งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
ความหมายธุรกิจ เป้าหมายธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ ลักษณะสำคัญของธุรกิจเอกชน ปัจจัยการผลิต ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบธุรกิจ รูปแบบของการแข่งขัน กระบวนการของการบริหารธุรกิจ

3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
สภาพแวดล้อมของธุรกิจ ธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม จริยธรรมทางธุรกิจ สรุป

4 ความหมายของธุรกิจ (Business Meaning)
คำว่า “ธุรกิจ” มีความหมายกว้างขวางมากและมีผู้ให้ความหมายไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมใดๆ ก็ตามทำให้เกิดมีสินค้าหรือบริการ ขึ้น แล้วมีการแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน และมีวัตถุประสงค์จะได้รับ ประโยชน์จากการกระทำกิจกรรมขึ้น (ทับทิม วงศ์ประยูรและคณะ.) ธุรกิจ หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของมนุษย์ที่ เกี่ยวข้องกับการผลิต การแลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งสินค้าและบริการ โดย มีจุดมุ่งหมายที่จะแสวงหากำไรจากการประกอบธุรกิจนั้น ๆ (สมคิด บางโม.2541:13)

5 ความหมายของธุรกิจ (Business Meaning) ต่อ
ธุรกิจ หมายถึง กระบวนการของธุรกิจนับตั้งแต่การผลิต การจำหน่ายสินค้าและบริการ ตามความต้องการของผู้บริโภค โดยได้รับกำไรเป็นผลตอบแทน (สมใจ ลักษณะและคณะ.2538:2) ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า ธุรกิจ หมายถึง กระบวนการการที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้า หรือบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยมีจุดมุ่งหวังในการแสวงหากำไร

6 เป้าหมายของธุรกิจ (Business Goal)
เพื่อมุ่งหวังผลกำไร Margin profit operations เพื่อมุ่งหวังที่จะทำให้กิจการอยู่รอด (Survival) เพื่อมุ่งหวังความเจริญเติบโต (Growth) เพื่อมุ่งหวังความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibilities)

7 ประเภทของธุรกิจ (Types of Business)
ประเภทของธุรกิจ แบ่งตามลักษณะของการดำเนินงานได้ 3 รูปแบบ การพาณิชย์ (Commerces) การอุตสาหกรรม (Industry) การบริการ (Service)

8 การพาณิชย์ (Commerces)
ธุรกิจการค้า ได้แก่ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำสินค้าจากแหล่งผลิตมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค หรือซื้อมาขายไป การเปิดร้านขายสินค้าต่างๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่เป็นห้างสรรพสินค้า อาจกระทำได้ในรูปการค้าส่ง การค้าปลีก หรือการค้าระหว่างประเทศ Inter Business

9 การอุตสาหกรรม (Industry)
ธุรกิจอุตสาหกรรม ได้แก่ การประกอบธุรกิจที่มุ่งผลิต แปรรูป และหล่อหลอมวัตถุดิบให้เป็นสินค้าต่างๆ อาจเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าสำเร็จรูป สินค้าวัตถุดิบเพื่อการผลิต หรือสินค้ากึ่งสำเร็จรูป ซึ่งอาจแยกประเภทย่อยได้อีกมากมายฯลฯ ธุรกิจประกอบการเกษตร การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ ธุรกิจนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ เช่น เหมืองแร่ ประมง ธุรกิจนำเอาวัตถุดิบ ต่าง ๆ มาประกอบกันขึ้นเป็นสินค้าสำเร็จ ธุรกิจที่ดำเนินการด้านการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน

10 การบริการ (Service) ธุรกิจการบริการ ได้แก่ การเสนอขายบริการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความสะดวกสบาย ความปลอดภัยหรือความสนุกสนานบันเทิงแก่ลูกค้า โดยเรียกค่าบริการเป็นค่าตอบแทน เช่น การขนส่ง การธนาคาร การประกันภัย การแพทย์ การโรงแรม การท่องเที่ยว เป็นต้น

11 ผลิตสินค้า ธุรกิจ Business ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า ธุรกิจบริการ
ซื้อมาขายไป ธุรกิจการค้า ซื้อมาขายไป ธุรกิจบริการ

12 ลักษณะสำคัญของธุรกิจเอกชน
สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สิทธิในความมีอิสระในการเลือกตัดสินใจ สิทธิในเรื่องของการทำกำไร สิทธิในเรื่องของการแข่งขัน

13 ปัจจัยการผลิต (Factors of Production)
ทรัพยากรทางธรรมชาติ (Natural Resources) เช่น พีชพรรณ แร่ธาตุน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ แรงงาน (Labour) หรือ ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources) เงินทุน (Capital) เงินทุนเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินงานธุรกิจ ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs) คือ ผู้ริเริ่มก่อตั้งและดำเนินกิจการโดยใช้เงินทุนของตนเอง บริหารงานและดำเนินงาน โดยยอมรับความเสี่ยงต่าง ๆโดยมุ่งหวังกำไรเป็นผล ตอบแทน และมุ่งหวังให้กิจการขยายงานเจริญก้าวหน้า

14 ขั้นตอนการดำเนินงานของระบบธุรกิจ
ธุรกิจจำเป็นต้องมีการว่าจ้างคนงาน ปัจจัยการผลิตด้านแรงงานซึ่งมีอยู่ทั่วไป หลังจากนั้นธุรกิจจะได้นำปัจจัยแรงงานนำมารวมกับทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และผู้ประกอบการ ผลิตสินค้าหรือบริการ เงินที่ได้รับจากาค่าสินค้าและบริการ ธุรกิจจะนำมาใช้ใน การจัดซื้อปัจจัยการผลิตต่อไป

15 รูปแบบของการแข่งขัน (Types of Competition)
รูปแบบของการแข่งขันสามารถแบ่งได้เป็น 4 รูปแบบ คือ ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์ (Pure Competition) ตลาดแข่งขันแบบกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition) ตลาดคู่แข่งขันน้อยราย (Oligopoly) ตลาดผูกขาด (Monopoly)

16 ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์ (Pure Competition)
คือ ตลาดสินค้าที่คล้ายคลึงกัน ไม่มีความแตกต่างกัน ผู้ลงทุนจะเข้าหรือออกจากตลาดได้อย่างง่ายดาย ราคาของสินค้าจะไม่ถูกกำหนดโดยกิจการใดกิจการหนึ่ง แต่จะถูกกำหนด โดยกฎของอุปสงค์และอุปทานของตลาด (Law of Demand and Supply) อุปทาน หมายถึง ปริมาณการเสนอขายของผู้ผลิตในตลาดในระดับราคาต่าง ๆ อุปสงค์ หมายถึง ความต้องการของผู้ซื้อในระดับราคาต่างๆ จุดตัดกันของเส้นอุปสงค์และอุปทานจะเป็นระดับราคาที่เหมาะสม

17 ภาพแสดงระดับราคาที่เหมาะสม

18 ตลาดแข่งขันแบบกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด (Monopolistic Competition)
จำนวนผู้ขายจะน้อยกว่าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ แต่จำนวนผู้ซื้อยังคงมีจำนวนมาก ดังนั้น ผู้ขายจึงจำเป็นต้องทำให้สินค้าของตนมีลักษณะแตกต่างจากผู้ขายรายอื่น ๆ โดยใช้วิธีการกำหนดชื่อตรา ยี่ห้อสินค้า การตกแต่ง หรือออกแบบผลิตภัณฑ์ การโฆษณาสินค้าลักษณะของตลาดนี้ กิจกรรมต่าง ๆ หรือคู่แข่งขันอาจมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็ได้ เนื่องจากผู้ประกอบการค่อนข้างง่านสำหรับกิจการในการเข้าหรืออกจากตลาดนี้

19 ตลาดคู่แข่งขันน้อยราย (Oligopoly)
มีผู้ขายน้อยรายแต่มีลักษณะขนาดของกิจการขนาดใหญ่ การเข้าสู่ตลาดนี้ค่อนข้างจำกัดและต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เช่น กิจการรถยนต์ ปูนซีเมนต์ น้ำอัดลม เบียร์ น้ำมัน ฯลฯ

20 ตลาดผูกขาด (Monopoly)
ตลาดนี้จะมีผู้ขายเพียงรายเดียว ดังนั้นผู้ขายจึงมีอำนาจเต็มที่ในการกำหนดราคาของสินค้า ในประเทศไทยตลาดนี้จะเป็นตลาดที่ภาครัฐเข้ามาดำเนินงานในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกิจการประเภทสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา ระบบขนส่งมวลชน รถเมล์ รถไฟ ฯลฯ

21 ความง่ายในการเข้าตลาด
รูปแบบการแข่งขัน ลักษณะสำคัญ จำนวนกิจการ สินค้า การควบคุมราคา ความง่ายในการเข้าตลาด ตลาดแข่งขันอย่างสมบูรณ์ จำนวนมาก เหมือนมาก ไม่มี ง่าย ตลาดแข่งขันแบบกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด แตกต่างกัน มีบ้าง ค่อนข้างง่าย ตลาดผู้แข่งขันน้อยราย น้อย เหมือนกันหรือแตกต่างกัน สำคัญมาก ยาก ตลาดผูกขาด หนึ่ง ยากหากสินค้าใดมาทดแทน มักกำหนดโดยรัฐบาล ไม่สามารถเข้าได้

22 กระบวนการของการบริหารธุรกิจ (Business Administration Process)
หน้าที่ที่ผู้บริหารธุรกิจจะต้องปฏิบัติ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การสั่งการ และการควบคุม กิจกรรมทางธุรกิจ คือ การผลิต การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด ผลลัพธ์ทีเกิดขึ้น คือ เป้าหมายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางธุรกิจ จะเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ขายหรือเสนอให้กับลูกค้า การให้ผลตอบแทนแก่เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และพนักงาน และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

23 สภาพแวดล้อมของธุรกิจ (Environments of Business)
ปัจจัยภายใน เศรษฐกิจ รัฐบาล เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรม วัฒนธรรม

24 ธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต (Business Today and Tomorrow)
การขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ความสำคัญของการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี อุตสาหกรรมต่าง ๆ ความจำเป็นในเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การให้ความสำคัญที่เพิ่มขึ้นในเรื่องของความรับผิดชอบ ต่อสังคมภาคธุรกิจจะมีบทบาทอย่างมากต่อความรับผิด ชอบต่อสังคม

25 ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม (Social Responsibility of Business)
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Responsibility Toward the Environment) ตลาดแนวใหม่ที่เรียกว่า สินค้าสีเขียว (Green Product) และการตลาดสีเขียว (Green Marketing) เช่น อิมพีเรียล “รักสัตว์ รักป่า ร่วมรักษากับอิมพีเรียล” เซ็นทรัล “เขตปลอดบุหรี่” โรบินสัน “วิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม”

26 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ( Responsibility Toward Customers)
ลูกค้ามีความสำคัญต่อการดำเนินการของธุรกิจ ถ้าปราศจากลูกค้าธุรกิจจะไม่สามารถอยู่รอดได้ ธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าในขอบเขตที่สำคัญ 2 ประการ คือ มีการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ การตั้งราคาที่ยุติธรรม

27 ความรับผิดชอบต่อพนักงาน ( Responsibility Toward Employees)
ธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม และเสมอภาคกันมีการกำหนดค่าตอบแทนหรือเงินเดือน และค่าจ้างที่เหมาะสม พนักงานมีโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งอย่างเสมอภาคกัน มีหลักเกณฑ์ที่ยุติธรรม ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการศึกษาฝึกอบรมเพิ่มเติม ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน และมีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน ทั้งสวัสดิการในรูปของตัวเงินและสวัสดิการที่ไม่ใช้เงิน เช่นการประกันอุบัติเหตุ บริการอาหารกลางวัน จัดให้มีรถรับ-ส่ง ที่อยู่อาศัย ฯลฯ

28 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)

29 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) ต่อ

30 จริยธรรมที่นักธุรกิจควรนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ
ผู้ถือหุ้น แบ่งผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรม ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคายุติธรรม ไม่มีสารปลอมปน ไปในสินค้าที่เขาซื้อ ลูกจ้างหรือพนักงาน ได้รับค่าจ้างแรงงาน และเงินเดือนสวัสดิการต่าง ๆอย่างพอเพียง มีสภาพการทำงานที่ดีซึ่งจำให้พนักงานรักบริษัท และปฏิบัติงานเต็มความรู้ความสามารถ เจ้าหนี้ พยายามคืนเงินที่กู้มาให้ครบถ้วน อย่ากู้แล้วโกงโดยไม่ยอมชดใช้ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้น

31 จริยธรรมที่นักธุรกิจควรนำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ต่อ
รัฐบาล ธุรกิจมีหน้าที่เสียภาษีจากกำไรก็ต้องเสียภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน เพราะเงินที่รัฐบาลได้ไปก็จะนำมาสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใหแก่ธุรกิจนั้น ๆ เป็นผลตอบแทน สังคม คือ เป็นคำที่ค่อนข้างกว้างซึ่งหมายถึง บุคคลที่อยู่รอบ ๆ กิจการที่ตั้งอยู่โดยไม่ปล่อยมลภาวะที่เป็นพิษให้แก่สังคมไม่ว่าจะเป็นทางน้ำหรือทางอากาศ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า หากมีโอกาสควรแบ่งกำไร หรือคืนกำไรให้กับสังคม

32 สรุป ธุรกิจเกี่ยวข้องกับทุก ๆคน โดยทำการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค ทำให้ชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยการดำเนินธุรกิจมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญ คือ กำไรจากการดำเนินงาน กิจการมีความก้าวหน้า มุ่งสนองความรับผิดชอบ ต่อสังคม

33 สรุป ประเภทของธุรกิจ แบ่งได้ กี่ประเภท ?????? ตอบ …….. ตอบ 3 ประเภท
ประเภทของธุรกิจ แบ่งได้ กี่ประเภท ?????? ตอบ …….. ตอบ 3 ประเภท การพาณิชย์ ได้แก่ กิจการขายส่ง ขายปลีก การขนส่ง การอุตสาหกรรม ดำเนินการผลิตสินค้า เช่นสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมการก่อสร้าง การบริการ เช่นกิจการโรงแรม การท่องเที่ยว ร้านอาหาร

34 สรุป ลักษณะสำคัญของธุรกิจเอกชน ประกอบด้วย ??? ตอบ
สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน สิทธิในความอิสระในการเลือกตัดสินใจ สิทธิในเรื่องของการทำกำไร สิทธิในเรื่องของการแข่งขัน

35 สรุป ปัจจัยการผลิต ที่ธุรกิจจำเป็นต้องใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ ประกอบด้วย ??? ....กี่ประเภท ตอบ ทรัพยากรธรรมชาติ แรงงาน เงินทุน ผู้ประกอบการ

36 สรุป รูปแบบการแข่งขัน ประกอบด้วย ??? ....กี่รูปแบบ ตอบ
รูปแบบการแข่งขัน ประกอบด้วย ??? ....กี่รูปแบบ ตอบ ตลาดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ ตลาดการแข่งขันแบบกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด ตลาดผู้แข่งขันน้อยราย ตลาดผูกขาด

37 สรุป กระบวนการของการบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย ??? ....กี่ขั้นตอนหลัก ……….. ตอบ หน้าที่ที่ผู้บริหารธุรกิจจะต้องปฏิบัติ (การวางแผน การจัดองค์การ การจัดสรรคนเข้าทำงาน การสั่งการ และการควบคุม) กิจกรรมทางธุรกิจ (การผลิต, การเงิน, HRM และตลาด) ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (ตอบสนองลูกค้า,เจ้าของ,พนักงาน,ผู้บริหาร,สังคม)

38 สรุป สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประกอบด้วย ??? ……….. ตอบ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประกอบด้วย ??? ……….. ตอบ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางด้านรัฐบาล สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมภายในกิจการ

39 สรุป การดำเนินงานของธุรกิจเอกชน ประกอบด้วย ??? ……….. ตอบ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อพนักงาน ความรับผิดชอบต่อผู้ลงทุน

40 End


ดาวน์โหลด ppt ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google