งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพิจารณากลุ่มเลข และเอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบการ ลงทะเบียนในกองทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพิจารณากลุ่มเลข และเอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบการ ลงทะเบียนในกองทุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพิจารณากลุ่มเลข และเอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบการ ลงทะเบียนในกองทุน
บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

2 กลุ่มเลข X - 0000 – XX000 – 00 – 0 ให้สังเกตุตัวเลขหน้าสุด กับ
เลขหน้าสุด และตัวเลขหลักที่ 6กับ7

3 จุดสังเกตเลขบัตรประจำตัว
กลุ่มเลข จุดสังเกตเลขบัตรประจำตัว X - xxxx – XXxxx – xx – x กลุ่มที่หน่วยบริการไม่ต้องส่งหลักฐาน ๑.๑ กลุ่มขึ้นต้นด้วย 0 หลักที่ 6กับ7 เป็นเลข 89 (0 - xxxx – 89xxx – xx – x) สามารถ ลงทะเบียนได้ทุกคนตามมติครม. ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ๑.๒ กลุ่มขึ้นต้นด้วย 6 หลักที่ 6กับ7 เป็นเลข 50ขึ้นไป สามารถลงทะเบียนได้ ตามมติครม. ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓

4 จุดสังเกตเลขบัตรประจำตัว
กลุ่มเลข จุดสังเกตเลขบัตรประจำตัว X - xxxx – XXxxx – xx – x ๒. กลุ่มที่หน่วยบริการต้องส่งหลักฐาน ตรวจสอบ ๒.๑ เลขขึ้นต้นด้วย 0 หลักที่ 6กับ7 เป็น 00 (0 - xxxx – 00xxx – xx – x) ตามมติครม. ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ต้องเป็นบุตรของกลุ่มเลข ขึ้นต้นด้วย 0 หลักที่ 6-7 เป็น 89 จึง ต้องส่งเอกสารที่มีเลข ๑๓ หลักของมารดา และ/หรือบิดาประกอบการอนุมัติ ๒.๒ เลขขึ้นต้นด้วย 3 , 4 และ 5 เป็นเลขที่ ออกให้กับคนไทย และคนต่างชาติ จึงต้องส่ง เอกสารประกอบการอนุมัติ

5 จุดสังเกตเลขบัตรประจำตัว
กลุ่มเลข จุดสังเกตเลขบัตรประจำตัว X - xxxx – XXxxx – xx – x ๒. กลุ่มที่ต้องส่งหลักฐานตรวจสอบ ๒.๓ เลขขึ้นต้นด้วย 7 เป็นเลขที่ออก ให้กับบุตรบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ , ต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย จึงต้องส่ง หลักฐานประกอบการอนุมัติ ๒.๕ เลขขึ้นต้นด้วย 8 เป็นเลขที่ออกให้กับ บุคคลที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว มีได้ทั้ง ได้เป็นคนไทย(UC) ชนเผ่าต่างๆ และคน ต่างชาติ จึงต้องส่งหลักฐานประกอบการ อนุมัติ

6 หลักฐานประกอบการพิจารณา
กลุ่มเลข หลักฐานประกอบการพิจารณา ๑. สำเนาทะเบียนบ้านหรือสูติบัตร ที่มีเลข ๑๓ หลักมารดาและ/หรือบิดา ถ้าเลข ๑๓ หลักมารดาและ/หรือบิดาที่ได้มาเป็นเลข ขึ้นต้นด้วย ๗ ทั้งคู่ต้องมีทะเบียนบ้านของ มารดาและ/หรือบิดาที่ เชื่อมโยงปู่ ย่า ตา ยาย ที่ได้เลขขึ้นต้นด้วย ๖ ประกอบการ พิจารณาด้วย ๒. สำเนาบัตรประจำตัวบุคคล หรือเล่มต่าง ด้าว หรือเอกสารที่อำเภอออกรับรองให้เช่น ทร.๘๙ ค(สำหรับกลุ่มเลข ๘) หมายเหตุ สำหรับบุคคลที่มีเลข ๑๓ หลัก แต่ไม่มีเลข ๑๓ หลักของมารดาและบิดา อาจจะมีการรับรองโดยพยานว่ามารดาและบิด เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย อย่างน้อย ๒ คน

7 หลักฐานที่ใช้สำหรับย้ายสถานพยาบาล
กลุ่มเลข หลักฐานที่ใช้สำหรับย้ายสถานพยาบาล ๑. แบบย้ายสถานพยาบาล เพื่อให้ทราบ ว่าจะย้ายไป สถานพยาบาลหลักที่ใด และสถานพยาบาลรองใด (สามารถ ดาวน์โหลดได้จากหน้าเวบ ๒. สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลของผู้ขอ ย้าย ๓. ใบขออนุญาตออกนอกพื้นที่โดยอำเภอ หรือทะเบียนบ้านพร้อมเจ้าบ้านเซ็น รับรอง หรือเอกสารผู้นำชุมชนรับรอง

8 ขอเปลี่ยนเลข ๑๓ หลัก ๑. ส่งหลักฐานใบ ทร.๙๘ ค
กลุ่มเลข ขอเปลี่ยนเลข ๑๓ หลัก ๑. ส่งหลักฐานใบ ทร.๙๘ ค


ดาวน์โหลด ppt การพิจารณากลุ่มเลข และเอกสาร หลักฐานที่ใช้ประกอบการ ลงทะเบียนในกองทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google