งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และแนวคิดหลักของเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และแนวคิดหลักของเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และแนวคิดหลักของเทคโนโลยี
ระบบเทคโนโลยี และแนวคิดหลักของเทคโนโลยี

2 1.เทคโนโลยีคืออะไร ความหมายของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี(Technology) ความหมายตามรากศัพท์มาจากคำว่า Texere ภาษาละติน แปลว่า การสร้าง การสาน Technologia แปลว่า การทำงานอย่างมีระบบ 1.2 ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 “วิทยาการที่นำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติ อุตสาหกรรม เป็นต้น” 1.1 ความหมายตามรากศัพท์ในภาษาละติน “สิ่งที่มนุษย์สร้างหรือพัฒนาขึ้น เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือ เพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์”

3 1.เทคโนโลยีคืออะไร 1.4 ความหมายตามพจนานุกรมภาษาอังกฤษของโคลิน (Collins English Dictionary) “ความรู้และทักษะที่มีต่อสังคมของมนุษย์” 1.3 ความหมายตามหน่วยงาน Technology and Engineering bring STEM to Life (ITEEA) “นวัตกรรมของมนุษย์”

4

5 3.ผลผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
รูปแบบของเทคโนโลยี 1.ผลิตภัณฑ์ (Product) 3.ผลผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (product and process) เทคโนโลยีที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงาน รวมถึง เป็นวัสดุ และอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน เป็นลักษณะผสมของผลผลิตและกระบวนการในหลายบริบท เทคโนโลยีเป็นการทำงานร่วมกันทั้ง Product และ Process หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Kidle สำหรับอ่าน E-book เครื่องคอมพิวเตอร์ 2.กระบวนการ (Process) เทคโนโลยีที่เป็นกระบวนการหรือมีการจัดระบบขั้นตอน ในการทำงาน เครื่องบันทึกเงินสด มีการทำงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเครื่องคอมพิวเตอร์กับโปรแกรม โปรแกรมการคำนวณวางตำแหน่งกังหันลม ระบบรีดนมวัวอัติโนมัติ กระบวนการกลั่นน้ำมัน

6 2.แนวคิดหลักของเทคโนโลยี
2.1 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา ตัวอย่าง สถานการณ์ที่มนุษย์นำเทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหา “มานะไม่มีที่ใส่ดอกไม้ช่อใหญ่ในมือ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ของมานะ จึงหยิบกรรไกรและพู่กันมาเปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกให้เป็นแจกันดอกไม้”

7 2.แนวคิดหลักของเทคโนโลยี
2.1 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา จากสถานการณ์จะเห็นว่า มานะมีแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยี ซึ่งก็คือ กรรไกร เพื่อแก้ปัญหา (ที่ใส่ดอกไม้) ได้อย่างสร้างสรรค์

8 2.แนวคิดหลักของเทคโนโลยี
2.2 การตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของมนุษย์ การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา สิ่งที่มนุษย์เราขาดแล้ว ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ อาจจะเสียชีวิต หรือประสบกับความลำบาก สิ่งที่จำเป็น (needs) อาหาร บ้าน เสื้อผ้า ยารักษาโรค สิ่งที่ต้องการ (wants) สิ่งที่มนุษย์สามารถขาดได้ในการดำรงชีวิต แต่มนุษย์มีสิ่งที่ต้องการนี้เพื่อทำให้การดำรงชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น โทรศัพท์ เครื่องประดับ วิทยุ เครื่องบิน

9 2.แนวคิดหลักของเทคโนโลยี
2.3 ประเภทของเทคโนโลยี การพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหา เทคโนโลยีการศึกษา (Educational Technology) • เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาประกอบการเรียนการสอน เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Green Technology) • ช่วยวางแผนแก้ไข ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และช่วยลดมลภาวะ เช่น รถยนต์ไฮบริดที่เครื่องยนต์ช่วยลดการเผาไหม้ของนำ้มันเชื้อเพลิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) • เป็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดช่องทางการสื่อสารใหม่ ที่สะดวกและประหยัดเวลา เทคโนโลยีการเกษตร (Agricultural Technology) • เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกษตรกรทำงานได้ง่าย รวดเร็ว และสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพให้กับเกษตรกร เช่น อุปกรณ์ตรวจสอบความชื้นของดินและน้ำ เทคโนโลยีการเงินและการธนาคาร (Financial Technology) • เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยทำให้ธุรกรรมทางการเงินสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคโนโลยีการแพทย์ (Healthcare Technology) • อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ทำให้การรักษามีความง่ายและรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล เช่น การผ่าตัดส่องกล้อง ฟื้นตัวเร็ว แผลขนาดเล็ก

10 3.ระบบทางเทคโนโลยี ระบบที่ประกอบด้วยการทำงานร่วมกันขององค์ประกอบทางเทคโนโลยี ซึ่งองค์ประกอบทางเทคโนโลยีเป็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้

11 ใบงานที่ 1.1 ระบบเทคโนโลยีและแนวคิดหลักของเทคโนโลยี
1.แนวคิดหลักของเทคโนโลยี คือ……………………………………….. 2.ให้นักเรียนยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวย ในชีวิตประจำวันมา อย่างน้อย 5 อย่าง……………………… 3.มานีประสบปัญหา โดยรถยนต์ของมานีไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ เนื่องจากเกิดปัญหา 2 ประการ คือ รถยนต์ยางแบน และรถยนต์วิ่งช้าเพราะน้ำมันใกล้หมด ถ้านักเรียนเป็นมานี จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไร พร้อมให้เหตุผลประกอบ


ดาวน์โหลด ppt และแนวคิดหลักของเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google