งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PLC : การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PLC : การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PLC : การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC : การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ วิไลวรรณ เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต33 พิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 33

2 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional Learning Community : รวมตัว รวมพลัง รวมใจ สมาชิก Open, Care & Share ปรับปรุงการทำงานที่เป็นปัญหา หรือพัฒนางานให้ดีขึ้น พบปะ,พูดคุย ได้แนวคิดแนวปฏิบัติ กลับมาคุย นำไปปฏิบัติ วิไลวรรณ เหมือนชาติ ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต33

3 นำสู่การปฏิบัติ เผยแพร่ ปฏิบัติต่อ พบปะ พูดคุย หาแนวทาง
พบปะ พูดคุย ประเมินผล จากสมาชิก จากแหล่งอื่น นำสู่การปฏิบัติ พบปะ หาข้อสรุป นิเทศ

4 800 ชั่วโมง/ปี (นับรวม PLC: 50 ชั่วโมงต่อปี)
ครูเชี่ยวชาญ พิเศษ 5 ปี ครูชำนาญการ ครูผู้ช่วย 2 ปี Probation 800 ชั่วโมง/ปี (นับรวม PLC: 50 ชั่วโมงต่อปี) Entry Requirement การพัฒนา คอร์สที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (Approved course) ตามวิทยฐานะ ชม.การสอน PLC ที่ผ่านการรับรองจากผอ.โรงเรียน + Lagbook งบพัฒนา 10,000 บาท/ปี

5

6

7

8

9 ห้องเรียนแห่งคุณภาพ

10 Teaching Learning Community

11 PLC : 3 ระดับ ขับเคลื่อนสู่คุณภาพในโรงเรียน
PLC ระดับBuddy/กลุ่มย่อย

12 ปฏิทินการพัฒนางานร่วมกัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ /สายชั้น/กลุ่มงาน คู่ที่/กลุ่ม ชื่อ-สกุล ชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (เดือน ) ครั้งที่ 2 (เดือน ) Plan Do See นาง ม.3/1 1 ส.ค. (ห้องพักครู) 8 ส.ค. น.ส ม.5/2 9 ส.ค.

13

14 Reflect

15 การสร้างให้เกิด 5 องค์ประกอบของ PLC
Lesson Study

16

17

18

19 (After Action Review : AAR)ทบทวนผลการปฏิบัติงาน

20

21 กระบวนการทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งแห่งคุณภาพ
คิดคนเดียว คิดร่วมกันกับเพื่อน ปรับปรุงแผน :BAR สอนตามแผน PB สังเกตการสอน (พ.ช.พ.) เน้นผลการเรียนรู้ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ( :DAR  ทบทวนหลังสอน  สิ่งที่ทำ  ผลที่เกิดกับเด็ก  บทเรียนที่ได้รับ  ปรับปรุงแผนอย่างไร ต่อไป ( :AAR PA PB PC

22 3 3 ห้ามสั่ง เพื่อนคือ ให้กำลังใจ ชวนคิดอย่างเป็น ห้ามสอน
กระบวนการ/ระบบ ห้ามสอน ห้ามบอกคำตอบถูก เชียร์ให้ทำ

23

24 ตารางการประชุมในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียน สวายวิทยาคาร คู่ที่ สมาชิก (ชื่อ-สกุล) Lesson Study 3 ครั้ง/ภาคเรียน ห้อง รายวิชา ครั้งที่1 ครั้งที่2 ครั้งที่3 1 นาย ม.1/2 คณิตฯ 12,15,15 มิ.ย.60 4,6,7 ก.ค. 60 14,17,17 ส.ค.60 60 น.ส ม.2/3 สังคมฯ 13,16,16 มิ.ย.60 2 3 M.1 วันที่ M.2 วันที่ M.3 วันที่

25

26 สรุปการพัฒนางานด้วยกระบวนการ PLC ของ นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ
ของ นางวิไลวรรณ เหมือนชาติ ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี เรื่อง สถานที่ จน.ชั่วโมง หมายเหตุ รวมจำนวนชั่วโมง

27 ตัวอย่าง Log Book /Learning log
ครั้งที่ วัน เดือน ปี ที่ทำกิจกรรม สถานที่ ตั้งแต่เวลา ถึง รวม ชั่วโมง สมาชิก งาน/ประเด็น/หัวข้อ/เรื่อง ที่ทำ PLC …… จุดประสงค์ ข้อสรุป แนวทางแก้ไข/สิ่งที่กลุ่มเสนอแนะ

28 ปัญหา/อุปสรรค บทเรียนจากการทำ PLC ครั้งนี้ และแนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
กำหนดการทำ PLC ครั้งต่อไป (วัน/เดือน/ปี สถานที่ เวลา ) ลงนาม ลงนาม ( ) ( ) ผู้รับรอง ตำแหน่ง ตำแหน่ง รูปภาพ 1 รูปภาพ 2 รูปภาพ 3

29 ผู้นิเทศภายในมองเห็นภาพที่ท่านจะวางแผน การนิเทศไหมครับ

30


ดาวน์โหลด ppt PLC : การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google