งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หมวด ๔ : การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หมวด ๔ : การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หมวด ๔ : การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ชื่นชม โอกาสพัฒนา - การจัดบริการตามสภาพปัญหา (ODOP/OTOP) -มีการเตรียมความพร้อมในการเตรียมซองยา ncd ไว้ใน family folder ของผู้ป่วย ncd -มีการ double check ยาโดยเจ้าหน้าที่ของ รพ.สต.ก่อนถึงมือเภสัชในวันคลินิก -มีนวัตกรรมที่สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่และสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือนวัตกรรมคู่หูดูแลกันเบาหวานลดทำให้ระดับน้ำตาลของผู้ป่วยในกลุ่มสามารถคุมได้ในระดับดีมีการเสริมแรงผู้ป่วยในโครงการโดยการแจกข้าวไรซ์เบอรี่เมื่อผู้ป่วยเบาหวานสามารถอยู่ในกลุ่มเดียวได้ครบ 1 ปีทุกเดือน ควรนำรูปแบบนวัตกรรมผู้ดูแลกันเบาหวานลดมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงเนื่องจากในรพ. สต. มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 120 คนควรมีการลงนามใน CPG โดยผอ.รพ.และสสอ.

2 จัดบริการตามสภาพปัญหาชุมชน
( ODOP/OTOP) กลุ่มป่วย ประชาชนทั่วไป/กลุ่มเสี่ยง HT/DM CPG

3 ไข้เลือดออก CPG

4 หมวด ๔ : การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
ประเด็น สิ่งที่ชื่นชม แนวทางการพัฒนา การบริการในสถานบริการ (OPD,ER,ANC,WCC,NCD,แผนไทย) มีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง วันเวลาตารางการบริการตามร้านค้าเพิ่มการเข้าถึงบริการ เพิ่มแนวทางการปฏิบัติ แนวทางการรักษาพยาบาล ในโรคที่สำคัญที่เป็นปัญหาเช่น HT DM รวมถึงภาวะฉุกเฉินที่อาจพบได้เช่น stroke hyper /hypoglycemia ที่เชื่อมโยงจากเครือข่าย มี CPG ไว้ที่ ER หยิบใช้ง่าย มีฐานข้อมูลผู้รับบริการ ที่เป็นกลุ่มโรคที่สำคัญจำนวนผู้ป่วยรายเก่ารายใหม่กลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วย

5 หมวด ๔ : การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
ประเด็น สิ่งที่ชื่นชม แนวทางการพัฒนา การบริการในสถานบริการ (OPD,ER,ANC,WCC,NCD,แผนไทย) มี Flow chart /ป้ายโปสเตอร์ขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆชัดเจนสวยงามเห็นชัดเช่นการ CPR การประเมิน GSC เพิ่มการเตรียมความพร้อมใช้ พร้อมอุปกรณ์ฉุกเฉินเช่น ambubag ต่อหัวต่อเกย์ออกซิเจนพร้อมใช้ เครื่องsuction( มีสำรองไว้ใน HHC 4 เครื่อง)มาไว้ใช้ใน ER มีอุปกรณ์ ชุดสำหรับตรวจแต่ละแผนกพร้อมใช้ มีครบตามรายการ มีระบบฆ่าเชื้อ ตามมาตรฐาน ร่วมกับแม่ข่าย

6 หมวด ๔ : การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
ประเด็น สิ่งที่ชื่นชม แนวทางการพัฒนา การบริการในสถานบริการ (OPD,ER,ANC,WCC,NCD,แผนไทย) มีการลงข้อมูลใน family folder แบ่งเป็นหมวดหมู่แต่ละคลินิก แต่ละโรคชัดเจนจัดเก็บเหมาะสม มีนวัตกรรมที่เอื้อต่อการบริการ เช่นคู่หูดูแลกันเบาหวานลด ลูกแก้วนวดเท้า

7 หมวด ๕ : ผลลัพธ์ เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ชื่นชม โอกาสพัฒนา
5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (self care) จากการประเมินศักยภาพของประชาชนและครอบครัว มีการดูแลตนเอง ได้อย่างดี เนื่องจาก จากการทำแบบประเมิน ในกลุ่มตัวแทนทั้ง 5 กลุ่มวัยจำนวน 6 คนพบว่าทุกคน รับรู้และรับทราบวิธีการปฏิบัติตัว ด้านสุขภาพเป็นอย่างดี

8 คู่หูดูแลกัน เบาหวานลด
วัตถุประสงค์ : ผู้ป่วยให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3 อ.2ส ทำให้สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได้และผู้ป่วยเบาหวานเกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือกระตุ้นเตือน ดูแลซึ่งกันและกัน นวัตกรรม คู่หูดูแลกัน เบาหวานลด ก่อนดำเนินการปรับพฤติกรรม “คู่หูดูแลกันเบาหวานลด” พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีค่าเฉลี่ยระดับน้ำตาลในเลือด เท่ากับ มก./ดล. (SD = 26.76) และหลังดำเนินการ เท่ากับ 126.5มก./ดล. (SD = ) ความพึงพอใจต่อนวัตกรรม ร้อยละ 89.58


ดาวน์โหลด ppt หมวด ๔ : การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google