งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนผังงาน (Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนผังงาน (Flowchart)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนผังงาน (Flowchart)

2 การเขียนผังงาน การเขียนผังงาน หมายถึง การอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงานโดยใช้สัญลักษณ์ ประกอบเข้าด้วยกัน และมีทิศทางแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นการทำงานถึงขั้นตอนสุดท้ายการเขียนภาพสัญลักษณ์แสดงลำดับขั้นตอนของการทำงาน

3 ประเภทของผังงาน 1) ผังงานระบบ (System Flowchart) คือ ผังแสดงขั้นตอนการทำงานภายในระบบ นั่นหมายถึง ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทั้งหมด ทั้งวัสดุ เครื่องจักรอุปกรณ์ และบุคลากร ผังระบบงานจะแสดงขั้นตอนตั้งแต่ต้นว่ามีเอกสารเบื้องต้นเริ่มต้นจากส่วนใดของระบบงานและผ่านไปยังหน่วยงานใดมีกิจกรรมอะไรในหน่วยงานนั้น และส่งต่อไปที่ใดจึงจะเสร็จสิ้น

4 ประเภทของผังงาน 2) ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) หมายถึง ผังแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานโปรแกรม ดังนั้นจึงมีส่วนการทำงานใน ขั้นตอน การรับข้อมูล การคำนวณหรือการประมวลผล และการแสดงผลลัพธ์ ผังงานโปรแกรมนี้อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผังงานโปรแกรม”

5 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
การเขียนผังงาน ต้องใช้ภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ นำมาเรียงต่อกันเพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน โดยมีลูกศรเชื่อมระหว่างภาพต่าง ๆ ภาพที่ใช้ใน การเขียนผังงาน

6 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
1. สัญลักษณ์ แทน จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด START STOP

7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
2. สัญลักษณ์ แทน การรับข้อมูลทางคีย์บอร์ด INPUT ตัวอย่าง money sugar fish_suace cookie

8 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
3. สัญลักษณ์ แทน การประมวลผล PROCESS ตัวอย่าง m_remain = money – (sugar + fish_sauce + cookie)

9 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
4. สัญลักษณ์ แทน การแสดงผล 4. 1 แสดงผลทางจอภาพ OUTPUT ตัวอย่าง m_remain

10 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
4. 2 แสดงผลทางเครื่องพิมพ์ OUTPUT ตัวอย่าง m_remain

11 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
5. สัญลักษณ์ แทน การเปรียบเทียบ / ตัดสินใจ Decision ตัวอย่าง score >= 80

12 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน
6. สัญลักษณ์ แทน ทิศทางการทำงาน ตัวอย่าง score >= 80 Grade “A”

13 ตัวอย่าง ผังงานโปรแกรมการคิดเงินคงเหลือ
START money sugar fish_sauce cookie m_remain = money – (sugar + fish_sauce + cookie) m_remain STOP


ดาวน์โหลด ppt การเขียนผังงาน (Flowchart)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google