งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจระหว่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

2 เศรษฐกิจระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของไทย การเงินระหว่างประเทศ องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

3 การค้าระหว่างประเทศ

4 การค้าระหว่างประเทศ เกิดขึ้นมาจากการที่ประเทศทั้งหลายในโลกมีทรัพยากร มาก-น้อย แตกต่างกัน การผลิตสินค้าของแต่ละประเทศจึงมีต้นทุนการผลิตแตกต่างกัน ประเทศใดสามารถผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการและจำหน่ายในราคาที่แข่งขันกับประเทศอื่นได้ ก็สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศมาก ซึ่งการจะขายสินค้าได้มากน้อยเพียงใดสิ่งสำคัญขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ของแต่ละประเทศ

5 ประโยชน์ของการค้าระหว่างประเทศ
ช่วยเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศสามารถบริโภคสินค้าและบริการได้หลากหลายขึ้น สร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมหาศาล พัฒนาเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตมีการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการจะลดลง ราคาของสินค้าและบริการจะถูกลง ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการได้หลากหลาย มีราคาถูก และคุณภาพดี

6 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
นโยบายการค้าเสรี เป็นนโยบายที่เปิดให้มีการติดต่อค้าขายได้โดยเสรี ไม่มีอุปสรรคในเรื่องของภาษี ในการค้าขายระหว่างประเทศ นโยบายคุ้มครอง เป็นนโยบายที่รัฐเข้ามาแทรกแซงในอุตสาหกรรม บางประเภท มีการใช้มาตรการต่างๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การดำเนินการของรัฐมีหลายลักษณะ เช่น การจัดเก็บภาษีนำเข้า-ส่งออก การห้ามนำเข้า การกำหนดโควตานำเข้า

7 การลงทุนระหว่างประเทศ

8 การลงทุน การลงทุน มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจขยายตัว ช่วยสร้างรายได้เข้าประเทศอย่างมาก

9 การให้กู้ยืมและการลงทุนในหลักทรัพย์
แรงจูงใจที่ทำให้ผู้ลงทุนตัดสินใจให้การกู้ยืมหรือลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับมากกว่าการลงทุนในประเทศ การลงทุนทำได้หลายลักษณะ เช่น การซื้อพันธบัตร การซื้อเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น การลงทุนมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

10 ตัวอย่าง นายเดวิดนำเงินมาลงทุนซื้อพันธบัตรไทย มูลค่า 50,000 บาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้น เท่ากับ 25 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ มูลค่าพันธบัตรในขณะนั้นจึงเท่ากับ 2,000 ดอลลาร์ ต่อมาค่าเงินบาทแข็งตัวขึ้น เป็น 20 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ มูลค่าพันธบัตร จะเท่ากับ 2,500 นายเดวิดก็จะได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

11 การลงทุนโดยตรง เป็นการลงทุนที่บริษัทของประเทศหนึ่งก่อตั้งหรือขยายสาขาไปยังอีกประเทศหนึ่ง การลงทุนมีลักษณะสำคัญอยู่ที่การโอนทรัพยากรระหว่างประเทศและการเข้าควบคุมกิจการที่ลงทุน แรงจูงใจในการลงทุน คือ การได้รับผลตอบแทนสูงสุด และเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ เป็นการลงทุนในระยะยาว มักเกี่ยวข้องกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ คือ บรรษัทข้ามชาติ

12 ตัวอย่าง บริษัทผลิตรถยนต์รายใหญ่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เข้ามาลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทย เพราะเล็งเห็นว่าเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย มีอัตราค่าจ้างแรงงานถูก จึงช่วยลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มกำไร

13 การเงินระหว่างประเทศ

14 เงินตราต่างประเทศ การติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ ผู้ซื้อมักไม่นำเงินสกุลของตนไปชำระเงิน เพราะผู้ขายมักจะไม่รับ จึงจำเป็นต้องอาศัยเงินตราต่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปมาใช้ในการชำระ เรียกว่า เงินสกุลหลัก เช่น เงินดอลลาร์สหรัฐ เงินยูโร เงินปอนด์ เงินเยน

15

16 การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ประเทศต่างๆ จะกำหนดกฎเกณฑ์ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เรียกว่าระบบอัตราแลกเปลี่ยน หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลระบบอัตราแลกเปลี่ยน คือ ธนาคารกลาง ระบบอัตราแลกเปลี่ยนมี 2 ระบบ คือ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ และแบบลอยตัว ระบบอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ ส่วนใหญ่มักเป็นแบบยืดหยุ่น ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบยืดหยุ่น อาจมีการแทรกแซงจากธนาคารกลาง เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเงิน

17 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ตารางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประเทศ สกุลเงิน อัตราแลกเปลี่ยน (บาท ต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ) สหรัฐอเมริกา ดอลลาร์สหรัฐ 32.92 สหราชอาณาจักร ปอนด์ 53.87 ยูโรโซน ยูโร 44.60 ญี่ปุ่น (ต่อ 100 เยน) เยน 32.61 ฮ่องกง ดอลลาร์ฮ่องกง 4.25 สิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ 26.07 จีน หยวน 5.48 ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

18 ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ

19 ดุลการชำระเงิน ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลบัญชีเงินทุน
ผลสรุปของการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ระหว่างผู้ที่มีถิ่นฐานในประเทศ กับผู้ที่มีถิ่นฐานในต่างประเทศ ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ดุลการชำระเงินประกอบด้วย ดุลบัญชีเดินสะพัด ดุลบัญชีเงินทุน

20 ดุลบัญชีเดินสะพัด ผลรวมสุทธิของดุลการค้า ดุลบริการ ดุลรายได้ และดุลเงินโอนและบริจาค ดุลการค้า เป็นผลต่างสุทธิระหว่างมูลค่าสินค้าออก กับมูลค่าสินค้าเข้า ดุลบริการ เป็นผลต่างสุทธิที่แสดงถึงการค้า บริการระหว่างประเทศ เช่น ค่าขนส่ง ค่าท่องเที่ยว ค่าเครื่องหมายการค้า ดุลรายได้ ประกอบด้วยผลตอบแทนการจ้างงาน และรายได้จากการลงทุน ดุลเงินโอนและบริจาค คือ เงินโอนหรือเงินช่วยเหลือต่างๆ ที่ผู้มีถิ่นฐานในประเทศได้รับจากผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ

21 ดุลบัญชีเงินทุน 1. บัญชีเงินทุน ทุนให้เปล่าในรูปสินค้าทุน
รายรับและรายจ่ายที่เกิดจากการโอนย้ายทุนทั้งในรูปตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ทุนให้เปล่าในรูปสินค้าทุน การโอนทรัพย์สินถาวร การยกเลิกหนี้ การซื้อขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิต ทรัพย์สินทางการเงิน เช่น ที่ดิน สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า

22 ดุลบัญชีเงินทุน 2. บัญชีการเงิน ธุรกรรมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินระหว่างประเทศ ครอบคลุมไปถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การลงทุนในหลักทรัพย์ และการลงทุนอื่นๆ

23

24 การเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของไทย

25 วิวัฒนาการการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของไทย
เริ่มขึ้นภายหลังจากการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง กับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 4 การทำสนธิสัญญาเบาว์ริง ส่งผลให้ไทยต้องยกเลิกการผูกขาดทางการค้าของ พระคลังสินค้า มีการเปิดให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนอย่างเสรี ส่งผลให้ไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกจนถึงปัจจุบัน

26 วิวัฒนาการของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของไทย

27 1. นโยบายส่งเสริมการลงทุน
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดเสรีภาพทางเศรษฐกิจของไทย 1. นโยบายส่งเสริมการลงทุน รัฐบาลออก พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจกรรอุตสาหกรรม พ.ศ เงินลงทุนจากต่างประเทศจึงหลั่งไหลเข้ามามากขึ้น การเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เมื่อ พ.ศ ที่มุ่งส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศและลดการพึ่งพาสินค้าจากต่างประเทศลง นับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 เป็นต้นมา รัฐมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อส่งออก มีการกำหนดพื้นที่ลงทุนที่จะได้รับสิทธิประโยชน์การลงทุนจากต่างชาติจึงเพิ่มมากขึ้น

28 2. ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายนอก
การทำสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษ ส่งผลให้ไทยต้องเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนอย่างเสรี ในกรณีของประเทศญี่ปุ่นที่ต้องประสบภาวะค่าเงินเยนแข็งใน พ.ศ สินค้าส่งออก มีราคาสูงขึ้น จึงมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งไทยก็ได้รับประโยชน์จากการหลั่งไหลของนักลงทุนต่างชาติจำนวนมาก

29 3. การมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจและการเมืองของโลก
การเข้าร่วมเศรษฐกิจโลกระดับพหุภาคี เช่น ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ การเข้าร่วมกลุ่มระดับภูมิภาค เช่น ประชาคมอาเซียน เขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตา สมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย – แปซิฟิกหรือเอเปก การเข้าร่วมกลุ่มระดับอนุภูมิภาค เช่น กลุ่มเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย อินโดนีเซีย – ไทย – มาเลเซีย โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

30 ผลดีจากการเปิดเสรีการค้าต่อเศรษฐกิจไทย
1. ช่วยให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโต 2. ทำให้มีการติดต่อค้าขายและการลงทุนมากขึ้น 3. ก่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ช่วยเพิ่มการผลิตและการส่งออกมากขึ้น 5. มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

31 ผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าต่อเศรษฐกิจไทย
1. เกิดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจอันส่งผลต่อราคาสินค้าและอัตราเงินเฟ้อในประเทศ 2. เกิดการครอบงำจากต่างชาติ ทำให้ผู้ประกอบการไทยเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ 3. เกิดความไม่เป็นธรรมในการกระจายรายได้ 4. เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ส่งผลให้กระทบต่อภาคเกษตรกรรมที่ต้องแข่งขันกับประเทศอื่นๆ มากขึ้น 6. ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 7. ส่งผลต่อภาคการค้าและบริการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม

32 องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ในภูมิภาคต่างๆ ของโลก

33 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ทางการค้า เพื่อความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดและเลิกอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีศุลกากร

34 องค์การการค้าโลก ความเป็นมา นโยบายทางเศรษฐกิจ
พัฒนามาจากข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัด อัตราภาษีศุลกากรและการค้า (GATT) ก่อตั้งในปี พ.ศ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีในการเจรจาลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้า สนับสนุนให้การค้าโลกเป็นไปโดยเสรีบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน กำหนดให้ใช้มาตรการทางค้าระหว่างประเทศโดยไม่เลือกปฏิบัติ ห้ามใช้มาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออก ทุกชนิด ยกเว้นกรณีฉุกเฉินและจำเป็น มีการรวมกลุ่มทางการค้าเพื่อลดภาษี ระหว่างกันได้ มีกระบวนการยุติข้อพิพาททางการค้า ให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศกำลังพัฒนา

35 สหภาพยุโรป ความเป็นมา นโยบายทางเศรษฐกิจ
เดิมเรียกประชาคมยุโรป (EEC) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ โดยกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ ฝรั่งเศส เยอรมนี และอิตาลี มีวัตถุประสงค์ เพื่อ - ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ร่วมกันขจัดอุปสรรคทางการค้ากับภายนอก - รักษาระดับดุลการค้า และทำให้เศรษฐกิจขยายตัว ยกเลิกภาษีศุลกากร มาตรการจำกัดปริมาณและค่าธรรมเนียมที่เก็บจากการนำเข้า-ส่งออก ปรับพิกัดอัตราภาษีศุลกากร ใช้เงินตราสกุลเดียวกัน เรียกว่า สกุลยูโร และมีธนาคารกลางยุโรปทำหน้าที่รับผิดชอบนโยบายการเงิน

36 ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
ความเป็นมา นโยบายทางเศรษฐกิจ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ ประเทศสมาชิก ประกอบด้วย แคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก มีวัตถุประสงค์ เพื่อ - ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน - คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ขยายศักยภาพการแข่งขันกับตลาดอื่น - กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน ยกเลิกภาษีศุลกากร ขยายโควตาการส่งออก ไม่นำมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า มาเป็นข้ออ้างกีดกันทางการค้า ป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา จัดตั้งคณะกรรมการทำหน้าที่เจรจา และระงับข้อพิพาทด้านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ให้ความคุ้มครองสินค้าเกษตรแก่ประเทศสมาชิกเป็นพิเศษ

37 กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
ความเป็นมา นโยบายทางเศรษฐกิจ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ - ส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก -พัฒนาและส่งเสริมระบบการค้าหลายฝ่าย - ขยายความร่วมมือในสาขาเศรษฐกิจที่สนใจร่วมกัน - ลดอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน พัฒนาและส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคี สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของโลก ลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวก ด้านการค้า การบรอการ และการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก โดยให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ WTO ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเงิน การคลังในการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจ

38 ประชาคมอาเซียน ความเป็นมา นโยบายทางเศรษฐกิจ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2510
เดิมอาเซียนเน้นความร่วมมือด้านการเมืองเป็นหลัก ต่อมาจึงเปลี่ยนไป เน้นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ มีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ในปี พ.ศ จะมีการจัดตั้งเป็นประชาคมอาเซียน มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า การบริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ ลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคม จัดตั้งให้อาเซียนเป็นตลาดเดียวและเป็นฐานการผลิต ช่วยเหลือประเทศสมาชิกใหม่ เพื่อลดช่องว่างระดับการพัฒนา ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการคมนาคม การพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร พลังงาน

39 กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
ความเป็นมา นโยบายทางเศรษฐกิจ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2503 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ - เป็นตัวกลางประสานงานด้านนโยบายน้ำมันระหว่างประเทศผู้ผลิตน้ำมัน ในการรักษาระดับราคาให้มีความเป็นธรรม - สร้างความมั่นคงแก่ประเทศผู้ผลิตปิโตรเลียม มีการกำหนดโควตาการผลิตแก่ประเทศสมาชิก ทำให้สามารถกำหนดราคาน้ำมัน ในตลาดโลกได้

40 ประเทศไทยกับธนาคารโลก
ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาหรือธนาคารโลก ความเป็นมา ประเทศไทยกับธนาคารโลก ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2488 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ - แก้ไขปัญหาความยากจน - ยกระดับมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศกำลังพัฒนา โดยเน้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน พ.ศ ไทยเข้าเป็นสมาชิกของธนาคารโลก พ.ศ ไทยได้รับเงินกู้ก้อนแรก เพื่อนำมาสร้างทางรถไฟ พัฒนาท่าเรือ และพัฒนาระบบชลประทานลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ ธนาคารโลกเข้ามาช่วยจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อมาจึงได้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 1 จนถึงปัจจุบัน

41 ประเทศไทยกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย
ความเป็นมา ประเทศไทยกับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2509 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ - เป็นแหล่งเงินทุนสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก - มุ่งให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเป้าหมายหลัก - คำนึงถึงการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม ไทยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งธนาคาร เพื่อการพัฒนาเอเชีย และเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่อันดับที่ 17 ไทยให้ความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ เช่น การสมทบเงินทุน การให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค การพัฒนาลุ่มน้ำโขง เป็นต้น

42 ประเทศไทยกับอังค์ถัด
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ความเป็นมา ประเทศไทยกับอังค์ถัด ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2507 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ - เป็นองค์กรชำนัญพิเศษภายใต้กรอบสหประชาชาติที่เชื่อมโยงมิติ ด้านการพัฒนาเข้ากับการค้าระหว่างประเทศ - ให้ความสำคัญกับการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนาให้พร้อมและทันต่อการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งและเป็นหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนา ที่มีบทบาทนำในองค์กรนี้ ให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในเอเชียเพื่อยกระดับความสามารถในการปรับตัว เช่น ลาว กัมพูชา พม่า บังกลาเทศ ปากีสถาน

43 เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณ 8 จังหวัดภาคใต้ของไทย ตอนเหนือและตะวันตกของมาเลเซีย และเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ - ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ 3 ประเทศ ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด - มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน

44 โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหรือโครงการความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน
เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างมณฑลยูนนานของจีน พม่า ลาว และไทย มีวัตถุประสงค์ เพื่อ - ร่วมมือกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ - พัฒนาการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนร่วมกัน

45 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
เป็นความร่วมมือของ 6 ประเทศ ที่แม่น้ำโขงไหลผ่านได้แก่ พม่า ลาว ไทย กัมพูชา เวียดนาม และมณฑลยูนนานของจีน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ - ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางด้านการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร - สนับสนุน การจ้างงานและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น - ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google