งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร โดย พรพรหม อธีตนันท์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร โดย พรพรหม อธีตนันท์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร โดย พรพรหม อธีตนันท์ pornprom.ateetan@nectec.or.th http://giti.nectec.or.th/pornprom กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ วันที่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗

2 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 2 เนื้อหาการนำเสนอ  นิยาม และวิวัฒนาการของไอซีที  นโยบาย  ไอซีที และ ว & ท  แผนแม่บทไอซีทีของหน่วยงาน  การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  ระบบคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  การใช้งาน Microsoft Windows  อินเทอร์เน็ต  ความหมาย ประโยชน์และโทษ บริการต่าง ๆ  บัญญัติ 10 ประการในการใช้งานอินเทอร์เน็ต  การใช้งานเว็บบราวเซอร์  การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  การป้องกันข้อมูลไม่พึงประสงค์บนเว็บ

3 3 ความหมาย  ข้อมูล กับ สารสนเทศ (Data Information)  เทคโนโลยีสารสนเทศ / ไอที / Information Technology (IT)  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / ไอซีที / Information and Communication Technology (ICT)  ระบบสารสนเทศ (Information System)

4 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 4 ที่มา :- ศัพทานุกรม แผนแม่บทไอซีที พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ ความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ Information Technology : IT  ความรู้ในผลิตภัณฑ์ หรือ ในกระบวนการดำเนินการใด ๆ ที่อาศัย เทคโนโลยี ทางด้าน  คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Software)  คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware)  การติดต่อสื่อสาร  การรวบรวมและการนำข้อมูลมาใช้อย่างทันการ เพื่อก่อให้เกิด ประสิทธิภาพ ทั้งด้านการผลิต การบริการ การบริหาร และการ ดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อ ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ การค้า และการพัฒนาด้านคุณภาพ ชีวิต และคุณภาพของประชาชนในสังคม

5 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 5 ความหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Information and Communication Technology : ICT  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ข่าวสาร ข้อมูล และการสื่อสาร นับตั้งแต่ การสร้าง การนำมาวิเคราะห์ หรือ ประมวลผลการรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บ และการนำไปใช้งานใหม่  เทคโนโลยีเหล่านี้ มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย  ส่วนอุปกรณ์ (Hardware)  ส่วนคำสั่ง (Software)  ส่วนข้อมูล (Data) และ  ระบบการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล ดาวเทียม หรือ เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย ที่มา :- ศัพทานุกรม แผนแม่บทไอซีที พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙

6 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 6 ที่มา :-

7 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 7 ที่มา :-

8 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 8 ระบบสารสนเทศ Information System  ระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดทำสารสนเทศ หรือ ข่าวสารที่มีความหมาย สำหรับพนักงานใช้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ อย่างมีประสิทธิผล IS ต้องใช้ IT / ICT ความหมาย

9 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 9 ข้อมูล กับ สารสนเทศ Data and Information  ข้อมูล (Data)  ข้อเท็จจริง ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และบันทึกไว้เป็นหลักฐาน เช่น รายการค้า ปริมาณการผลิตต่อวัน การจำหน่ายตั๋วต่อวัน ราคาวัตถุดิบ ชื่อลูกค้าที่ไม่ชำระเงินตามกำหนด  สารสนเทศ (Information)  ข้อมูลที่นำมาประมวลให้เกิดเป็นความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น สารสนเทศอาจผสมผสานความลำเอียงความรู้สึกของผู้รับ

10 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต

11 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 11 การก้าวกระโดดของคมนาคมและการสื่อสาร ทุก 500 ปี

12 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 12 Appliance TV Broadcasting Electronic Games and Embedded Systems PC Computers Mobile and Wireless Telecommunications Broadband and cable services Connected to networks Cable changes to wireless การหลอมรวมกันของเทคโนโลยี C+C

13 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 13 Convergence of Technologies • • Nanoelectronics • • Bio-Informatics

14 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 14 NanoTechnology Center (http://www.nanotec.or.th/)

15 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 15 NanoTechnology

16 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 16 นาโนเทคโนโลยี 3 สาขาหลัก  Nanobiotechnolgy (นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ)  Nanoelctronics (นาโนอิเล็กทรอนิกส์)  Nanomaterials (วัสดุนาโน)

17 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 17

18 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 18

19 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 19

20 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 20 Bioinformatics (ต่อ)  ชีวสารสนเทศศาสตร์ ==> ถูกใช้ในการ  การหาคำตอบ หรือ ตอบคำถามทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ในหลายรูปแบบ ซึ่ง เดิมทำได้ยากหรือไม่อาจทำได้เลย  นอกจากนี้ ยังเป็นเครื่องมือที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบหลัก ( Paradigm shift ) ของ การค้นคว้าวิจัย จากแบบดั้งเดิม ซึ่งใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องปฏิบัติการอย่างเดียว มาเป็น  การผสมผสาน กับ การสืบค้น วิเคราะห์ หรือแม้กระทั่งทำการทดลองบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยการจำลอง(simulation) โดยใช้ข้อมูล ( digital data) เป็นวัตถุดิบ  จากนั้นจึงกลับมาวิจัยในห้องปฏิบัติการ (wet lab) เพื่อยืนยันผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมิน หรือวิเคราะห์ผลจากข้อมูลเหล่านั้น อันเป็นการประหยัดทั้งเวลาและงบประมาณการวิจัย

21 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 21 Bioinformatics*  ชีวสารสนเทศศาสตร์ ==> ศาสตร์ที่ว่าด้วย  การจัดเก็บ และ  การใช้ข้อมูลทางชีววิทยาอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์แบบต่างๆ สำหรับ  เปรียบเทียบ วิเคราะห์ คำนวณ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จาก การสืบค้นจากคอมพิวเตอร์ระดับองค์กรหรือระหว่างองค์กร ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านเครือข่ายสารสนเทศต่างๆ Source :- http://biohpc.learn.in.th/whatis.html

22 22 นโยบาย  ไอซีที  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แผนแม่บทไอซีทีของหน่วยงาน

23 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 23 ที่มา :-

24 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 24 นโยบาย IT2000 * * http://www.nitc.go.th/itpolicy.html

25 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 25 ลงทุนในการสร้าง ทรัพยากรมุนุษย์ ส่งเสริมให้มี นวัตกรรม ลงทุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง พื้นฐานสารสนเทศและอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่อง กรอบนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ: นำประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ (Knowledge-Based Economy) IT2010 * เศรษฐกิจแห่ง ภูมิปัญญาและ การเรียนรู้ ระยะเวลา 2544 - 2553 พิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ * http://www.nitc.go.th/itpolicy.html

26 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 26 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ 2545-2549 ที่ มา : คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ๑๑ มิ.ย. ๔๕ เศรษฐกิจ สังคม ปริมาณคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม นวัตกรรม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,การวิจัยและพัฒนา,ความรู้ การพัฒนาสารสนเทศ, ทักษะพื้นฐานของประชาชน และบุคลากรด้านไอที e-Industrye-Commerce services/agriculture/ and tourism e-Society e-Education e-Government * http://www.nitc.go.th/itpolicy.html

27 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 27 ยุทธศาสตร์ทั้ง ๗ ด้าน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ http://www.nitc.go.th/masterplan/

28 ยุทธศาสตร์ ๑ : การพัฒนาอุตสาหกรรม ICT เพื่อให้เป็นผู้นำในภูมิภาค ยุทธศาสตร์ ๒ : การใช้ ICT เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและสังคมไทย แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙ ยุทธศาสตร์ ๓ : การปฏิรูปและการสร้างศักยภาพการวิจัยและพัฒนา ICT ยุทธศาสตร์ ๔ : การยกระดับศักยภาพพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการแข่งขันในอนาคต ยุทธศาสตร์ ๕ : การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เพื่อมุ่งขยายตลาดต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ ๖ : การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้ ICT ยุทธศาสตร์ ๗ : การนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการของภาครัฐ

29 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 29 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ยุทธศาสตร์ ๗ : การนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการของภาครัฐ   ให้มีกระทรวงที่รับผิดชอบการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินการด้าน ICT ของ ประเทศไทย   ปฏิรูปการบริหารและการจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดตั้งโครงสร้างส่วนงาน สนับสนุน CIO ปรับกฎระเบียบและวิธีบริหารราชการเพื่อใช้ประโยชน์จาก ICT และ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนา ICT อย่างมีประสิทธิภาพ   พัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐโดยกำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ทุกหน่วยงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างมีเอกภาพ   จัดให้มีระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการทรัพยากร และการป้องกันภัยพิบัติ   บริหารการใช้โครงข่ายสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย   พัฒนาบุคลากรภาครัฐ ทั้งด้าน ICT และด้านอื่นๆ รวมถึงการจัดตั้งสถาบัน e- Government สำหรับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน ICT   พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลเพื่อประเมินผลสำเร็จและวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนา ICT ของประเทศ   พัฒนาระบบโครงข่ายประสาทดิจิทัล(Digital Nervous System) เพื่อให้รัฐบาลสามารถ บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ “ให้รัฐดำเนินการพัฒนาการใช้ ICT ในส่วนงานของรัฐอย่างมีบูรณาการ และเอกภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารประเทศและในการให้บริการ ประชาชนและภาคเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ”

30 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 30 แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะ ๒๕๔๗-๒๕๕๖ http://www.nstda.or.th/nstc/ http://www.nstda.or.th/stcongress/

31 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 31 แผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะ ๒๕๔๗-๒๕๕๖ ที่ มา : คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี ๑๐ ก.พ. ๔๗ แนวคิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2547-2556)

32 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 32 กรอบแผนกลยุทธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะ ๒๕๔๗ - ๒๕๕๖

33 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 33 แผนแม่บทไอซีทีระดับหน่วยงาน ดาวน์โหลด คู่มือการจัดทำแผนแม่บทไอซีทีระดับหน่วยงาน ได้ที่ http://www.egov.thaigov.net/source/image/pdf/masterplan.pdf

34 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 34 องค์ประกอบของ แผนแม่บทไอซีทีระดับหน่วยงาน

35 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 35 องค์ประกอบของ แผนแม่บทไอซีทีระดับหน่วยงาน (ต่อ)

36 36 การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-Government Development

37 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 37 ความหมายโดย โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เนคเทค/สวทช : หมายถึง วิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT) เพื่อ • • เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสของการดำเนินงานของภาครัฐ (back office) • • ปรับปรุงการบริการเพื่อประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม (front office) ความหมายโดย ธนาคารโลก: “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ICT) ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความสัมฤทธิ์ผล ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของรัฐบาล” ความหมายโดย ธนาคารโลก: “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ICT) ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ความสัมฤทธิ์ผล ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของรัฐบาล” ความหมายโดย สหประชาชาติ: “ความผูกมัดตลอดไปของรัฐบาลในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนและภาครัฐโดยการยกระดับการสร้างความคุ้มค่า และการสร้าง ประสิทธิภาพในเรื่องการให้บริการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้” ความหมายโดย สหประชาชาติ: “ความผูกมัดตลอดไปของรัฐบาลในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนและภาครัฐโดยการยกระดับการสร้างความคุ้มค่า และการสร้าง ประสิทธิภาพในเรื่องการให้บริการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้” ความหมายของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government: e-Government)

38 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 38 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ความหมายโดย โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์: “หมายถึงวิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อ: บริการ ข้อมูลข่าวสาร และเชิงรายการ โอนเงิน และ ทำธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ จัดจ้าง ทาง อิเล็กทรอนิกส์ บริการ แบบ ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา มาตรฐาน ซอฟต์แวร์ กลาง (Back Office) ศูนย์ แลกเปลี่ยน ข้อมูลภาครัฐ (GDX) โครงข่าย ประสาท ดิจิทัล (DNS) ศูนย์ ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี (NOC) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โครงสร้างพื้นฐาน,Smart ID Card, e-Citizen • • เพิ่มประสิทธิภาพและ สร้างความโปร่งใสของ การดำเนินงานของภาครัฐ • • ปรับปรุงการบริการเพื่อ ประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม ” กิจกรรม: ความหมายโดย ธนาคารโลก: “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ICT) ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพ ความสัมฤทธิผล ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของรัฐบาล” ความหมายโดย ธนาคารโลก: “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ICT) ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพ ความสัมฤทธิผล ความโปร่งใส และความน่าเชื่อถือของรัฐบาล” ความหมายโดย สหประชาชาติ: “ความผูกมัดตลอดไปของรัฐบาลในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนและภาครัฐโดยการยกระดับการสร้างความคุ้มค่า และ การสร้างประสิทธิภาพในเรื่องการให้บริการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้” ความหมายโดย สหประชาชาติ: “ความผูกมัดตลอดไปของรัฐบาลในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่าง ประชาชนและภาครัฐโดยการยกระดับการสร้างความคุ้มค่า และ การสร้างประสิทธิภาพในเรื่องการให้บริการข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้”

39 39 ระบบคอมพิวเตอร์*  องค์ประกอบ  การใช้งาน Microsoft Windows * จาก เอกสาร Computer for CIO โดย อ. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, โครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที/เนคเทค

40 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 40

41 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 41

42 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 42

43 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 43

44 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 44

45 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 45

46 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 46

47 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 47

48 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 48

49 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 49

50 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 50

51 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 51

52 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 52

53 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 53

54 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 54

55 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 55

56 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 56

57 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 57

58 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 58

59 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 59

60 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 60

61 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 61

62 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 62

63 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 63

64 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 64

65 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 65

66 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 66

67 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 67

68 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 68

69 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 69

70 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 70

71 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 71

72 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 72

73 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 73

74 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 74

75 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 75

76 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 76

77 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 77

78 78 อินเทอร์เน็ต  ความหมาย ประโยชน์และโทษ บริการต่าง ๆ  บัญญัติ 10 ประการในการใช้งานอินเทอร์เน็ต  การใช้งานเว็บบราวเซอร์  การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต * จาก เอกสาร Computer for CIO โดย อ. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, โครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที/เนคเทค

79 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 79

80 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 80

81 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 81

82 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 82

83 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 83

84 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 84

85 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 85

86 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 86

87 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 87

88 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 88

89 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 89

90 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 90 pornprom@ dpim.go.th

91 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 91

92 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 92

93 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 93

94 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 94

95 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 95

96 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 96

97 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 97

98 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 98

99 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 99

100 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 10 0

101 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 10 1

102 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 10 2

103 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 10 3

104 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 10 4

105 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 10 5

106 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 10 6

107 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 10 7

108 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 10 8

109 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 10 9

110 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 11 0

111 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 11 1

112 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 11 2

113 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 11 3 อินเทอร์เน็ต  การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  คู่มือการใช้ระบบ e-Mail กพร.  http://www.dpim.go.th/pp/title.ph p?tid=000001061959198

114 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 11 4 Emoticon http://www.nectec.or.th/courseware/internet/internet-tech/0019.html

115 115115115 อินเทอร์เน็ต  การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต  การป้องกันข้อมูลไม่พึงประสงค์บนเว็บ * จาก เอกสาร Computer for CIO โดย อ. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์, โครงการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีที/เนคเทค

116 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 11 6

117 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 11 7

118 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 11 8 การป้องกันข้อมูลไม่พึงประสงค์บนเว็บ  ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นระบบเปิดที่อนุญาตให้ผู้ใดก็ได้ ที่สนใจ สามารถนำเสนอได้อย่างอิสระ  ข้อมูลบนเครือข่าย มีหลากหลาย ทั้งคุณ และโทษ  การกลั่นกรองเนื้อหาที่เหมาะสมให้กับเยาวชน เป็น เรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยาก  เทคนิคหรือวิธีการกลั่นกรองเนื้อหา  การกลั่นกรองที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้  การกลั่นกรองในส่วนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต http://www.nectec.or.th/courseware/internet/internet-tech/0025.html

119 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 11 9 บัญญัติ 10 ประการด้านความปลอดภัยของเครือข่าย  ตั้งรหัสผ่านที่ยากแก่การเดา  เปลี่ยนรหัสผ่านสม่ำเสมอ เช่น ทุก 90 วัน  รันและปรับปรุงโปรแกรมป้องกันไวรัสตลอดเวลา  ให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องความปลอดภัยในการรับไฟล์ หรือดาวน์โหลดไฟล์ จากอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล์, เว็บไซต์  ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายอย่างสมบูรณ์  ประเมินสถานการณ์ของความปลอดภัยในเครือข่ายสม่ำเสมอ  ลบรหัสผ่าน และบัญชีการใช้ของพนักงานที่ออกจากหน่วยงานทันที  วางระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับการเข้าถึงระบบของพนักงานจากภายนอก หน่วยงาน  ปรับปรุง (Upgrade) ซอฟต์แวร์สม่ำเสมอ  ไม่รันเซอร์วิสบางตัวบนเครือข่าย อย่างไม่จำเป็น http://www.nectec.or.th/courseware/internet/internet-tech/0027.html

120 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ๓-๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 12 0 ขอขอบคุณและสวัสดีครับ pornprom.ateetanan@nectec.or.th http://giti.nectec.or.th/pornprom ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการนำเสนอ ได้ที่นี่ ครับ http://giti.nectec.or.th/pornprom/Presentation-DPIM.htm


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร โดย พรพรหม อธีตนันท์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google