Metadata บังคับ Meta-Data Schema • กลุ่ม Technical บังคับ Format และ Location • กลุ่ม Rights บังคับ Cost และ Copyrights and other restrictions • กลุ่ม Classification บังคับ Purpose Description และ Keyword

23

24 Example : SCO Metadata (cont.) *************************************** Checking Meta-data for Minimum Conformance Checking Meta-data for well-formedness... *************************************** Meta-data is well-formed *************************************** Validating Meta-data against Schema... *************************************** Meta-data is valid against the Schema *************************************** Checking Meta-data for Mandatory Elements... *************************************** Meta-data contains all mandatory elements *************************************** Checking Meta-data for Optional Elements... *************************************** Meta-data used optional elements correctly *************************************** Checking Meta-data for Extension Elements... *************************************** Extension element(s) have not been used *************************************** Meta-data is SCORM Version 1.2 MD-XML1 + Optional Conformant

25 Already Done. LMS : Import / Export Module SCO Metadata Conformance Plan To Develop. Content Packaging Conformance


ดาวน์โหลด ppt การเรียนการสอนทางไกลอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ลาวัณย์ศิริ ( กรณีศึกษา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google