งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปลูกจิตสำนึกในการทำกิจกรรมปรับปรุง และ ทำงานอย่างมีความสนุกสุขใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปลูกจิตสำนึกในการทำกิจกรรมปรับปรุง และ ทำงานอย่างมีความสนุกสุขใจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปลูกจิตสำนึกในการทำกิจกรรมปรับปรุง และ ทำงานอย่างมีความสนุกสุขใจ
A โดย อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เนื้อหา โครงการกิจกรรม ปลูกจิต องค์กร รู้จักตัวเองก่อน เมื่อรวมงานกับผู้อื่น วิชางาน วิชาชีวิต ร่วมด้วยช่วยกัน การปลูกจิต “ด้วยความมุ่งหวังของวิทยากรซึ่งเป็นนักอุตสาหกรรม มีเจตนาดีบริสุทธิ์ใจที่มุ่งมั่นจะยกระดับและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างให้มีการพัฒนาคน พัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้มาตรฐานยิ่งขึ้น” ทฤษฎี ประยุกต์ใช้ อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

3 ตัวอย่าง นโยบายกิจกรรม
อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

4 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
1.องค์กร เป็นองคาพยพที่มีคนมารวมกัน ทำกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ด้วยปัจจัย 5M อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

5 องค์ประกอบของสถานประกอบการ
หลัก 5 M MAN = คน +จิตใจ MATERIAL = วัตถุดิบ MACHINE = เครื่องจักร METHOD = วิธีการ ระเบียบ MONEY = เงินทุน อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

6 สามเหลี่ยมของการพัฒนาองค์กร
HA(Hospital Accraditation) ประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

7 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการการแก้ไข ระเบียบปฏิบัติ มาตรฐานการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร ปัญหา อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

8 ปัญหาของสถานประกอบการ
การเสียสละ ความจริงใจ จริงจัง การบริหาร ประสบการณ์ คุณภาพของคน จิตวิทยาการปกครอง ความยุติธรรม รายได้น้อย ค่าตอบแทนน้อย โบนัส ขวัญกำลังใจ ความสามารถในการผลิตลดลง ราคา คุณภาพสู้คู่แข่งไม่ได้ ไม่ทราบบทบาท ความรับผิดชอบ การไม่สามารถรวมกลุ่มได้ ใจไม่ไปทางเดียวกัน คิดไม่ตรงกัน ฯลฯ

9 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.รู้จักตัวเองก่อน เราเป็นมนุษย์ รู้ร้อน รู้หนาว มีจิตวิญญาณ ปรับตัวได้เยี่ยม กิจกรรมหลัก กิน ขี้ สืบพันธุ์ นอน และสังคม มันสมองเราเป็นเลิศ จึงพัฒนาได้ดีจนบัดนี้ ทุกคนมุ่งสู่จุดสมบูรณ์แบบ ถึงขั้นตรัสรู้ เราเป็นคนดี ที่กฎ ระเบียบต่างๆไม่มีผลกระทบเรา ถึงแม้นเรามาจากต่างการเลี้ยงดู ต่างสถานที่ เราก็อยู่ได้ ในระดับมาตรฐานสังคมมนุษย์ เราหัวเราะ ยิ้มและมีความสามารถหยอกล้อเพื่อนได้ หุ่นยนต์ทำไม่ได้ เรามีความอดทน อดกลั้น มีสติ ไม่ประมาท และหาทางออกได้เสมอ อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

10 การตรัสรู้ได้ (ช่วง 100 ปีของเรา)
การตรัสรู้(Enlightenment) ปัญญา(Wisdom) การจัดการองค์ความรู้(Knowledge Management) การสะสมองค์ความรู้(Cumulativeness) การหาประสบการณ์ (Experience) การเรียนรู้(Learning) อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

11 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีวิตเราช่างสั้นนัก สมมุติแมลงวันมีอายุแค่ 14 วัน คนเราอายุ 100 ปี โลกเราอายุ 100,000 ล้านปี อายุโลก อายุโลก อายุโลก ไปต่อ คน แมลงวัน 100,000 ล้านปี อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

12 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีวิตเราเหลือกี่วัน อายุคนเรา 90 ปี = 32,850 วัน ถ้าคนเราอายุ 30 ปี ยังมีชีวิตเหลืออยู่อีก = x365 วัน = วัน ถ้าคนเราอายุ 50 ปี ยังมีชีวิตเหลืออยู่อีก = x365 วัน = ,600วัน ดั้งนั้นจึงควรดำเนินชีวิต ด้วยความไม่ประมาท ทุกวินาที และอย่าลืมให้รางวัลต่อชีวิตของเราทุกสัปดาห์ด้วย อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

13 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การรู้จักครึ่งๆ ตัวเราเองไม่รู้ ตัวเรารู้จัก เปิดเผย นินทา คนอื่นรู้จัก ความลึกลับ บุคคลที่น่าสงสัย คนอื่นไม่รู้จัก คุยโม้ อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

14 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การรู้จักมาก ตัวเราเองไม่รู้ ตัวเรารู้จัก นินทา คนอื่นรู้จัก เปิดเผย คนอื่นไม่รู้จัก ความลึกลับ บุคคลที่น่าสงสัย คุยโม้ อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

15 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การรู้จักน้อย ตัวเราเองไม่รู้ ตัวเรารู้จัก เปิดเผย นินทา คนอื่นรู้จัก ความลึกลับ บุคคลที่น่าสงสัย คุยโม้ คนอื่นไม่รู้จัก อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

16 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทฤษฎีของ MacGrager คนทฤษฎี X ทำงานเท่าที่สั่ง ไม่พัฒนางาน ต้องบังคับ จี้งาน คนทฤษฎี Y สร้างสรรค์งานได้ ไม่ชอบให้บังคับ มีความเป็นอิสระ อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

17 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทฤษฎีของ Maslow บันไดระดับความต้องการของมนุษย์ ความต้องการทางกายภาพ ความต้องการความปลอดภัย ความต้องการรายได้ มีหน้าที่การงาน ความต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคม ความต้องการที่ไม่สิ้นสุด 5 4 3 2 1 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

18 3. เมื่อรวมงานกับผู้อื่น กฏในการทำงานในองค์กร(แบบเก่า)
กฎข้อที่ 1 หัวหน้าหรือเจ้านายถูกต้องเสมอ กฎข้อที่ 2 ถ้าเราคิดว่าเราไม่ผิด ให้หันไปดูกฎข้อที่ 1 กฏในการทำงานในองค์กร(แบบใหม่) กฎข้อที่ 1 หัวหน้าหรือเจ้านายอาจจะถูกต้องเสมอ กฎข้อที่ 2 ถ้าเราคิดว่าเราไม่ผิด ให้หันไปดูกฎข้อที่ 1และช่วยอุดช่อง โหว่ให้หัวหน้า(บริหารเจ้านายด้วย อย่าให้หน้าแตก) อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

19 มโน ปุพพัง คมา ธรรมา มโน เสรฐา มโน มยา
ใจ มา ก่อน สำเร็จ ได้ด้วยใจ วิศวกร คน ผู้นำ ผู้ตาม อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

20 2. รางวัลทางจิตใจ เทียบเท่าเงิน
Elton Mayo 1. คนเป็นสิ่งมีชีวิต 2. รางวัลทางจิตใจ เทียบเท่าเงิน 3. สภาพแวดล้อมทางสังคม 4. อิทธิพลของกลุ่มมีผล ลานหอย ได้รางวัลที่ 1 ประเภท 5ส ดีเด่น 1 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

21 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Mary Parker Follet แนวความคิดการจัดการเชิงมนุษยสัมพันธ์ เข้าใจความต้องการของบุคคล เมื่อได้รับการตอบสนอง จะเกิดความร่วมมือ อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

22 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หัวใจบริการ เรารู้สึกว่าได้รับเกียรติจากคนที่มาใช้บริการทั้งงานที่เกี่ยวกับหน้าที่และไม่เกี่ยวกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มองด้านบวกไว้ว่า ผู้มาใช้บริการกำลังหาที่พึ่งหรือกำลังคันอยากหาใครมาเกาให้ เช่น การรับโทรศัพท์ ให้รู้สึกท้าทาย อยากลองทำหรือแก้ปัญหาให้สำเร็จ ให้ออกที่บุคลิก หน้าตา ท่าทาง ความจริงใจ อย่างเก่งเขามาใช้เรานอกหน้าที่การทำงาน อย่างมากก็ไม่เกิน 2 ครั้งก็เกรงใจแล้ว หรือเราจะสร้างลูกหนี้ เรามีบุญคุณให้เขาต้องใช้หนี้เราภายหลัง ฝึกให้เสียสละมันจะออกมาในบุคลิกที่ดีของเราต่อไป อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

23 ดังนั้นจึงแนะนำ ให้เปลี่ยนวิธีคิด จะเปลี่ยนพฤติกรรมและบุคลิกของคนได้
“การจะเปลี่ยนคน ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคน” อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

24 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
หลักสัจจธรรม ใครทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้น ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว สมดุลย์นำมาซึ่งชีวิตที่อยู่รอด นำปมเด่นมาลบปมด้อย นำปมด้อยมาทำให้เป็นปมเด่น คนที่มีกำลังมากกว่าทุกด้าน ย่อมทำงานใหญ่ได้มากกว่า งานใหญ่ย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบเล็กๆ เกื้อกูลให้สำเร็จตามหลัก 5M ในองค์กรหนึ่งย่อมต้องใช้ตัวละครหลายตัว หลายบทบาทและสีสัน เพื่อดำเนินเรื่องให้บรรลุเป้าหมาย ความแตกต่างมิใช่ความแตกแยก ในเมื่อเรามีเป้าประสงค์เดียวกัน เมื่อเราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ ก็ให้ละวางด้วยอุเบกขา ปล่อยไปตามกรรม อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

25 ถ้าคุณดูไม่ดี ทำให้เราดูไม่ดี
คนดี คนเลว การประพฤติดีนั้น ไม่สามารถทำคนดีให้ด่างพร้อยได้โดยการพูดจาใส่ความ จงอย่าเอาตัวไปคบกับคนชั่ว อย่าได้ฟ้องกลับ ให้รู้กันทั่วเถิดว่า คนดีนั้นแม้จะทุกข์กาย แต่จิตใจที่ดีงามจะไม่ยอม ทำตนให้ต่ำลง โดยการทำชั่วเลย ถ้าเราดี เขานินทาว่าเลว เราก็ไม่ได้เลวอย่างคำเขาพูด ถ้าเราเลว เขาสรรเสริญว่าดี เราก็ไม่ได้ดีอย่างคำเขาพูด คนเราจะดีหรือเลวนั้น ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฎิบัติเท่านั้น ถ้าคุณดูไม่ดี ทำให้เราดูไม่ดี อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

26 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เส้นความยุติธรรม ระดับความยุติธรรม “เส้นความยุติธรรมอุดมคติ อยู่ที่ไหนเล่า หาได้ยากยิ่ง มีแต่เส้นที่ตกลงยอมรับกันได้ เข้าใจกันได้เท่านั้น” เส้นประ-ความยุติธรรมอุดมคติ x Y กิจกรรมตัดสิน อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

27 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พระราชดำรัสในหลวง ข้อคิดในการใช้ชีวิต 1. อย่าทำลายความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลืออยู่แค่นั้นก็ได้ 2. เมื่อมีคนเล่าว่าตัวเขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตาม เราไม่ต้องไปคุยทับ ปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบาย 3. รู้จักฟังให้ดี โอกาสทองบางทีมันก็มาถึงแบบแว่วๆ เท่านั้น 4. หยุดอ่านคำอธิบายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ตามริมทางเสียบ้าง 5. จะคิดการใดจงคิดการให้ใหญ่ ๆ เข้าไว้ แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย 6. หัดทำสิ่งดี ๆ ให้กับผู้อื่นจนเป็นนิสัยโดยไม่จำเป็นต้องให้เขารับรู้ 7. จำไว้ว่าข่าวทุกชนิดล้วนถูกบิดเบือนมาแล้วทั้งนั้น 8. เวลาเล่นเกมกับเด็กๆ ก็ปล่อยให้แกชนะไปเถิด 9. ใครจะวิจารณ์เรายังไงก็ช่าง ไม่ต้องไปเสียเวลาตอบโต้ 10. ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่ "สอง" แต่อย่าให้ถึง "สาม" 11. อย่าวิจารณ์นายจ้าง ถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุข ก็ลาออกซะ 12. ทำตัวให้สบาย อย่าคิดมาก ถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแล้ว อะไร ๆ มันก็ไม่ได้สำคัญอย่างที่คิดไว้ทีแรกหรอก อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

28 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พระราชดำรัสในหลวง ข้อคิดในการใช้ชีวิต 13. ใช้เวลาน้อยๆ ในการคิดว่า"ใคร"เป็นคนถูก แต่ใช้เวลาให้มากในการคิดว่า "อะไร" คือสิ่งที่ถูก 14. เราไม่ได้ต่อสู้กับ "คนโหดร้าย" แต่เราต่อสู้กับ "ความโหดร้าย" ในตัวคน 15. คิดให้รอบคอบ ก่อนจะให้เพื่อนต้องมีภาระในการรักษาความลับ 16. เมื่อมีใครสวมกอดคุณ ให้เขาเป็นฝ่ายปล่อยก่อน 18. เป็นคนถ่อมตน คนเขาทำอะไรต่ออะไรสำเร็จกันมามากมายแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิด 19. ไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อันเลวร้ายเพียงใด...สุขุมเยือกเย็นเข้าไว้ 20. อย่าไปหวังเลยว่าชีวิตนี้จะมีความยุติธรรม 21. อย่าให้ปัญหาของเรา ทำให้คนอื่นเขาเบื่อหน่าย ถ้ามีใครมาถามเราว่า"เป็นยังไงบ้างตอนนี้" ก็บอกเขาไปเลยว่า "สบายมาก" 22. อย่าพูดว่ามีเวลาไม่พอ เพราะเวลาที่คุณมีมันก็วันละยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่าๆกับที่ หลุยส์ ปาสเตอร์ , ไมเคิล แอนเจลโล , แม่ชีเทเรซา, ลีโอนาร์โด ดาวินชี, ทอมัส เจฟเฟอร์สัน หรืออัลเบิร์ต ไอสไตน์ เขามีนั่นเอง อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

29 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พระราชดำรัสในหลวง ข้อคิดในการใช้ชีวิต 23. เป็นคนใจกล้าและเด็ดเดี่ยว เมื่อเหลียวกลับไปดูอดีต เราจะเสียใจในสิ่งที่อยากทำแล้วไม่ได้ทำ มากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทำไปแล้ว 24. ประเมินตนเองด้วยมาตรฐานของตัวเอง ไม่ใช่ด้วยมาตรฐานของคนอื่น 25. จริงจังและเคี่ยวเข็ญต่อตนเอง แต่อ่อนโยนและผ่อนปรนต่อผู้อื่น 26. อย่าระดมสมอง เพราะไอเดียดีๆใหม่ ๆและยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ล้วนมาจากบุคคลที่คิดค้นอยู่แต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น 27. คงไว้ซึ่งความเป็นคนเปิดเผย อ่อนโยน และอยากรู้อยากเห็น 28. ให้ความนับถือแก่ทุกคนที่ทำงานเพื่อเลี้ยงชีพ ไม่ว่างานที่เขาทำนั้นจะกระจอกงอกง่อยสักปานใด 29. คำนึงถึงการมีชีวิตให้ "กว้างขวาง" มากกว่าการมีชีวิตให้ "ยืนยาว" 30. มีมารยาทและอดทนกับคนที่สูงวัยกว่าเสมอ อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

30 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มองแต่แง่ดีเถิด เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่ เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู ส่วนที่ชั่ว อย่าไปรู้ ของเขาเลย จะหาคน มีดี โดยส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเลย ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง ฯ อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

31 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Line and Staff สายการผลิต Line หน่วยสนับสนุน 1 (Staff) หน่วยสนับสนุน 2 (Staff) ผ่านแผนกงานต่างๆ ที่ปรึกษา (Staff) หน่วยสนับสนุน 3 (Staff) ผลงานที่ดียิ่งขึ้น อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

32 สายการบังคับบัญชา คณะกรรมการบริษัท ประธาน กรรมการผู้จัดการ (M.D)
ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ประธาน กรรมการผู้จัดการ (M.D) คณะกรรมการบริหารฯ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการฝ่าย 1 ผู้จัดการฝ่าย 2 ผู้จัดการฝ่าย 3 ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าส่วน/แผนก 1 หัวหน้าส่วน/แผนก 2 หัวหน้าส่วน/แผนก 3 หัวหน้างาน 1 หัวหน้างาน 2 หัวหน้างาน 3 พนักงาน พนักงาน พนักงาน พนักงาน อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

33 สายการบังคับบัญชา (พนักงาน)
ตอบคำถามให้ตรงประเด็น ก่อนขยายความ อย่าพูดแบบนักการเมือง งานมีร้อยแปดพันอย่าง แต่มีไม่กี่อย่างที่หัวหน้าต้องการก่อน ณ วันนี้ วันต่อวัน อย่าเพลินกับงานของเราที่มุ่งจะให้เสร็จก่อน ต้องทำงานด่วนให้หัวหน้าก่อน ยิ่งได้ให้บริการหัวหน้ามาก ยิ่งได้รับความไว้วางใจมาก( Reliability) บริหารหัวหน้าให้เป็น หัวหน้ายิ่งเห็นผลงาน หัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน คือ ลูกค้า ภายใน ( Service Mind) งานที่รับมา รีบไปสำรวจก่อนว่ามีอุปสรรคใด รีบแจ้งให้หัวหน้าทราบก่อนเพื่อขอแนวทางการแก้ปัญหาหรือจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งใหม่ อย่ารอไปหลายวันแล้วมาแจ้งหัวหน้าว่ามีปัญหา ทำไม่ได้ Report งานแบบสั้นๆ อ่านง่ายๆ ได้ไว ได้ใจความ ตอบคำถามได้ อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

34 บทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
Job Specification ข้อกำหนดของตำแหน่งงาน Job Description (คำบรรยายลักษณะงาน) อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

35 บทบาทหัวหน้างาน กำหนด + สนับสนุน
บทบาทหัวหน้างาน กำหนด + สนับสนุน Plan 25% Do 15% Check 40% Action 20% ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง เวที อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

36 บทบาทของบุคลากรในองค์กร
ข้าศึกกำลังลุมเล้า พนักงาน พนักงาน ขุนพล ข้าศึก คือ งานที่ต้องสู้ หัวหน้าองค์กร ขุนพล(หัวหน้างาน) พนักงาน หัวหน้าองค์กร อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

37 หลักการคุณภาพทางอารมณ์ต่อเหตุการณ์ประจำเพื่อเสริมบุคคลิก
1.ในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องอดทน ใช้ทัศนะคติอย่างสูงสุดที่เรามีรวบรวมสรรพความอดกลั้น มีสติ คิดว่า - เราเคยอดทนมามากกว่านี้ยังได้ -อดทนแล้วให้เขามีความสุขบ้าง เพราะเขาไม่เคยสุขมาก่อน เพราะเขาเป็นอย่างนั้น -อดทนแล้วส่วนรวมจะรอดพ้น ฯลฯ เหตุการณ์ตัวอย่าง -มีใครคนหนึ่งผายลมในลิฟ - มีใครคนหนึ่งมาเหยียบเท้า -ที่ทำงานไม่น่าอยู่และไม่สามารถย้ายไปที่ไหนได้ -งานโครงการทำมาจวนเสร็จแล้วเหลืองานอีกนิด 2.สถานะการณ์ที่หลีกเลี่ยงได้ ใช้วิธีเบี่ยงเบนประเด็น โดยผสมร่วมกับเป้าหมายของเรา ส่งกำลังใจลูกยอให้ฝ่ายตรงข้าม ถ้าทำเสร็จแล้วสุดยอดคน แสดงตัวรับปาก ศรัทธา จะร่วมงานเต็มที่เลยถ้า………………. สรุป “ต้องเป็น วิศวกร คน” และพูดจาให้เป็น อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

38 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สายกลางนั้นดีที่สุด นักวิชาการ (TECHNOCRATE) ทำตามขั้นตอน ความรู้มีมาก ได้หลักการมาก แต่นำออกใช้หรือประยุกต์ใช้ไม่คล่อง ผลงานที่ได้อาจออกมาช้า ไม่สวยงาม แต่ได้ผลงาน เหมือนกัน เข้าใจสภาพแวดล้อมน้อย รวมถึงจิตใจ ความยืดหยุ่นน้อย นักปฏิบัติ (PRACTICETIONIST) มีทักษะในการปฏิบัติงานให้ผลสำเร็จออกมาโดยอาชีพ ถึงแม้จะข้ามขั้นตอนบ้าง แต่ก็ได้ผลงานออกมาจนได้ เข้าถึงเนื้อล่างได้ดี นักผสมผสานบูรณการ (พวกเรา) เดินทางสายกลาง ศึกษาวิชาการ อธิบายเข้าใจ และประยุกต์ปฏิบัติอย่างได้ผล อบรมฝึกฝนพัฒนาตนเองบ่อย ๆ ตำนาน ตากับยาย ทำร่ม การปฏิบัติและการวิชาการ ต่างกรรมต่างวาระ อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

39 4.วิชางาน วิชาชีวิต ข้อคิดในการทำงาน
ใครไม่ทำ ฉันทำเอง (ทำเพื่อแข่งกับตัวเอง) ยิ่งได้งาน ยิ่งมีโอกาสได้โชว์ผลงาน ยิ่งได้รับการยอมรับ ทุกนาทีมีค่า ภาษีราษฎรถูกใช้ให้เราทำงาน เราต้องเป็นมืออาชีพ(Professional) มือโปรเท่านั้นจึงจะถูกจัดจ้าง ที่นี่คือบ้านที่ 2 ของเรา เรามีพี่น้องช่วยกันหากินในบ้านนี้หลายคน เพื่อรับใช้ประชาชน ประชาชนคือ นายของเราที่แท้จริง ซึ่งบางคนอาจจะยังไม่ตระหนักนัก เราต้องถนอมน้ำใจพี่น้องเรา เพื่อทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ Service Mind คือทางออกที่จริงใจ และเป็นคนที่สมบูรณ์แบบจริง มารยาทการทำงานร่วมกัน ทบทวนความรู้สึกซึ่งกันและกันสม่ำเสมอ เป็นวิศวกรคน พูดจาอารมณ์ดีเสมอ พูดจาให้เป็น ทำงานอย่างมีความสุข ในบ้านที่ 2 ของเรา ต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศด้วย ส ที่ 4 (สุขลักษณะทางใจด้วย) อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

40 5.ร่วมด้วยช่วยกัน ทำการปลูกจิต
ปรับวิธีคิด เอาใจใส่ในการปรับปรุงให้มากขึ้น ระมัดระวังในการลดความสูญเสียมากขึ้น เช่น ขยันเปิด-ปิดไฟฟ้า วาล์วลม ฯลฯ เสียสละ ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมย่อย การประชุมย่อย การติดตามเรื่องการปรับปรุง ร่วมด้วยช่วยกันในการให้ข้อเสนอแนะ เก็บข้อมูล เสาะหามาตรการปรับปรุง ประเมินมาตรการต่างๆ ปฏิบัติตามนโยบาย ขององค์กร และให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการกิจกรรมต่างๆ อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

41 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำสะดุดใจ “การที่คนๆหนึ่งรักอีกคนๆหนึ่งที่ไม่รู้จักมาก่อน ทันทีอย่างที่สุด มันเป็นสิ่งที่จะหาอะไรมาบรรยายได้ มันแปลกดีนะ” คนๆนั้นคือใครหว่า? ไทเกอร์ วู้ด “Live is Sharing and Caring.” สุรยุทธ์ จุลานนท์ (งานโครงการอยู่ดีมีสุข) อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

42 พนักงานก้าวไกล สร้างนิสัย
พนักงานก้าวไกล สร้างนิสัย ด้วยการ ปลูกจิตสำนึก อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

43 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำคม Quotable Quotes The only way we can ever teach a child to say “I’m sorry” is for him to hear it from our lips first. วิธีเดียวที่จะสอนเด็กให้รู้จักกล่าวคำว่า “ขอโทษ” คือต้องให้เขาได้ยินคำนี้จากปากเราเสียก่อน อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

44 ทำงานทั้งวันได้ 1500 เดินไปเดินมารับ 5000
อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

45 “คำคม” Quotable Quotes
A man who wants to do something will find away; a man who doesn’t will find an excuse คนที่อยากทำอะไรจริง ๆ ย่อมหาหนทางจนได้ แต่คนที่ไม่อยากทำมักจะหาข้อแก้ตัว อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

46 ธรรมทานจากพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี....
ไม่มีเงินมาก เท่าเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเรา " จน " ไม่ได้สวยหล่อ เท่าเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเรา " ขี้เหร่ " ไม่ได้เก่งฉลาด เท่าเขาก็ไม่ได้หมายความว่าเรา " โง่ "... ไม่ได้มี ในสิ่งที่เขามีก็ไม่ได้หมายความว่าเรา " ขาด " ถ้าไม่ " ทุกข์ร้อน " ไม่ " กังวล " ไม่ " อิจฉา" นั่นแสดงว่าเรา " ได้สิ่งที่เราต้องการมาครบแล้ว " อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

47 อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จบการนำเสนอ อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

48 วัยรุ่นต่างประเทศรุ่นล่าสุด
อาจารย์วิสาข์ เจ่าสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ดาวน์โหลด ppt การปลูกจิตสำนึกในการทำกิจกรรมปรับปรุง และ ทำงานอย่างมีความสนุกสุขใจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google