งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
ด้วยส่วนประสมทางการตลาด 7Ps และ AIDA Model Development of Library Promotion By 7Ps of the Marketing Mix and AIDA Model ณิชารีย์ นพรัตน์ไกรลาศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 ทรัพยากรสิ่งพิมพ์ หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศ
หนังสือภาษาล้านนา เอกสารโบราณ พับสา ใบลาน สมุดข่อย

3 ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลอาหารพื้นบ้านล้านนา ฐานข้อมูลประเพณีล้านนา ฐานข้อมูลเพลงพื้นบ้าน ฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต ฐานข้อมูลเครื่องเขิน ฐานข้อมูลวรรณกรรมขับขาน ฐานข้อมูลเอกสารหายาก ฐานข้อมูลเอกสารมรดก ฐานข้อมูลสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

4 สถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลของศูนย์สนเทศภาคเหนือ
ฐานข้อมูลอาหารพื้นบ้านล้านนา 85% ฐานข้อมูลประเพณีล้านนา % ฐานข้อมูลเพลงพื้นบ้าน % ฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต % ฐานข้อมูลเครื่องเขิน % ฐานข้อมูลเอกสารมรดก %

5 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรฯและบริการให้มีการใช้อย่างคุ้มค่า 2 เพื่อเพิ่มจำนวนการใช้ทรัพยากรฯและบริการของห้องสมุด

6 วางแผน วิเคราะห์ทรัพยากรและบริการ โดย 7Ps และ AIDA Model
วางแผนการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและบริการ ทั้งในรูปแบบกิจกรรมการบรรยาย การปฏิบัติ และการส่งเสริมการใช้ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์

7 Marketing Mix 7Ps สื่อ กิจกรรม คุ้มค่า คุ้มทุน หลากหลายช่องทาง
สภาพแวดล้อม รูปลักษณ์ หลากหลายช่องทาง ทรัพยากรท้องถิ่น มีเอกลักษณ์ มีคุณค่า พัฒนา Collection การทำงานเป็นระบบ มีความรู้ในเรื่องท้องถิ่น มีทักษะ

8 D A I A AIDA Model ปฏิบัติ Attention Interest Desire Action
ดึงดูดความสนใจ Interest เกิดความสนใจ Desire ปรารถนา Action การตัดสินใจ

9 สื่อตัวอย่าง

10 มีการเข้าถึงสื่อชั้นนี้
A I D A Attention กระแสจากละครดัง #บุพเพสันนิวาส Interest มีการเข้าถึงสื่อชั้นนี้ กว่า 600K ครั้ง ทาง Facebook Desire เกิดความต้องการ Action เข้าสู่ฐานข้อมูล

11 ตรวจสอบ สถิติการเข้าใช้ฐานข้อมูลในช่วงเผยแพร่สื่อ

12 ประสิทธิภาพการเข้าถึงสื่อ
จำนวนการ Like Fanpage

13 ดำเนินการให้เหมาะสม ปรับใช้กับการส่งเสริมการใช้อื่นๆ

14

15 Q&A


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google