งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินคุณภาพหลักสูตรรายวิชา “

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินคุณภาพหลักสูตรรายวิชา “"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินคุณภาพหลักสูตรรายวิชา “126-42-17
การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม”ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2554 Course Evaluation Course "Training Experience in the Industry”a Bachelor's Degree Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi of 2011 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี บทคัดย่อ วิธีการดำเนินการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม โดยมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อ ได้แก่ มาตรวัดคุณภาพใน 5 มิติ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินคุณภาพหลักสูตรรายวิชา“ การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม”ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2554 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม รหัส จำนวน 3 หน่วยกิต 3(0-40-0) ที่ต้องใช้ความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรม โดยมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง ตามข้อบังคับของหลักสูตร ศูนย์นนทบุรี(ภาคสมทบ)จำนวน 7 ราย ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์สถิติตามมาตรวัดคุณภาพใน 5 มิติ เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรรายวิชา ปีการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่า มิติที่ 1 : ความเข้มข้นของโครงการ คะแนน มิติที่ 2 การยึดมั่นในสิ่งที่ต้องการจะทำในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม คะแนน มิติที่ 3 ความสอดคล้องของโครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม คะแนนรวมของมิติที่ 3 : ความสอดคล้องของโครงการฯ คะแนน มิติที่ 4 ความเกี่ยวข้องของสถานประกอบการอุตสาหกรรม และมิติที่ 5 ประสิทธิผลของโครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม คะแนน สรุปในภาพรวมระดับคุณภาพของหลักสูตร คือ คะแนน และมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมากทุกมิติ สรุปผล/อภิปรายผล มาตรวัดคุณภาพใน 5 มิติ เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรรายวิชา“ การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม”ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2554 มิติที่ 1 ความเข้มข้นของโครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์ฯคะแนนรวมของมิติที่ 1 : ความเข้มข้นของโครงการ คะแนน ระดับคุณภาพของข้อเสนอโครงการในมิติที่ 1 คือ ระดับดีมาก มิติที่ 2 การยึดมั่นในสิ่งที่ต้องการจะทำในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม คะแนนรวมของมิติที่ 2 : การยึดมั่นในสิ่งที่ต้องการจะทำฯ คะแนน ระดับคุณภาพของข้อเสนอโครงการในมิติที่ 2 คือ ระดับดีมาก มิติที่ 3 ความสอดคล้องของโครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม คะแนนรวมของมิติที่ 3 : ความสอดคล้องของโครงการฯ คะแนน ระดับคุณภาพของข้อเสนอโครงการในมิติที่ 3 คือ ระดับดีมาก มิติที่ 4 ความเกี่ยวข้องของสถานประกอบการอุตสาหกรรม คะแนนรวมของมิติที่ 4 : ความเกี่ยวข้องของสถานประกอบการฯ คะแนน ระดับคุณภาพของข้อเสนอโครงการในมิติที่ 2 คือ ระดับดีมาก และมิติที่ 5 ประสิทธิผลของโครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรมคะแนนรวมของมิติที่ 5 : ประสิทธิภาพของโครงการฯ คะแนน ระดับคุณภาพของข้อเสนอโครงการในมิติที่ 2 คือ ระดับดีมาก บทนำ เพื่อพัฒนาบัณฑิตของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้มีคุณภาพ ตอบรับกับความต้องการของตลาดภาคอุตสาหกรรม ที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่มีแนวคิดว่า “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทุนทางสังคมเพื่อเป็นแรงผลักดันทุนทางเศรษฐกิจ สำหรับพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการอุตสาหกรรมให้ได้มากที่สุด เอกสารอ้างอิง ประภาพรรณ อุ่นอบ. มาตรวัดคุณภาพข้อเสนอโครงการเชิงรุก(ฉบับร่าง). นครปฐม : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 2553. Best, John. Research in Education. 4 ed. Englewood Cliffs. New Jersey : Practice Hall Inc, 1983. วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อประเมินคุณภาพหลักสูตรรายวิชา“ การฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม”ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2554


ดาวน์โหลด ppt การประเมินคุณภาพหลักสูตรรายวิชา “

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google