งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์จิตติมา ดวงแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์จิตติมา ดวงแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์จิตติมา ดวงแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
แนวทางการคัดกรองและประเมินสภาวะผู้สูงอายุ เพื่อเข้าสู่ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อาจารย์จิตติมา ดวงแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

2 เครื่องมือการประเมินคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ
1.การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตร ประจำวัน (ADL)

3

4 อสม./บุคลากรสาธารณสุข การประเมินผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว
สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ ส่วนที่ 1 ด้วยตนเอง/ครอบครัว ส่วนที่ 2 อสม./บุคลากรสาธารณสุข ส่วนที่ 3 การประเมินผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว ส่วนที่ 4 การตรวจรักษาพยาบาล การบริโภคอาหาร ตรวจเต้านม อาการเตือนของโรคมะเร็ง การประเมินสุขภาพด้วยตนเอง - ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคม ADL,ตา,ช่องปาก โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง ข้อเข่าเสื่อม ภาวะหกล้ม AMT ภาวะกลั้นปัสสาวะ ปัญหาการนอน ภาวะทุพโภชนาการ 1. ประเมินด้านสังคม 2. MMSE-T 2002 3. ภาวะกลืนลำบาก 4. ภาวะซึมเศร้า 1. การตรวจสุขภาพประจำปี 2. การตรวจร่างกายและรักษาพยาบาล 3. การได้รับวัคซีนป้องกันโรค 4. การเยี่ยมบ้านโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออาสาสมัคร - บันทึกการประเมินมาตรฐานสุขภาพอนามัยผู้สูงอายุ

5 การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
Primary Secondary รายการ ฟ้า เขียว ADL IADL, CAI, TAI ตา สุขภาวะตา Snellen chart โรคหัวใจ/หลอดเลือดสมอง DM, HT ภาวะอ้วน BS, BP BMI BS,BP ช่องปาก 4 ทันตแพทย์ สมองเสื่อม Mini-cog AMT MMSE ซึมเศร้า 2 9

6 การประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ
Primary Secondary รายการ ฟ้า เขียว เข่าเสื่อม 12 1 (ปวดเข่า/ไม่ปวด) 5 หกล้ม Timed up and go test กลั้นปัสสาวะ 1 แพทย์ ปัญหาการนอน 2 โภชนาการ BMI 6

7 การประเมิน ADL จำแนกผู้สูงอายุตามศักยภาพตามความสามารถ ในการทำกิจวัตรประจำวัน เครื่องมือ : ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) 10 หัวข้อ แต่ละหัวข้อมีคะแนน 0-1 หรือ 0-2 หรือ0-3 คะแนนเต็ม 20 คะแนน

8 Activities of daily living (ADL)
1.การรับประทานอาหาร (Feeding) The book consists of various assessment, for example, screening assessment of ability to perform activities of daily living, dementia, osteoarthritis of knee, falls assessment, Oral and breast self-exam and dietary consumption behavior assessment. 2 1

9 2. ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด (Grooming) ในระยะเวลา 24-48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
1

10 3. ลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอี้ (Transfer)
2 1

11 4. ใช้ห้องน้ำ (Toilet use)
2 1

12 5. การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน (Mobility)
3 2 1

13 6. การสวมใส่เสื้อผ้า (Dressing)
2 1

14 7. การขึ้นลงบันได 1 ชั้น (Stairs)
2 1

15 8. การอาบน้ำ (Bathing) 1

16 9. การกลั้นการถ่ายอุจจาระ (Bowels) ในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
2 1

17 10. การกลั้นปัสสาวะ (Bladder) ในระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา
2 1

18 ข้อควรคำนึง - ใช้เวลา ข้อละ 30 วินาที - 1 นาที
- เน้นความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของ ผู้สูงอายุอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา - เป็นการวัดระดับ Independence ถ้ามีคนคอย ดูแลหรือเฝ้าระวังเวลาปฏิบัติให้ถือว่าไม่ได้คะแนน เต็ม ถ้าหมดสติ ให้คะแนน 0 คะแนน เป็นเพียงข้อมูลที่ให้ทราบถึง “ระดับความต้องการ ช่วยเหลือ” ของผู้สูงอายุ

19 การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ
1 : ติดสังคม ADL >12 /20 คะแนน กลุ่ม 2 : ติดบ้าน ADL 5-11/20 คะแนน กลุ่ม 3 : ติดเตียง ADL 0-4/20 คะแนน

20 กรณีศึกษา ชาย อายุ 83 ปี รูปร่างสมส่วน ลุกจาก เตียงได้ เดินช้าๆ โดยใช้ walker ช่วย มี อาการมือสั่น รับประทานอาหารได้แต่ใช้ เวลานานในการรับประทานอาหารแต่ละ มือ ล้างหน้า แปรงฟัน เข้าห้องน้ำและ ขับถ่ายเองได้ ลูกช่วยอาบน้ำ และแต่งตัว ให้ มีอาการปัสสาวะราด วันละ ครั้ง อุจจาระราด สัปดาห์ละ 1 -2 ครั้ง เวลา อุจจาระราดผู้สูงอายุไม่รู้ว่าตนเอง อุจจาระ ผู้สูงอายุทราบว่าอยู่ที่บ้าน แต่จำ ไม่ได้ว่ารับประทานอาหารและยาหรือยัง ไม่ทราบวัน เดือน ปี จำได้เฉพาะคนใน บ้าน ญาติที่นานๆ พบกันจะเรียกชื่อไม่ได้

21 การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันต่อเนื่อง(Instrumental Activity of Daily Index:IADL)
ความสามารถในการทำกิจกรรมที่ซับซ้อนและเป็น กิจกรรมที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างอิสระ มี 6 ข้อ คะแนนเต็ม คะแนน เกณฑ์การพิจารณา - ทำได้เอง = 2 คะแนน - ทำได้ไม่สมบูรณ์หรือมีคนช่วยเหลือ = 1 คะแนน - ทำไม่ได้เลย = 0 คะแนน

22 การเดินทาง คะแนน 0-2 ติดเตียง การจับจ่ายซื้อของ การบริหารการเงิน
การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุ IADL การเดินทาง การจับจ่ายซื้อของ การบริหารการเงิน การทำอาหาร การทำความสะอาดบ้าน การใช้โทรศัพท์ คะแนน ติดเตียง คะแนน ติดบ้าน คะแนน ติดสังคม

23 ดัชนีจุฬา เอดีแอล (Chula ADL Index)
พัฒนามาจาก Instrument Activites of Daily Living Scale By Lawton and Brody, (1969) เพื่อให้เหมาะสมกับการ ปฏิบัติกิจวัตรประจำต่อเนื่องสำหรับ ประชากรสูงอายุไทย ในปัจจุบันนิยมใช้ ดัชนีบาร์เธลเอดีแอลและดัชนีจุฬาเอดี แอลในการประเมินภาพรวมของภาวะ พึ่งพาของผู้สูงอายุไทย การประเมินการทำกิจกรรมที่จำเป็น สำหรับการดำรงชีวิตอย่างเป็นอิสระใน ชุมชน 5 ด้าน ได้แก่ 1. Walking outdoor (เดินหรือเคลื่อนที่นอกบ้าน) 2. Cooking (ทำหรือเตรียมอาหาร/หุงข้าว) 3. Heavy house work (ทำความสะอาดถูบ้าน/ซักรีดเสื้อผ้า) 4. Money exchange (ทอนเงิน/แลกเงิน) 5. Public transport (บริการใช้รถเมล์ รถสองแถว)

24 ดัชนีจุฬา เอดีแอล (Chula ADL Index)
1. Walking outdoor (เดินหรือเคลื่อนที่นอกบ้าน) 0 เดินไม่ได้ 1 ใช้รถเข็นและช่วยตัวเอง หรือต้องการคนประคอง 2 ข้าง 2 ต้องการคนช่วยพยุงหรือไปด้วยตลอด 3 เดินได้เอง (รวมทั้งที่ใช้เครื่องมือช่วยเดิน walker) 2. Cooking (ทำหรือเตรียมอาหาร/หุงข้าว) 0 ทำไม่ได้ 1 ต้องการคนช่วยในการทำ หรอจัดเตรียมบางอย่างไว้ล่วงหน้า จึงจะทำได้ 2 ทำได้เอง 3. Heavy house work (ทำความสะอาดถูบ้าน/ซักรีดเสื้อผ้า) 0 ทำไม่ได้/ต้องมีคนช่วย 1 ทำได้เอง

25 ดัชนีจุฬา เอดีแอล (Chula ADL Index)
4. Money exchange (ทอนเงิน/แลกเงิน) 0 ทำไม่ได้/ต้องมีคนช่วย 1 ทำได้เอง 5. Public transport (บริการใช้รถเมล์ รถสองแถว) 0 ไม่สามารถทำได้ 1 ทำได้แต่ต้องมีคนช่วยดูแลไปด้วย 2 ไปมาได้เอง หมายเหตุ 1. เป็นการวัดว่าผู้ป่วยทำอะไรบ้าง (ทำอยู่ได้จริง) ไม่ใช่เป็นการทดสอบว่าหรือถามว่าสามารถทำได้หรือไม่ 2. โดยทั่วไปเป็นการสอบถามถึงกิจปฏิบัติในระยะ 1-2 สัปดาห์ 3. จุดประสงค์เป็นการวัดระดับ independence ดังนั้น ถ้าหากมีคนคอยอยู่ดูแลหรือเฝ้าระวังเวลาปฏิบัติกิจให้ถือว่าไม่ได้คะแนนเต็ม 4. ถ้าหมดสติให้คะแนน 0 ที่มา: เครื่องมือพัฒนาโดย สุทธิชัย จิตะพันธ์กุลและคณะ. (2541). การวิเคราะห์ผู้สูงอายุในหลักสำคัญทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

26 ดัชนีจุฬา เอดีแอล (Chula ADL Index)
Chula ADL Index (CAI) ประกอบด้วย ข้อคำถาม 5 ข้อ คะแนนเต็ม 9 คะแนน (Jitapunkul, 1994) การแปลผล 0-4 คะแนน หมายถึง ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจวัตร ประจำวันน้อย (ติดเตียง) 5-8 คะแนน หมายถึง ความสามารถ ในการปฏิบัติกิจวัตร ประจำวันปานกลาง (ติดบ้าน) 9 คะแนน หมายถึง ความสามารถใน การปฏิบัติกิจวัตร ประจำวันมาก (ติดสังคม)

27 ตา สุขภาวะตา Primary Secondary รายการ ฟ้า เขียว ADL ADL IADL HT BP DM
BS ตา สุขภาวะตา Snellen chart ช่องปาก 4 ทันตบุคลากร สมองเสื่อม Mini-cog AMT MMSE ซึมเศร้า 2 9 เข่าเสื่อม 12 1 5 หกล้ม Timed up and go test กลั้นปัสสาวะ แพทย์ โภชนาการ BMI 6

28 การคัดกรองสุขภาวะทางตา
เกณฑ์การพิจารณา ตอบว่า ใช่ ข้อใดข้อหนึ่ง แสดงว่า มีปัญหาการมองเห็น ให้ทำ Snellen Chart และ ส่งต่อแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษา

29 การประเมินสุขภาพช่องปาก
มีฟันใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ โดยมีฟัน 4คู่สบกัน 1. การแปรงฟัน 2. การใช้ยาสีฟัน 3. การทำความสะอาดซอกฟัน 4.ประเมินสภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

30 ประเมินสมรรถภาพสมอง Abbreviated Mental Test (AMT)
1. อายุเท่าไหร่ 2. ขณะนี้เวลาอะไร 3.ที่อยู่ปัจจุบันของท่าคือ 4. ปีนี้ ปีอะไร 5.สถานที่ตรงนี้เรียกว่า 6.คนนี้ (คนถาม) คือใคร และ คนใกล้ๆๆ(ญาติ) คือใคร 7.วันเดือนปีเกิดของท่านคือ 8. เหตุการณ์ 14 ตุลา หรือวันมหาวิปโยคเกิด พ.ศ.อะไร 9.พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันมีพระนามว่าอะไร 10.ให้นับถอยหลังจาก 20 จนถึง 1 การพิจารณา ตอบถูก 8 ข้อขึ้นไป =การรู้คิดปกติ ถูก≤ 7 ข้อ =การรู้คิดผิดปกติ

31 การประเมินซึมเศร้า : 2 คำถาม (2Q)
ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ 1.ท่านรู้สึกหดหู่ เศร้า หรือท้อแท้ สิ้นหวังหรือไม่ 2.ท่านรู้สึกเบื่อ ทำอะไรไม่เพลิดเพลินหรือไม่ การพิจารณา - ไม่มีทั้ง 2 ข้อ = ปกติ - มีข้อใดข้อหนึ่งหรือ 2 ข้อ = มีความเสี่ยง ควรทำ 9 Q ต่อ

32 การคัดกรองข้อเข่าเสื่อม (1 ข้อ)
ผู้สูงอายุมีอาการปวดเข่าหรือไม่ ไม่ปวด ปวดเข่า (มีความเสี่ยงหรือแนวโน้มที่จะเป็น โรคข้อเข่าเสื่อม) แนะนำส่งต่อเพื่อคัดกรองโรคเข่าเสื่อม

33 การคัดกรองโรคข้อเข่าเสื่อมทางคลินิก
เกณฑ์ ตอบ ใช่ 2 ข้อ แสดงว่า มีโอกาสที่จะเป็นข้อ เข่าเสื่อม ควรส่งต่อพบแพทย์เพื่อยืนยันผลและทำการ รักษา

34 การประเมินภาวะหกล้ม (Time up and go Test :TUGT )
เกณฑ์ -ใช้เวลาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 วินาที ปกติ วินาที ควรฝึกการทรงตัว ออกกำลังกาย -ตั้งแต่ 30 วินาทีขึ้นไป เสี่ยงต่อหกล้ม ควรพบแพทย์

35 การประเมินภาวะกลั้นปัสสาวะ
ผู้สูงอายุมีภาวะปัสสาวะเล็ดหรือปัสสาวะราด จนทำให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันหรือไม่ ไม่มี มี ให้คำแนะนำและส่งต่อแพทย์

36 การประเมินภาวะทุพโภชนาการ
1. รับประทานอาหารได้น้อยลง เนื่องจากความอยากอาหารลดลง มีปัญหาการย่อย การเคี้ยวการกลืน หรือไม่ 2. น้ำหนักลดลง หรือไม่ 3. สามารถเคลื่อนไหวได้เอง หรือไม่ 4. มีความเครียดรุนแรงหรือป่วยเฉียบพลัน หรือไม 5. มีปัญหาทางจิตประสาท หรือไม 6. ดัชนีมวลกาย (BMI =น้ำหนักตัว(กก)/ส่วนสูง (ม2) การแปลผล (คะแนนเต็ม 14 คะแนน) คะแนน คะแนน แสดงว่า มีภาวะโภชนาการปกติ คะแนน คะแนน แสดงว่า มีความเสี่ยงต่อภาวะขาดสารอาหาร คะแนน คะแนน แสดงว่า มีภาวะขาดสารอาหาร

37 การประเมินผู้สูงอายุที่ต้องได้รับการดูแลระยะยาว
กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 ติดบ้าน และกลุ่มที่ 3 ติดเตียง ควรได้รับการประเมินสภาวะจาก Care manager (secondary Assessment)

38 1. การประเมินด้านสังคม 1. การอยู่อาศัยหรือผู้ดูแลเมื่อเจ็บป่วย 2. ลักษณะที่อยู่อาศัย 3. ความเพียงพอของรายได้ 4. อาศัยอยู่บ้านหลังเดียว/บริเวณเดียวกับบุตรหลาน 5. ออกกำลังกายอย่างน้อย สัปดาห์ละ 3 วัน 6. เคยถูกทำร้ายร่างกาย/เอารัดเอาเปรียบ 7. เข้าร่วมอบรม ศึกษา เรียนรู้จากองค์กร ชมรม 8. ทราบสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ 9. ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 10. เข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม ให้คะแนน มี, ใช่, ไม่เคย = 0 ไม่มี,ไม่ใช่, เคย = 1 แปลผล กรณี 1 คะแนน ขึ้นไป ส่งปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือ

39 2. การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตร ประจำวัน (Activity of Daily Living: ADL)
ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) ผู้สูงอายุกลุ่มที่ คะแนน ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง ติดบ้าน กลุ่มที่ คะแนน ต้องการการช่วยเหลือ ติดเตียง

40 3. การทดสอบสภาพสมองเบื้องต้น ฉบับภาษาไทย (Mini-Mental state Examination: MMSE-T 2002)
1. การรับรู้เวลา (5) 2. การรับรู้สถานที่ (5) 3. การจดจำ (3) 4. การคำนวณ*(5) 5. การระลึก (3) 6. การเรียกชื่อ (2) 7. การพูดตาม (1) 8. การทำตามคำสั่งที่พูด (3) 9. การทำตามคำสั่งที่เขียน* (1) 10. การเขียน* (1) 11. การวาดภาพ (1) *ผู้สูงอายุอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ไม่ต้องประเมิน ข้อ 4,9,10

41 คำชี้แจง วันที่ 7 หรือ ขึ้น 12 ค่ำ (ต้องตอบเป็นตัวเลข)
จันทร์-อาทิตย์/ วันพระ วันโกน ม.ค.- ธ.ค./ เดือนอ้าย ยี่ ถึงเดือน 12 พ.ศ. 2541, ค.ศ หรือปีนักษัตร (ชวด-กุน) ร้อน ฝน หนาว หรือ ปลายฝนตนหนาว คำชี้แจง  วันที่/ วัน/ เดือน ใช้ตามปฏิทินสากลหรือจันทรคติ  ปี ใช้ตามปฏิทินสากลหรือปีนักษัตร

42 คำชี้แจง การระบุชื่อ “ภาคตามภูมิศาสตร์ ”เช่น เหนือ ใต้ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากยังไม่มีการ ตกลงกันอย่างแน่นอนในการแบ่งภาค ( 4 หรือ 6 ภาค) จังหวัดที่คาบเกี่ยวให้อยู่ในดุลนินิจของผู้ ทดสอบ เช่น นครสวรรค์อยู่ภาคเหนือ เมื่อแบ่ง 4 ภาค และอยู่ภาคกลาง เมื่อแบ่ง 6 ภาค

43 คำชี้แจง  คิดคะแนนเฉพาะครั้งแรกที่ตอบเท่านั้น
 คำตอบต้องเป็นคำที่บอกไป (ดอกไม้ แม่น้ำ รถไฟ)  คิดคะแนนเฉพาะครั้งแรกที่ตอบเท่านั้น  ถ้าตอบไม่ครบให้คะแนนเฉพาะคำที่ตอบ ถูก (ห้ามบอกใบ้)

44 หากผู้ถูกทดสอบบอกผลลัพธ์ ไม่ครบ 5 ครั้ง ให้ กระตุ้นด้วยคำพูดว่า “ลบอีก 7 เหลือเท่าไร” บอกไป เรื่อยๆ จนครบ 5 ครั้ง ไม่ต้องทวนผลลัพธ์/คำตอบ ไม่กระตุ้นว่า “93 – 7 เหลือเท่าไร” บันทึกคำตอบ ทั้งหมดโดยไม่ต้องคิดคะแนน ถ้าตอบได้ไม่ครบ 5 ครั้งให้คิดคะแนนตามที่ตอบได้ ถ้าผู้ถูกทดสอบ “นับนิ้ว” หรือ จดหรือเขียนบนฝ่ามือ จะไม่ให้คะแนนเฉพาะคำตอบนั้น

45 คำชี้แจง ตัวอักษรขาด/เกิน หัก 1 คะแนน
ตัวอักษรสลับแบบติดกัน 1 คู่หัก 1 คะแนน ตัวอักษรย้ายข้ามที่มากกว่า 1 ตำแหน่ง 1 ตัว หัก 1 คะแนน

46 คำชี้แจง  การทดสอบความจำระยะสั้น ระยะยาว ห้ามชี้นำหรือบอกเป็นนัย ให้เวลานึก 30 วินาที โดยถ้ายังไม่ครบ 3 อย่าง กระตุ้นให้ตอบให้ครบก่อน คำตอบไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ  ถ้าตอบเกิน 3 อย่าง ให้ย้ำว่าช่วยตอบใหม่อีกครั้ง ให้ตอบใหม่อีกครั้งเพียง 3 อย่าง ห้ามชี้นำให้เลือก รถไฟ หรือรถยนต์ เป็นต้น

47 คำชี้แจง ถ้าตอบ “นาฬิกา” “ว่าใช้ดูเวลา” ไม่ได้คะแนน
 ผู้ทดสอบเตรียม ดินสอ นาฬิกาข้อมือ (ไม่ใช้ปากกาดินสอ) และไม่ให้ผู้ถูกทดสอบจับดินสอหรือนาฬิกาข้อมือที่ให้ดู ต้องจดบันทึกคำตอบทุกครั้ง  ถ้าตอบเป็นภาษาถิ่นที่มีความหมายว่าดินสอหรือนาฬิกาก็ได้คะแนน  ถ้าตอบ “ดินสอ” “ว่าใช้เขียน” ไม่ได้คะแนน ถ้าตอบ “นาฬิกา” “ว่าใช้ดูเวลา” ไม่ได้คะแนน

48 คำชี้แจง  สลับที่ “ใครใคร่ขายไข่ไก่”  คำตอบไม่ครบ “ใครขายไข่ไก่”
 กรณีที่ผู้ทดสอบตอบคำตอบต่อไปนี้ ไม่ได้คะแนน  สลับที่ “ใครใคร่ขายไข่ไก่”  คำตอบไม่ครบ “ใครขายไข่ไก่”

49 คำชี้แจง  ไม่จำเป็นต้องพับกระดาษครึ่ง พอดี
 ทำครบ 3 ขั้นตอน ได้ 3 คะแนน ขั้นตอนละ 1 คะแนน  ไม่จำเป็นต้องพับกระดาษครึ่ง พอดี  ห้ามทวนคำสั่งซ้ำ ถ้าทำหรือจำไม่ได้ ขั้นตอนนั้นไม่ได้คะแนน

50 คำชี้แจง ผู้ถูกทดสอบสามารถแสดงอาการ “หลับตา” ได้ เมื่อเห็นข้อความ
 ผู้ทดสอบแสดงกระดาษที่เขียนว่า “หลับตา” ผู้ถูกทดสอบสามารถแสดงอาการ “หลับตา” ได้ เมื่อเห็นข้อความ ได้ 1 คะแนน ถ้าผู้ถูกทดสอบอ่านแต่ยังไม่ทำตามให้กระตุ้น โดยพูดว่า “ทำตามซิ”

51 คำชี้แจง  ประโยคที่เขียนต้องมีความหมายจึงจะได้คะแนน
 ประโยคต้องมีประธาน กริยา กรรม อ่านแล้วเข้าใจหรือ เป็นประโยคที่ละประธานไว้ในฐานที่เข้าใจ อ่านแล้วมี ความหมาย เช่น ช่วยด้วย ไปให้พ้น ไปแล้ว มานี่ ประโยคยาวหรือสั้น สมบูรณ์หรืไม่สมบูรณ์ไม่สำคัญ สำคัญที่มีความหมาย คำในประโยคสามารถสะกดผิดได้ ตัวอย่างประโยคที่ได้ คะแนน “ฉันกำลังทำแบบทดสอบ” ห้องนี้อากาศเย็นมาก “ฉันเบื่อ” “ง่วงนอน” ตัวอย่างประโยคที่ไม่ได้คะแนน “สมุด บันทึก” “พี่สาว”

52 คำชี้แจง ผู้ทดสอบวาดรูปตามตัวอย่างได้ถูกต้อง โดยรูป ห้าเหลี่ยมต้องมี 5 มุมทั้งสองรูป การตัดกันต้อง เกิดรูปสี่เหลี่ยมด้านในจึงจะได้คะแนน 1 คะแนน

53 Cut-off point สำหรับคะแนนที่สงสัยภาวะสมองเสื่อม (Cognitive impairment)
ระดับการศึกษา คะแนน จุดตัด เต็ม ผู้สูงอายุปกติ ไม่ได้เรียนหนังสือ (อ่านไม่ออก- เขียนไม่ได้) ≤ 14 23 (ไม่ต้องทำข้อ 4,9,10) ผู้สูงอายุปกติเรียนระดับประถมศึกษา ≤ 17 30 ผู้สูงอายุปกติเรียนระดับสูงกว่าประถมศึกษา ≤ 22 การแปลผล ถ้าคะแนนน้อยกว่าจุดตัด แสดงว่า เป็นผู้สงสัยว่ามีภาวะสมองเสื่อม ให้ส่งต่อแพทย์เพื่อวินิจฉัยยืนยันและทำการรักษา

54 ข้อควรคำนึงในการใช้แบบประเมินสภาพสมอง MMSE
- ใช้เวลา 5-10 นาที - เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม (นาฬิกา 1 เรือน ดินสอ กระดาษ เปล่า 3 แผ่น กระดาษที่เขียนคำว่า “หลับตา” และ รูปภาพห้าเหลี่ยมสองรูปซ้อนกัน 4 ด้าน 1 ภาพ) ก่อนเริ่มประเมินจริงให้ผู้สูงอายุใช้อุปกรณ์ช่วยในการได้ยิน หรือการมองเห็น - ไม่ควรใช้ในผู้สูงอายุที่มีโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลัน มีความบกพร่องในการให้เหตุผล การรับรู้ทางการมองเห็น

55 การประเมินภาวะกลืนลำบาก
มี ให้ 1 คะแนน และ ไม่มี ให้ 0 คะแนน

56 5. ประเมินภาวะซึมเศร้า 9 คำถาม ( 9 Q )
ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ หลับยาก หลับๆตื่นๆ หลับมากไป เหนื่อยง่าย ไม่ค่อยมีแรง เบื่ออาหาร กินมากเกินไป รู้สึกไม่ดีกับตนเอง ล้มเหลว ทำครอบครัวผิดหวัง สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร พูดช้า ทำช้า หรือกระสับกระส่าย อยู่นิ่งไม่ได้ คิดทำร้ายตนเอง อยากตาย เป็นทุกวัน = 3 คะแนน เป็นมากกว่า 7 วัน = 2 คะแนน เป็นบางวัน1-7 วัน = 1 คะแนน ได้ 7-27 คะแนน จำเป็นต้องส่งต่อ ผู้เชี่ยวชาญประเมินเพิ่มเติม

57 กิจกรรมกลุ่ม แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน
แต่ละกลุ่มประเมินกรณีศึกษาที่ได้รับ ด้วยแบบประเมินความสามารถใน การดำเนินชีวิตประจำวัน (Barthel ADL Index)


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์จิตติมา ดวงแก้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google