งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ
วาสนา พันพลูวงษ์ อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ

2 แรงจูงใจในการดำเนินงาน
แรงจูงใจในการดำเนินงานด้านทันตสุขภาพ เริ่มต้นหลังจากที่ บุตรสาวของข้าพเจ้าจบการศึกษาทันตสาธารณสุข ช่วงนั้นข้าพเจ้า ได้มีส่วนช่วยงานลูกสาวในการทำงานด้านทันสุขภาพในชุมชน บ่อยๆ ทำให้ได้ทราบถึงปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชน ต่อมาในปี 2558 ได้มีโอกาสในการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการ ดำเนินงานทันตสุขภาพชุมชน และได้ดำเนินการสำรวจสุขภาพช่องปากของประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข เพื่อนทีมอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งพบว่าประชาชนในพื้นที่ตำบลซับมะกรูดส่วนใหญ่มี ปัญหาด้านสุขภาพช่องปาก ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน จึงทำให้ข้าพเจ้าหันมามองถึงปัญหา สุขภาพช่องสุขภาพช่องปากมากขึ้น จึงได้พูดคุยปรึกษากับเพื่อนอาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข นำเสนอปัญหาดังกล่าวเข้าสู่แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน โดยมี 2 แผนงาน 2 กิจกรรม หลัก คือ แผนงานในกลุ่มเด็ก 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ และการส่งเสริมโภชนาการป้องกันฟันผุในโรงเรียน ใน 2 กิจกรรมหลัก คือ การตรวจฟันในเด็ก 0-12 ปี และการให้คำแนะนำในการลดอาหารหวาน ขนมขบเคี้ยว น้ำหวานในโรงเรียน แต่การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ยังพบฟันผุใน กลุ่มเด็กสูงอยู่

3 แรงจูงใจในการดำเนินงาน
ต่อมาในปี 2559 มีการดำเนินงานสำรวจสุขภาพช่องปากในพื้นที่ต่อเนื่อง ยังพบปัญหา สุขภาพช่องปากในเรื่องฟันผุ หินน้ำลาย และเหงือกอักเสบสูงอยู่ จึงปรึกษากับเพื่อนอาสาสมัคร สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีการคืนข้อมูลให้กับชุมชน และได้ นำเสนอแผนพัฒนาสุขภาพด้านทันสุขภาพเพิ่มเติมเป็น 4 แผนงาน 8 กิจกรรมหลัก คือ เด็ก ปีฟันดีไม่มีผุ การส่งเสริมป้องกันฟันผุในโรงเรียน พัฒนาทักษะการดูแลช่องปากในวัยทำงาน ผู้สูงอายุ ฟันดี ใน 4 กิจกรรมหลัก คือ การตรวจฟันในเด็ก 0-12 ปี ผู้สูงอายุ วัยทำงาน ให้คำแนะนำทักษะ การแปรงฟัน มาตรการการลดอาหารหวาน ขนมขบเคี้ยว น้ำหวานในโรงเรียน ชุมชน และในปี 2560 ได้มีการถอดบทเรียนในการดำเนินงานด้านทันตสุขภาพกับชุมชน และภาคีเครือข่าย ทำให้เกิดเป็นกลยุทธ์ 4 แผนงาน 11 กิจกรรมหลัก โดยมีการดำเนินงานดูแล สุขภาพช่องปากตามกลุ่มวัย และเพื่อให้กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนงานทันสุขภาพเข้าใจได้ง่าย และ น่าสนใจมากขึ้น จึงได้ปรับเป็น “กลยุทธ์ 11 ดี 4 ฟันเฟือง (11 D 4 Drive)”

4 กลยุทธ์การดำเนินงานทันตสุขภาพ
11 ดี 4 ฟันเฟือง

5 กลยุทธ์การดำเนินงานทันตสุขภาพ
11 ดี 4 ฟันเฟือง D6 โรงเรียน ดี D5 นโยบาย ดี D7 สิ่งแวดล้อม ดี

6 D8 บริการดี D9 พี่เลี้ยงดี D10 ส่งต่อดี D11 นวัฒกรรม ดี

7 ผลสำเร็จในการดำเนินงาน
ร้อยละผู้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากที่พบฟันผุ

8 ผลสำเร็จในการดำเนินงาน
ร้อยละผู้รับบริการตรวจสุขภาพช่องปากที่พบเหงือกอักเสบ

9 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค อาหาร/เครื่องดื่ม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค อาหาร/เครื่องดื่ม

10 ติดตามผลพฤติกรรมการดู สุขภาพช่องปาก


ดาวน์โหลด ppt อสม.ดีเด่น สาขาทันตสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google