งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CoP Model “ ผู้นำการ เปลี่ยนแปลง ” ผอ. วิชัย ผอ. เพ็ญศรี ผอ. พูนศักดิ์ ผอ. จิตรา - วรรณ ผอ. วัยวัฒน์ ผอ. เพชรรัตน์ ผอ. สุอำภา ผอ. วรรณี ผอ. ภูษิต ผอ. วิฑูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CoP Model “ ผู้นำการ เปลี่ยนแปลง ” ผอ. วิชัย ผอ. เพ็ญศรี ผอ. พูนศักดิ์ ผอ. จิตรา - วรรณ ผอ. วัยวัฒน์ ผอ. เพชรรัตน์ ผอ. สุอำภา ผอ. วรรณี ผอ. ภูษิต ผอ. วิฑูร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CoP Model “ ผู้นำการ เปลี่ยนแปลง ” ผอ. วิชัย ผอ. เพ็ญศรี ผอ. พูนศักดิ์ ผอ. จิตรา - วรรณ ผอ. วัยวัฒน์ ผอ. เพชรรัตน์ ผอ. สุอำภา ผอ. วรรณี ผอ. ภูษิต ผอ. วิฑูร ผอ. อุมาพร ผอ. โกวิทย์ ผอ. สุทัศนี 1. งาน / ปัญหา  2. แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด  3. เจ้าภาพและงบประมาณ ผอ. ถวิล ผอ. อำมร ผอ. วัยวัฒน์ © ผศ. ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท, รศ. ดร. อรจรีย์ ณตะกั่วทุ่ง และ อ. คุณากร เพชรคง

2 CoP ช่วยกันคิด ช่วยกันทำอย่างเป็นระบบครบวงจร ปัญหาคืออะไร จะแก้ไขอย่างไร เราทำอะไรได้บ้าง คุณมีความคิดอะไรบ้าง คนอื่นมีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดอะไรบ้าง มีทางเลือก อื่นอีกไหม คำตอบ อยู่ใน ปัญหา พวกเราควรทำอะไร คิดถึง สิ่งที่ดี ที่สุด ข้อดีเปรียบเทียบกับข้อเสีย ค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับประโยชน์ ใครเป็นเจ้าภาพ “CoP -> ผู้นำการ เปลี่ยนแปลง 1. คุณกิจ 2. คุณลิขิต 3. คุณอำนวย 4. คุณประสาน 5. คุณเอื้อ © ผศ. ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท, รศ. ดร. อรจรีย์ ณตะกั่วทุ่ง และ อ. คุณากร เพชรคง

3 KM Award 1. กำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก และให้รางวัล 5. เผยแพร่เกียรติคุณ และผลงาน 4. มอบรางวัล KM Award 3. พิจารณามอบรางวัล 2. คัดเลือก / เสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล KM Team CoP ผอ. และ CoPs ผู้บริหาร KM Team เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ 1. คุณกิจ 2. คุณลิขิต 3. คุณอำนวย 4. คุณประสาน 5. คุณเอื้อ © ผศ. ดร. ประศักดิ์ หอมสนิท, รศ. ดร. อรจรีย์ ณตะกั่วทุ่ง และ อ. คุณากร เพชรคง


ดาวน์โหลด ppt CoP Model “ ผู้นำการ เปลี่ยนแปลง ” ผอ. วิชัย ผอ. เพ็ญศรี ผอ. พูนศักดิ์ ผอ. จิตรา - วรรณ ผอ. วัยวัฒน์ ผอ. เพชรรัตน์ ผอ. สุอำภา ผอ. วรรณี ผอ. ภูษิต ผอ. วิฑูร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google