งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทดสอบหลังเรียนพระพุทธหน่วย8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทดสอบหลังเรียนพระพุทธหน่วย8"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทดสอบหลังเรียนพระพุทธหน่วย8
ด้านศาสนสัมพันธ์ 15 ข้อ

2 1. คำสอนของศาสนาอิสลามที่กล่าวว่า “ผู้ใดขาดเมตตา แก่เพื่อนมนุษย์ ผู้นั้นจะไม่ได้รับความเมตตาจิตเช่นกัน” สอดคล้องกับหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ในข้อใด ก. หลักอาณาจักรพระเจ้า ข. การรับศีลมหาสนิท ค. หลักตรีเอกภาพ ง. หลักความรัก

3 2. ข้อห้ามสำคัญในบัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์ จะสอดคล้องกับหลักธรรมใดของพระพุทธศาสนามากที่สุด
ก. อุปายโกศล ข. เบญจธรรม ค. เบญจศีล ง. คิหิสุข

4 3. “ลุงมาและป้าแม้น เป็นชาวสวนที่มีรายได้มากขึ้นทุกปี ทำให้พวกเขามีความสุข” ข้อความดังกล่าวสอดคล้อง กับข้อใด ก. สุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เพื่อเลี้ยงชีพและบำเพ็ญ ประโยชน์ ข. สุขที่เกิดจากการมีทรัพย์ที่หามาได้โดยชอบธรรม ค. สุขที่เกิดจากการประพฤติไม่มีโทษ ง. สุขที่เกิดจากการไม่เป็นหนี้

5 4. “ก้อยต้องตื่นแต่เช้าตรู่ เพื่อช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านก่อนไปโรงเรียนทุกเช้า แต่ก้อยมีความพอใจ” ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับหลักธรรมใดมากที่สุด ก. สันโดษ ข. ไตรสิกขา ค. ขันธ์ 5 ง. ทุกข์

6 5. ถ้าทุกคนปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ ในการดำรงชีวิตแบบพอเพียงและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จะมีผลดีในข้อใด ก. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศาสนิกชน ข. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ค. มีความเข้าใจในวิถีธรรมชาติ ง. ธรรมชาติไม่ถูกทำลาย

7 6. หนังสือ “พุทธ-คริสต์ ในทัศนะของท่านพุทธทาส”
มีข้อความของการบรรยายธรรมที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญอย่างไร ก. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์ ข. ชี้จุดเน้นสำคัญของพระพุทธศาสนา ค. เปรียบเทียบคำสอนของศาสนา ง. ทำความเข้าใจระหว่างศาสนา

8 7. ผลงานใดของอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ที่มีความเด่นชัดแสดงว่าเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์
ก. นำเอาวิชาศาสนาเปรียบเทียบมาใช้สอนใน มหาวิทยาลัย ข. แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจนมีความรู้แตกฉาน และพูดภาษาอังกฤษได้ ค. เป็นผู้จัดทำพจนานุกรมศัพท์พระพุทธศาสนา ง. สำเร็จการศึกษาเปรียญ 9 ประโยค

9 8. การปฏิบัติตนในข้อใด จะส่งผลให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องสูงสุดในทุกศาสนา
ก. รักพระเจ้า ข. รักผู้อื่น ค. สันโดษ ง. ให้อภัย

10 9. คำสอนของพระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามที่เหมือนกัน คือข้อใด
ก. การทำแต่ความดี งดเว้นการทำความชั่ว ข. การศรัทธาในเอกภาพของพระเป็นเจ้า ค. การรักผู้อื่นเหมือนรักตนเอง ง. การปฏิบัติตามหลักอาศรม 4

11 10. จากคำกล่าวที่ว่า “ประเทศไทยเป็นดินแดนเสรีในการ นับถือศาสนา” หมายความว่าอย่างไร
ก. คนไทยสามารถนับถือศาสนาได้หลายศาสนา ข. คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นศาสนา ประจำชาติ ค. ศาสนาหลายศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทย ง. ประเทศไทยให้ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือ ศาสนา

12 11. ข้อใดจัดเป็นการดำรงอยู่อย่างพอเพียงตามหลักธรรม ของศาสนา
ก. เดินสายกลาง พึ่งตนเองได้ ข. เมื่อมีปัญญาก็สามารถแก้ไขได้ ค. มีการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมให้น้อย ง. แข่งขันการหาความสุขทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ

13 12. ศาสนาอิสลาม มีข้อห้ามเกี่ยวกับการดื่มสุรา และของ มึนเมา สอดคล้องกับหลักธรรมใดของพระพุทธศาสนา
ก. เบญจศีล ข้อ 5 ข. อบายมุข 6 ข้อ 5 ค. อกุศลมูล ง. ปธาน 4

14 13. ศาสนาใดที่มีแหล่งกำเนิดในภูมิภาคเอเชีย แต่มีผู้นับถือมากในทวีปยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ก. ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ข. พระพุทธศาสนา ค. ศาสนาอิสลาม ง. ศาสนาคริสต์

15 14. คำสอนของศาสนาคริสต์เรื่องห้ามฆ่าคนและสัตว์ สอดคล้องกับหลักเบญจศีลของพระพุทธศาสนาข้อใด
ก. กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี ข. อทินนาทานา เวรมณี ค. ปาณาติปาตา เวรมณี ง. มุสาวาทา เวรมณี

16 15. ในสังคมที่ผู้คนเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว เราควรนำหลักธรรมข้อใดในศาสนาคริสต์มาใช้พัฒนาตนเอง
ก. หลักความขยันหมั่นเพียร ข. หลักความกตัญญูกตเวที ค. หลักตรีเอกภาพ ง. หลักความรัก


ดาวน์โหลด ppt ทดสอบหลังเรียนพระพุทธหน่วย8

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google