งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม

2 การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม แผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

3 บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม แผนภูมิรูปวงกลม เป็นการนำเสนอข้อมูลทั้งหมดลงในพื้นที่วงกลมหนึ่งวง โดยแบ่งพื้นที่ในรูปวงกลมออกเป็นส่วนย่อย ตามสัดส่วนของข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ

4 องค์ประกอบของแผนภูมิรูปวงกลม ที่มาหรือแหล่งข้อมูล
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม องค์ประกอบของแผนภูมิรูปวงกลม ชื่อเรื่อง แผนภูมิรูปวงกลม ที่มาหรือแหล่งข้อมูล เพื่อบอกว่าแผนภูมินั้นแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอะไร ที่ไหน และเมื่อไร โดยจะอยู่เหนือหรือใต้แผนภูมิก็ได้ แผนภูมิรูปวงกลมที่แสดงรายละเอียดที่สอดคล้องกับชื่อเรื่อง กรณีที่ข้อมูลที่นำมาเสนอไม่ได้เก็บรวบรวมด้วยตนเอง แต่ได้มาจากแหล่งอื่นที่มีผู้เก็บรวบรวมไว้แล้ว จะต้องบอกที่มาของข้อมูลโดยระบุไว้ด้านล่างของแผนภูมิ

5 บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ

6 บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม ตัวอย่างที่ 1 ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ความนิยมของนักเรียน ชอบดื่มนมชนิดใด มากที่สุด ตอบ นมจืด 2. ความนิยมของนักเรียนที่ชอบดื่มนมเปรี้ยว คิดเป็นร้อยละเท่าไรของความนิยมดื่มนม ของนักเรียนทั้งหมด ตอบ ร้อยละ 20

7 บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม ตัวอย่างที่ 1 ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ จงตอบคำถามต่อไปนี้ 3. นมหวานได้รับความนิยมน้อยกว่า นมช็อคโกแลตอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ ตอบ 25% - 15% = 10% 4. นมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคิดเป็นกี่เท่า ของนมที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด ตอบ 35% ÷ 5% = 7 เท่า

8 บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม ตัวอย่างที่ 1 ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ จงตอบคำถามต่อไปนี้ 5. ความนิยมดื่มนมชนิดต่างๆ ยกเว้นนมจืด คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของความนิยมดื่มนม ของนักเรียนทั้งหมด ตอบ 100% - 35% = 65%

9 จำนวนต้นของผลไม้ (ต้น)
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม ตัวอย่างที่ 2 ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ ชนิดของต้นผลไม้ ร้อยละ จำนวนต้นของผลไม้ (ต้น) ลำไย 10 ขนุน 25 ส้มโอ 30 มะม่วง 15 มะนาว 20 รวม 100 800 จำนวนข้อมูลที่ต้องการหา = × ร้อยละของข้อมูลที่ต้องการหา ผลรวมของจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการหา

10 จำนวนต้นของผลไม้ (ต้น)
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม ตัวอย่างที่ 2 ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ ชนิดของต้นผลไม้ ร้อยละ จำนวนต้นของผลไม้ (ต้น) ลำไย 10 ขนุน 25 ส้มโอ 30 มะม่วง 15 มะนาว 20 รวม จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ชาวสวนปลูกต้นของผลไม้ชนิดใดจำนวนน้อย ที่สุด คิดเป็นจำนวนกี่ต้น ตอบ ลำไย คิดเป็นจำนวน 80 ต้น 2. ชาวสวนปลูกต้นของผลไม้ชนิดใดจำนวนมาก ที่สุด คิดเป็นจำนวนกี่ต้น ตอบ ส้มโอ คิดเป็นจำนวน 240 ต้น 3. ชาวสวนปลูกต้นมะนาวมากกว่าต้นลำไยอยู่ จำนวนกี่ต้น ตอบ 100 800 20 – 10 = 10 ต้น

11 จำนวนต้นของผลไม้ (ต้น)
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม ตัวอย่างที่ 2 ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ ชนิดของต้นผลไม้ ร้อยละ จำนวนต้นของผลไม้ (ต้น) ลำไย 10 ขนุน 25 ส้มโอ 30 มะม่วง 15 มะนาว 20 รวม จงตอบคำถามต่อไปนี้ 4. ชาวสวนปลูกต้นของผลไม้ทั้งหมด ยกเว้นขนุน รวมกันจำนวนกี่ต้น ตอบ 800 – 200 = 600 ต้น 5. ชาวสวนปลูกต้นส้มโอคิดเป็นจำนวนกี่ต้นของ จำนวนต้นผลไม้ทั้งหมด และมากกว่าหรือน้อย กว่าต้นขนุนกี่ต้น ตอบ 240 ต้น และมากกว่าต้นขนุน 240 – 200 = 40 ต้น 100 800

12 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม ตัวอย่างที่ 3 ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ กิจกรรมชุมนุม จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม คณิตศาสตร์ 115 วิทยาศาสตร์ 85 ศิลปะ 30 ดนตรี 20 รวม 250 100 ร้อยละของข้อมูลที่ต้องการ = จำนวนข้อมูลที่ต้องการหา × 100 ผลรวมของจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการหา

13 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม ตัวอย่างที่ 3 ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ กิจกรรมชุมนุม จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม คณิตศาสตร์ 115 วิทยาศาสตร์ 85 ศิลปะ 30 ดนตรี 20 รวม จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมใดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละเท่าไร ตอบ คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 46 2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมใดน้อยที่สุด คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด ตอบ ดนตรี คิดเป็น 8% 3. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมศิลปะมากกว่า หรือน้อยว่าชุมนุมดนตรีจำนวนกี่คน ตอบ 250 100 มากกว่า 10 คน

14 ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม ตัวอย่างที่ 3 ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ กิจกรรมชุมนุม จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม คณิตศาสตร์ 115 วิทยาศาสตร์ 85 ศิลปะ 30 ดนตรี 20 รวม จงตอบคำถามต่อไปนี้ 4. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมทั้งหมด ยกเว้น ชุมนุมวิทยาศาสตร์ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ตอบ 100% - 34% = 66% 5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมดนตรี น้อยกว่า ชุมนุมวิทยาศาสตร์รวมกับชุมนุมศิลปะจำนวนกี่ คน คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ตอบ 95 คน คิดเป็น 38% 250 100

15 Exercise 1 : Summer Camp Activity
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม Exercise 1 : Summer Camp Activity A group of students spent a week at Suan Nongnooch Camp. At the end of the week, the teacher asked them what their favorite parts of the camp were. The pie graph shows their responses.

16 Exercise 1 : Summer Camp Activity
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม Exercise 1 : Summer Camp Activity 1. What activity did the students enjoy the most? Ans swimming 2. What fraction of the students chose “camp fire” as their favorite activity? Ans 3. What fraction of the students chose “swimming” as their favorite activity? Ans

17 Exercise 1 : Summer Camp Activity
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม Exercise 1 : Summer Camp Activity 4. Did more students choose “zoo” or “crafts” as their favorite activity? Ans zoo 5. Was the “zoo” or “crafts” more popular with the students? Ans zoo

18 Exercise 2 : Going to school
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม Exercise 2 : Going to school Mr.Pornchai asked 120 of his students, how they got to school today. He made a pie graph of their responses as shown below.

19 Exercise 2 : Going to school
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม Exercise 2 : Going to school 1. How many out of 120 students travelled to school by bicycle? Ans 2. If 45% of the students came to school by bus, find the angle sector that represents this. Ans 45 × 3.6 = 162˚

20 Exercise 2 : Going to school
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม Exercise 2 : Going to school 3. What fraction of the students rode to school in a car? Ans 4. Did more students ride in a car to school than walking? Ans No, they didn’t.

21 แบบฝึกหัด บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
1. ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ในฟาร์มของคาริสามีสัตว์เลี้ยงทั้งหมดกี่ตัว ตอบ 4,000 ตัว 2. วัวคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด ตอบ 3. กระบือรวมกับหมูมากกว่าเป็ดอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ ตอบ กระบือ+หมู = = 1,150 ตัว ซึ่งกระบือรวมกับหมูมากกว่าเป็ด = 1,150 – 1,000 = 150 ตัว คิดเป็น

22 แบบฝึกหัด บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
1. ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ จงตอบคำถามต่อไปนี้ 4. กระบือน้อยกว่าเป็ดกี่เปอร์เซ็นต์ ตอบ กระบือ – เป็ด = 1,000 – 800 = 200 ตัว คิดเป็น

23 แบบฝึกหัด บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
2. ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ถ้าคนตายด้วยโรคมะเร็ง 600 คน จงหาคน ตายด้วยโรคทั้งหมด ตอบ ถ้าคนตายด้วยโรคมะเร็ง 30% เท่ากับ 600 คน แล้วถ้าคนตายด้วยโรคมะเร็ง 100% เท่ากับ คน

24 แบบฝึกหัด บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
2. ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ จงตอบคำถามต่อไปนี้ 2. คนตายด้วยโรคหัวใจรวมกับโรคอื่นๆ กี่คน ตอบ โรคหัวใจ + โรคอื่นๆ = 22.5% % = 35% คิดเป็น คน 3. คนตายด้วยโรคเอดส์มากกว่าคนตายด้วย โรคมะเร็งกี่คน ตอบ โรคเอดส์ – โรคมะเร็ง = 35% - 30% = 5% คิดเป็น คน

25 แบบฝึกหัด บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
2. ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมต่อไปนี้ จงตอบคำถามต่อไปนี้ 4. คนตายด้วยโรคหัวใจคิดเป็นกี่เท่าของคนตาย ด้วยโรคอื่นๆ ตอบ 22.5% ÷ 12.5% = 1.8 เท่า

26 มุมรอบจุดศูนย์กลางขนาด 360 องศา คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดในวงกลม
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม A D C B 30˚ 60˚ 90˚ 180˚ ส่วนของวงกลมที่มีมุมที่จุดศูนย์กลางขนาดใหญ่กว่าจะมีพื้นที่มากกว่าส่วนของวงกลมที่มีมุมที่จุดศูนย์กลางขนาดเล็กกว่า ซึ่งอัตราส่วนของขนาดของมุมและอัตราส่วนของพื้นที่ในวงกลมเป็นอัตราส่วนเดียวกัน มุมรอบจุดศูนย์กลางขนาด 360 องศา คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมดในวงกลม

27 แผนภูมิรูปวงกลมมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม แผนภูมิรูปวงกลมมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 1. หาผลรวมของข้อมูลที่ต้องการนำเสนอทั้งหมด 2. คำนวณหาค่าร้อยละของพื้นที่ส่วนย่อยแต่ละส่วน ตามสัดส่วนของข้อมูล ซึ่งคำนวณ ได้จาก ร้อยละของพื้นที่ส่วนย่อย = × 100 จำนวนของข้อมูลส่วนย่อย ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด

28 ขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของส่วนย่อย = × 360 จำนวนของข้อมูลส่วนย่อย
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม 3. คำนวณหาขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมตามสัดส่วนของข้อมูลของแต่ละ ส่วนย่อย ผลรวมของมุมที่จุดศูนย์กลางของทุกส่วนย่อยจะเป็น 360 องศาพอดี ซึ่ง คำนวณได้จาก ขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของส่วนย่อย = × 360 จำนวนของข้อมูลส่วนย่อย ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด หรือ ถ้าทราบร้อยละของพื้นที่ส่วนย่อยนั้นแล้ว ขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของส่วนย่อย = ร้อยละของพื้นที่ส่วนย่อย × 3.6

29 4. สร้างวงกลมและแบ่งขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางตามสัดส่วนที่คำนวณได้
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม 4. สร้างวงกลมและแบ่งขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางตามสัดส่วนที่คำนวณได้ 5. เขียนคำอธิบายในแต่ละส่วนของพื้นที่วงกลมว่าแสดงข้อมูลเรื่องอะไร พร้อมทั้งระบุ ค่าร้อยละที่คำนวณได้ หมายเหตุ ผลรวมของร้อยละของข้อมูลต้องรวมได้ 100 และผลรวมของขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลมต้องรวมได้ 360 องศา ในกรณีที่คำนวณค่าร้อยละของข้อมูลและขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลม แล้วได้ค่าที่เป็นเลขทศนิยมหลายตำแหน่งให้นักเรียนทำการปัดเศษของเลขทศนิยมนั้น เพื่อให้ได้ผลรวมของร้อยละและขนาดของมุมตามที่กำหนด

30 เปอร์เซ็นต์ของข้อมูล ขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของ
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม ตัวอย่างที่ 4 จากการสอบถามประชาชนจำนวน 200 คนถึงผลไม้ที่ชื่นชอบ คนละหนึ่งชนิด จาก ชนิดผลไม้ที่มีให้เลือก 5 ชนิด ได้ผลสำรวจ ดังนี้ ชนิดผลไม้ จำนวนประชาชน (คน) เปอร์เซ็นต์ของข้อมูล (%) ขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของ รูปวงกลม (องศา) กล้วย 30  ทุเรียน 70 มังคุด 35 มะละกอ 25 เงาะ 40 รวม 200 15 × 3.6 = 54 35 × 3.6 = 126 17.5 × 3.6 = 63 12.5 × 3.6 = 45 20 × 3.6 = 72 100 360

31 บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม จะได้แผนภูมิรูปวงกลม ดังนี้

32 บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
ตัวอย่างที่ 5 ในปี 2552 โครงการการสำรวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก ได้สำรวจความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ของผู้สูบบุหรี่ในปัจจุบัน ปรากฏผลดังนี้ ความรู้ ทัศนคติ และการรับรู้ ร้อยละของจำนวนผู้สูบบุหรี่ ขนาดของมุมที่จุดศูนย์กลางของ รูปวงกลม (องศา) การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้ 68 การได้รับควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบก่อให้เกิดโรคร้ายแรงในผู้ไม่สูบบุหรี่ 19 การสูบบุหรี่ที่มวนเองมีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ซอง 7 การใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่มีควันก่อให้เกิดโรคร้ายแรงได้ 6 รวม 68 × 3.6 ≈ 245 19 × 3.6 ≈ 68 7 × 3.6 ≈ 25 6 × 3.6 ≈ 22 100 360

33 บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม
จะได้แผนภูมิรูปวงกลม ดังนี้ ที่มา : โรงงานยาสูบ ปี 2552

34 Exercise 3 : Field Trip บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม
Miss USA asked her students to vote on where they would most like to go on a field trip. The choices she had given them were Science Museum, History Museum, Nature Preserve, and Art Gallery. All 50 students cast one vote each. The table below shows how many votes each choice received. Destinations Number Percent Degree Science Museum 20 History Museum 7 Nature Preserve 8 Art Gallery 15 Total 50 40 × 3.6 = 144 14 × 3.6 ≈ 50 16 × 3.6 ≈ 58 30 × 3.6 = 108 100 360

35 Science Museum - Art Gallery = 10% =
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม a) What fraction of the students chose “Science Museum” as their favorite place? Ans b) What fraction of the students chose “Science Museum” more than “Art Gallery” as their favorite place? Ans Science Museum - Art Gallery = 10% = c) Did more students choose “History Museum” than “Nature Preserve”? Ans No, they didn’t.

36 d) Draw a pie chart to represent the data.
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม d) Draw a pie chart to represent the data.

37 Exercise 4 : Drawing a Pie Charts
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม Exercise 4 : Drawing a Pie Charts 1. A group of 140 students were asked to name their favorite flavors of ice cream. The results are shown in the table on below. Show this information in a pie chart. Flavours No. of students Percent Degree Vanilla 52 Chocolate Chip 38 Strawberry 26 Coffee 24 Total 37 × 3.6 = 133.2 27 × 3.6 = 97.2 19 × 3.6 = 68.4 17 × 3.6 = 61.2 140 100 360

38 บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

39 Exercise 4 : Drawing a Pie Charts
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม Exercise 4 : Drawing a Pie Charts 2. The table below shows the types of house a group of people live in. Draw a pie chart to represent this data. Type of House No. of students Percent Degree Flat 33 Condominium 42 Townhouse 21 House 26 Semi-detached 38 Total 22 × 3.6 = 79.2 26 × 3.6 = 93.6 13 × 3.6 = 46.8 16 × 3.6 = 57.6 23 × 3.6 = 82.8 160 100 360

40 บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

41 Exercise 4 : Drawing a Pie Charts
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม Exercise 4 : Drawing a Pie Charts 3. The grades in mathematics subject obtained by a group of 70 students are shown in the table below. Illustrate these data using a pie chart Grade No. of students Percent Degree A 10 B 24 C 19 D 11 E 6 Total 14 × 3.6 = 50.4 34 × 3.6 = 122.4 27 × 3.6 = 97.2 16 × 3.6 = 57.6 9 × 3.6 = 32.4 70 100 360

42 บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

43 Exercise 4 : Drawing a Pie Charts
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม Exercise 4 : Drawing a Pie Charts 4. During a traffic survey police stopped 320 motorists and checked their vehicles for faults. The results are shown in the table below. Draw a pie chart of this results. Grade No. of students Percent Degree No license 98 No Road tax 44 Broken lights 36 No helmet 120 Other 22 Total × 3.6 = 13.75 × 3.6 = 49.5 11.25 × 3.6 = 40.5 37.5 × 3.6 = 135 6.875 × 3.6 = 24.75 320 100 360

44 บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

45 Favorite Holiday Destinations
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม Exercise 4 : Drawing a Pie Charts 5. A sample of 240 people was asked to name their favorite holiday destinations. The results are shown in the table below. Show this information in a pie chart. Favorite Holiday Destinations No. of students Percent Degree Chiangmai 98 Pattaya 45 Phuket 61 Bangkok 36 Total 41 × 3.6 ≈ 148 19 × 3.6 ≈ 68 25 × 3.6 = 90 15 × 3.6 = 54 240 100 360

46 บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

47 Exercise 4 : Drawing a Pie Charts
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม การอ่านแผนภูมิรูปวงกลม Exercise 4 : Drawing a Pie Charts 6. A group of 400 people were asked to name their favorite brands of mobile phone. The results are shown in the table below. Show this information in a pie chart. Brands of Mobile Phone No. of students Percent Degree Nokia 82 iPhone 114 BlackBerry 76 Samsung Galaxy 98 Other 30 Total 20.5 × 3.6 ≈ 74 28.5 × 3.6 ≈ 103 19 × 3.6 ≈ 68 24.5 × 3.6 ≈ 88 7.5 × 3.6 = 27 400 100 360

48 บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
การเขียนแผนภูมิรูปวงกลม


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google