งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Human resources management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Human resources management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Human resources management
Lesson 5 Human resources management

2 Human resources management
“Put the right man on the right job at the right time” ศิลปในการจัดการเกี่ยวกับตัวบุคคลในองค์การ โดยใช้ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด Procurement Training and development Motivation Maintenance

3 Human resources objectives
1. หาคนดีมีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน 2. พัฒนาพนักงานที่ได้มา 3. รักษาพนักงานที่ดีไว้กับองค์การ 4. ใช้ประโยชน์จากพนักงานให้มากที่สุด

4 Job analysis Job description Job specification

5 Job description งานป้อนข้อมูล โต้ตอบจดหมาย จด-แปลชวเลข จัดประชุม
นัดหมาย ต้อนรับแขก Job description เก็บและรักษาเอกสาร ต่อและรับโทรศัพท์ จัดการเรื่องการเดินทาง ร่างและพิมพ์จดหมาย ประสานงานระหว่างผู้บริหารและผู้ติดต่อ

6 Job description ลงบัญชีรายรับรายจ่าย ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย ตรวจสอบ
จัดทำรายงานแสดงฐานะการเงิน ติดต่อกับธนาคารในการฝาก-ถอนเงิน เบิกจ่ายค่าจ้างเงินเดือนและหักภาษีเงินเดือน

7 Job description ต้อนรับ คอยช่วยเหลือผู้มาติดต่อกับสำนักงาน รับโทรศัพท์
บริการให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ

8 Job description ให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคลากรภายในสำนักงานและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ ออกวารสารภายในบริษัท ตัดข่าวหนังสือพิมพ์ แจ้งคำสั่งปิดป้ายประกาศให้พนักงาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในสำนักงาน เผยแพร่ข้อมูลของสำนักงาน

9 Job description วางแผนกำลังคน สรรหารับสมัครพนักงาน คัดเลือก
ฝึกอบรมพนักงาน เก็บแฟ้มประวัติพนักงาน บริการด้านสวัสดิการ เลื่อนตำแหน่ง โยกย้ายพนักงาน บรรจุพนักงาน จัดอำนวยความสะดวกให้พนักงาน ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาบุคคล Job description

10 Job description ทำความสะอาดห้องทำงาน ห้องน้ำ โต๊ะทำงาน
เปิด-ปิดสำนักงาน ซ่อมแซมสิ่งชำรุดต่างๆ ภายในสำนักงาน

11 Job specification พิมพ์ดีคล่องนาทีละ 50-70 คำ โต้ตอบจดหมายได้
รู้จักวิธีเก็บเอกสาร มีความสามารถในการจด-แปลชวเลข นาทีละ คำ

12 Job specification ลงบัญชีได้อย่างถูกต้อง มีความรอบรู้ในการตรวจสอบ
ควบคุมค่าใช้จ่าย

13 Job specification มีทัศนะคติที่ดีต่องาน ต่อบุคคล ต่อองค์การ
มีความคิดริ่เริ่มใหม่ ๆ อยู่เสมอ กระตือรือร้นในการทำงาน ขยันขันแข็งในการทำงาน ไม่มาทำงานสาย ทำงานเสร็จตามเวลานัด มีมารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบ

14 แหล่งในการสรรหาบุคคล
Recruitment แหล่งในการสรรหาบุคคล ภายใน ภายนอก

15 หลักในการสรรหาบุคคล การสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ
เปิดโอกาสให้เท่าเทียมกัน การยึดถือความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์

16 Selection กระบวนการในการพิจารณาความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้ที่ผ่านการสรรหามาแล้ว

17 กระบวนการคัดเลือก การรับสมัคร (Reception of application)
การสัมภาษณ์ขั้นต้น (Preliminary interviews) การกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร (Application blank) การสอบคัดเลือก (Employment test) การสอบสัมภาษณ์ (Interviews) การสอบประวัติ (Background investigation) การตรวจสอบร่างกาย (Physical examination) การคัดเลือกขั้นสุดท้าย (Final selection) การบรรจุแต่งตั้ง (Placement)

18 ไม่ผ่าน กรอกใบสมัคร สอบคัดเลือก เตรียมสัมภาษณ์ บรรจุ ติดตามผล
สัมภาษณ์ขั้นต้น กรอกใบสมัคร สอบคัดเลือก เตรียมสัมภาษณ์ สอบประวัติ ตรวจสอบร่างกาย คัดเลือกขั้นสุดท้าย แนะนำตัวเข้าทำงาน บรรจุ ติดตามผล ไม่ผ่าน

19 การออกแบบและวิเคราะห์งาน ( Job design / Job analysis
การออกแบบ เป็นกระบวนการกำหนดงานเฉพาะอย่าง ที่จะต้องทำ วิธีการที่ใช้ในการทำงาน การเกี่ยวข้องของ งานกับงานอื่นๆในองค์การ การออกแบบงาน จะประกอบไปด้วย Who What Where When Why How

20 การวิเคราะห์งาน หน้าที่ ความรู้ที่ต้องการสำหรับงานใดงานหนึ่ง
เป็นกระบวนการที่มีระบบในการกำหนดทักษะ หน้าที่ ความรู้ที่ต้องการสำหรับงานใดงานหนึ่ง ขององค์การ โดยปกติจะมี นักวิเคราะห์งาน (Job analyst) ทำหน้าที่ รวบรวม จำแนก ประเมิน และจัดระบบเกี่ยวกับตำแหน่งต่างๆ ในองค์การ

21 คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน
ค.รับผิดชอบ หน้าที่ (duties) งาน(task) คำบรรยายลักษณะงาน การวิเคราะห์งาน คุณสมบัติผู้ปฏิบัติงาน ความสามารถ ทักษะ ความรู้

22 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ คือกระบวนการคาดการณ์
ความต้องการของทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ เป็นการล่วงหน้า ว่าต้องการบุคคล ประเภทใด ระดับใด จำนวนเท่าใด และต้องการเมื่อใด (The right people at the right place At the right time )

23 ขั้นตอนการวางแผนทรัพยากรมนุษย์
พิจารณาเป้าหมายและแผนขององค์การ พิจารณาสภาพการณ์ของทรัพยากรบุคคลปัจจุบัน คาดการณ์ทรัพยากรบุคคล กำหนดแผนปฏิบัติการ การตรวจสอบและการปรับปรุง

24 Training and development
กระบวนการที่จัดให้มีขึ้นโดยมุ่งที่จะพัฒนาเสริมสร้างและเปลี่ยนแปลงผู้เข้ารับการอบรม

25 Development การพัฒนาความรู้ เพิ่มพูนทางด้านสติปัญญาให้กับพนักงานที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้บริหารคนต่อไปในอนาคต

26 1. ให้พนักงานได้รู้รายละเอียดต่าง ๆ ขององค์การ
การฝึกอบรม Orientation 1. ให้พนักงานได้รู้รายละเอียดต่าง ๆ ขององค์การ 2. รู้จักขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน 3. ให้พนักงานใหม่ได้รู้จัก และทดลองทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ 4. ชี้แจงให้พนักงานใหม่ได้รู้ถึงอนาคตในการทำงานของตน

27 เพื่อความมั่นคงขององค์การ
การอบรมก่อนการทำงาน (Pre-Service Training) พนักงานใหม่ การอบรมระหว่างทำงาน (In-Service Training) การปรับตัวตาม สภาพแวดล้อม เพื่อความมั่นคงขององค์การ Management Development การพัฒนาในระดับบริหาร

28 2. การจูงใจด้วยรางวัลตอบแทนที่ตีค่าเป็นเงินได้
Motivation 1. การจูงใจด้วยเงิน 2. การจูงใจด้วยรางวัลตอบแทนที่ตีค่าเป็นเงินได้ 3. การจูงใจด้วยรางวัลตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน

29 1.การจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจำอย่างเดียว
Compensation 1.การจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนประจำอย่างเดียว 2.การจ่ายค่าตอบแทนในรูปของนายหน้าหรือคอมมิชชั่น 3.การจ่ายค่าตอบแทนเป็นรูปผสมระหว่างเงินเดือนและค่านายหน้า

30 ผลประโยชน์อื่น ๆ 1. Health services 2. Insurance programs
3. การช่วยเหลือทางการเงิน 4. การให้บริการด้านกฎหมายและบัญชี 5. Recreational services 6. การบริการเกี่ยวกับการศึกษา 7. โครงการอำนวยความสะดวกต่าง


ดาวน์โหลด ppt Human resources management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google