งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย
Quality of care (Before=ต้นน้ำ) Quality of care (After=กลาง+ปลายน้ำ) Quality of management (GG=ความรู้คู่คุณธรรม) 27/11/61

2 ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ข้าราชการยุคใหม่ ข้าราชการ ดี มีส่วนร่วม เก่ง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 27/11/61

3 ข้าราชการ คุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง คุณภาพ ชีวิต 27/11/61

4 องค์ประกอบเนื้อหา แนวคิด,หลักการ ธรรมาธิปไตย
แนวคิด,หลักการการบูรณาการศาสตร์ต่างๆโดยใช้พุทธศาสตร์ New public management 27/11/61

5 อริยบุคคล=มนุษย์ที่สมบูรณ์
ดี , เก่ง , มีส่วนร่วม , ผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลง ครองตน , ครองคน , ครองงาน ประโยชน์ตน , ประโยชน์ส่วนรวม , ประโยชน์สูงสุด 27/11/61

6 ข้าราชการที่สมบูรณ์ ดี , เก่ง , มีส่วนร่วม , ผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลง
ดี , เก่ง , มีส่วนร่วม , ผู้นำต่อการเปลี่ยนแปลง ครองตน , ครองคน , ครองงาน ประโยชน์ตน , ประโยชน์ส่วนรวม , ประโยชน์สูงสุด 27/11/61

7 Selfcare Self reliance อตฺตทีโป วิหรติ อตฺตสรโณ อนฺสรโณ
อตฺตทีโป วิหรติ อตฺตสรโณ อนฺสรโณ ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ อนฺสรโณ ฯ Familycare communitycare 27/11/61

8 ดุลยภาพ กาย สังคม ปัญญา จิต 27/11/61

9 Health Physical Mental ,mind,spirit,psyche Social Wisdom ,intelligence
27/11/61

10 Problem=participation(purpose-present)
แก้ไข ป้องกัน ปัญหาสังคม ส่งเสริม พัฒนา 27/11/61

11 การวางแผนพัฒนาชีวิต,สังคม
Objective 1 ประโยชน์ตน,ส่วนรวม,สูงสุด 2 ครองตน,คน,งาน 3 ดี,เก่ง,มีส่วนร่วม, ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

12 การวางแผน วิสัยทัศน์ ชีวทัศน์ โลกทัศน์ ธรรมทัศน์ 27/11/61

13 MDG SDG NCD Environment Social Economic 27/11/61

14 Science & Technology,R&D EMERGING ISSUE
วิธีชีวิตอุบัติใหม่ พลวัตโลกธุรกิจการค้า พลังงานทางเลือก สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขแนวใหม่ 27/11/61

15 Foresight/anticipatory intelligence
Globalization Demographics Atomization Personalization Knowledge management 27/11/61

16 Competitive advantage
Speed Quality Cost Innovation 27/11/61

17 การพัฒนา อริยธรรม อารยธรรม มนุษย์ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 27/11/61

18 ปรัชญาตะวันออก ปรัชญาตะวันตก การศึกษา รู้ ปฏิบัติ ผล ศึกษา 27/11/61

19 ปรมัตถ สัจจะ สมมุติสัจจะ การศึกษา รู้ ปฏิบัติ ผล ศึกษา 27/11/61

20 โลก ชีวิต 27/11/61 ปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันตก ปรัชญาตะวันออก

21 สังคมศาสตร์ วิทยาสตร์
พุทธศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาสตร์ 27/11/61

22 พุทธศาสตร์ รูป,กาย นาม,จิตใจ 27/11/61

23 กฎแห่งสรรพสิ่ง String theory ปฺจจฺยการ ปฏิจจสมฺปปาท อิทฺปปฺจจยตา
Quantum theory Relativity theory 27/11/61

24 ธรรม ธรรม ธรฺม ธมฺม ธมฺมนิยามฅา ธมฺมฏฺฐิตตา อิทปฺปจฺจยตา 27/11/61

25 ธรรม อัตตาธิปไตย ประชาธิปไตย ธรรมาธิปไตย 27/11/61

26 พุทธศาสตร์ ศีล สมาธิ ปัญญา ทาน ศีล ภาวนา 27/11/61 พุทธศาสตร์

27 ปัญญา สุตตปัญญา จิตตปัญญา ภาวนาปัญญา

28 Health Information System Management
27/11/61

29 Epidemiology Epidemiologic surveillance Epidemiologic control
Epidemiologic investigation Epidemiologic study Epidemiologic action 27/11/61

30 Information Data Information Knowledge :explicit,tacit Intelligence
Wisdom Research Innovation Sustainable Development 27/11/61

31 Public law การบริหาร วิชาการ การบริการ 27/11/61

32 Brain based learning Buddha based learning
Brain Buddha population problem policy Plan Program Project อริยสจฺจ 4 อิทปฺปจฺจยตา

33 Public service Population Problem Policy Plan Program Project 27/11/61

34 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
PHC Nutrition Education Water&sanitation Surveillence Immunization Treatment Essential drug MCH&FP Mental health Dental health Accident &NCD Aids &EID,RID Consumer right protection EN &OC health,PHER BMN=PSC ครอบครัว สาธารณสุข การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา ภาษาและการสื่อสาร วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 27/11/61

35 จปฐ BMN สาเหตุ ปัญหา Ends means Primary social care vision mission
Social problem vision mission Strategic issue Goal Objective KPI Target Strategy Plan Program project 27/11/61

36 Management Management Administration Governance 27/11/61

37 Knowledge management Knowledge production Knowledge diffution
Knowledge utilization 27/11/61

38 NPM=RBM+MM+SPBB+CBM+BSC+PMQS
POPULATION Corporate strategic unit Business strategic unit Functional strategic unit Operational strategic unit Good governance Good governance 27/11/61

39 กลยุทธ์ กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์องค์การ กลยุทธ์ IT 27/11/61

40 พุทธศาสตร์ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค อริยสัจ๔ มรรค 27/11/61 สัมมาสมาธิ
สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวาจา สัมมาวายาม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 27/11/61

41 Participative governance
Governance model Participative governance กลุ่มภารกิจ กลุ่มภารกิจ กระทรวง กระทรวง กระทรวง กระทรวง กรม กรม กรม กรม จังหวัด กลุ่มจังหวัด จังหวัด Development model จังหวัด บูรณาการ กลุ่มจังหวัด จังหวัด 27/11/61

42 PMQA TQA PCA HA

43 HPO&HEO Provider Regulator Optimized COST Auditor High QUALITY
Purchaser Provider Regulator Auditor Population 27/11/61

44 มนุษย์ คุณธรรม ดี เก่ง คุณภาพ รู้กว้าง รู้ลึก ถูกต้อง ถูกใจ 27/11/61

45 ธรรมนูญสุขภาพ ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายของระบบสุขภาพ การจัดให้มีหละกประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การบริการสาธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ การส่งเสริม สนับสนุน การใช้และการพัฒนา การแพทย์แผนไทย การคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างและเผนแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข การเงินการคลังด้านสุขภาพ 27/11/61

46 เจ้าหน้าที่มีความสุข ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
Policy 2557 TO BE AS, KRA,KPI, POSITIVE, NEGATIVE Baseline 3-5 yrs, Ncd > Cd ประชาชน มีสุขภาพดี ธรรมาธิปไตย เจ้าหน้าที่มีความสุข ทันต่อการเปลี่ยนแปลง Epidemiology, Risk factor Intervention, Before> After องค์การ/สถานบริการ มีมาตรฐาน

47 ทิศทางและความท้าทาย E ปี HALE 72 ปี

48 Burden of disease Premature of Death 25% ปี 2568 NCD DALY BRFSS
อัตราต่อแสนประชากร DALY BRFSS Premature of Death 25% ปี 2568

49 การจัดสรรเงินเหมาจ่ายรายหัวให้ CUP (IP,OP,PP) ปี 2551-2556
ล้านบาท AFTER PP Long Term Care BEFORE

50 OP Visit ภาพรวมจังหวัด Operating Activity : Workload
NCD 20-25%

51 IP Visit ภาพรวมจังหวัด Operating Activity : Workload
NCD 20-25% 50% Admit รพ.กำแพงเพชร 1/3 Refer จากโรงพยาบาลชุมชน Acute Appendicitis Labour Pain UGIH

52 BUSINESS & SERVICE PLAN 57-60
โรคระบบไหลเวียนเลือด โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง อุบัติเหตุ โรคหลอดเลือดและสมอง โรคปอดอักเสบ 7 โรคติดเชื้อในกระแสโลหิต 8. CKD 9. โรคเบาหวาน 10. Success suicide 11. COPD 12. โรคเอดส์ 13. แม่ตาย และลูกตาย 14. ฟันผุในเด็กเล็ก 62% 15. EID, RID หัวใจและ หลอดเลือด มะเร็ง NCD ตา ไต อุบัติเหตุ จิตเวช ทารกแรกเกิด ทันตกรรม 5 สาขา ปฐมภูมิ+ ทุติยภูมิ +ตติยภูมิ+ องค์รวม IP+OP+PP Share Resource HR, Finance, Investment Hardware Software Peopleware Dataware Managementware Networkware

53 HE EH + LCT 1O Care DHS Cloud POP system 720,000 Community Approach
กลุ่มป่วย 120,000 กลุ่มดี กลุ่มเสี่ยง 600,000 POP 720,000 Community Approach 1O Care DHS อำเภอ,ตำบล,หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ศูนย์เด็กเล็ก,โรงเรียน,ตลาด To be number 1 ระดับเงิน Cloud system HW,SW PW,DW 43File Age group Approach 2O Care Screening Program DM,HT 76% Depress 50.37% CA cx 65% , CA breast 90% Pre-DM, Pre-HT, ANC, WCC Stroke Fast tract STEMI fast tract 50% Trauma fast tract 55%,68% HE EH + 8 กรม พหุภาคี Matrix Record Report Surveillance Performance Financial LCT Approach 3O Care NCD Clinic Modi-CKD Clinic,คลินิกจิตเวช Community / Home Ward อบรม Caregiver , Re-Admit Re-Visit,Unit Cost, HbA1c 60% MIS 26KPI Survey นิเทศ

54 Operating Activity : Workload
OP Visit อำเภอขาณุวรลักษบุรี Operating Activity : Workload ใกล้บ้านใกล้ใจ

55 27/11/61


ดาวน์โหลด ppt สาธารณสุขยุคใหม่ สร้างสังคมสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google