งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รูปแบบมาตรฐานการเขียนโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รูปแบบมาตรฐานการเขียนโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รูปแบบมาตรฐานการเขียนโครงการ
ของกรุงเทพมหานคร กองยุทธศาสตร์สาธารณูปโภคพื้นฐาน

2 รูปแบบการเขียนโครงการของกรุงเทพมหานคร
ป.กทม.เห็นชอบรูปแบบ สยป. กำหนดใช้ ปี 2563 สงม. บูรณาการ กทม. มี 10 หัวข้อสำคัญ ได้แก่ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ลักษณะโครงการ ระยะเวลาและสถานที่ดำเดินการ แผนปฏิบัติการ งบประมาณ ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและการติดตามประเมินผล ส.กก. เป้าหมายปี 2562 ช่วงปี 2562 ให้ความรู้แก่หน่วยงานกทม. แปลงจาก Manual สู่ Digital สพข.

3 รูปแบบการเขียนโครงการของกรุงเทพมหานคร
ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการที่ชัดเจน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายและ/หรือกิจกรรมของโครงการ หน่วยงาน ระบุส่วนราชการและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ปีงบประมาณ ระบุปีงบประมาณที่ดำเนินการ

4 หัวข้อสำคัญที่ต้องมีของการเขียนโครงการ
หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ลักษณะโครงการ ระยะเวลา และสถานที่ดำเนินการ แผนปฏิบัติการ งบประมาณ ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การติดตามประเมินผล

5 การเขียนโครงการแบบเดิม VS การเขียนโครงการแบบใหม่
1. ชื่อโครงการ 2. หลักการและเหตุผล 3. วัตถุประสงค์ 4. เป้าหมาย 5. ลักษณะโครงการ 6. วิธีการดำเนินงาน 7. งบประมาณ 8. ปัญหา/อุปสรรค 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 10. การติดตามประเมินผล ลักษณะโครงการ แผนปฏิบัติการ ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล

6 หลักการหรือวิธีการแก้ไขปัญหา
1.หลักการและเหตุผล สถานการณ์/ปัญหา/ ความต้องการ ระบุถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ โดยอธิบายถึงเหตุผลสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และผลกระทบของปัญหาที่มีต่อประชาชนเมือง หรือองค์กร หรือความต้องการ ในการพัฒนาหรือการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ในการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์ โดยต้องมีข้อมูลและหลักฐานสนับสนุนที่ชัดเจน ระบุวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการในการพัฒนาที่จะต้องดำเนินการ และเหตุผล ในการเลือกทางเลือกหรือวิธีการนั้น ๆ นำเสนอถึงโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการและผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ ผลกระทบของปัญหา หลักการหรือวิธีการแก้ไขปัญหา โครงการ

7 โครงการนี้ทำเพื่ออะไร หรือต้องการ ให้เกิดผลอะไร?
2.วัตถุประสงค์ ระบุถึงเจตจำนงของการดำเนินโครงการ โดยแสดงให้เห็นผลที่ต้องการบรรลุ มีความชัดเจน เป็นไปได้ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล สามารถวัดและประเมินผลได้ กรณีเป็นโครงการฝึกอบรมให้กำหนดวัตถุประสงค์เป็น เชิงพฤติกรรม สามารถนำมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้ อาจมีได้มากกว่า 1 ข้อ แต่ไม่ควรเกิน 3 ข้อ และเรียงลำดับความสำคัญของวัตถุประสงค์ด้วย โครงการนี้ทำเพื่ออะไร หรือต้องการ ให้เกิดผลอะไร? วัถุประสงค์ = ผลลัพธ์ (Out Come) จากการดำเนินโครงการ

8 โครงการนี้ต้องการทำอะไร ทำกับใคร
3.เป้าหมาย ให้ระบุสิ่งที่จะดำเนินการหรือผลที่จะทำให้เกิดขึ้นในระยะเวลาและสถานที่ที่กำหนดอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลได้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยต้องกำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ กรณีโครงการที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม ให้ระบุจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้องและผู้เข้าร่วมโครงการ โดยให้ระบุประเภทตำแหน่ง/ระดับตำแหน่ง/สายงาน/กลุ่มอาชีพ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โครงการนี้ต้องการทำอะไร ทำกับใคร ทำเมื่อไหร่? เป้าหมาย = ผลผลิต(Out put) จากการดำเนินโครงการ

9 ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
4.ลักษณะโครงการ ยุทธศาสตร์ งานประจำ ประเภทโครงการ ใหม่ ต่อเนื่อง แผน กทม. ความสอดคล้อง/เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ แผนหน่วยงาน แผนอื่น ๆ ก่อสร้าง ประชาสัมพันธ์ รูปแบบโครงการ ฝึกอบรม จัดงาน ฯลฯ

10 ให้ผลการดำเนินงานใหม่ ดำเนินการต่อเนื่อง ซ้ำ ๆ
โครงการเดิม ยุทธศาสตร์ พัฒนากระบวนการ โครงการใหม่ โครงการ เปลี่ยนแปลง ทรัพยากร เป็นอำนาจหน้าที่ ผลดำเนินงาน งานประจำ ไม่เปลี่ยนแปลง กระบวนการ ทรัพยากร ดำเนินการต่อเนื่อง ซ้ำ ๆ

11 การตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการกับแผน
ด้าน/ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลดำเนินงาน แต่และระดับ สามารถ ส่งผลถึง ในระดับ ถัดไปได้ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์/มิติ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ กลยุทธ์/มาตรการ ตัวชี้วัดมาตรการ โครงการ/กิจกรรม

12 Goal การตรวจสอบความสอดคล้องของโครงการกับแผน (ต่อ)
KPI นับรวมเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายตัวชี้วัดได้ แก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดได้ ขยายผลสำเร็จของการดำเนินงานให้กว้างขวางขึ้น

13 5.ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ
ให้ระบุระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดในการดำเนินโครงการ กรณีเป็นโครงการฝึกอบรมฯ ให้ระบุลักษณะการดำเนินการว่าเป็นโครงการฝึกอบรมแบบไป-กลับ หรือ แบบพักค้าง จำนวน...วัน....คืน และสถานที่ในการดำเนินโครงการ กรณีโครงการต่อเนื่อง ให้ระบุระยะเวลาตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ

14 6.แผนปฏิบัติการ โครงการนี้ ทำอย่างไร ?
ให้แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อที่จะให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย โดยแสดงรายละเอียดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการอย่างชัดเจนตามลำดับตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ จนสิ้นสุดการดำเนินโครงการ โครงการนี้ ทำอย่างไร ? แผนปฏิบัติการ =กระบวนการดำเนิน โครงการ (Process)

15 แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ.........................
ขั้นตอนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

16 หมายเหตุ: เมื่อโครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
หน่วยงานต้องดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการให้มีรายละเอียดตาม

17 7.งบประมาณ ให้ระบุจำนวนเงินงบประมาณ แหล่งที่มาของงบประมาณทุกแหล่งงบประมาณ หมวดรายจ่ายงบประมาณ และรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะเสนอของบประมาณ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 2 (เป็นการแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณเบื้องต้น ของโครงการบางประเภท เนื่องจากโครงการมีหลายประเภท ค่าใช้จ่ายของโครงการจึงขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการแต่ละประเภทที่มีบริบทแตกต่างกัน) โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณครั้งแรก ปีงบประมาณ จำนวนเงิน บาทกรณีได้รับงบประมาณในปีต่อมา ให้ระบุวงเงินงบประมาณที่ได้รับแต่ละปีด้วย

18

19

20

21

22

23

24

25 8.ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

26 9.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ให้ระบุถึงผลที่จะได้รับหรือผลกระทบในทางที่ดี ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะเกิดขึ้นกับกรุงเทพมหานคร ประชาชน สังคมหรือกลุ่มเป้าหมาย ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในแง่การสร้างมูลค่าเพิ่ม (ไม่ใช่วัตถุประสงค์ หรือเป้าหมาย) ผลที่เกิดจากโครงการก่อให้เกิดประโยชน์อะไรกับใคร ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ = (Impact) จากการดำเนิน โครงการ

27 10.การติดตามประเมินผล 10.1 ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระบุตัวชี้วัดเพื่อประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ประเภทต่างๆ ได้แก่ ตัวชี้วัดความสำเร็จ ระดับผลผลิต (เป้าหมาย) ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับผลลัพธ์ (วัตถุประสงค์) ตัวชี้วัดความสำเร็จระดับผลกระทบ (ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ) 10.2 การติดตามความก้าวหน้า ระบุระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส ฯลฯ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของระยะเวลาการดำเนินโครงการ การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ ให้ระบุเนื้องานที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ณ เวลาที่รายงานความก้าวหน้า และคิดเป็นร้อยละของเนื้องานทั้งหมดของโครงการ 10.3 การประเมินผลโครงการ ระบุวิธีการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เช่น วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีในการประมวลผล วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่กำหนด เป็นต้น เพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการต่อผู้อนุมัติโครงการหรือตามที่ระเบียบ/กฎหมายกำหนด

28 Thank you ดาวน์โหลดรูปแบบการเขียนโครงการและเอกสารแนบได้ที่
เว็บไซต์ของ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt รูปแบบมาตรฐานการเขียนโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google