งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เรื่อง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมในการทำงาน วันที่ สิงหาคม 2552 หัวข้อ : การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขุมาล หวังวณิชพันธุ์

2 * มีความแตกต่าง * เข้าข้างตนเอง * เป็นสัตว์สังคม * ฝึกฝนได้
* มีความต้องการไม่สิ้นสุด รู้คน

3 หัวใจ : จับจุด ก่อไฟ ใส่เชื้อ เกื้อกูล แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง
หัวใจ : จับจุด ก่อไฟ ใส่เชื้อ เกื้อกูล แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง NO ONE IS PERFECT BUT A TEAM CAN BE TEAM WORK = The skill to work + The will to work การบริหารองค์กรในปัจจุบัน ผู้นำหรือหัวหน้างานคนเดียวไม่สามารถทำงานให้เสร็จลุล่วงไปได้ ต้องอาศัยทีมงาน โดยมีแนวคิดการมองทีมงานว่า......

4 ปัจจัยที่ส่งให้งานประสบความสำเร็จ
“คุณภาพของคน” คือ ปัจจัยที่ส่งให้งานประสบความสำเร็จ คน มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร อันเครื่องจักร เครื่องยนต์ คอมพิวเตอร์ หากเสียหายหรือบกพร่องชำรุด เราแก้ไขซ่อมได้ไม่ยากนัก แต่ คน หากมีคุณภาพจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้งานประสบความสำเร็จ

5 คุณภาพคน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 1. คิดได้ 2. วางแผนเป็น
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 1. คิดได้ 2. วางแผนเป็น 3. ปฏิบัติได้ถูกต้อง ปราชญ์ ชาวเปอร์เซียแบ่งคุณภาพของคนไว้เป็น 3 ระดับ มีแนวคิดที่น่าสนใจ ว่า การคิดได้ ไม่เหมือนกับคิดเป็น และวางแผนเป็น ย่อมดีกว่าวางแผนได้เท่านั้น คนเราจะคิดได้ วางแผนเป็น และปฏิบัติได้ถูกต้อง จะต้องมีการพัฒนามาเป็นลำดับตั้งแต่เล็กจนโต

6 3 ความจำ 6 สร้างสรรค์ 9 สติปัญญา 2 สัมผัสที่หก 5 ความรัก 8 ความร่าเริง
Head 2 สัมผัสที่หก 5 ความรัก 8 ความร่าเริง Heart 1 การพูด 4 การจัดการ 7 ความขยัน Hand

7 ทำงานเป็น รักงาน รับผิดชอบงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการทำงาน
ทำงานเป็น ต่างจากแค่ทำงานได้ ถ้าเรารักงานก็จะมีความนุขและเต็มใจทำงานทุกอย่าง มีโอกาสประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว คนทำงานต้องรับทั้งผิดและรับทั้งชอบ

8 ธรรมาภิบาล GOOD GOVERNANCE
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ชื่อเต็ม คือ หลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

9 สิ่งนำกลับคืนมาไม่ได้
ลูกธนู/ลูกปืน คำพูด โอกาส เวลา ทิ้งท้ายให้คิด คำพูดเป็นนาย กายเป็นบ่าว “เวลา” ธรรมชาติให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม ใช้ให้คุ้ม “โอกาส” แม้เรียกกลับมาไม่ได้แต่เราแสวงหาใหม่ได้ และต้องรู้จักแสวงหา

10 ความสุข ถ้าอยากมีความสุข 1 ปี ให้ ........
ภาษิตจีนกล่าวไว้ว่า ถ้าอยากมีความสุขเพียง 1 วัน ให้… ถ้าอยากมีความสุข 1 ปี ให้ แต่ถ้าอยากมีความสุขตลอดไปให้ บทความแปล เรื่องทำอย่างไรให้มีความสุข เขียนโดย Heiko Ernst จากหนังสือ สรรสาระ ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2541 1. การเมาเหล้าเป็นความสุขชั่ววูบ 2. ความอิ่มเอิบเพราะความสมหวังในชีวิต รักครั้งแรกมีส่วนให้ชีวิตแต่งงานยืนยาวและเป็นสุข 3. การทำสวนเป็นการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้ชีวิตมีความสุขระยะยาวเพราะช่วยให้เราได้ทำสิ่งที่มีประโยชน์อยู่อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและกระฉับกระเฉงตลอดเวลา อีกทั้งยังได้ชื่นชมดอกไม้นานาพันธุ์และเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่ผลการวิจัยของ มิฮาจ ซิกเซนต์มิฮาจี โดยการมอบวิทยุติดตามตัวผู้ร่วมทดลองคนละ 1 เครื่องตลอด 1 สัปดาห์ โดยมุ่งศึกษาว่า “คนเรามีความสุขตอนไหนมากกว่ากันระหว่างเวลาว่างกับเวลาทำงาน” วิธีทดลองก็คือ ทุกครั้งที่วิทยุดังขึ้นผู้ร่วมทดลองต้องรายงานว่ารู้สึกอย่างไร ในวินาทีนั้นแล้วบันทึกไว้ ผลการศึกษาพบว่า คนเรามีความสุขในที่ทำงานมากกว่า และหลายคนเบื่อและหดหู่เวลาไม่มีอะไรทำ

11 ทางเลือกของมนุษย์ที่จะดำรงชีวิต อยู่ในโลกนี้มี 2 ทางหลัก
คือ 1 ความสุข 2 ความทุกข์

12 สาเหตุที่ทำให้บุคคลแตกต่างกัน
เพศ (SEX) วัย (AGE) การศึกษา (EDUCATION) ฐานะทางเศรษฐกิจ (ECONOMICS) ถิ่นกำเนิด (BACKGROUND) สิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENT) เชื่อชาติ (RACE) ภาษา (LANGUAGE) ศาสนา (RELIGION) อิทธิพลของสังคม (SOCIAL INFLUENCE) ประเพณีและวัฒนธรรม สาเหตุที่ทำให้บุคคลแตกต่างกัน 1. บุคคลิกลักษณะ (PERSONALITY) 2. อารมณ์ (EMOTION) 3. นิสัย (HABIT) 4. รสนิยม (TASTE) 5. พฤติกรรม (BEHAVIOR) 6. สุขภาพ (HEALTH) 7. ความถนัด (SKILL) 8. ความสามารถ (ABILITY) ทัศนคติ (ATTITUDE) 10. สังคม (SOCIAL) ความแตกต่างของบุคคล

13 ความสำเร็จในการทำงาน
1. ความสามารถในการทำงาน เรียกว่า...เก่งงาน 2. ความสามารถในด้านความคิด เรียกว่า...เก่งคิด 3. ความสามารถในการเข้ากับบุคคลอื่น เรียกว่า...เก่งคน ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างฉลาด เรียกว่า...เก่งดำเนินชีวิต

14 รู้งาน

15 การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management - RBM)
ที่มาของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ มาจากแนวคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM ) (3 E) ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อ 1. ความประหยัด (Economy) การใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรการผลิตอย่างเหมาะสม และมีความคุ้มค่าที่สุด 2.ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้ผลงานในระดับที่สูงกว่าปัจจัยนำเข้า 3. ประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

16 คือ วิธีการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์
การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management - RBM) ผลสัมฤทธิ์ (Results) ผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ (Outcomes) คือ วิธีการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยมีการวัดผลการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

17 กิจกรรม งาน หรือบริการที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อส่งให้ผู้รับบริการ
ผลผลิต กิจกรรม งาน หรือบริการที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อส่งให้ผู้รับบริการ ผลลัพธ์ เหตุการณ์ สิ่งที่เกิดขึ้น หรือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นนอกโครงการ และมีความเกี่ยวข้องโดยตรง ต่อผู้ใช้บริการ และสาธารณะ

18 RBM : Results เกี่ยวข้องกับทุกกระบวนการของการบริหาร
A P C D PLAN วัตถุประสงค์/เป้าหมายชัดเจน(ต้องการผลสัมฤทธิ์อะไร) DO ปฏิบัติมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนไว้ CHECK วัดว่าปฏิบัติได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่วางแผนหรือไม่(KPI ชัดเจน) ACT ปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามที่วางแผนไว้

19 กรอบความคิดเรื่องการวัดผลสัมฤทธิ์
วัตถุประสงค์ OBJECTIVES ปัจจัยนำเข้า INPUTS กิจกรรม PROCESSES ผลผลิต OUTPUTS ผลลัพธ์ OUTCOMES ผลสัมฤทธิ์ RESULTS ความประหยัด ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ

20 สาเหตุที่ต้องบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
วิกฤตการณ์เศรษฐกิจ / ทรัพยากรจำกัด ความต้องการของประชาชนที่มากขึ้น การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ประสบการณ์ของต่างประเทศ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รัฐธรรมนูญ + นโยบาย

21 สำหรับผู้ที่จะก้าวเป็นนักบริหารในอนาคต
If you can’ t measure, you can’ t manage. If you can’ t measure, you can’ t improve. What gets measured, gets done.

22 การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สำเร็จ
ต้อง มีพื้นฐาน การสื่อสารที่ดี การมีส่วนร่วม และ การมีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จของบุคลากร

23 เป้าหมายในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมข้าราชการใหม่
I AM READY - I (Intergrity) การทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี - A (Activeness) ขยัน ตั้งใจทำงาน - M (Moral) มีศีลธรรม - R (Relevancy) มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับปัญหา - E (Efficiency) การทำงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ - A (Accountability) การมีความรับผิดชอบต่อผลงาน - D (Democracy) มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย - Y (Yield) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และปฏิบัติงานโดยเน้น ผลสัมฤทธิ์

24 Question & Answer


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google