งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ (Knowledge Management)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ประจำปี 2560

2 ทำไมต้องทำ KM? เพื่อให้ได้องค์ความรู้สำหรับการทำงาน
เพื่อนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อรักษาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไม่ให้หายไปจากหน่วยงาน เพื่อสร้างบรรยากาศสังคมแห่งการเรียนรู้

3

4 กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน จัดทำแผนการจัดการความรู้
กิจกรรมค้นหาความรู้ 01 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีตัวแทนของบุคลากรสายสนับสนุนรวม 3 หน่วยงาน คือ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ และสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 02 ประชุมคณะกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ เพื่กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 03 กำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน พูดคุยกันถึงปัญหาและสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้น ทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ทุกหน่วยงานสามารถนำไปใช้ได้ จึงได้ออกมาเป็นหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” 04 จัดทำแผนการจัดการความรู้

5 กิจกรรมสร้างและแสวงหาความรู้
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนมาเผยแพร่ เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ Face to Face วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 ครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ และเชิญผู้อำนวยการวิทยาเขตจักรพงภูวนารถ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก มาเล่าประสบการณ์ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ภายใต้หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” ทั้งนี้ ในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีการจดบันทึกความรู้ที่ได้ในแบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

6 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

7 KM การประมวลและกลั่นกรอง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การบริการที่ดี การสื่อสารและการประสานงาน การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน Knowledge Management การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

8 เทคนิคการบริการที่ดี

9 เทคนิคการบริการที่ดี
บุคลากรสายสนับสนุนของสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถนำหลัก SMART ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการให้บริการแก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก โดยหลัก SMAR มีความหมายดังนี้ S Smile คือ ยิ้มแย้ม แจ่มใส M Manner คือ กริยาวาจาสุภาพ A Attitude คือ ทัศนคติต่องานบริการที่ดี R Rapid คือ รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ T Technology คือ บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

10 เทคนิคการบริการที่ดี
นอกจากหลัก SMARTแล้ว ยังมี หลัก 3 ม และหลัก 3 ย ที่เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในด้านของการให้บริการ โดยหลัก 3 ม และหลัก 3 ย นั้น จะแยกเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ (Do) และสิ่ง ที่ไม่ควรปฏิบัติ (Don’t) หลัก 3 ย (Do) ได้แก่ ยืดหยุ่น = มีความยืดหยุ่นในการทางาน ไม่ตึง หรือหย่อนเกินไป ยกย่อง = มีความเชิดชู ยินดี ชื่นชม เมื่อทางานดี และประสบความสาเร็จ ยอมรับ = มีการยอมรับผลของงาน ว่าจะประสบความสาเร็จ หรือจะล้มเหลว ยอมรับในคาติ – ชม และพร้อมปรับปรุงแก้ไข หลัก 3 ม (Don’t) ได้แก่ ไม่รู้ = ไม่รู้ในหน้าที่ หรืองานที่ปฏิบัติ ไม่ได้ = ปฏิเสธการให้บริการ ไม่ทำ = ปฏิเสธที่จะทาให้ในหน้าที่ตามคำสั่ง

11 ผู้ชนะเลิศ SMART ปีที่ 3
กิจกรรมประกวด CPC SMART BOY & SMART GIRL 3rd มีการจัดกิจกรรม CPC SMART ปีที่ 3 เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการได้นำเทคนิคบริการที่ดี ตามหลัก SMART ไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการให้บริการอย่างมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง และมีรางวัลเป็นแรงจูงใจในการนำไปใช้ประโยชน์ ซึ่งการจัดกิจกรรมการประกวดมี 2 ประเภท คือ SMART GIRL และ SMART BOY โดยผู้ชนะเลิศจะนำผลคะแนนจากการโหวตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก และผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการนำหลัก SMART มาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการให้บริการประจำของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ SMART GIRL ผู้ชนะเลิศ SMART ปีที่ 3 SMART BOY

12 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

13 เทคนิคการสื่อสารและการประสานงาน
การสื่อสารและการประสานงานที่ดี ควรมีการสื่อสารที่กระชับ ชัดเจน ครบถ้วน และมีการทำงานเป็นทีม ไม่ทำงานซ้ำซ้อน ขัดแย้งหรือเหลื่อมล้ำกัน ทั้งนี้ เพื่อให้งานดำเนินไปอย่างราบรื่น และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย

14 เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

15 เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure)
คู่มือปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) เป็นเอกสารคู่มือที่แนะนำวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และมีทิศทางเดียวกัน โดยระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยสำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ มีการจัดทำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ประกาศใช้โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก การจัดทำ SOP จะต้องคำนึงถึงสัญลักษณ์ของกระบวนการทำงานให้ถูกต้องและชัดเจน รู้ว่าใคร ทำอะไร ตัดสินใจอย่างไร ส่งอะไร (ถ้ามี) การเรียงลำดับขั้นตอนจะต้องสัมพันธ์ และอ่านเข้าใจง่าย ให้เห็นภาพรวมของกระบวนการทำงาน มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ รู้ว่าใคร ทำอะไร ตัดสินใจ ส่งอะไร (ถ้ามี)

16 การเข้าถึงความรู้ มีการจัดทำคู่มือการเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน ซึ่งจะประกอบด้วย เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3 เทคนิค ได้แก่ เทคนิคการบริการที่ดี เทคนิคการสื่อสารและประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคนิคการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ให้กับบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรเลือกใช้ความรู้ที่จะนำไปใช้ตาม Facebook หรือ Website Push การป้อนความรู้ Pull การให้โอกาสเลือกความรู้

17 จัดกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
CPC KM DAY วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ได้จัดกิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CPC KM DAY โดยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการนำเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปใช้ว่าใช้อย่างไร เมื่อใช้แล้วมีผลอย่างไร พร้อมทั้งประกาศผลโหวต CPC SMART BOY & GIRL 3rd SMART BOY& SMART GIRL

18 การเรียนรู้ ผู้บริหารกระตุ้นให้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน
รายงานต่อผู้บริหาร ติดตามผลการนำไปใช้โดยแบบติดตามผลการความรู้ไปใช้ประโยชน์

19 ผลการดำเนินงาน

20 Add Contents Title

21 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
ผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ มีผู้ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง มีเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ กำหนดแผนงานและเป้าหมายชัดเจน บุคลากรตั้งใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้พัฒนางาน

22 แผนการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาเขต
01 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยาเขต 02 วางระบบการบริหารที่ชัดเจน 03 สร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ 04

23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Thank you นำเสนอโดย คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้สำนักงานวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (สายสนับสนุน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google