งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำเนิดภาษา ประโยชน์ของภาษา อิทธิพลของภาษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำเนิดภาษา ประโยชน์ของภาษา อิทธิพลของภาษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำเนิดภาษา ประโยชน์ของภาษา อิทธิพลของภาษา
พันธกิจของภาษา กำเนิดภาษา ประโยชน์ของภาษา อิทธิพลของภาษา

2 กำเนิดภาษา ธอท นาบู สรัสวดี
อียิปต์ เชื่อว่าผู้สร้างภาษาคือ บาบิโลน ” ชาวฮินดู ” นาบู สรัสวดี ปัจจุบันเชื่อว่า

3 มนุษย์เป็นผู้สร้างและพัฒนาภาษา ด้วยวิธีการต่างๆ
ภาษาเกิดขึ้นเพราะ มนุษย์พยายามเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น 2. ภาษาเกิดขึ้นเพราะ มนุษย์เปล่งเสียงเมื่อเกิดความรู้สึกต่างๆ เช่น 3. ภาษาเกิดขึ้นเพราะ มนุษย์ส่งเสียงร้องเป็นจังหวะเมื่อทำงานร่วมกัน เช่น 4. ภาษาเกิดขึ้นเพราะ

4 ประโยชน์และความสำคัญของภาษา
1. ภาษาช่วยธำรงสังคม ทำให้สังคมคงอยู่ได้ มนุษย์มีไมตรีต่อกัน 1.1 ภาษาช่วยให้ 1.2 ภาษาช่วยให้ 1.3 ภาษาช่วยให้ มนุษย์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และระเบียบวินัยของสังคม มนุษย์ประพฤติตนเหมาะกับฐานะของตน

5 ประโยชน์และความสำคัญของภาษา
2. ภาษาแสดงความเป็นปัจเจกบุคคล บุคคลแต่ละคนซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน

6 ประโยชน์และความสำคัญของภาษา
3. ภาษาช่วยให้มนุษย์พัฒนา มนุษย์ค้นพบความรู้ต่างๆมากมาย ภาษาช่วยบันทึกความรู้นั้น จัดหมวดหมู่ความรู้ ถ่ายทอดความรู้

7 ประโยชน์และความสำคัญของภาษา
4. ภาษาช่วยกำหนดอนาคต ทำให้มนุษย์สามารถเตรียมการดำเนินชีวิต

8 ประโยชน์และความสำคัญของภาษา
5. ภาษาช่วยจรรโลงใจ ค้ำจุนไว้ให้มั่นคง

9 ตัวอย่างข้อสอบ 1. ข้อความต่อไปนี้แสดงถึงธรรมชาติของภาษา ในข้อใดเด่นชัดที่สุด ( มข./51 ) “ปัจจุบันสื่อสารมวลชนมีบทบาทสำคัญยิ่งในการให้ความเพลิดเพลินแก่มนุษย์ในทุกสังคม นอกเหนือไปจากประโยชน์ด้านอื่นๆ สื่อสารมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์นั้น ต้องใช้ภาษาเป็นหลักอยู่แล้วในทุกรูปแบบ ของการนำเสนอ สื่อสารมวลชนประเภทวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือสื่อประสม ก็ต้องใช้ภาษาเป็นส่วนประกอบสำคัญในการนำเสนอเช่นกัน เช่น รายการกีฬามีการฉายภาพการแข่งขันให้ เห็นโดยชัดเจนก็ยังต้องอาศัยคำพากย์ คำอธิบายประกอบจึงจะเพิ่มรสชาติ ก่อให้ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ชมได้เต็มที่ “

10 2. การที่ภาษาช่วยให้คนเรามีการทักทาย แสดงความเป็นมิตร แสดงไมตรีต่อกัน แสดงว่าภาษามีประโยชน์ตรงกับข้อใด 3. “ มนุษย์จะจำความรู้ ความคิด ที่ได้จากผู้อื่นนำไปใช้ เป็นรากฐานในการคิดค้นของตนต่อไป ความรู้ ความคิดเหล่านี้ ถ่ายทอดกันได้โดยอาศัยภาษา แสดงว่าภาษามีประโยชน์ตรงกับข้อใด “

11 4. “ แม้ในกรณีที่มนุษย์มีความรู้สึกอย่างเดียวกัน มนุษย์ก็ยังแสดงออกต่างกัน บางคนโกรธแล้วนิ่งเฉย บางคนอุทาน คำหยาบ บางคนด่าว่าผู้ที่ทําให้โกรธยืดยาว …. แสดงว่าภาษามีประโยชน์ตรงกับข้อใด 5. ““ ถึงบางพูดพูดดีเป็นศรีศักดิ มีคนรักรสถ้อยอร่อยจิต แสดงว่าภาษามีประโยชน์ตรงกับข้อใด “ “

12 www.animationfactory.com Template Provided By
500,000 Downloadable PowerPoint Templates, Animated Clip Art, Backgrounds and Videos


ดาวน์โหลด ppt กำเนิดภาษา ประโยชน์ของภาษา อิทธิพลของภาษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google