งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 An inflammation of the brain parenchyma, presents as diffuse and/or focal neuropsychological dysfunction  Most commonly a viral infection with parenchymal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " An inflammation of the brain parenchyma, presents as diffuse and/or focal neuropsychological dysfunction  Most commonly a viral infection with parenchymal."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  An inflammation of the brain parenchyma, presents as diffuse and/or focal neuropsychological dysfunction  Most commonly a viral infection with parenchymal damage varying from mild to profound Encephalitis, Emedicine.com

3  Primary encephalitis  Post - infectious or Para - infectious encephalitis A text book of Infectious disease I, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

4  Virus › Arbovirus : JEV & Dengue virus › Herpes virus (simplex, zoster) › Enteroviruses including coxsackie virus, poliovirus, and echovirus › Other causes include varicella (chickenpox), measles, mumps, rubella, adenovirus, rabies A text book of Infectious disease I, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

5  Most important cause of arboviral encephalitis worldwide, with over 45,000 cases reported annually  Transmitted by culex mosquito, which breeds in rice fields › Mosquitoes become infected by feeding on domestic pigs and wild birds infected with Japanese encephalitis virus › Infected mosquitoes transmit virus to humans and animals during the feeding process

6  1800s – recognized in Japan  1924 – Japan epidemic. 6125 cases, 3797 deaths  1935 – virus isolated in brain of Japanese patient who died of encephalitis  1938 – virus isolated from Culex mosquitoes in Japan  1948 – Japan outbreak  1949 – Korea outbreak  1966 – China outbreak  Today – extremely prevalent in South East Asia 30,000-50,000 cases reported each year

7

8

9

10 EncephalitisJapanese Encephalitis

11 ต่อ แสน ประชากร

12

13  Bacteria › H. influenza › S. pneumoniae › N. meningitidis › M. tuberculosis › Mycoplasma pneumoniae  Others › Rickettsia, Spirochete & Malaria A text book of Infectious disease I, สมาคมโรคติดเชื้อแห่ง ประเทศไทย

14  Measles › 1: 2,000,000 dose, 6-15 day after injection  Mump : Some species of virus  Report › Influenza › Japanese B encephalitis › Pertussis Whole cell › Rabies A text book of Infectious disease I, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

15  Initial Signs › Fever › Headache › Malaise › Anorexia › Nausea and Vomiting › Abdominal pain Encephalitis, Emedicine.com

16  Developing Signs › Altered LOC – mild lethargy to deep coma › AMS – confused, delirious, disoriented › Mental aberrations :  hallucinations  personality change  behavioral disorders ; occasionally frank psychosis › Focal or general seizures in >50% severe cases. › Severe focused neurologic deficits Encephalitis, Emedicine.com

17  Neurologic Signs › Most Common  Aphasia  Ataxia  Hemiparesis with hyperactive tendon reflexes  Involuntary movements  Cranial nerve deficits (ocular palsies, facial weakness) Encephalitis, Emedicine.com

18  Patient History  Physical exam  Work up

19  Prodromal illness, recent vaccination, development of few days → Acute Disseminated Encephalomyelitis (ADEM)  Biphasic onset : systemic illness then CNS disease → Enterovirus encephalitis  Abrupt onset, rapid progression over few days → HSV encephalitis

20  Recent travel and the geographical : › Africa → Cerebral malaria › Asia → Japanese encephalitis › High risk regions of Europe and USA → Lyme disease  Recent animal bites → Tick borne encephalitis or Rabies  Occupation › Forest worker, exposed to tick bites › Medical personnel, possible exposure to infectious diseases

21  Season › Japanese encephalitis : rainy season › Arbovirus infections are : summer and fall  Predisposing factors : › Immunosuppression caused by disease and/or drug treatment › Organ transplant → Opportunistic infections › HIV → CNS infections  HSV-2 encephalitis and CMV infection  Drug ingestion and/or abuse  Trauma

22 › Focal neurological deficit → HSV encephalitis › Hallucination or aphasia → HSV encephalitis › Local paresthesia → Rabies encephalitis › Brain stem signs, Unilateral peripheral motor weakness or Cerebellar sign → Meliodosis › Eschar → Scrub typhus › Parotitis → Mumps › Systemic sign eg. Rash → Mycoplasma & Enterovirus A text book of Infectious disease I, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

23  CBC : usually within the reference range  Electrolytes : usually within reference range › Syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone (SIADH)  Serum glucose : Use this level as a baseline for determining normal CSF glucose values Encephalitis, Emedicine.com

24  BUN/creatinine and liver function tests (LFTs) : Assess organ function and the need to adjust the antibiotic dose  Platelet test and a coagulation profile : indicated in patients with chronic alcohol use, liver disease, or if DIC is suspected  Urinary electrolyte test : Perform this assessment if SIADH is suspected  Urine and/or serum toxicology screening Encephalitis, Emedicine.com

25  Lumbar puncture › CSF examination (Polymorphonuclear cells may predominate early in the illness but are replaced by mononuclear cells within hours)  Viral culture  Viral PCR may identify the virus  Serology tests antibodies to an specific virus → JEV, Dengue, Mycoplasma (4 fold rising ) A text book of Infectious disease I, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

26 WBC/ mm3Protein (mg/dl) CSF / blood glucose (%) NB -Term -Preterm Infant & child 0-32 0-29 0-6 20-170 65-150 15-45 44-248 55-105 60-90 Update on infectious disease 2548, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

27 WBCChemistryStain pressurepandyNo.TypegluprotgramAFB Bacteria Virus TB N,  N  ++ Trace +++ ร้อย-หมื่น สิบ-ร้อย PMN L LNLLNL  N,     +--+-- --+--+ ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก แนวทางการดูแลรักษา, จุฬาฯ • Viral meningitis ในกรณี meningoencephalitis pressure จะสูง • Bacterial meningitis profile ที่เปลี่ยนแปลงก่อน คือ Sugar ถ้าพบว่ามี sugar ต่ำตัวเดียวให้รักษาแบบ Bacterial meningitis ไปก่อน ซึ่งจะพบว่า ถ้า เจาะหลัง 24 -48 ต่อมา จะเป็น profile ดังกล่าว แม้จะให้ยาถูกต้องแล้วก็ตาม แต่ ถ้าปกติแสดงว่าไม่เป็น bacterial meningitis

28  Some bacteria (eg, Mycoplasma, Listeria, Leptospira, Borrelia burgdorferi [Lyme disease]) cause alterations in spinal fluid that resemble the viral profile  An aseptic profile is also typical of partially treated bacterial infections (>33%, especially those in children, are treated with antimicrobials) and of the 2 most common causes of encephalitis—the arboviruses and the potentially curable HSV Encephalitis, Emedicine.com

29  There are several techniques for interpreting › Comparing the peripheral WBC and red blood cell (RBC) count to that of the CSF › Allows one white blood cell for every 700 RBCs  Blood in the CSF increases the protein and it is estimated that 1000 RBCs may raise the CSF protein by 1 mg/dL Pediatrics, Meningitis and Encephalitis, Emedicine.com

30  In any situation when a traumatic LP occurs and the interpretation is difficult, it is better to treat and wait for the results of the CSF culture  When in doubt, treat and attempt the LP later Pediatrics, Meningitis and Encephalitis, Emedicine.com

31  Certain EEG wave patterns can suggest encephalitis due to herpes  Unilateral or Bilateral periodic focal spike with slow activity background A text book of Infectious disease I, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

32

33  Metabolic causes  Drug & Toxicology  Mass lesion  Epilepsy  Subarachnoid hemorrhage  Acute confusional migraine  Autoimmune : SLE  CNS Vasculitis A text book of Infectious disease I, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

34 EncephalopathyEncephalitis FeverUncommon Common Headache UncommonCommon AMS Steady deterioration May fluctuate Focal Neurologic Signs Uncommon Common Types of seizures GeneralizedBoth Blood: Leukocytosis UncommonCommon CSF: Pleocytosis UncommonCommon EEG: Diffuse slowingCommon+Focal MRI Often normal Focal Abn.

35  No satisfactory treatment exists for the relatively common acute arboviral encephalitides, which vary in epidemiology, mortality, and morbidity, if not clinical presentation Encephalitis, Emedicine.com

36  Clinically distinguishing these acute arboviral encephalitis from the 2 potentially treatable acute viral encephalitis is important › Herpes simplex encephalitis (HSE), which is a sporadic and lethal disease of neonates and the general population › Less common varicella-zoster encephalitis, which is deadly in immunocompromised patients Encephalitis, Emedicine.com

37  Specific treatment › HSV encephalitis : Neonate & infant Acyclovir 60 mg/kg/day IV div 8 hr 14 -21 days, Child & Adult 30 mg/kg/day 14 -21 days › Varicella zoster encephalitis : Acyclovir › CMV encephalitis : Gancyclovir or Foscanir › Others : depend on etiology A text book of Infectious disease I, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

38  Supportive treatment › Reduce intracranial pressure : restrict fluid, hyperventilation( if on ventilator), low body temperature, steroid ? (Mycoplasma ) › Rest, nutrition, fluids (SIADH), antipyretic, Anticonvulsant › Acute psychosis : haloperidol A text book of Infectious disease I, สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

39  Depends the virulence of the virus and on variables associated with the patient's health status, such as extremes of age, immune status, and preexisting neurologic conditions  Rabies, EEE, JE, and untreated HSE have high rates of mortality and severe morbidity, including mental retardation, hemiplegia, and seizures Encephalitis, Emedicine.com

40  The mortality rate in treated HSE averages 20% and is correlated with mental status changes at time of first dose of acyclovir  Approximately 40% of survivors have minor-to-major learning disabilities, memory impairment, neuropsychiatric abnormalities, epilepsy, fine-motor- control deficits, and dysarthria Encephalitis, Emedicine.com

41  Controlling mosquitoes : Dengue  Animal vaccination : Rabies virus  Human vaccination : JEV

42  Failure to consider HSE in the diagnosis or to initiate administration of acyclovir in a timely fashion

43 Current practice in common Infectious disease 2005

44  อาการและอาการแสดงมีหลากหลาย และ คล้ายคลึงกับ viral encephalitis ชนิด อื่นๆ จนไม่สามารถนำอาการทางคลินิก มาแยกเชื้อได้  ยกเว้น olfactory หรือ gustatory hallucination ซึ่งมักเกิดช่วงสั้นๆ ก่อนที่ ผู้ป่วยจะมีความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงไป

45  Profile : Viral encephalitis › Lymphocyte : 20 – 200/cm3 +/- PMN › Protein 50 -200 mg/dl › Normal CSF sugar (5% low) › In systematic review : RBC or Xanthochromia มีหรือไม่มีไม่ได้ช่วยในการวินิจฉัยแยกจาก encephalitis ชนิดอื่นเลย เนื่องจากมีโอกาสพบได้ พอๆ กัน

46  Viral encephalitis › Rabies & Dengue encephalitis : most no pleocytosis or few < 30/ cm3 › JE encephalitis : 30 – 360 Lymphocyte predominant, rarely > 1000 › โดยส่วนใหญ่ LP ซ้ำในวันหลังๆ จะปกติ

47  HSV encephalitis › Biopsy 4/98 no pleocytosis › Most in immunocompromised & LP in first day of illness >>> PCR + › ดังนั้นถ้าอาการเหมือน HSVE แต่ไม่พบ cell ไม่ rule out เหมือนกับ PCR negative เช่นกัน

48  ถ้า CT brain หลังจากมีอาการแล้วหลายวัน > 5 วัน จะคัดค้านการวินิจฉัย HSVE  ถ้า CT brain วันแรกอาจไม่พบได้ ทำ MRI จะพบ ความผิดปกติได้เร็วกว่า และควรเป็น imaging of choice ในรายที่เป็นมาในวันแรกๆ

49  CSF PCR for HSV

50  รักษา 5-7 วันแล้ว ยังมีโอกาส PCR ขึ้นเชื้อได้  บางรายได้ acyclovir 10 -12 วันไปแล้วก็ยัง PCR ขึ้นได้ แต่สัมพันธ์ กับความพิการทางสมองที่ สูงขึ้น โดยเฉพาะถ้ารักษาครบ course แล้วยัง PCR ขึ้นแนะให้ acyclovir ต่อจน PCR negative หรือ อาการดีขึ้น

51  ถ้าส่งเลยเก็บได้ในอุณหภูมิห้องได้  > 24 ชม เก็บ -20 o C หรือ 4 o C ก็ได้

52  Confirm test  ส่งตรวจวินิจฉัยในสัปดาห์ที่สองของโรคขึ้นไป เพราะ อาจจะได้ผลลบในกรณีมีอาการ > 10 วัน หรือในกรณีได้ acyclovir > 5-7 วัน

53


ดาวน์โหลด ppt  An inflammation of the brain parenchyma, presents as diffuse and/or focal neuropsychological dysfunction  Most commonly a viral infection with parenchymal.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google