งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ

2 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบศิลป์
ผังสาระการเรียนรู้ ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ ความหมายของ องค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ประกอบศิลป์

3 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ
องค์ประกอบในการออกแบบงานทัศนศิลป์ - เป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะที่ประกอบขึ้นด้วยกัน 2 แบบ 1. ส่วนที่เป็นรูปแบบที่เป็นกายภาพ ( สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ) 2. ส่วนที่เป็นเนื้อหา เป็นนามธรรม ( ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ) * ลักษณะทางกายภาพ คือ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ

4 ความหมายขององค์ประกอบศิลป์
- การนำเอาทัศนธาตุ หรือส่วนประกอบมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ จนเกิดความงาม น่าสนใจ มีคุณภาพ ทัศนธาตุ คือ ส่วนประกอบของศิลปะ จุด เส้น สี แสงและเงา รูปร่าง รูปทรง ความหมายขององค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ

5 1. จุด ( Point ) - จุดเป็นต้นกำเนิดของงานศิลปะ - จุดมีมิติในตัวเองที่มีขนาดที่เล็กมาก - จุดมีเพียงร้องรอยของรูปลักษณะที่ปรากฏให้เห็นเท่านั้น - จุดมี 2 ลักษณะ จุดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จุดที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น

6 2. เส้น ( Line ) - เส้นเกิดจากจุดหลายๆจุด มาประกอบกันเป็นทางยาว - เกิดจากขีด เขียน ตามทิศทางที่ต้องการ

7 3. สี ( Colour ) สี มีอิทธิพลต่อมนุษย์ในการมองและให้ความรู้สึกทางด้านจิตใจ มี 2 ประเภท 1. สีจากแสงอาทิตย์ ที่มีลักษณะเป็นแสง 2. สีวัตถุธาตุ สีจากธรรมชาติ สีจากต้นไม้ สีจากใบไม้และสีสังเคราะห์ สีแท้ หมายถึงสีที่เป็นแม่สี วงจรสี หมายถึง สีที่เกิดจากการผสมสีเป็นคู่

8

9 สีตัดกัน

10 สีกับอารมณ์ความรู้สึก

11 สีกลมกลืน

12 4. แสงและเงา ( Light &Shade )
แสงจากธรรมชาติ เช่น แสงจากดวงอาทิตย์ แสงและเงา แสงจากมนุษย์สร้างขึ้น เช่น หลอดไฟ

13 ความสำคัญของค่าน้ำหนักของแสงและเงา 1
ความสำคัญของค่าน้ำหนักของแสงและเงา 1. ให้ความแตกต่างระหว่างรูปและพื้น หรือรูปทรงกับที่ว่าง 2. ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว 3. ให้ความรู้สึกเป็น 2 มิติ แก่รูปร่าง และให้ความรู้สึกเป็น 3 มิติ แก่รูปทรง 4. ทำให้เกิดระยะความตื้น – ลึก และระยะใกล้ - ไกลของภาพ 5. ทำให้เกิดความกลมกลืนประสานกันของภาพ

14 5. รูปร่าง ( Shape) รูปร่าง รูปร่างเรขาคณิต รูปร่างอิสระ

15 6. รูปทรง ( Form) รูปทรง มีลักษณะเป็น 3 มิติ รูปทรงในผลงานทางศิลปะแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. รูปทรงจากสิ่งมีชีวิต รูปทรงธรรมชาติ รูปทรงอิสระ 2. รูปทรงเรขาคณิต

16 รูปทรงธรรมชาติ รูปทรงอิสระ

17 การจัดองค์ประกอบศิลป์
2. ความสมดุล 1. เอกภาพ 3. ความกลมกลืน หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 7. ช่วงจังหวะ 4. ความขัดแย้ง 5. จุดเด่น หรือจุดสนใจ 6. สัดส่วน

18 1. เอกภาพ ( Unity ) เป็นรูปแบบในลักษณะจัดวาง เอกภาพประกอบด้วยกฎหลัก 2 ประการ 1. การขัดแย้ง คือ ขัดแย้งในเรื่องขนาด ทิศทาง ที่ว่าง หรือองค์ประกอบศิลป์ 2. การประสาน คือ ศิลปินทำให้ภาพเกิดความกลมกลืน

19 ภาพการขัดแย้งเปรียบเทียบของกลางวันและกลางคืน

20 2. ความสมดุล ( Balance) เป็นการจัดวางแบบสมดุลซ้าย – ขวา ความสมดุลแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก 1. ความสมดุลในลักษณะที่เท่ากัน 2. ความสมดุลในลักษณะที่ไม่เท่ากัน 3. ความสมดุลในลักษณะจุดศูนย์ถ่วง

21 3. ความกลมกลืน ( Harmony ) เป็นการจัดองค์ประกอบต่างๆ ให้สอดคล้อง ไม่ขัดแย้งกัน

22 4. ความขัดแย้ง ( Contrast ) เป็นการจัดองค์ประกอบศิลป์ที่ไม่สัมพันธ์กัน แต่มีความเป็นเอกภาพ ทำให้งานน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ

23 5. จุดเด่น จุดสนใจ ( Dominance or Interesting Poing ) จัดองค์ประกอบศิลป์ให้เกิดความสะดุดตา

24 6. สัดส่วน ( Proportion ) จัดองค์ประกอบศิลป์ ได้เหมาะสมและสัมพันธ์กัน

25 7. ช่วงจังหวะ ( Rhythm ) จัดองค์ประกอบให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวได้จังหวะเหมาะสม ลงตัว

26 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google