งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครั้งที่ 8/2560 สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการด้านบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครั้งที่ 8/2560 สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการด้านบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครั้งที่ 8/2560 สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการด้านบริการ
(Chiang Mai Provincial Provider Board) ครั้งที่ 8/2560

2 เรื่องเพื่อทราบ นโยบายเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 1.1 การปรับโครงสร้างทุกระดับ
- กระทรวงฯ จะชี้แจง สำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ใน 2-3 เดือนข้างหน้า - เดือนมกราคม 2561 บรรจุรายชื่อคนลงตามกรอบ 1.2 ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ อำนาจการอนุมัติวงเงิน - นพ.สสจ. 20 ล้านบาท - ผอ.รพศ. 20 ล้านบาท - ผอ.รพท. 10 ล้านบาท - ผอ.รพช. 4 ล้านบาท - สสอ ,000 บาท ต้องทำคำสั่งจาก สสจ.ให้ ผวจ.ลงนาม

3 เรื่องเพื่อทราบ 2. โครงการเตียง 5 สี สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการ
2.1 ขอข้อมูลการดำเนินงาน การทำ discharge plan - ดำเนินการก่อนเที่ยง - ทีมรับกลับมารับไม่เกิน 24 ชม. (กรณีผู้ป่วยไม่เร่งด่วน) 2.2 ผลการดำเนินงานยังมี Impact น้อย - Refer back 3 – 5 ราย/วัน (ประมาณ 100 ราย/เดือน) - ควรมีการขับเคลื่อนให้มากขึ้น - อนาคตควรมีการ Discharge ที่ รพช. เลยโดยรับการดูแลต่อจากโรงพยาบาลนครพิงค์ 2.3 UCEP - ข้อมูลที่เข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์ สัดส่วน 50 : 50 - ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาไม่เข้าเกณฑ์

4 เรื่องเพื่อทราบ 5. สาขาสุขภาพช่องปาก
ตัวชี้วัด ปี 60 ยังไม่บรรลุเป้าหมาย แต่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาในเรื่องของการรักษา ประธาน เพิ่มในเรื่องทันตกรรมป้องกัน (Prevention)

5 เรื่องเพื่อทราบ 6. สาขาทารกแรกเกิด
มีการเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายผู้ป่วยทารกแรกเกิดที่ Admit ใน รพ.ระดับ A M1 M2 F1 F2 จำนวน 5 แห่ง พบว่า มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง รวมกว่า 20 ล้านบาท ประธาน ขอให้นำค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ได้รับชดเชย เพื่อที่จะได้นำมาประกอบการพิจารณาการดำเนินงานต่อไป

6 เรื่องเพื่อทราบ 7. สาขาตา
- คัดกรอง รพ.สต.ได้ตามเป้าหมาย แต่ส่งตรวจที่ รพ.ทุกแห่ง ได้ผลการดำเนินงาน ค่อนข้างต่ำ - เครื่อง Fundus camera ไม่เพียงพอ มี 9 เสีย 2 เครื่อง - การแก้ปัญหาเครื่องเสียบ่อย ให้จัดประชุมการดูแลรักษาเครื่องให้ผู้เกี่ยวข้อง จัด Zoning การใช้เครื่องใหม่

7 เรื่องเพื่อทราบ 8. สาขาไต
ความก้าวหน้า - ร้อยละของผู้ป่วยที่มีอัตราการลดลงของ eGFR ทำได้ 62% (เป้า 65) - ร้อยละการคัดกรอง CKD ในผู้ป่วยกลุ่มสี่ยง (DM, HT) ทำได้ 28% (เป้า 80 %) ปัญหาเกิดจากการปรับเปลี่ยนวิธีการวัด (Template) แนวทางปี 61 - ขยายบริการคลินิกชะลอไตเสื่อมให้ครอบคลุมถึง F3 - ขยายเครือข่ายบริการ PD ระดับ M2 F1 - เปิดบริการ Paliative care ในผู้ป่วย ESRD - จัดตั้งศูนย์ Vascular access for hemodialysis ประจำเขต ประธาน มอบสาขาไต ดูแลศูนย์ไตเทียม รพ.เทพรัตนเวชชานุกูลฯ

8 เรื่องเพื่อทราบ 9. สาขา NCD
ผลการดำเนินงานคัดกรองเป็นไปตามเป้าหมาย แต่การควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิต และการ คัดกรองความเสี่ยง CVD risk ต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีการปรับ Template ระหว่างปี และความเข้าใจของผู้บันทึกข้อมูล

9 เรื่องเพื่อทราบ 10. สาขาบริการปฐมภูมิ
ประธาน ปีงบประมาณ 2561 ให้เร่งรัดดำเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว โดยเฉพาะอำเภอที่ยังไม่มี รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว

10 การบูรณาการเชื่อมโยงการบริการระดับปฐมภูมิ กับ Service Plan สาขาอื่นๆ

11 แผนเดือน กันยายน การประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงาน Service Plan ทุกสาขา สู่การบริการระดับปฐมภูมิ สำหรับรพ.สต.และแกนนำประชาชนระดับตำบล กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สสอ./ผู้รับผิดชอบงาน SP อำเภอละ 2 คน โรงพยาบาล /ผู้รับผิดชอบงาน SP อำเภอละ 2 คน รพ.สต. / แกนนำภาคประชาชนที่สามารถขับเคลื่อนในพื้นที่ แห่งละ 2 ท่าน กำหนดการ วันที่ 15 กันยายน 60 ประชุมโซน 3 และ 5 ที่โรงพยาบาลสันป่าตอง วันที่ 18 กันยายน 60 ประชุมโซน 1 และ 2 ที่โรงพยาบาลสันทราย วันที่ 19 กันยายน 60 ประชุมโซน 4 ที่โรงพยาบาลจอมทอง ห้องประชุมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากห้องประชุมไม่ว่าง

12 แผนเดือน กันยายน สิ่งที่ต้องดำเนินการร่วมกัน
ขอทุก service plan ที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารเพื่อนำเสนอ กรอบการทำงานในระดับปฐมภูมิ (ระดับตำบล) ส่งภายในวันที่ 10 กันยายน 2560 ตามกลุ่มวัยที่กำหนด กลุ่ม 1 แม่และเด็ก กลุ่ม 2. วัยเรียน วัยรุ่น กลุ่ม 3. วัยทำงาน กลุ่ม 4. ผู้สูงอายุ กลุ่ม 5. ติดบ้านติดเตียง Palliative และ LTC กลุ่ม 6. สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในทุก SP เช่น RDU ส่งรายชื่อวิทยากร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560

13 ปชช. จุดเน้น หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก นักเรียน วัยรุ่น คน ทำงาน สูงวัย
ป่วยเรื้อรัง ติดบ้าน ติดเตียง พิการ ผป.ระยะท้าย SP: สูติฯ (ANC) , ทันตกรรม,แพทย์แผนไทย SP: LTC, จิตเวช, แพทย์แผนไทย, มะเร็ง จุดเน้น SP: Newborn Ped (growth development), ทันตกรรม, แพทย์แผนไทย,จิตเวช SP: LTC, จิตเวช, แพทย์แผนไทย SP: กุมารฯ,ตา,จิตเวช, NCD, ทันตกรรม, แพทย์แผนไทย SP: จิตเวช, NCD, แพทย์แผนไทย, โรคติดด่อ SP: LTC, จิตเวช, แพทย์แผนไทย SP: NCD, ตา, ไต, มะเร็ง, จิตเวช, ออร์โธปิดิกส์, แพทย์แผนไทย หัวใจ, stroke, โรคติดต่อ SP: NCD, ตา, ไต, จิตเวช, แพทย์แผนไทย SP: NCD, ตา, จิตเวช, ออร์โธปิดิกส์, แพทย์แผนไทย หัวใจ, stroke, LTC 28/11/61

14 เรื่องเพื่อทราบ 11. สาขา HA ผ่านแล้ว 15 แห่ง
รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล กำลังอยู่ในกระบวนการรับรอง รพ.สันกำแพง ได้รับการ Pre survey ในเดือน พ.ย. 60 รพ.แม่แตง แม่อาย accredit เดือน พ.ย.60 รพ.สะเมิง ส่งเอกสารรอผลการอ่านจาก สรพ. รพ.พร้าว วัดจันทร์ฯ เวียงแหง อยู่ระหว่างส่งเอกสาร รพ.จอมทอง ดอยเต่า แม่ออน ไชยปราการ สันทราย แม่วาง รอ Re-accredit ประธาน ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น มีทีมพี่เลี้ยง การสนับสนุนจาก สสจ.เชียงใหม่

15 เรื่องเพื่อทราบ 11. สาขา Palliative
ข้อมูลการดูแลผู้ป่วย Home ward เดือน ต.ค.59 – ก.ค. 60 ดูแลทั้งหมด 12,048 ราย รพ.สต.ดูแล 1,641 ราย คงเหลือของ รพ.สต. 221 ราย จำนวน รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ HW> 10 ราย จำนวน 177แห่ง จำนวน รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ HW< 10 ราย จำนวน 31 แห่ง ขาดข้อมูล อำเภอจอมทอง แม่วาง กัลยาณิวัฒนา และแม่ริม

16 เรื่องเพื่อทราบ 12. สาขาทุรกันดาร GAP 1.service delivery
- Spot พื้นที่เป้าหมาย - การจัดการเตรียมการคลอดในพื้นที่ห่างไกลเพื่อป้องกันปัญหาแม่ตาย 2. Work force ฟื้นฟูศักยภาพ พสช.เดิม กำหนดตำแหน่ง พกส. 3. เทคโนโลยี วิทยุสื่อสาร 4. Equipment - จักรยานยนต์

17 เรื่องเพื่อทราบ 12. สาขาทุรกันดาร แผนปิด GAP 1.service delivery
- Set พื้นที่ ภายในต.ค.60 - วางแผนร่วมกับสาขาสูติกรรม/ชมรมผอ. ภาย.ใน ต.ค.60/จัดระบบบริการภายใน ธ.ค.60 2. Work force - จัดอบรมหลักสูตรอบรมฟื้นฟู พสช.เดิม 5 วัน ภายในไตรมาสแรก - นำเข้า supporter/คพสจ./ให้กำหนดตน.ให้ได้ภายใน ไตรมาสที่ 2/สอบคัดเลือก/บรรจุ 3. เทคโนโลยี - นำเข้าแผนค่าเสื่อมและเงินบำรุงของแต่ CUP ภายใน ก.ย.60 4. Equipment

18 เรื่องเพื่อทราบ 13. สาขาโรคติดต่อและภัยสุขภาพ
เน้น โรคอุบัติใหม่และโรคร้ายแรง GAP 1. ขาดผู้เชี่ยวชาญทางระบาดวิทยา 2. วัสดุอุปกรณ์รองรับ EOC 3. โรงพยาบาลขาดบุคลากรและขาดห้องแยกโรคที่เป็น Modify negative pressure มาตรการปี 61 ปรับปรุงห้องแยกโรค ระบบพลังงานสำรอง/เครื่องมือ/การสื่อสาร พัฒนาบุคลากรด้าน IC พัฒนาระบบข้อมูล HIV ประธาน การเตรียมความพร้อมถือเป็นความมั่นคงทางสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง

19 เรื่องเพื่อพิจารณา 3. สาขา Stroke
โรงพยาบาลฝางเริ่มให้ยา rt-PA แต่มีปัญหาเรื่องการ claim จาก สปสช. เนื่องจากยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน สปสช.อนุมัติในเดือนกันยายน 2560


ดาวน์โหลด ppt ครั้งที่ 8/2560 สรุปผลการประชุม คณะอนุกรรมการด้านบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google