งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 พฤษภาคม 2561

2 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
แผนภาพสรุป มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี สำนักงาน วิทยาเขต คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก บริหารจัดการกลางของมหาวิทยาลัย 17 หน่วยงาน ภายใต้การกำกับของ ผอ สำนักงานอธิการบดี (1) กองส่งเสริมนโยบายมหาวิทยาลัย ภายใต้การกำกับของอธิการบดี (2) กองตรวจสอบภายใน (สำนักงานตรวจสอบภายใน) (3) กองกฎหมาย (สำนักงานกฎหมาย) (4) กองการกีฬา (สำนักงานการกีฬา) (5) กองการต่างประเทศ (กองวิเทศสัมพันธ์) (6) กองคลัง (7) กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม (สำนักงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม) (8) กองทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่) (9) กองบริหารจัดการหอพัก (สำนักงานบริหารจัดการหอพักนักศึกษา) (10) กองบริหารงานกลาง (กองกลาง) (11) กองบริหารงานวิจัย (12) กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย (สำนักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร) (13) กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ) (14) กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองกิจการนักศึกษา) (15) กองยุทธศาสตร์ (กองแผนงาน) (16) กองสื่อสารองค์กร (17) กองอาคารและสถานที่ สนับสนุนภารกิจหลักและสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 20 หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ด้านวิสาหกิจ (1) สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป (2) สถาบันขงจื่อ (3) สถาบันภาษา (4) สถาบันวิจัยความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน และน้ำ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (5) สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน (6) สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม (7) สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี (8) สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9) สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน (10) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุภาพลุ่มน้ำโขง (11) ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องนานาชาติ (12) ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (13) ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน (14) ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน (15) ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 6 หน่วยงาน (1) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (2) โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (3) ศูนย์บริหารจัดการด้านโรงแรม (4) ศูนย์บริการสู่ชุมชน (5) ศูนย์สื่อการเรียนรู้ (6) อุทยานวิทยาศาสตร์ (16) ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (17) ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (18) ศูนย์วัฒนธรรม (19) ศูนย์สัตว์ทดลองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20) ศูนย์อาเซียนศึกษา

3 กรอบการจัดทำประมาณการรายได้
1. สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country strategies: CS) ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 2. สนับสนุนพันธกิจ และนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ – 2562) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 6/2557 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ตาม 4 เสาหลักยุทธศาสตร์ ดังนี้ เสาที่ 1 Green and Smart Campus เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่คำนึงถึงผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม เสาที่ 2 Excellence Academy เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางศิลปะวิทยาการ เสาที่ 3 Cultrue and Care Community เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยและดูแลชุมชน รวมทั้งส่งเสริมศิลปะและ วัฒนธรรม เสาที่ 4 Creative Economy and Society เป็นองค์กรที่สร้างองค์ความรู้ตามพันธกิจสู่การพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมเชิงสร้างสรรค์ 3. สนับสนุนสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน

4 กรอบการจัดทำประมาณการรายได้
4. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรองรับความเป็นนานาชาติ/สหกิจศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตให้พร้อมทำงานระดับนานาชาติ และไทยแลนด์ 4.0 5. สนับสนุนการนำความรู้จากผลงานวิจัย นวัตกรรมไปสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน สังคม ให้มีความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ 6. สร้างเสริมค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและสร้างผลงาน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับนานาชาติ 7. ให้มีระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ระบบบริหารบุคคล ระบบการเงินการคลังและงบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลให้รองรับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และระดับนานาชาติ ที่ตอบสนองต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

5 รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริขัย
เสาหลักของยุทธศาสตร์ (Strategic Pillar) เสาหลักที่ ๑ : Green and Smart Campus เสาหลักที่ ๒ : Excellence Academy เสาหลักที่ ๓ : Culture and Care Community เสาหลักที่ ๔ : Creative Economy and Society  หมายเหตุ : ที่มาเสาหลักของยุทธศาสตร์ มาจาก ประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง พันธกิจและนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริขัย

6 เสาหลักที่ 2 เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus Excellence Academy
เสาหลักของยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เสาหลักที่ 1 Green and Smart Campus ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ยุทธศาสตร์ที่ 2 เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวิทยาเขตหนองคายเป็นประตูสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เสาหลักที่ 2 Excellence Academy ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต ยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัย ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล

7 Culture and care Community Creative economy and Society
เสาหลักของยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เสาหลักที่ 3 Culture and care Community ยุทธศาสตร์ที่ 8 เป็นศูนย์กลางการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 9 เป็นองค์กรที่มีความห่วงใยต่อสังคม เสาหลักที่ 4 Creative economy and Society ยุทธศาสตร์ที่ 10 ศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค

8 การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย องค์กรบริหารจัดการที่ดี
ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำระดับโลก วิสัยทัศน์ เป้าหมายการบริหาร 59-62 รับรองคุณภาพ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ความเป็นนานาชาติ องค์กรบริหารจัดการที่ดี การได้รับรองคุณภาพมาตรฐานในการจัด อันดับในระดับชาติและระดับสากลของ คุณภาพงานวิจัย การเรียนการสอน คุณภาพ ของบัณฑิต และความเป็นนานาชาติ การได้รับการยอมรับในเรื่องของการใช้ ประโยชน์จากการใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาและ แก้ปัญหาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ อย่างเป็นรูปธรรม ความมีชื่อเสียงของสถาบันในระดับชาติและ ระดับนานาชาติ (Employee Reputation and Academic Reputation) การเป็นองค์กรที่บริหารโดยใช้หลัก ธรรมาภิบาล การประหยัดพลังงาน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็น สีเขียว

9 จุดเน้น ปี 2562 สนับสนุนสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ ประเทศ และพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐาน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรองรับความเป็นนานาชาติ/สหกิจศึกษา เพื่อผลิต บัณฑิตให้พร้อมทำงานระดับนานาชาติ และไทยแลนด์ 4.0 สนับสนุนการนำความรู้จากผลงานวิจัย นวัตกรรมไปสร้างสรรค์พัฒนาชุมชน สังคม ให้มี ความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ สร้างเสริมค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมา ภิบาลและสร้างผลงาน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำ ระดับนานาชาติ พัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ระบบบริหารบุคคล ระบบการเงินการคลังและ งบประมาณ และการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคลให้รองรับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และระดับนานาชาติ ที่ตอบสนองต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

10 การจัดทำประมาณการรายได้
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ.2559 หมวด 2 ประเภทที่มาของรายได้และการใช้จ่าย ข้อ 12 ประเภทและที่มาของรายได้มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (1) เงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอื่นใดที่รัฐบาลจัดสรรให้ (2) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย (3) เงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นและรายได้หรือผลประโยชน์จากกองทุนดังกล่าว (4) ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน เบี้ยปรับ และค่าบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย (5) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนหรือการร่วมลงทุนจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (6) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้มาจากการใช้ราชพัสดุหรือจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มหาวิทยาลัยปกครอง ดูแล ใช้ หรือจัดหาประโยชน์ (7) เงินอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก (8) เงินและผลประโยชน์ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ การวิจัยและนำทรัพย์สินทางปัญญาไปหาประโยชน์ (9) รายได้หรือผลประโยชน์อย่างอื่น

11 ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ.2559 หมวด 2 1 อุดหนุนจากรัฐ 2 อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย 3 เงินกองทุน 7 อุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก รับ 100% จ่าย 100% ส่วนงานปกติ รับ 100% จ่าย 85% (ส่วนกลาง 5% สาธารณูปโภค 5 ทุนสำรอง 5%) 4 ค่าธรรมเนียม/บำรุง ฯลฯ 5 ผลประโยชน์ จากทรัพย์สิน 6 ผลประโยชน์ จากราชพัสดุ 8 บริการวิชาการ/วิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญา 9 อื่นๆ วิสาหกิจ รับ 100% จ่าย 70% (ส่วนกลาง 20% ทุนสำรอง 10%)

12 งบรายจ่ายและการจัดทำประมาณการรายจ่าย
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ.2559 หมวด 3 การงบประมาณ (4) ให้งบประมาณรายจ่าย มีประเภทของค่าใช้จ่าย ดังนี้ (4.1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร หมายถึง รายจ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคล รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบเงินเดือน ค่าจ้าง (4.2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว (4.3) ค่าใช้จ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดิน ค่าก่อสร้างอาคารและระบบ ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยี ระบบกายภาพ รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว (4.4) เงินอุดหนุนดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการ และรายจ่ายโครงการต่างๆ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในปีงบประมาณ (4.5) ค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะค่าใช้จ่ายตามประเภทรายจ่าย 4.1 – 4.4 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายแต่ละประเภทรายจ่าย ให้มหาวิทยาลัยกำหนด

13 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
งบประมาณรายจ่าย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ ทรัพย์สิน และการตรวจสอบ พ.ศ.2559 หมวด 3 การงบประมาณ (4) บุคลากร ดำเนินงาน งานประจำ (ตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ/สาธารณูปโภค) ลงทุน (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง) อุดหนุนโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ งบอุดหนุนโครงการ/กิจกรรมจากเงินสนับสนุนภายนอก ค่าใช้จ่ายอื่น ฝ่ายพิจารณาปรับคำของบประมาณและจัดลำดับความสำคัญ ดำเนินการแล้วเส็จภายใน 6 เดือน

14 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ 2562
ลำดับ วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนและกิจกรรม 1 25 พฤษภาคม 2561 ประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานย่อยสำนักงานอธิการบดี การจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 2 25 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2561 หน่วยงานย่อยสำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำนักงานอธิการบดี จัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 จัดส่งแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

15 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ 2562
ลำดับ วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนและกิจกรรม 3 26-30 มิถุนายน 2561 สรุปแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ สำนักงานอธิการบดี 4 1-15 กรกฎาคม 2561 วิเคราะห์แผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ สำนักงานอธิการบดี 5 16 กรกฎาคม 2561 จัดส่งเอกสารเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 6 23 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

16 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ 2562
ลำดับ วัน/เดือน/ปี ขั้นตอนและกิจกรรม 7 1 สิงหาคม 2561 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นอนุมัติ แผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 8 สิงหาคม 2561 หน่วยงาน บันทึกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ในระบบวางแผนงบประมาณKKUFMIS 9 1 ตุลาคม 2561 เริ่มใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป หน่วยงาน กำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานราย ไตรมาส

17 แบบพิมพ์การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบพิมพ์ 1 สรุปแผนงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แบบพิมพ์ 2 ประมาณการที่มาของรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบพิมพ์ 3 สรุปแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบพิมพ์ 4 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน/รายจ่ายประจำ-รายละเอียดค่าใช้จ่ายบุคลากร แบบพิมพ์ 5 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน/รายจ่ายประจำ-รายละเอียดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน แบบพิมพ์ 6 ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน/รายจ่ายประจำ-รายละเอียดค่าใช้จ่ายลงทุน เอกสารแนบ(ครุภัณฑ์) เอกสารแนบ(สิ่งก่อสร้าง) แบบพิมพ์ 7 ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์-โครงการและกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ ของส่วนงาน/มหาวิทยาลัย เอกสารแนบ(รายละเอียดโครงการ)

18 Download เอกสาร

19 ขอขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการจัดทำแผนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google