งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คิดไว สรุปไว ด้วย MIND MAP ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คิดไว สรุปไว ด้วย MIND MAP ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คิดไว สรุปไว ด้วย MIND MAP ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร
ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด) Managing Director Ph.D. HRD, Ramkhamhaeng University MA – HRD, Ramkhamhaeng University BA – English, Dhurakijpundit University Certificate – Mini Master of Management, NIDA Certificate – Service Plus, DDI(Thailand) USA Certificate – DJ Training, KPN Academy Certificate – Thai Classical Drama Training, Thailand Cultural Center PLAN AND WORK CENTER JOB KHONDEE Recruitment & Training DE WISDOM Training Institute Mobile : , ศิษย์เก่าดีเด่นปี พ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ให้บริการสังคม คิดไว สรุปไว ด้วย MIND MAP

2 Mind Map คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้เราคิดและเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการช่วยบันทึกความคิด เพื่อให้เห็นภาพความคิดที่หลากหลายมุมมอง กว้างขวาง และชัดเจนกว่าการบันทึกเป็นตัวอักษรที่ยังไม้ได้จัดระบบความคิด

3 ใช้ได้กับงานอะไรบ้าง
การจดบันทึก การเขียนอย่างสร้างสรรค์ และการเขียนรายงาน กลวิธีการเรียนอย่างง่าย การพูด

4 หลักสำคัญในการทำแผนที่ความคิด
อย่าเขียนประโยคยาวๆ เพราะพื้นที่จำกัด ให้เขียนใจความสั้นๆ หรือ วลีเท่านั้น หากมีประโยคยาวๆให้กลุ่มช่วยกันสรุปเป็นคำสั้นๆ ให้เขียนด้วยปากกาหลายๆสี ให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น (ผิดถูกไม่ว่ากัน)

5 เป็นกระบวนการทำงานของสมอง
การคิด เป็นกระบวนการทำงานของสมอง

6 แทรกอยู่ในทุกกิจกรรม
การคิด แทรกอยู่ในทุกกิจกรรม ของมนุษย์

7 การคิด เป็นทักษะที่พัฒนาได้

8

9 Team Learning การถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Sharing) 1. Explicit Knowledge ถ่ายทอดโดย 1.1ถอดบทเรียน Best Practice เป็นตำรา / เอกสาร 1.2 ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 1.3จัดทำคลังความรู้เรื่องต่างๆ

10 Team Learning 2.Tacit Knowledge (ความรู้ที่อยู่ในตัวคน) ถ่ายทอดโดย 2.1 ชุมชนนักปฏิบัติ 2.2 ทีมข้ามสายงาน 2.3 ระบบพี่เลี้ยง 2.4 การสับเปลี่ยนงาน Job Ratation 2.5 เวทีแลกเปลี่ยนความรู้

11 โครงสร้างของการเขียน Mind Map
จากปรากฏการณ์หรือโจทย์ต่างๆ ให้ค้นหาใจความสำคัญ หรือ Key concept ให้ได้เสียก่อนว่า มีอะไร และอย่างไร จากนั้นจึงนำ Key concept มาหา Key word จาก Key concept นั้นๆ ซึ่งจะได้ “คำสำคัญ” ออกมา และจะมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำต่างๆ เหล่านั้น จากนั้นจึงนำ “คำสำคัญ” มาเรียงต่อกันให้เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุการณ์ โดยใช้เส้นและสีของเส้นแสดงระดับความสำคัญของความสัมพันธ์เชื่อมโยงเหล่านั้น

12 เสร็จแล้ว ลองหา.... โครงสร้างของความคิด ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
มี Key concept อย่างไร และอะไรบ้าง แจกลูกออกมาเป็น Key word ได้หรือไม่ กี่คำ อะไรบ้าง Key word แต่ละคำ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไร เมื่อเชื่อมโยงคำแต่ละคำได้แล้ว คนอื่นจะอ่านรู้เรื่องหรือไม่

13 ข้อดีของการทำ MIND MAP
ทำให้จำได้ง่ายขึ้น ทุกคนได้มีส่วนร่วม ได้ความเห็นของทุกคน สามารถนำเสนอได้ดีและทำให้ผู้เข้าร่วมสนใจ

14 การปรับประยุกต์ในสถานการณ์ต่างๆ
การประยุกต์ใช้ในการวางแผนงาน การประยุกต์ในกระบวน การตัดสินใจ การประยุกต์เพื่อการแก้ปัญหาเกี่ยวกับงาน

15 เครื่องมือช่วยในการจับประเด็น รวบรวมความคิดให้เป็นหมวดหมู่
แผนที่ความคิด เครื่องมือช่วยในการจับประเด็น รวบรวมความคิดให้เป็นหมวดหมู่

16 แผนผังความคิด:ภาพรวม
วิธีการ 2 วิธีการ 1 วิธีการ 3 เป้าหมายย่อย 1 วิธีการ x เป้าหมายหลัก เป้าหมายย่อย 3 วิธีการ y เป้าหมายย่อย 2 วิธีการ ก วิธีการ z วิธีการ ข วิธีการ ค

17 แผนผังความคิด:ภาพแยกย่อย
วิธีการ ก ความเชื่อ 1 ความเชื่อ 3 หลักฐาน/ข้อมูล ความเชื่อ 2 หลักฐาน/ข้อมูล หลักฐาน/ข้อมูล หลักฐาน/ข้อมูล หลักฐาน/ข้อมูล หลักฐาน/ข้อมูล

18 1. วาดแก่นแกนตรงกลางกระดาษ A4 แนวนอน ใช้สีมากกว่า 3 สี ขนาดประมาณเหรียญ 10 บาท

19

20

21

22 2. วาดกิ่งแก้วแตกออกจากแก่นแกน รายบายสีกิ่งละสี
2. วาดกิ่งแก้วแตกออกจากแก่นแกน รายบายสีกิ่งละสี

23

24

25

26 3. วาดกิ่งก้อยต่อจากกิ่งแก้ว แต่ละกิ่งระบายสีเดียวกัน กิ่งทุกกิ่ง/เส้นทุกเส้นต่อกันไม่ขาดจากกัน

27 4. เขียนคำบนแต่ละกิ่ง ใช้คำที่สั้นที่สุดและได้ใจความ
4. เขียนคำบนแต่ละกิ่ง ใช้คำที่สั้นที่สุดและได้ใจความ

28 5. วาดภาพหรือสัญลักษณ์ประกอบบนแต่ละกิ่ง/เส้น
5. วาดภาพหรือสัญลักษณ์ประกอบบนแต่ละกิ่ง/เส้น

29 6. ใช้สีสันให้ทั่วทั้งแผ่น เพิ่มความคิดสร้างสรรค์
6. ใช้สีสันให้ทั่วทั้งแผ่น เพิ่มความคิดสร้างสรรค์

30 - ฝึกใช้สมองทั้ง 2 ซีก ใช้สรุปข้อมูล ให้เห็นเป็นภาพรวม (Big Picture)
เป็นเครื่องมือช่วยจำ - ฝึกใช้สมองทั้ง 2 ซีก

31 - ฝึกทักษะการคิดขั้นสูง
ในการจัดโครงสร้างข้อมูล - พัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ฝึกคิดเชื่อมโยง แบบองค์รวม

32 Guidelines Always start with an image in the centre
The main branches/themes coming from the centre need to be thicker than all other branches – the main branches should be all different colours (so it keeps you interested) Only use one key word per line Use symbolic images as often as possible – very effective in making you remember something Use the same colour for minor branches as the main branch/theme e.g. If your main branch is blue then extra branches are then added onto that main branch, then they must also be blue Be as creative as you want – make crazy associations – just as long as it’s memorable

33 Example Mind Map

34 Example Mind Map

35 ตัวอย่างการคิดอย่างเป็นระบบ

36 ตัวอย่างการคิดอย่างเป็นระบบ

37 ตัวอย่างการคิดอย่างเป็นระบบ

38 ตัวอย่างการคิดอย่างเป็นระบบ

39 ตัวอย่างการคิดอย่างเป็นระบบ

40 ตัวอย่างการคิดอย่างเป็นระบบ

41 ตัวอย่างการคิดอย่างเป็นระบบ

42 ตัวอย่างการคิดอย่างเป็นระบบ

43 ตัวอย่างการคิดอย่างเป็นระบบ

44 ตัวอย่างการคิดอย่างเป็นระบบ

45 ตัวอย่างการคิดอย่างเป็นระบบ

46 WORKSHOP โจทย์ : จัดอบรม-สัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน
ในบางครั้ง หรืออาจบ่อยครั้งที่เราเริ่มต้นไม่ถูก หรือคิดอะไรไม่ออก ก็ขอให้เริ่มต้นใหม่โดยถาม ตัวท่านเอง โดยใช้สูตร 5W 1H อะไร (What) ใคร (Who) ที่ไหน (Where) เมื่อใด (When) ทำไม (Why) อย่างไร (How)

47 จัดอบรม-สัมมนา เพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้างาน
มี Key concept อย่างไร และอะไรบ้าง

48 แจกลูกออกมาเป็น Key word ได้หรือไม่ กี่คำ อะไรบ้าง

49 1. กำหนดการ

50 งานสัมมนา วันที่ 1 วันที่ 2

51 2. หาสถานที่

52 ชายทะเล พัทยา ระยอง ภูเขา- น้ำตก นครนายก กาญจนบุรี

53 3. สรรหาวิทยากร

54 มหาวิทยาลัย รัฐบาล เอกชน

55 บ.เอกชน ผู้บริหาร ที่ปรึกษา เจ้าของกิจการ

56 4. งบประมาณ 4

57 5. งานเอกสาร

58 6. การเดินทาง

59

60 ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด)
ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง (อ.ปีเตอร์/ดร.ปื๊ด) Managing Director Ph.D. HRD Ramkhamhaeng University MA – HRD, Ramkhamhaeng University BA – English, Dhurakijpundit University Certificate – Mini Master of Management, NIDA Certificate – Service Plus, DDI(Thailand) USA Certificate – DJ Training, KPN Academy Certificate – Thai Classical Drama Training, Thailand Cultural Center PLAN AND WORK CENTER JOB KHONDEE Recruitment & Training DE WISDOM Training Institute Mobile : , See page 353. เราพร้อมสรรหาบุคลากรทุกสายงาน บริการงานฝึกอบรมทุกตำแหน่งงานด้วยคุณภาพและมาตรฐานพร้อมส่งมอบถึงองค์กร ด้วยคนดี มีคุณภาพ จากการสรรหาด้วยเครื่องมือ และฝึกอบรมที่มาตรฐาน สู่การพัฒนาคนด้วยความรัก และศรัทธาแห่งการเป็นคนดีเพื่อประโยชน์สูงสุด.....ตามศักยภาพของคนทำงาน และคุ้มค่าต่อการลงทุนขององค์กร


ดาวน์โหลด ppt คิดไว สรุปไว ด้วย MIND MAP ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google