งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 13 Passion to the Healthy Organization Vision into Action.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 13 Passion to the Healthy Organization Vision into Action."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 13 Passion to the Healthy Organization Vision into Action

2 ท่านคิดอย่างไรกับการมาอบรมวันนี้
ข้างบนเขาสั่งให้มาต้องลงชื่อด้วยเลยมา อบรมมาบ้างแล้ว ก็คงงั้น ๆ ดีกว่าอยู่เปล่าๆ มาพักผ่อน มาฟังๆดูเผื่อจะได้อะไรบ้าง อบรมไปจะนำไปใช้ได้จริงหรือ เหนื่อยฟรีอีกละมั้ง น่าสนใจ มีประโยชน์มากและกำลังอยากรู้พอดี แล้วอยากรู้เรื่องอะไรบ้าง

3 การคาดหวังของท่านต่อวิธีการการอบรมสัมมนาครั้งนี้
ไม่อยากให้บรรยายเป็นวิชาการนัก เรียนกันมาเยอะแล้ว ไม่อยากให้พูดลอยๆ ปล่อยให้อารมณ์ค้าง เอาของจริงมาพูดกันดีกว่า หากพูดให้ฟังฉันก็จะฟัง หากทำให้ดูฉันก็จะจำ หากมาทำด้วยกันฉันจะไม่มีวันลืม จงเป็นนักปฏิบัติ ให้ครบทั้ง 3 ด้าน มโนกรรม วจีกรรม กายกรรม คิดทุกคำที่พูด พูดบางคำที่คิด ทำทุกอย่างที่พูด พูดบางคำที่ทำ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติ

4 อบรมมาถึงวันนี้แล้วท่านได้อะไร
ผิดหวัง เสียเวลา ตามที่คาดหวัง เข้าใจมากขึ้น เอาไปใช้ได้ เหนือการคาดหวัง ตื่นเต้น มีความหวัง อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง คงจะกลับไปเหมือนเดิม เพราะ น่าจะดีขึ้น เพราะ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลย เพราะ

5 @ copyright chaiyot suntivong
อัตตา หลง องค์กรที่ป่วย อยากมอง อยากเห็น อยากทำ อยากเป็น (ทิฎฐิ สังกัปปะ) ทำด้วยอารมณ์ ความรู้สึก (สติแตก ใจรุ่มร้อน ไม่มีสมาธิ ) ทำงาน ไปวันๆไม่มีแรงจูงใจหรือ ความเพียร (ไม่มีสัมมาวายามะ) เอาตัวเองเป็นตัวตั้งเป็นเกณฑ์ตัดสิน ทำเพื่อตัวเองเป็นหลัก เบียดเบียนคนอื่น (ไม่มีสัมมาอาชีวะ) สื่อสารกันไม่เข้าใจพูดกันคนละทีสองที เข้าใจไม่ตรงกัน (ไม่มีสัมมาวาจา) ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำ ทำที่อยากทำ (ไม่มีสัมมากัมมันตะ) @ copyright chaiyot suntivong

6 พัฒนาให้ชีวิตสบายขึ้น ชีวิตที่ยั่งยืน พัฒนาให้ชีวิตดีขึ้น
การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาให้ชีวิตสบายขึ้น ชีวิตที่ยั่งยืน พัฒนาให้ชีวิตดีขึ้น วัดด้วยดัชนีเศรษฐกิจ วัดด้วยดัชนีความสุข KPI KHI ทฤษฎีมาสโลว์ หลักการเชิงพุทธ ไปทำให้ชีวิตสบายขึ้น ไปทำให้ชีวิตดีในตัวมันเอง รู้เขา รู้เรา กลยุทธ์ BSC องค์ความรู้ รู้ ปัญญา มรรคแปด มองเหตุปัจจัย เป็นภาพรวม เป็นวิทยาศาสตร์ ไปจัดการ ให้เป็นตามธรรมชาติ รู้ใจเขา รู้ใจเรา พรหมวิหาร4 Respond Sense การเปลี่ยนแปลง อายาตนะ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อิทธิบาท4 จิตวิญญาณ ด้านร่างกาย จิตสำนึก จิตใต้สำนึก ชื่อเสียง ทางสังคม ความมั่นคง

7 แม่รับใช้ลูก อาทรต่อลูกมาตั้งแต่ลูกแรกเกิด
ปัจจุบันแม่มีอายุย่างเข้า 77 ปีแล้ว ลุกๆก็ยังเป็นลูกที่ดีของแม่ทุกคน ในอนาคตบ้านเราจะเป็นบริเวณเดียวกัน ขอให้ลูกทราบความตั้งใจของแม่ไว้ว่า แม่จะลบล้างอาถรรพ์ ในคำว่าพี่น้องอยู่ใกล้กันชอบผิดใจกัน แม่ขอให้ลูกรับปากว่าจะช่วยแม่ล้างอาถรรพ์นี้ ด้วยความสามัคคีกัน ให้อภัยกัน อย่าถือสากัน แล้วก็แล้วกันไป เท่านี้แหละ แม่พอใจยิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆทั้งหมด แม่จะพูดด้วยปากของแม่เองก็เกรงว่าลูกจะไม่ฟังจนจบ แม่ขอน้ำใจจากลูกในขณะที่แม่ยังมีชีวิตอยู่ แม่

8 ปรัชญามหาวิทยาลัยแม่โจ้
องค์กรที่มีความสุข สุขภาพใจ สุขภาพกาย ปัญญา ศรัทธา ปรัชญามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มองและเข้าใจการเปลี่ยนแปลง ควรทำควรเป็น (สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกัปปะ) รู้จุดมุ่งหมาย มุ่งมั่นในผลสำเร็จ (สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) สู้งาน อดทน วิริยะอุตสาหะ (สัมมาวายามะ) มีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เพื่อประโยชน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สัมมาอาชีวะ) มีจริยธรรมที่ดีงาม ทั้งการพูดและการทำ (สัมมากัมมันตะ สัมมาวาจา) ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา

9 Continuous Improvement
สัมมาทิฏฐิ Right Think มองโลกตามความเป็นจริง สัมมาอาชีวะ Do right things สัมมาสังกัปปะ Think Right ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สัมมาสติ Mindfulness รัฐบาล Good governance ลูกค้า Value proposition สภาพแวดล้อม Sustainable Development สังคม Corporate Social Responsibility ชุมชน Social Enterprise พนักงาน คุณธรรม Suppliers จริยธรรม สัมมาวาจา Communication จิตใจ สัมมาสมาธิ Concentration สัมมาวายามะ Continuous Improvement สัมมากัมมันตะ Do things right

10

11

12

13 A สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น E ฝ่าฟันสู่ความเป็นเลิศ J ชูเชิดความยุติธรรม
มีสติปัญญา รู้ตัวเสมอ เข้าใจผู้อื่น เพียบพร้อม ด้วยจริยธรรม ยึดมั่น ในคุณธรรม ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ยกย่องชื่นชมคนดี ซื่อสัตย์ ฉลาด อดทน มีส่วนร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย M ทำงานด้วยจิตวิญญาณ A สืบสานปณิธานด้วยใจมั่น E ฝ่าฟันสู่ความเป็นเลิศ J ชูเชิดความยุติธรรม O ดำรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิ มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใฝ่ฝัน แต่สิ่งดี ฝึกฝนความเชี่ยวชาญ มีวิริยะอุตสาหะสู้งานหนัก ยึดมั่นในคุณภาพ ติดดินสามัคคี มีวินัย สืบสานเรื่องราวเล่าขาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใส่ใจชุมชน สังคมในพื้นที่

14 @ copyright chaiyot suntivong
alignment alignment alignment Alignment alignment Alignment alignment มหัศจรรย์ใจ alignment alignment alignment Alignment alignment Alignment alignment alignment alignment การขับเคลื่อน @ copyright chaiyot suntivong

15 จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์
คิดสิ่งที่ควรคิด คิดให้ถูก คิดให้เป็น คิดเหมือนกัน คิดต่างกัน จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายมหาวิทยาลัย (เกษตรชั้นนำ) ภารกิจ เป้าหมายคณะ (ศาสตร์แต่ละแขนง) เป้าหมายวิสาหกิจ (ศูนย์ความเป็นเลิศ) เป้าหมายยุทธศาสตร์ (อัตลักษณ์) ภาพเดียวกัน มองการเปลี่ยนแปลง อย่างเข้าใจ มองตามความจริง มองที่เป็นไป ภาพต่างกัน

16 Localization to Globalization
Transform Organic University Green-Agri University Eco-Agri University Transform with Agricultural Knowledge Park

17 หลักสูตรใหม่ๆ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง วัฒนธรรม อาหาร ทรัพยากร
MJU Transformation Blueprint to 2026 Eco U สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง วัฒนธรรม อาหาร ทรัพยากร พลังงาน ชีวิตที่ยั่งยืน สังคม เศรษฐกิจ Dash board เศรษฐกิจ AEC Green U สังคม สิ่งแวดล้อม Transform GMS Expo ประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนาที่ยั่งยืน Dash board Supply chain Cluster Network Research Climate change GMS Fair หลักสูตรใหม่ๆ Organic U MJU Positioning GMS Forum ความร่วมมือด้านเกษตร Dash board วิสาหกิจแม่โจ้ Organic supply chain development program เกษตรกรรม เกษตรอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร การค้าการลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว KAP Capital Drivers ปรับกฎ ระเบียบใหม่ Capacity building Network development Leadership Program ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Asset Utilization Knowledge Human competencies Future Studies Institution Strategic Program Management Office Forum Focus group Meeting Seminar Enablers คณะกรรมการส่งเสริม วัฒนธรรมเกษตร

18 Program/Project ทบทวนปัญหาและปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการทำงาน
การบริหารกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านแม่โจ้สู่ปี 2026 Leadership Program Asset Utilization Network development Future studies institution Human capacity building Research climate change การพัฒนาหลักสูตรระยะยาว Organic supply chain management GMS ความร่วมมือด้านเกษตรกับเครือข่ายประเทศเพื่อนบ้าน

19 5 ทิศทางยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาแม่โจ้แผนที่ 11 ปี 2555-2559
ความเป็นนานาชาติ เป็นที่พึ่งของชุมชน นวัตกรรมและปัญญาสร้างสรรค์ เครือข่ายความร่วมมือ องค์กรอัจฉริยะ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเป็นที่ยอมรับในสากล บัณฑิตที่พึงประสงค์ เก่ง ดี มีสุข เป็นเลิศด้านวิจัยและนวัตกรรม ดำรงศิลปวัฒนธรรม และรักษาระบบนิเวศ ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล บูรณาการองค์ความรู้เพื่อเพิ่ม ศักยภาพชุมชน

20 Turning thinking into actions
Management mechanism Supply chain Value chain Cluster Network INTERCONNECTED Coverage Matrix Collaboration Matrix Relationship chart Responsibility chart INTELLIGENT Dream Team Capacity building Let’s go back and look at how we might put into action the three ‘I’s (Instrumentation, Interconnection, and Intelligence ) of a Smarter Building. 1) Instrumentation Instrumentation starts with evaluating the building network and management systems currently installed. This includes an inventory of the controllers, actuators, chillers, air handling units, pumps, and security system —essentially, anything that has a sense and respond capability. This may require consolidation and upgrades. 2) Interconnection The next step is interfacing building network and management systems. A high speed IP based network is a good choice. The ability to stream, sift, and sort lots of data quickly to a data warehouse is key to achieving real-time energy and performance optimization. Since most building problems can manifest themselves in numerous ways, the ability to get to the heart of the problem and not flood the system with extraneous alerts is key. 3) Intelligent The end goal of a Smarter Building is to take lots of separately managed systems and create one holistic adaptive system, capable of delivering reliable results. Information gathering, determining key performance indicators ( KPI’s) ,and decision making from this intelligence you gather. Of course the level of intelligence grows with practice and learning what works best based on workforce objectives, space requirements, and external variables such as current weather predictions, alerts from emergency systems, demand management from the utilities, transportation or traffic events, or community service communications like AMBER alerts or severe weather warnings. In the end it is not just about how good your building is. It’s about how to achieve a Smarter Building environment to meet business objectives, changing demands and external factors in a continuous fashion. Said another way, it is one thing to design or retrofit for “green”, it is an entirely different thing to operate a “green” facility day to day. So whether your goals are as ambitious as net-zero and beyond or as practical as simple cost reduction, these same principles apply.

21 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะ สำนัก ศูนย์ / วิสาหกิจ วิทยาลัย กิจกรรม
ทบทวนปัญหาและปรับกฎระเบียบ บริหารการเปลี่ยนผ่านแม่โจ้สู่ปี 2026 Leadership Program Asset Utilization Network development Future studies institution Human capacity building Research climate change การพัฒนาหลักสูตรระยะยาว Organic supply chain management GMS ความร่วมมือด้านเกษตรกับเพื่อนบ้าน Coverage Matrix

22 Cluster Mapping มหาวิทยาลัยแม่โจ้
กรรมการส่งเสริม CLUSTER PARTNERS หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ เกษตรกร ศิษย์เก่า Logistics and Supply Chain Management: New Business Strategy for 2000s ที่ปรึกษา ชุมชนในพื้นที่ การเรียนวิจัย การเรียนการสอน บริการ ทำนุบำรุง กระทรวงต่างๆ เกษตรอินทรีย์ กระทรวงศึกษาสกอ ภาวะโลกร้อน AEC วาระแห่งชาติ พลังงาน Strategic COE จากแนวคิดความที่ได้นำเสนอมาสำหรับตัวโมเดลของโซ่อุปทานจะมีลักษณะในเชิงระบบ รูป โดยทั่วไปจะอยู่ในรูปแบบที่ 3 คือ เมื่อมีการพูดถึงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เราจะหมาย ถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร เช่น จาก Suppliers ไปสู่ Manufacturing , Company ไปสู่ลูกค้า ด้วยความสัมพันธ์ ในระยะยาวและข้อตกลงระหว่างองค์กรในการจัดการไหลอย่างเพิ่มคุณค่า จากแนวความคิดเดียวกันนี้เราสามารถที่ประยุกต์แนวคิดเดียวกันในองค์กรที่เล็กลงไปอีกองค์กรหนึ่งที่มีหลายหลายหน่วยงานแต่ยังขาดการประสานงานและข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน แผนกหรือหน่วยงานเหล่านี้สามารถที่จะถูกมองเป็นบริษัทเล็ก ๆ ในโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบริษัทความสัมพันธ์ระยะยาวและข้อตกลงในการทำงานจะทำให้การไหลของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีประสิทธิภาพ ดูในรูปแบบที่ 2 แม้แต่ภายในแผนกย่อยแผนกหนึ่ง ซึ่งมีการทำงานเป็นกระบวนการที่มีการไหลของวัตถุดิบและข้อมูล แนวคิดของโซ่อุปทานในเชิงระบบก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน การเกิดองค์กรย่อย ๆ ภายในองค์กรที่สร้างปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรอาจจะเป็นเพราะไม่มีกฏเกณฑ์และข้อตกลงที่แน่ชัดในการดำเนินงานในแผนกหรือภายในองค์กรใหม่ ถ้าพิจารณาแล้วโมเดล ที่ 1 และโมเดลที่ 2 ก็คือ ลอจิสติกส์ในองค์กรดีๆ นี่เองและโมเดลที่ 3 ก็คือ โซ่อุปทาน (Supply Chain) ขององค์กรที่แตกต่างกันทำให้เรา สามารถมองได้ว่า โซ่อุปทานของกลุ่มองค์กรก็คือ การพัฒนาลอจิสติกส์ระหว่างองค์กรนั่นเอง ส่วนโมเดลที่ 4, 5 ก็ถูกพัฒนาออกมาในลักษณะใหญ่และซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนสมาชิกและขอบเขตของสมาชิกในโซ่อุปทาน Related and Supporting Core activities คณะ วิทยาลัย วิสาหกิจ สำนัก ศูนย์ Cluster Mapping มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Vithaya Suharitdamrong’ s Seminar Series

23

24 กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการบูรณาการ + -
Collaboration Matrix ระหว่าง สำนัก กับ วิสาหกิจ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง กับการบูรณาการ Assessment of Strength factor Binding factor Unbinding factor + - รวบรวมปัญหา ประมวลและวิเคราะห์ แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ เสนอต่อสภาเพื่อพิจารณา

25 Collaboration matrix คณะ สำนัก ศูนย์ / วิสาหกิจ วิทยาลัย
คลัสเตอร์กลุ่ม 1ทบทวนปัญหาและปรับกฎระเบียบ คลัสเตอร์กลุ่ม 2Human capacity building คลัสเตอร์กลุ่ม 3การพัฒนาหลักสูตรระยะยาว คลัสเตอร์กลุ่ม 4 Research climate change คณะ Team1 Ad-hoc team Team5 Self directed team Team6 Task force team Team7 Research team สำนัก Team2 ศูนย์ / วิสาหกิจ Team3 วิทยาลัย Team4

26 The Navigator & The Networker
ไม่มีห่านป่าตัวใดที่จะบินเดี่ยวข้ามทวีปเพื่อความอยู่รอดได้ ทุกตัวจึงต้องเรียนรู้ที่จะต้องฝ่าฟัน อุปสรรคและขวากหนาม ความเหนื่อยยาก เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ต้องใช้ ชีวิตทั้งชีวิตเดิมพัน ดังนั้นทุกตัวจึงต้องไปด้วยกัน Copyright by Learning Gallery Co., LTd The Navigator & The Networker

27 เทคนิคการบริหารงาน บริหาร(ใจ)คน
10, 0 อยู่เหนือน้ำ การพัฒนาองค์กร= งาน+คน งาน การสื่อสารที่ดี การจัดประชุม การทำงานเป็นทีม ประเมินผลและระบบ ผลตอบแทนจากการดำเนินงาน สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี ให้เช้ามามีส่วนร่วม สร้างความผูกพันในงาน มอบหมายและกระจายอำนาจ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 10, 10 งาน กำหนดมาตรฐานการทำงาน พัฒนากระบวนการทำงาน กำหนดโครงสร้างองค์กร การแบ่งงานกันทำ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในงาน กำหนดวัฒนธรรมการทำงาน คน+งาน ความผูกพันในงาน พรหมวิหาร 4 การออกแบบงาน หลักทำ หลักการ เช้ามามีอำนาจในงาน อิทธิบาท 4 อิทธิบาท 4 บริหารงาน เอาใจใส่เพื่อนร่วมงาน สร้างความไว้ใจ เคารพให้อภัยกัน เอใจเขามาใส่ใจเรา ธรรมาภิบาล สร้างแรงจูงใจ ให้กำลังใจกัน สร้างทัศนคติที่ดี ความคิดคน ปัญญา ใจคน สติ คิดเชิงบวก คิดสร้างสรรค์ กำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดเป้าหมายที่จะไป วางแผน กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย วัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ ค่านิยม การวางแผน หลักคิด หลักธรรม อยู่ใต้น้ำ 0, 10 พรหมวิหาร 4 บริหารใจ 0, 0 คน

28 Responsibility Chart Actors Decisions
CODE: R-- Responsibility (initiates) A-V Approval (right to veto) S-- Support (put resources against) I-- Inform (to be informed) Actors Decisions

29 Action plan ระดับบริหารนโยบาย ระดับปฏิบัติตามนโยบาย รวบรวมปัญหา
ประมวลและวิเคราะห์ แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะ รวบรวมปัญหา ขออนุมัติสภา ปรับกฎระเบียบ WBS Resources เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ระดับบริหารนโยบาย KPI KPI KPI KPI ระดับปฏิบัติตามนโยบาย PI PI PI PI หน่วยงาน สำนัก O S S O S ศูนย์ / วิสาหกิจ S S O วิทยาลัย S S=Supporter O=Owner

30 คณะ สำนัก ศูนย์ HR Architecture Behavior Motivation
Education Key success factor Competitive Advantage Purpose fit for today challenges and ready for tomorrow task O M T I Competitive advantage Deliverabler Value delivery HR deliverables Network Alliance partnership Supply chain Linkage Binding Capacity Best use of resource O M T I Capacity Enabler Supply chain Value HR Enable Enabling process high performing organization Capabilities O M T I Doabler Add Value HR Doable Future capabilities for future success O M T I Core Competencies Rivalry Driver Create Value Program Project Rare Valuable Different Non substitute HR Architecture Behavior Motivation HR system Policy Work system HR function Competency Factor Demand KAP Capital Resource Supporting Tangible Financial Physical Infrastructure Intangible Technology Reputation Culture Intellectual resource KM Learning Adaptability Cooperative Creative Flexibility Dynamic capability ศิษย์เก่า เอกชน ชุมชน กรรมการส่งเสริม Human capital Skill Know-how Communication Collaboration Motivation Tacit + Explicit Knowledge Change Management Synergies Fusion Emerging คณะ สำนัก ศูนย์ Change Value behavior

31 Capital and Infrastructure Driver
1 Maejo Excellency’s House Model Change Environment ปณิธาน Vision Leadership Strategy อธิการบดี รอง ผช อธิการบดี Strategy strategy Formulation Structure Architecture 9 3 6 2 General Environment รอง/ผช อธิการบดี คณบดี Organization Supporter Strategy deployment Management Mechanism Executive Support 4 7 10 Competitive Environment Customer Information Knowledge ผอกอง สำนัก ศูนย์ เลขานุการคณะ HR: Competencies Technology Program Project Implementation Team involvement 5 8 11 Functional Environment หัวหน้างาน Process Process Employee Capital Driver Facilities Capital and Infrastructure Driver 12 Business Result strategy Monitoring Culture &Core Value Culture ตอบ TQA

32 งาน คน มาตรการแนวทาง ข้อท้าทาย คนคนเข้ากับงาน ตัวชี้วัด KPI
Do it right and Fast at the first time Business Intelligence For board ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Vision Dash Board Decision making เชิงยุทธศาสตร์ ภารกิจหลัก For Management and Team ข้อท้าทาย Best Performance Balanced Score Card GMS agri Expo การเรียนการสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง Best Technology Knowledge Agricultural Park คนคนเข้ากับงาน Monthly Organic Best Process Best People งาน Weekly คน Performance Management Measure and Report Strategy CSF Daily มาตรการแนวทาง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Link Performance to Strategy through CSF Input Process output outcome Key result Indicator KRI Key performance Indicator KPI Lead indicator ตัวชี้วัด KPI Lag indicator Link to CSF to action Result Indicator RI Performance Indicator PI Scope งาน Project Project Indicator หน่วยงานหลัก แผนงาน แผนเงิน แผนคน แผนเวลา หน่วยงานรอง

33 งาน คน มาตรการแนวทาง ข้อท้าทาย คนคนเข้ากับงาน ตัวชี้วัด KPI
Business Intelligence For board ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Vision Dash Board Decision making เชิงยุทธศาสตร์ ภารกิจหลัก For Management and Team ข้อท้าทาย Best Performance Balanced Score Card GMS agri Expo การเรียนการสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง Best Technology Knowledge Agricultural Park คนคนเข้ากับงาน Organic Best Process Best People งาน คน Performance Management มาตรการแนวทาง Strategy CSF Measure and Report Link Performance to Strategy through CSF Input Process output outcome Key result Indicator KRI Key performance Indicator KPI ตัวชี้วัด KPI Link to CSF to action Result Indicator RI Performance Indicator PI Project Project Indicator แผนงาน แผนเงิน แผนคน แผนเวลา

34 Key process , CSFs , and KPIs
Strategic Objective ของมหาวิทยาลัย Mission Strategy Mission Strategic Objectives CSFs & KPIs Strategy Strategic Objective ของคณะ Strategic Objectives CSFs & KPIs Functional Objectives CSFs & KPIs ระดับมหาวิทยาลัย CSF& KPI ของมหาวิทยาลัย Strategic Objective ของปฏิบัติการ Key process , CSFs , and KPIs ระดับคณะ สำนัก CSF& KPI ของคณะ CSF& KPI ของปฏิบัติการ

35 ภารกิจหลัก เชิงยุทธศาสตร์ การเรียนการสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง
Strategy diagram Measurements Frequency of reporting KPIs Score Card (Interrelated measures with Cause-and- effect Correlations) Targets ภารกิจหลัก Quarterly Monthly weekly เชิงยุทธศาสตร์ การเรียนการสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง Project -based KPIs Track 2 Process -based KPIs Track 2 GMS agri Expo Knowledge Agricultural Park Daily hourly Organic Dash board (measures in isolation Budget and Resource Planning PIs Operation Real time

36 Key process , CSFs , and KPIs
Agri-Leading MJU Dash board Excellence Strategic Academic TQA Mission Result-Driven Mission-Driven Strategy Business Intelligence Strategy-map Strategy-map Strategic Objectives CSFs & KPIs Initiatives Initiatives Initiatives IS/IT Program/Project 12Program/Project Balanced Score Card KPI Performance Appraisal KRI/KPI ระดับมหาวิทยาลัย Matrix Organization Balanced Score Card Functional Organization Monitoring and Reporting system MOC Management Committee SPO Mission ระดับคณะ สำนัก Strategy Strategic Program Manager COE Program/Project1 Program/Project2… Program/Project12 Strategic Objectives CSFs & KPIs Functional Objectives CSFs & KPIs Value Management Asset Management Capital + Asset Operating Model Key process , CSFs , and KPIs SPO Reward & Performance criteria What? ระดับทีมและปัจเจกบุคคล Motivation & Competencies How?

37 คน งาน Strategy Faculty Objectives Critical Success Factor What How
Best Performance Competency profile Key performance indicators Best Technology คนคนเข้ากับงาน Best People Best Process คน งาน Competency Levels Evaluation Performance management Competency management

38 Monitoring and Reporting system บทที่ 7
MJU ‘s Transformation Blueprint to 2026 Change and New reality Agri-Leading MJU Dash board บทที่ 1 Eco U Green U Organic U Result Management Excellence Strategic บทที่ 3 Academic TQA บทที่ 2 Gap Problem Result-Driven Mission-Driven Strategy-map Strategy-map Strategy Structure Architecture Initiatives Initiatives Strategy deployment Management Executive support Program/Project 12Program/Project Team Project Implement Balanced Score Card KRI /KPI Performance Appraisal KRI/KPI บทที่ 5 Capital + Resource Matrix Organization Functional Organization Challenge บทที่ 6 Stakeholders Management SPO Score card MOC Monitoring and Reporting system บทที่ 7 Coverage Matrix Strategic Program Manager COE Collaboration Matrix Program/Project1 Program/Project2… Networking Clustering Value chain Supply chain Relationship diagram Program/Project12 Value Management Asset Management Responsibility chart Capital + Asset Capital Management Activity chart Reward & Performance criteria บทที่ 7 Operating Model Competencies Empower Engagement Capacity + Capability MJU Architecture (Business +Information + IT ) Participative Management บทที่ 8 บทที่ 7 Leadership Innovation Effective communication Adaptability KM+ Learning Organization Organizational Development Collaboration บทที่ 7 Core Value + Culture Change management

39 การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม
Knowledge Agricultural Park การเรียนการสอน Knowledge Cluster Road map การวิจัย การบริหารจัดการ Networking UBI Supply chain การบริการ การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม Management Integration Clustering Networking Linking Coordinating @ copyright chaiyot suntivong

40 Capital Mission Result การเรียน การสอน สังคม ชุมชน วิจัย บริการ
Value management Capital Change management การเรียน การสอน Value driven Mission management Mission สังคม ชุมชน วิจัย Stakeholders management Stakeholders บริการ Goal driven นักศึกษา ศิษย์เก่า Green U. Network driven เกษตรกร เอกชน Result Eco. U. Performance management Strategic driven Organic U.

41 Action Plan Information Flow Information Flow สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี
Programs Agenda Executive Level (Strategy and Direction) อธิการบดี รองอธิการบดี Project 1 Program Level (Business Operational Management) Goal Transformation Roadmap Project 1 Goal2 Dash board Goal3 Project 1 Project Level (Program Solution and Management) Manage KPI + Reward Resource Allocation Monitor Empowerment Integrated Management Team Action Plan Capacity building Enablers Engagement Stakeholders Network Lead + Support MJU Transformation Blue print to 2026 อนุกรรมการส่งเสริม Executive support Effective governance incentives clear objectives IT awareness understanding technology impacts on business Mindset Responsibility Capability Practice Management. Infrastructure Management. Resource Integration. Technical Support. Business Alignment SPO Strategic Program Office MOC Information Flow Information Flow ทปษ. กรรมการส่งเสริม ทปษ. มหาวิทยาลัย

42 เวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดตอนไม่มีเวลา
จงเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองก่อนที่จะมีคนมาบังคับให้ท่านเปลี่ยน เปลี่ยนด้วยศรัทธาและปัญญา ขอบคุณและสวัสดี ผู้ประพฤติธรรมย่อมเป็นสุข วันนี้ไปวัดมาหรือยัง ไปวัดก่อนมีทุกข์ ให้พระนำตอนมีชีวิตอยู่ วันนี้ก็บอกไม่มีเวลาไปวัด ไปวัดตอนมีทุกข์ ให้พระนำตอนไม่มีชีวิต


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 13 Passion to the Healthy Organization Vision into Action.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google