งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและ ห่วงโซ่อุปทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและ ห่วงโซ่อุปทาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3202-2007 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและ ห่วงโซ่อุปทาน
การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและ ห่วงโซ่อุปทาน ปวส.2/1 ,2/6 กต เวลา น น. โดย อาจารย์พีระพงษ์ เลี้ยงอยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง

2 คําอธิบายรายวิชา ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการชองทางการจัดจําหนายและ หวงโซอุปทานชองทางการจัดจําหนายระบบการขนสงการจัดการคลังสินคาการจัดการตนทุน เทคโนโลยีที่สนับสนุนชองทางการจัดจําหนายและหวงโซอุปทาน พันธมิตรธุรกิจกับหวงโซอุปทาน

3 จุดประสงค์รายวิชา มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการจัดการชองทางการจัดจําหนายและหวงโซอุปทาน มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการชองทางการจัดจําหนาย และหวงโซอุปทาน มีทักษะการกําหนดชองทางการจัดจําหนายและจัดการหวงโซอุปทาน มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีตอการจัดการชองทางการจ  ัดจําหนายและหวงโซอุปทาน

4 เกณฑ์คะแนน 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1

5 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนสอบ 40 คะแนน - คะแนนสอบกลางภาค(QUIZ TEST 5 ครั้ง) 20 คะแนน - คะแนนสอบ Final 20 คะแนน รายงาน 20 คะแนน แบบฝึกหัด(สมุด+ใบงาน) 20 คะแนนคะแนนมาเรียน 10 คะแนน จิตพิสัย 10 คะแนน

6 ตารางการเรียน Take home ครั้งที่ 1 วันที่ 4 ก.ย. 2559
ครั้งที่ 1 วันที่ ก.ย ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ก.ย เรียนวันเสาร์ที่ 10 , 24 กันยายน Quiz ครั้งที่ 1 วันที่ กันยายน Quiz ครั้งที่ 2 วันที่ กันยายน Quiz ครั้งที่ 3 วันที่ กันยายน Quiz ครั้งที่ 4 วันที่ กันยายน Quiz ครั้งที่ 5 วันที่ กันยายน สอบปลายภาค (ช่วงที่ 2) ภาคเรียนที่ 1/2559 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559

7 กฎกติกาในการเรียน เข้าเรียนตรงเวลา น. – น. (สายเกิน 30 นาที ถือว่าขาด) ขาดเรียนแล้วต้องตามงานกับเพื่อนหรืออาจารย์ การ QUIZ TEST ถ้าไม่มาในสัปดาห์นั้นคะแนนจะเป็น 0 ในช่องนั้นๆ (ไม่สามารถขอสอบย้อนหลังได้) ถ้าพ้นกำหนดการส่งงาน จะไม่รับส่งงานใดๆ ไม่ส่งเสียงดัง ไม่คุยโทรศัพท์รบกวน ถ้าส่งงานไม่ครบเกรดจะออกเป็น มส ทันที

8 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พีระพงษ์ เลี้ยงอยู่(อ.ต้น)
อาจารย์พีระพงษ์ เลี้ยงอยู่(อ.ต้น) หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วทบ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Facebook : Ton Dtt โทรศัพท์ ติดต่อส่งงาน ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 135

9 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
เลือกวิชา การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย และห่วงโซ่อุปทาน *ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารมาใช้ในการเรียน

10 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

11 เนื้อหาที่จะเรียน บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย บทที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน บทที่ 3 โครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย บทที่ 4 พันธมิตรธุรกิจ บทที่ 5 การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและการจัดการซัพพลายเออร์ บทที่ 6 การจัดการการค้าส่ง บทที่ 7 การจัดการการค้าปลีก

12 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่าย
ความหมายของการจัดจำหน่าย การจัดจำหน่าย หมายถึง เส้นทางที่สินค้าหรือบริการ และการเป็นเจ้าของสินค้า หรือ บริการ เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปสู่ผู้ซื้อผู้บริโภค และ คนกลางประเภทต่าง ๆ ใน ช่องทางการตลาด การจัดจำหน่าย คือ กลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำให้สินค้าไหลผ่านจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค

13 การวางระบบการจัดจำหน่ายที่ดีจะช่วยให้
1. ยอดขายเพิ่ม 2. ลดสินค้าขาดมือให้น้อยลง 3. สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า 4. เพิ่มการให้ส่วนลดในเรื่องการจัดส่งสินค้า 5. ช่วยขยายเขตตลาดให้มากขึ้น 6. ทำให้ฝ่ายขายให้ความสนใจในการสร้างลูกค้าให้มาก

14 วัตถุประสงค์ของการจัดจำหน่าย และ การจำหน่ายกลยุทธ์การบริหารตลาด
วัตถุประสงค์ของการจัดจำหน่าย คือ การเชื่อมช่องว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคเมื่อผู้ผลิตสินค้าจำหน่ายให้กับผู้บริโภคผู้บริหารการตลาดจึงทุ่มเทจัดการ กับการจัดจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างอรรถประโยชน์ดังต่อไปนี้ อรรถประโยชน์ด้านรูปร่าง อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ อรรถประโยชน์ด้านเวลา อรรถประโยชน์ด้านเป็นเจ้าของ

15 อรรถประโยชน์ด้านรูปร่าง
คือการที่ผู้บริโภคได้รับความพอใจในตัวรูปร่างของสินค้าและคุณสมบัติของตัวสินค้าคือพ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก อาจนำสินค้ามาคัดแปลงรูปร่างเพื่อให้ผู้บริโภคพอใจ เช่น นำผลไม้มาปลอกเปลือก ผ่า และแช่เย็นขาย หรือนำดอกไม้มาจัดกระเช้า

16 อรรถประโยชน์ด้านสถานที่
คือ ความสะดวก และ ความพอใจที่ผู้บริโภคแสดงออกมาที่สามารถซื้อหาสินค้าโดยทั่วไปได้สะดวก หาซื้อสินค้าได้ใกล้กับสถานที่เกิดความต้องการ เช่น ร้านค้าปลีกใกล้ผู้บริโภค

17 อรรถประโยชน์ด้านเวลา
คือ การผู้บริโภครับผิดชอบด้านการจัดจำหน่าย และ กระจายสินค้าให้ได้ปริมาณใกล้เคียงกับความต้องการของผู้บริโภคในเวลาที่ต้องการใช้ ลูกค้าหาซื้อได้ทันที

18 อรรถประโยชน์ด้านเป็นเจ้าของ
คือ การชื้อขายสินค้า ๆ ก็ตามผู้ซื้อย่อมต้องการได้รับกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า หรือ บริการนั้น ๆ การจำหน่ายกลยุทธ์การบริหารตลาด

19 การวางระบบการจัดจำหน่ายที่ดีจะช่วยให้
1. ยอดขายเพิ่ม 2. ลดสินค้าขาดมือให้น้อยลง 3. สร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ผลิตและลูกค้า 4. เพิ่มการให้ส่วนลดในเรื่องการจัดส่งสินค้า 5. ช่วยขยายเขตตลาดให้มากขึ้น 6. ทำให้ฝ่ายขายให้ความสนใจในการสร้างลูกค้าให้มาก

20 ประวัติการจัดจำหน่าย
การผลิตเพื่อใช้เอง ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่ง่าย ๆ ผู้ชายจะเป็นผู้จัดหาสิ่ง ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในครอบครัว โดยการล่าสัตว์เอาเนื้อมาเป็นอาหาร เอาหนังสัตว์มาทำเครื่องนุ่งห่ม อยู่อาศัยในถ้ำหรือเพิงที่พัก แบบง่าย ๆ เพื่อคุ้มภัยจากคนและสัตว์ป่าอื่น ๆ ลักษณะของการผลิตก็เพื่อใช้เองหรือใช้ในครอบครัว ยุคมนุษย์ต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดมากกว่าที่จะมีเวลาสะสมสิ่งที่จำทำให้เขาสะดวกสบาย

21 การจัดระบบอย่างมีประสิทธ์ภาพทำให้ขายสินค้าได้ปริมาณมากขึ้น - ได้มีระบบการควบคุมบริหารสินค้าคลังที่ดี - ระบบการจัดจำหน่ายที่รอบคอบช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตกับลูกค้าดีขึ้น ผู้ผลิตและลูกค้าสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น คอนเทนเนอร์ ทำให้จัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว - การพัฒนาปรับปรุงการจัดจำหน่ายให้ดีขึ้น มีผลให้ผู้ผลิตสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ผู้ผลิตแบ่งส่วนให้กับลูกค้าในรูปของการซื้อสินค้ามากได้ส่วนลด - การดำเนินระบบการจัดจำหน่ายที่ดีทำให้กิจการนำสินค้าไปขายตลาดที่อยู่ไกล ทำให้กิจการขายปริมาณเพิ่มขึ้น - ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด รับผิดชอบโดยตรงทำให้ฝ่ายการตลาด และพนักงานขายสนใจลูกค้าเพิ่มขึ้น

22 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดจำหน่าย กับ การตลาด
การจัดจำหน่าย คือ องค์ประกอบ 1 ใน 4 ข้อ ของส่วนผสมการตลาด นักการตลาดต้องพิจารณาเลือกนำกลยุทธ์ทางการตลาดแบบต่าง ๆ มาใช้เป็นอาวุธทางการตลาด นักการตลาดปรับปรุงส่วนผสมการตลาด มีกลยุทธ์ที่สามารถผลักดันสินค้าให้เข้าไปสู่ช่องทางการจำหน่าย ทำให้พ่อค้าทุกระดับและพนักงานขายร่วมมือกันช่วยขายสินค้า ตลอดจนการเลือกและบริหารช่องทางการจำหน่าย การกระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะมีส่วนทำให้การบริหารการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้น

23 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดจำหน่าย กับ การตลาด
การผลิตเฉพาะอย่าง เมื่อมนุษย์เริ่มมาอยู่กันเป็นกลุ่ม เป็นชุมชน ทำให้พวกเขาทราบว่า การผลิตเฉพาะอย่างที่แต่ละคนถนัดจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการผลิตเพื่อใช้กันเองในครอบครัว เช่น บางคนชอบปลูกผัก บางคนถนัดการเลี้ยงสัตว์ บางคนก็ชอบทอผ้า ส่วนคนอื่นอาจชอบตัดเย็บ ฯลฯ เมื่อเขาผลิตสิ่งที่ตนเองถนัดและผลิตได้มากเกินกว่าที่จะใช้เองและใช้ในครอบครัวแล้ว สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกับสิ่งที่ตนต้องการ เป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยน ของต่อของเป็นจุดเริ่มต้นของการจำหน่าย การแลกเปลี่ยนนี้ทำให้มาตรฐานการครองชีพในชุมชนดีขึ้น

24 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดจำหน่าย กับ การตลาด
เนื่องจากการแลกเปลี่ยนโดยตรงเกิดความต้องการไม่สะดวกหลายประการ ทำให้เกิดปัญหาในการตีค่าของสิ่งที่จะมาแลกเปลี่ยน และปัญหาความต้องการกับสิ่งของที่จะนำมาแลกมักไม่ตรงกัน ในที่สุดมนุษย์จึงได้ กำหนดสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขึ้น โดยช่วงแรกสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจะมีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น บางแห่งใช้เปลือกหอย บางแห่งใช้โลหะมีค่า เช่น ทองคำหรือเงิน แทนการแลกเปลี่ยน ต่อมาจึงนิยมทำเป็นเหรียญโลหะมีค่าที่ประทับตราหรือเครื่องหมายต่าง ๆ ไว้ เช่น ตราสัญลักษณ์ของผู้นำชุมชนนั้น ๆ เหรียญโลหะนั้นเรียกว่า เงิน

25 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดจำหน่าย กับ การตลาด
ต่อมาการใช้เงินเพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนได้รับความนิยมแพร่หลายมากที่สุด เงินกลายเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนมาจนปัจจุบัน ทำให้การแลกเปลี่ยนสินค้าสะดวกขึ้นมาก การซื้อขายสินค้าได้รับความนิยมมากขึ้น จนมีการพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายขึ้นในเวลาต่อมา ในเวลาอีกหลายทศวรรษระบบการค้าเงินได้พัฒนาธุรกิจธนาคารขึ้น เพื่อรับฝากของมีค่า รวมทั้งเหรียญทอง เหรียญเงิน โดยธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการฝาก ซึ่งช่วยให้ระบบการจัดจำหน่ายได้รับความสะดวกมากขึ้น และมีพ่อค้าประชาชนให้ความสำคัญกับการฝากเงินไว้ธนาคารกันมากขึ้น จนในที่สุดก็เกิดระบบการใช้เช็ค หรือ ดร๊าฟแทนเงินสดขึ้น เรียกว่าระบบเครดิตหรือเงินเครดิต ซึ่งเป็นที่นิยมแพร่หลายมากในปัจจุบัน เนื่องจากทำให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยทั้งผู้ซื้อในการชำระค่าสินค้าและฝ่ายผู้ขายในการรับชำระค่าสินค้า

26 ส่วนผสมการตลาด Marketing Mix
ส่วนผสมในการจัดจำหน่าย คือ การตัดสินใจเลือกระดับช่องทางการจำหน่าย และการกำหนดกิจกรรมการกระจายสินค้า เพื่อให้สินค้ากระจายไปอย่างทั่วถึง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ช่องทางการจำหน่าย 1.1 ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 1.2 ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม 1.3 ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกช่องทางการจำหน่าย 1.4 สถาบันการตลาดซึ่งเป็นคนกลางในช่องทางการจำหน่าย

27 ส่วนผสมการตลาด Marketing Mix
2. กิจกรรมการกระจายสินค้า 2.1 การขนส่ง 2.2 การคลังสินค้า 2.3 การบริหารสินค้าคงคลัง และการเก็บรักษาสินค้า 2.4 การบรรจุภัณฑ์

28 ส่วนผสมการตลาด Marketing Mix
นอกจากนี้ ยังต้องสร้างความจงรักภักดีในกลุ่มสถาบันคนกลางทุกระดับ ตั้งแต่ ผู้แทนจำหน่าย ผู้แทนขาย ใช้นายหน้า พ่อค้าส่ง พ่อค้าปลีก ทำให้สถาบันคนกลางเหล่านั้นร่วมมือร่วมใจในการประกอบกิจกรรมการส่งเสริมการจำหน่าย และเกิดความจงรักภักดี รับผิดชอบต่อสินค้าที่เขาจำหน่าย ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำไม่เปลี่ยนไปซื้อของคู่แข่งขัน เพื่อผลของยอดขายและอัตราส่วนครองตลาดตามเป้าหมายการตลาดกับเศรษฐกิจ

29 - การตลาด เป็นกิจกรรมเชื่อมโยงระหว่างการผลิต และการบริโภค -การตลาดปัจจุบันให้ความสำคัญกับผู้บริโภค - การตลาดกับสังคม การบูรณาการเป็นวิธีการตลาดที่ทันสมัยที่กิจการกำลังใช้กันอยู่ในปัจจุบันการมุ่งการผลิตที่เกินความจริงทำให้เกิดปัญหาไปในทางตรงกันข้าม คือ ทำให้ไม่เกิดผลกำไรการถดถอยในระดับความพอใจ หมายถึงผู้บริโภคจะได้รับความพอใจน้อยจากการบริโภคสินค้าประเภทเดียวกันมากขึ้น -การเปลี่ยนแปลงด้านการตลาดเศรษฐกิจ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างฉลาดวิถีความเป็นอยู่ของคน ขาดทรัพยากรในอนาคต ทำให้ความเป็นอยู่ของคนต้องเปลี่ยนไปนิเวศวิทยา ในลักษณะที่สามารถนำภาชนะและของใช้ต่าง ๆมาใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ได้ใหม่ เช่นกระดาษใช้แล้วนำไปทำกระดาษใหม่ เรียกว่า ระบบรีไซเคิล

30 -การลงทุนดำเนินการในต่างประเทศ 1แบบร่วมลงทุนเป็นกรณีของการรวมลงทุนกับชาติอื่นซึ่งอาจจะเนื่องจากประเทศเจ้าของตลาดไม่ต้องการทุนต่างชาติ 100 % 2 แบบลงทุนเองทั้งหมดโดยตั้งบริษัทในเครือและเจ้าของเดิมถือหุ้นทั้งหมด -ลูกค้าหรือตลาด ตลาดหมายถึงตลาดเป้าหมาย เช่น ตลาดคนกลาง หมายถึง บุคคลและองค์การที่ซื้อสินค้าและบริการเพื่อขายต่อโดยมุ่งหวังกำไร -กลุ่มสาธารณชนภายนอกบริษัท หมายถึงกลุ่มชนหรือหน่วยงานในท่องถิ่นที่มีอิทธิพลต่อทำงานของธุรกิจ กลุ่มสาธารณะต่างๆ ที่เป็นสภาวะแวดล้อมที่สำคัญของบริษัท คือสถาบันการเงิน สื่อมวลชน รัฐบาล ปฎิกิริยาของประชาชน กลุ่มชนในท่องที่ กลุ่มบุคคลในบริษัท

31 แบบฝึกหัด จงอธิบายความหมายของการจัดจำหน่ายมาให้เข้าใจพร้อมยกตัวอย่าง
จงบอกวัตถุประสงค์ของการจัดจำหน่ายมาให้เข้าใจ ส่วนผสมการตลาด Marketing Mix มีกี่ประเภทอะไรบ้าง จงอธิบาย (ทำใส่สมุด)

32 Homework ให้นักศึกษาทำประวัติส่วนตัว แนะนำตัวเอง แนะนำที่ทำงาน และประวัติส่วนตัวต่างๆเพื่อการนำเสนอการขาย โดยพิมพ์ใส่โปรแกรม Microsoft word และส่งเมลล์ ที่เมลล์ (กำหนดการส่งงานก่อนวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559) ส่งเกินกำหนดจะไม่ได้รับการตรวจงานนั้นๆ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและ ห่วงโซ่อุปทาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google