งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีตัวอย่าง : ส้มโอแปลงใหญ่ประชารัฐ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีตัวอย่าง : ส้มโอแปลงใหญ่ประชารัฐ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีตัวอย่าง : ส้มโอแปลงใหญ่ประชารัฐ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
กรณีตัวอย่าง : ส้มโอแปลงใหญ่ประชารัฐ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภาครัฐ ทำอะไร.... 1. อบรมและตรวจรับรอง การผลิตตามมาตรฐาน GAP 2. ห่อผลส้มโอ 3. บรรจุภัณฑ์ ติดสติ๊กเกอร์ 4. ขึ้นทะเบียน GI 70 แปลง เพิ่มคุณภาพผลผลิต สำนักงาน เกษตรจังหวัด สมุทรสงคราม 1. บริหารจัดการแปลง 2. พัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer 3. พัฒนาวิสาหกิจชุมชน 4. จับพิกัดรายแปลง (งบประมาณ 152,500 บาท) ได้อะไร.... 1. ผลผลิตได้มาตรฐาน GAP 26 แปลง 2. ส้มโอ Premium Grade 3. ผลผลิตได้รับ ความเชื่อมั่น ทำอะไร.... 1. ใช้ปุ๋ยถูกต้อง และเหมาะสม 2. ตัดแต่งกิ่งในทรงพุ่ม 3. ลอกเลน 2 ปี/ครั้ง เพิ่มผลผลิต ได้อะไร.... ผลผลิตเพิ่ม จาก 1,520 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 1,670 กิโลกรัม/ไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 32) ภาคเอกชน ทำอะไร.... 1.ใช้ปุ๋ยเคมี ตามค่าวิเคราะห์ดิน 2. ใช้สารชีวภัณฑ์ ทดแทนสารเคมี ลดต้นทุนการผลิต ได้อะไร.... ต้นทุนการผลิตลดลง จาก 27,995 บาท/ไร่ เป็น 27,575 บาท/ไร่ (ลดลงร้อยละ 1.5) สนง. ตรวจบัญชีฯ จ. สมุทร สงคราม 1. ติดตามให้คำแนะนำ การทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 2. การรวมกลุ่มสหกรณ์ (งบประมาณ 70,000 บาท) The Mall Group การบริหารจัดการ วางแผนการผลิตร่วมกับเกษตรกร เป็นรายเดือนในการผลิตสินค้า Premium Grade คน  สมาชิก 144 ราย  Smart Farmer 25 ราย  วิสาหกิจชุมชน 1 กลุ่ม 1. อบรมการใช้ปุ๋ย ตามค่าวิเคราะห์ดิน 2. เก็บตัวอย่างดิน และตรวจวิเคราะห์ดิน สถานีพัฒนา ที่ดินจังหวัด สมุทรสงคราม การตลาด ซื้อผลผลิตส้มโอ Premium Grade ในราคาสูงกว่าผลผลิตทั่วไป 1 – 2 เท่า : ศวพ. เขต 10 ราชบุรี ตรวจรับรองมาตรฐาน GAP พื้นที่ ปลูกส้มโอ 510 ไร่  แปลงย่อย 144 แปลง  พื้นที่ S2 ทั้งหมด  นอกเขตชลประทานทั้งหมด มีแหล่งน้ำจากคลองบางแคผ่านพื้นที่ ทีมผู้จัดการ เกษตรอำเภอ นายจิระศักดิ์ วิเศษสมบัติ เกษตรตำบล นายกฤษ พึ่งจารุเลิศกุล คณะกรรมการแปลงใหญ่ นายอำนาจ สังขะกุล นางจันทา ลัดดาวัลย์ นายอรัญ ตาลเต่ง นางพัชลี พิทักษ์เกิด สินค้า  ผลผลิต 1,520 กิโลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิต 27,995 บาท/ไร่ คุณภาพมาตรฐาน GAP 26 แปลง จดทะเบียน GI 70 แปลง สภาเกษตรกร จังหวัด สมุทรสงคราม สนับสนุนถุงห่อผลส้มโอ (งบประมาณ 32,500 บาท) ผู้รวบรวมในพื้นที่ อบต. บางนางลี่ 1. สนับสนุนสถานที่ประชุม 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Web site การบริหารจัดการ รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่เพื่อคัดคุณภาพส่งออก ทำอะไร.... 1. สัญญาซื้อขายสินค้า Premium Grade 2. มี QR Code 26 ราย 3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่าส้มโอพร้อมบริโภค ได้อะไร.... 1. มีตลาดแน่นอน 2. มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่ม 3. เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม การตลาด ทำอะไร.... 1. วางแผนและบริหารจัดการ การผลิต/ปัจจัยการผลิต/ การตลาด 2. ส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ ปลูกมะพร้าวผลแก่ 3. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเกษตร ส้มโอบางนางลี่ การบริหารจัดการ ได้อะไร.... 1. ผลผลิตออกทั้งปี 2. มีรายได้เพิ่มขึ้นและต่อเนื่อง 3. มีความมั่นใจในเรื่องราคา และตลาด 4. เกษตรกรมีรายได้เสริม จากการปลูกมะพร้าวผลแก่ สำนักงาน จังหวัด สมุทรสงคราม 1. สนับสนุนปุ๋ยเคมี 2. สนับสนุนการศึกษาดูงานการ บริหารกลุ่มรูปแบบสหกรณ์ (งบประมาณ 510,400บาท) การตลาด รับซื้อผลผลิตในราคาตลาดทั่วไป 1. สนับสนุนการอบรม การตัดแต่งกิ่งและทำปุ๋ย 2. สนับสนุนกรรไกรตัดแต่งกิ่ง (งบประมาณ 60,000 บาท) กำนันผู้ใหญ่ บ้าน พาณิชย์ จังหวัด สมุทรสงคราม สนับสนุนการขึ้นทะเบียน GI (งบประมาณ 12,900 บาท) ประชารัฐ ศักยภาพผู้จัดการแปลง ชุมชนเข้มแข็ง ตลาดนำการผลิต ปัจจัยแห่งความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt กรณีตัวอย่าง : ส้มโอแปลงใหญ่ประชารัฐ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google