งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Part 1: By the Power of the Gospel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Part 1: By the Power of the Gospel"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Part 1: By the Power of the Gospel
ตอนที่ 1 โดยฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐ Part 1: By the Power of the Gospel

3 โรม 1:14-18 14 ข้าพเจ้ามีพันธะหน้าที่ต่อทั้งชาวกรีกและผู้ที่ไม่ใช่กรีก
ต่อทั้งคนมีปัญญาและคนเขลา 15 ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงกระตือรือร้น อย่างยิ่งที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงโรมด้วย 16 ข้าพเจ้าไม่ได้ละอายในข่าวประเสริฐ เพราะข่าวประเสริฐคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด คนยิวก่อน แล้วคนต่างชาติด้วย 17 เพราะในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมจากพระเจ้าก็ได้รับการเปิดเผย เป็นความชอบธรรมซึ่งเริ่มต้นด้วยความเชื่อและนำไปสู่ความเชื่อตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า “คนชอบธรรมจะดำรงชีวิตโดยความเชื่อ 18 พระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธจากสวรรค์ต่อบรรดาความอธรรมและความชั่วร้ายทั้งปวงของมนุษย์ ผู้ใช้ความชั่วร้ายของตนปิดกั้นความจริง Romans 1:14-18

4 1. ฤทธิ์เดช ในการแตะต้องและเปลี่ยนแปลง หัวใจ
1. POWER to touch and change hearts.

5 ก. โรม 1:16 ข้าพเจ้าไม่ได้ละอายในข่าวประเสริฐ
ก. โรม 1:16 ข้าพเจ้าไม่ได้ละอายในข่าวประเสริฐ เพราะข่าวประเสริฐคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เพื่อให้ ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด คนยิวก่อน แล้วคน ต่างชาติด้วย a. Romans 1:16 “16 For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek.”

6 Acts 8:4-8 กิจการ 8:4-8 4 บรรดาผู้กระจัดกระจายไปนั้นก็เที่ยว
กิจการ 8: บรรดาผู้กระจัดกระจายไปนั้นก็เที่ยว ประกาศพระวจนะในทุกแห่งหนที่พวกเขาไป 5 ส่วนฟีลิป ลงไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นสะมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต์ที่นั่น 6 เมื่อฝูงชนได้ฟังฟีลิปและได้เห็นหมายสำคัญที่เขาทำก็ล้วนตั้งใจฟังสิ่งที่เขากล่าว 7 วิญญาณชั่วกรีดร้องแล้วออกมาจากหลายคน และคนเป็นอัมพาตและคนพิการหลายคนก็หาย 8 ดังนั้นจึงมีความชื่นชมยินดีใหญ่หลวงในเมืองนั้น Acts 8:4-8

7 2. ข้าพเจ้าไม่ละอาย – โดยการประกาศ ข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญ
2. I am not ASHAMED - By boldness to witness.

8 ไม่ละอายในข่าวประเสริฐ
โรม 1:16 ข้าพเจ้าไม่ได้ละอายในข่าวประเสริฐ เพราะข่าวประเสริฐคือฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคน ที่เชื่อได้รับความรอด คนยิวก่อน แล้วคนต่างชาติด้วย a. Not ashamed of Gospel Romans 1:16 “16 For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek.”

9 มาระโก 8:38 ในชั่วอายุที่บาปหนาและเอาใจออกห่างจากพระเจ้านี้
ข. ไม่ละอายในพระเยซู มาระโก 8:38 ในชั่วอายุที่บาปหนาและเอาใจออกห่างจากพระเจ้านี้ ถ้าผู้ใดอับอายในตัวเราและถ้อยคำของเรา บุตรมนุษย์ก็จะอับอายใน ตัวเขาเมื่อพระองค์เสด็จมาด้วยพระเกียรติสิริแห่งพระบิดาพร้อมกับ เหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ์” b. Not ashamed of Jesus Mark 8:38 “For whoever is ashamed of Me and My words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of Man also will be ashamed when He comes in the glory of His Father with the holy angels.”

10 c. Pray for boldness. Acts 4:29-31 ค. อธิษฐานขอความกล้าหาญ
กิจการ 4:29: บัดนี้ พระองค์เจ้าข้า ขอทรงพิจารณาคำข่มขู่ ของเขา และขอให้ผู้รับใช้ของพระองค์สามารถกล่าวพระวจนะของพระองค์ ด้วยใจกล้าหาญอย่างมาก 30 ขอทรงเหยียดพระหัตถ์ออกรักษาโรคและกระทำ หมายสำคัญและปาฏิหาริย์ต่างๆ โดยพระนามของพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของ พระองค์เถิด” 31 หลังจากพวกเขาอธิษฐานจบสถานที่ซึ่งพวกเขาประชุมกัน อยู่นั้นก็สะเทือนสะท้านและพวกเขาล้วนเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และ กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้า c. Pray for boldness. Acts 4:29-31

11 3. ข้าพเจ้าจะแตะต้องประเทศไทยได้อย่างไร? “จงออกไป”
มาระโก 16:15 พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “จงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนทั้งปวง 3. How can I touch Thailand? “GO” Mark 16:15 “And He said to them, “Go into all the world and preach the gospel to every creature.”

12 ลูกา 14:23 “แล้วนายจึงบอกคนรับใช้ว่า
‘จงไปตามถนนหนทางในชนบท และระดมพวกเขามาให้เต็มบ้านของเรา Luke 14:23 “Then the master said to the servant, ‘Go out into the highways and hedges, and compel them to come in, that my house may be filled.”

13 ก. 3 วิธีที่ท่านสามารถออกไป 1. แตะต้อง 1 ต่อ 1
1. แตะต้อง 1 ต่อ 1 2. เชิญคนมาที่กลุ่มแคร์ 3. เป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณ a. Three ways you can go. 1. 1 touch 1 2. Invite people to care groups. i. 1 CGL trains a new CGL and opens one care group this year. 3. Become a spiritual mentor.

14 ฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐ
แตะต้องประเทศไทย โดย ฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐ Touch Thailand By The Power of the Gospel

15


ดาวน์โหลด ppt Part 1: By the Power of the Gospel

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google