งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Roadmap AUNQA หลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Roadmap AUNQA หลักสูตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Roadmap AUNQA หลักสูตร
รศ. นพ. ธวัช ชาญชญานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ม.อ.

2 การเขียนแบบประเมินตนเอง
SAR ประกอบด้วย ส่วนนำ รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA (ผลการประเมิน ตนเองตาม checklist, ผลการดำเนินงาน หลักฐาน Diagnostic Questions)

3 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

4 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA

5 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA

6 ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA

7 การประเมิน ดำเนินการในระดับคณะ ประเมินข้ามหลักสูตรภายในคณะเดียวกัน หรือประเมินจาก ต่างคณะ และส่งผลการประเมิน ภายใน 30 กันยายน 2559 ดำเนินการโดยสำนักงานประกันคุณภาพ ผ่านกิจกรรม site visit พิจารณา จาก SAR ผลการประเมินจากกรรมการประเมินคุณภาพภายในของคณะ และ ผ่านเกณฑ์ของกรรมการกลาง

8 ผู้ประเมิน ผู้ประเมิน
เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมเกณฑ์และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพ ภายในของมหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินที่ ทปอ. หรือมหาวิทยาลัยจัด และได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย

9 การรายงานผลการประเมิน
จุดแข็ง จุดอ่อน GAP เมื่อเทียบกับเกณฑ์ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาหลักสูตร ไม่เน้นคะแนน

10 การประเมินคุณภาพหลักสูตรภายนอก
ต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 5 ปี โดย AUNQA Assessor ประเทศไทย ขั้นเทพ ประเมินจาก AUNQA Assessor ต่างประเทศ เพื่อ accreditation (นโยบาย สมัครใจ)

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt Roadmap AUNQA หลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google