งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อเข้าสู่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับตรวจสอบสิทธิผู้ปฏิบัติงาน รหัสที่ใช้ต้องเป็นรหัสนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียน และต้องมีสิทธิในการใช้งานฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อเข้าสู่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับตรวจสอบสิทธิผู้ปฏิบัติงาน รหัสที่ใช้ต้องเป็นรหัสนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียน และต้องมีสิทธิในการใช้งานฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมื่อเข้าสู่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับตรวจสอบสิทธิผู้ปฏิบัติงาน รหัสที่ใช้ต้องเป็นรหัสนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียน และต้องมีสิทธิในการใช้งานฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

2 ให้ระบุรหัสผู้ปฏิบัติงาน 9 หลัก เมื่อระบุเสร็จให้กดปุ่ม Enter โปรแกรมจะให้ระบุรหัสลับ 4 หลัก เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้คนอื่นรู้รหัสโปรแกรมจะแสดงเป็น * แทน เมื่อระบุเรียบร้อยให้กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล โปรแกรมจะทำการตรวจสอบว่ารหัสที่บันทึกเข้ามาและรหัสลับถูกต้องหรือไม่

3 ถ้ารหัสไม่มีในระบบจะแสดงกรอบคำแนะนำ “ ไม่พบหมายเลขนายทะเบียนหมายเลขนี้ในฐานข้อมูล “ ให้กดปุ่ม OK โปรแกรมจะให้ระบุรหัสใหม่

4 เมื่อระบุรหัสผู้ปฏิบัติงานและรหัสลับเรียบร้อยกดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

5 ตรงช่องคำแนะนำจะมีข้อความที่แจ้งให้ผู้ใช้งานทราบว่ารหัสลับไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไข เมื่อแก้ไขเรียบร้อยก็ให้กดปุ่มตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

6 โปรแกรมจะทำการตรวจสอบรหัสของผู้ปฏิบัติงาน ถ้ามีในระบบจะแสดงชื่อตัว ชื่อสกุล และรหัสลับถูกต้อง ให้กดปุ่มหน้าถัดไปเพื่อเข้าสู่การทำงานของโปรแกรม

7 เมื่อเข้าสู่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับให้ระบุหัวข้อสำหรับค้นหารายการบ้าน ซึ่งจะมีอยู่ 4 หัวข้อคือ ค้นหาตาม เลขรหัสประจำบ้าน รายการที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน หรือชื่อตัว ชื่อสกุล ซึ่งในการค้นว่าขึ้นอยู่กับว่าเรามีข้อมูลอะไรที่จะช่วยในการค้นหา ถ้าต้องการค้นหาด้วยเลขรหัสประจำบ้านก็ให้ใช้ Mouse click ตรงปุ่มหน้าคำว่า เลขรหัสประจำบ้าน

8 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับให้ระบุเลขรหัสประจำบ้าน

9 เมื่อระบุเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยให้กดปุ่ม ค้นหา

10 ถ้าเลขรหัสบ้านที่ใช้ในการค้นหาไม่มีในฐานข้อมูลจะแสดงกรอบคำแนะนำว่า “บ้านหลังนี้ไม่มีในฐานข้อมูล “ ให้กดปุ่ม Enter เพื่อกลับไประบุเลขประจำบ้านใหม่

11 ถ้าระบุเลขรหัสประจำบ้านแล้วเป็นเลขที่ Check Digit Error จะแสดง กรอบคำแนะนำ “ HID Check Digit ERROR !” ให้กดปุ่ม OK เพื่อกลับไประบุรหัสประจำบ้านใหม่

12 เมื่อระบุเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยให้กดปุ่ม ค้นหา

13 เมื่อระบุรหัสเลขประจำบ้านถูกต้องและมีในฐานข้อมูลจะแสดงรายการบ้าน และรายการคนในบ้าน เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบว่ารายการถูกต้องหรือไม่ เมื่อต้องการกลับไปตรวจสอบสอบรายการใหม่ให้กดปุ่ม ตรวจสอบใหม่

14 โปรแกรมก็จะกลับมาที่หน้าสำหรับเลือกหัวข้อในการค้นหาข้อมูล ต่อไปถ้าเราต้องการค้นหารายการบ้านด้วยที่ อยู่ก็ให้เลือก รายการที่อยู่

15 การค้นหารายการบ้านด้วยรายการที่อยู่ โปรแกรมจะให้ระบุ บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ซอย ตรอก ตำบล/แขวง สำนักทะเบียน

16 ระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วน รายละเอียดที่ไม่ต้องการใส่ให้กดปุ่ม Enter ผ่านไป รายละเอียดของ ตำบล/เขต โปรแกรมจะให้ระบุเป็นรหัส จังหวัดอำเภอตำบล เมื่อใส่รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน แล้วให้กดปุ่มตรวจสอบ

17 โปรแกรมจะทำการตรวจสอบข้อมูลที่ระบุว่าถูกต้องหรือไม่ และจะแสดงชื่อของตำบล และชื่อของสำนักทะเบียน ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ก็ให้กดปุ่มค้นหา

18 โปรแกรมก็จะทำการค้นหารายการบ้านตามที่อยู่ที่ระบุ ในการค้นหาตามรายการที่อยู่อาจจะมีข้อมูลของบ้านที่ซ้ำกันได้ สังเกตจากปุ่ม รายการก่อนหน้า และปุ่ม รายการถัดไปจะให้สามารถกดได้ ถ้าต้องการตรวจสอบรายการใหม่ก็ให้กดปุ่ม ตรวจสอบใหม่

19 ต่อไปเราจะค้นหารายการบ้านด้วยเลขประจำตัวประชาชน จากหน้าจอเลือก เลขประจำตัวประชาชน

20 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับให้ระบุเลขประจำตัวประชาชน

21 เมื่อระบุเลขประจำตัวประชาชนเรียบร้อยก็ให้กดปุ่ม ค้นหา

22 โปรแกรมจะทำการค้นหาข้อมูลของบ้านที่มีรายการของคนคนนี้อยู่ ซึ่งรายละเอียดจะแสดงเหมือนกับการค้นหาด้วย เลขประจำบ้าน หรือค้นหาด้วยรายการที่อยู่ เมื่อต้องการตรวจสอบรายการใหม่ก็ให้กดปุ่ม ตรวจสอบใหม่

23 ถ้าทราบรายละเอียดเฉพาะชื่อตัว - ชื่อสกุล ก็สามารถค้นหารายการบ้านได้ โดยเลือกหัวข้อ ชื่อตัว - ชื่อสกุล การค้นหาแบบนี้อาจจะเจอข้อมูลที่ซ้ำกันได้เนื่องจากมีข้อมูลที่มีชื่อตัวและชื่อสกุลซ้ำกัน

24 โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับระบุชื่อตัว ชื่อสกุล หลังจากระบุเรียบร้อยให้กดปุ่ม ค้นหา

25

26 โปรแกรมจะทำการค้นหารายการบ้านตาม ชื่อตัว - ชื่อสกุลที่ระบุ ซึ่งถ้าพบข้อมูลจะแสดงรายการบ้านและรายการคนในบ้านเหมือนการค้นหาโดยเลขประจำบ้าน หรือรายการที่อยู่ หรือเลขรหัสประจำตัว สังเกตว่าปุ่ม รายการก่อนหน้า และปุ่มรายการถัดไปให้สามารถกดได้ แสดงว่าการค้นหาด้วยชื่อตัว - ชื่อสกุลมีโอกาสเจอรายการคนที่มีชื่อตัว - ชื่อสกุลซ้ำกันได้ ถ้าต้องการออกจากโปรแกรมก็ให้กดปุ่ม จบงาน


ดาวน์โหลด ppt เมื่อเข้าสู่โปรแกรมจะแสดงหน้าจอสำหรับตรวจสอบสิทธิผู้ปฏิบัติงาน รหัสที่ใช้ต้องเป็นรหัสนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียน และต้องมีสิทธิในการใช้งานฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google