งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ผศ.ฉันทัช วรรณถนอม

2 สัปดาห์ที่ 1 ความสำคัญของกฎหมายท่องเที่ยว
สัญชาติญาณของมนุษย์ชอบที่จะกระทำสิ่งใดๆ ตามใจตน เพราะมนุษย์รักความเป็นอิสระ แต่ถ้าทุกคนทำอะไรตามใจชอบของตนจนเกินไป ก็อาจเป็น การรบกวนและก่อความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ดังนั้นการกำหนดขอบเขตความอิสระในการทำสิ่งใดๆ จึงต้องมีการจำกัดลงด้วยมาตรฐานอันเดียวกันที่จะใช้ บังคับเป็นการทั่วไปแก่ทุกคนในลักษณะของกฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ ซึ่งจะกำหนดวิถีทางปฏิบัติภาระกิจของมนุษย์ประจำวันนับตั้งแต่เกิดจนตาย หากผู้ใดกระทำเกินเลยขอบเขตที่กำหนดไว้แล้ว ผู้นั้นก็ย่อมจะต้องได้รับบทลงโทษจากสังคมเป็นการตอบแทน กฎเกณฑ์และข้อบังคับเหล่านี้ได้ วิวัฒนาการตามภาวะของสังคมจนกลายเป็น “กฎหมาย” ซึ่งจะได้วิวัฒนาการต่อไป ดังนั้นเราจึงไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าชีวิตของคนเรานี้ไม่มีความ จำเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายและเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

3 สัปดาห์ที่ 2 ประเภทและลำดับชั้นของกฎหมาย
ประเภทของกฎหมาย กฎหมายมี 3 ประเภทคือ 1. กฎหมายมหาชน 2. กฎหมายเอกชน 3. กฎหมายระหว่างประเทศ

4 ลำดับชั้นของกฎหมาย 1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2. พระราชบัญญัติ (พ. ร. บ. ) 3
ลำดับชั้นของกฎหมาย 1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2. พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 3. ประมวลกฎหมาย 4. พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 5. พระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ) 6. กฎกระทรวง 7. ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่ง 8. กฎหมายที่ออกโดยองค์กรปกครองตนเอง

5 สัปดาห์ที่ 3 จริยธรรมและจรรยาบรรณในงานด้านอุอุตสาหกรรมบริการ
ความหมายของจริยธรรม ความหมายของจรรยาบรรณ ที่มาของจริยธรรม คุณค่าของจริยธรรม -หลักปฎิบัติของการมีจริยธรรมตสาหกรรมบริการ

6 สัปดาห์ที่ 4 หลักจริยธรรมสำหรับงานบริการ
ปรัชญาการทำงานของพนักงานโรงแรม จริยธรรมของมัคคุเทศก์ จริยธรรมทางธุรกิจ -องค์ประกอบของจริยธรรมทางธุรกิจ -แรงกดดันต่อการตัดสินใจกับคุณค่าทาง-จริยธรรม -จรรยาบรรณของผู้ประกอบธุรกิจต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ปัญหาจริยธรรมในทางธุรกิจ จริยธรรมการท่องเที่ยว (Global Code of Ethics)

7 สัปดาห์ที่ 5-6 กฎหมายการท่องเที่ยว
กฎหมายควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยว พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2559 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 -กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติ สถานบริการ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2556 -พระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 -พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

8 สัปดาห์ที่ 7 กฎหมายควบคุมนักท่องเที่ยว
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2548 พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2548

9 สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค

10 สัปดาห์ที่ 9 กฎหมายควบคุมดูแลและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่7) พ.ศ.2525 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541

11 สัปดาห์ที่ 10 กฎหมายเกี่ยวกับองค์การที่ดูแลสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยทั่วไป
พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่2) พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2559 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ.2559 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กฎกระทรวง กำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวทะเลตะวันตก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เขตพัฒนาการ ท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พ.ศ.2558

12 สัปดาห์ที่ 11 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 กรณีจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติพ.ศ.2551 กฎกระทรวงกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจนำเที่ยวและใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2555 พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ.2553 กฎกระทรวงแบบ รายละเอียดและวิธีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกัน พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนผู้นำเที่ยว พ.ศ.2555 กฎกระทรวงการอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ.2556กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานมัคคุเทศก์ ระเบียบพิธีการเข้าออกราชอาณาจักรโดยให้ความสำคัญ กับประเทศในภูมิภาคอาเซียน

13 สัปดาห์ที่ 12 กฎหมายภาษีอากร
การคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว ความผิดและโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๘๗)

14 สัปดาห์ที่ 13-14 กรณีศึกษา เกี่ยวกับ จริยธรรม และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับโรงแรม กรณีศึกษาเกี่ยวกับสถานบริการ กรณีศึกษาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์ และบริษัททัวร์ กรณีศึกษาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยว

15 สัปดาห์ที่ 15-16 ศึกษากฏหมายที่เป็นกรณีศึกษา ร่วมกันอภิปราย

16 สัปดาห์ที่ 17 สอบปลายภาค


ดาวน์โหลด ppt จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google