งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สานพลังรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สานพลังรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สานพลังรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน
คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2547 Walk-in HP logo

2 ภาพรวมการนำเสนอ 1. วัตถุประสงค์
1. วัตถุประสงค์ ความเป็นมาของโครงการรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ ผลการดำเนินงานพัฒนาตามมติ 26 มีนาคม 2546 : 15 เป้าหมาย 4. กลยุทธ์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ Walk-in HP logo

3 1.วัตถุประสงค์ ความคืบหน้าของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
นำเสนอกรอบการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Framework) เป้าหมายและแผนปฏิบัติการของรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ในระยะ 3 ปี( ) แผนการดำเนินงานในระยะ 90 วันนับจากวันนี้

4 2. ความเป็นมาของ โครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
Walk-in HP logo

5 2.1 กรอบนโยบายของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
นโยบายรัฐบาล แผนแม่บทไอซีที พ.ศ ยุทธศาสตร์ 7 การนำ ICT มา ใช้ประโยชน์ใน การบริหารและ การให้บริการ ภาครัฐ(e-Gov) แผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ ที่ 9 กรอบนโยบาย IT2010 ( ) กลยุทธ : e-Government e-Commerce e-Industry e-Education e-Society กลยุทธ์รัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาระบบ บริหารและบริการ ภาครัฐ การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และมาตรฐานร่วม การพัฒนา บุคลากร ฯลฯ เป้าหมาย : ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ

6 2.2 เป้าหมายหลักที่เกี่ยวข้องตามแผนแม่บทฯ
ที่มา : NECTEC

7 3. ผลการดำเนินงานตาม 15 เป้าหมาย e-Government

8 3.1 สถานภาพ 15 Milestones ทุกส่วนราชการต้องมีเว็บไซต์ ทุกส่วนราชการมีเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ทุกส่วนราชการมี Web-board ทุกส่วนราชการส่วนใหญ่มีเว็บบอร์ดแล้ว เปิดให้บริการ E-Citizen Portal เปิดเว็บไซต์ แล้ว to ALL Govt. employees ผู้บริหารทุกส่วนราชการมี แล้ว ICT one-stop center เปิดให้บริการ single point service แล้ว อยู่ระหว่างบูรณาการให้บริการ Govt. Data Exchange (GDX) ได้รับงบประมาณปี 47 ดำเนินการพัฒนาเชื่อมโยงบูรณาการการขอเปิดธุรกิจอาหาร Govt. contact center (GCC) เปิดดำเนินการ 1 ม.ค. 47 โดยใช้หมายเลข 1111 อยู่ระหว่างเชื่อมระบบข้อมูล Walk-in HP logo DOC/MOC/PMOC ได้นำเสนอ PMOC เมื่อ 24 ธ.ค อยู่ระหว่างพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล Citizen Smartcard อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทำบัตร smartcard PKI/CA ได้รับงบกลางปี 47 อยู่ระหว่างคัดเลือกผู้ดำเนินการ CA เพื่อพัฒนาแจกจ่าย PKI Cyber Inspector ตั้งคณะทำงาน Cyber Inspector Team และทีมสารวัตรอินเตอร์เน็ตตรวจสอบ Back Office ได้ดำเนินการโครงการ GFMIS และระบบงานสารบรรณ จะแล้วเสร็จใน ต.ค. 47 E-Procurement ได้ดำเนินการ e-Auction และขยายไปส่วนภูมิภาคแล้ว อยู่ระหว่างพัฒนาให้เต็มรูปแบบ ปรับวัฒนธรรมขององค์กร ปัจจัยความสำเร็จการพัฒนา ICT จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กร ทีมงานประสานงาน CIO จัดตั้งสมาคม CIO แล้ว พร้อมกับมีกิจกรรมที่ให้บริการ

9 3.2 ระดับการพัฒนาการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หน่วย : จำนวนหน่วยงาน ที่มา : NECTEC

10 3.3 สถานภาพการเชื่อมโยงการให้บริการปัจจุบัน
ธุรกิจ รัฐบาล ประชาชน GOVT GOVT กระทรวง/กรม กระทรวง/กรม กระทรวง/กรม กระทรวง/กรม GOVT กระทรวง/กรม

11 หน่วยงานส่วนใหญ่ยังอยู่ ณ ขั้นตอนนี้
3.4 สรุปภาพรวมการพัฒนา e-Government หน่วยงานส่วนใหญ่ยังอยู่ ณ ขั้นตอนนี้ การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บริการธุร- กรรมอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐ เว็บไซต์ของหน่วยงาน การให้บริการ ณ จุดเดียว“Single Point” Walk-in HP logo DOC/MOC e-Revenue e-payment e-Auction

12 1. ขาดกรอบการพัฒนา e-Government Framework ที่ชัดเจน
3.5 สภาพปัญหาในปัจจุบัน 1. ขาดกรอบการพัฒนา e-Government Framework ที่ชัดเจน 2. การพัฒนาเป็นลักษณะโครงการขาดความเชื่อมโยง ไม่ต่อเนื่อง(Piecemeal Appoarch) 3. แนวคิดและศักยภาพของแต่ละหน่วยงานมีความ แตกต่างกัน ทำให้ระดับการพัฒนาที่ผ่านมาไม่เท่ากัน รวมทั้งขาดทิศทางที่ประสานกันระหว่างหน่วยงาน (Department/Ministry Centric) Walk-in HP logo

13 3.5 สภาพปัญหาในปัจจุบัน(ต่อ)
3.5 สภาพปัญหาในปัจจุบัน(ต่อ) 4. ขาดการบริหารจัดการที่ดีและประสบการณ์การ พัฒนาด้าน e-Gov & e-Service 5. ขาดการกำหนดมาตรฐานและการจัดระบบของ e-Government ที่ดี เช่น Common service,ระบบ Security ทำให้เกิดการซ้ำซ้อนการให้บริการ (Silo and Duplicate) 6. ขาดการกำกับดูแลและการให้บริการโครงสร้าง พื้นฐานร่วม (Common Infrastructure) Walk-in HP logo

14 4. กลยุทธ์การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
Walk-in HP logo

15 4.1 Benchmark การพัฒนา e-Government ของไทย
Walk-in HP logo เป้าหมาย e-Government ของสิงคโปร์ (1มี.ค.2547)

16 4.2 สานประสบการณ์ การจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มของ E-Government ที่น่าสนใจ E-Gov ที่มีระดับการพัฒนาที่ดี Australia Singapore USA Sri Lanka Citizen Centric Malaysia Hong Kong ด้วยโครงสร้างพื้ฯฐานที่ยืดยุ่นจะทำให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏผลได้อย่างรวดเร็ว ประสบการณ์ความสำเร็จ ของหลายๆรัฐบาล ในภูมิภาค : Malaysia electronic Government Hong Kong e-Service Delivery Life Australia e Government ความโดดเด่นของกรอบแผนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และปรากฏเห็นเป็นรูปธรรม กระตุ้นแนวความคิดและพัฒนาวิสัยทัศน์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้เป็นจริง UK Canada Walk-in HP logo Government Centric Department Centric Industry Partnerships Program Management E-Government Solutions

17 การดำเนินการที่ผ่านมาแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน
4.3 สานความคิด การจัดทำแผนพัฒนา e-Government การดำเนินการที่ผ่านมาแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ริเริ่มเสนอแนะบริการ /จำแนก เป้าหมาย 15 ประการ(milestone) กำหนด แผนปฏิบัติการ คัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญ Walk-in HP logo ระดมความคิดเห็น จากทุกกระทรวง ผู้แทน CIO ของทุกกระทรวงร่วมกันคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของบริการภาครัฐ ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

18 4.4 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากการประชุมจัดทำ แผนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
4.4 ข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากการประชุมจัดทำ แผนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวง ICT จัดทำมาตรฐาน และการจัดการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำโครงสร้างพื้นฐานร่วม (Common Government Infrastructure) ในการให้บริการ(e-service) และ user log on กลาง มีแผนการจัดการการให้บริการ e-Service ที่สำคัญในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic e-Services) Walk-in HP logo

19 4.5 สานสร้างโครงสร้างเทคโนโลยี ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ช่องทางให้บริการ Counter Applications Web iDTV Kiosks ความปลอดภัย Phone เงื่อนไขทางธุรกิจ การจัดการแบบฟอร์ม การจัดการข้อมูล การค้นหา เชื่อถือได้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ / โครงสร้างเว็บเซอร์วิสภาครัฐ ความพร้อมใช้งาน โปรแกรมการใช้งานที่มีอยู่แล้ว โปรแกรมการใช้งานร่วม AUCTION FINABCE HR MOJ MOC MOI MOF MOT SSO PKI ePayment Directories GIS Sec Emaol ปรับลดขนาดได้ วัดผลได้ ข้อมูล ตรวจสอบได้ โครงสร้างพื้นฐาน Platforms Storage Networks

20 4.6 สานสร้างการเข้าถึงบริการที่หลากหลาย
นักธุรกิจ ประชาชน Internet พนักงานตอบรับ เว็บท่าประชาชน/ธุรกิจ Call Center ภาครัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐ

21 4.7 สานสร้างการบริการที่ครอบคลุมทุกระดับ
Single Point Service : วัยชรา รับเงินบำนาญ ท่องเที่ยว ทำพินัยกรรม การให้บริการภาครัฐแบ่งตามช่วงอายุตั้งแต่ เกิด วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยชรา สมัครงาน ประกันสังคม ซื้อบ้าน / โฉนดที่ดิน ชำระค่าบริการ น้ำ ไฟฟ้า ประปา เสียภาษี ประกันสุขภาพ วัยทำงาน การให้บริการภาครัฐบา วัยทำงาน จดทะเบียนบริษัท Walk-in HP logo วัยรุ่น บัตรประจำตัวประชาชน ศึกษามัธยม /เอนทรานซ์ ซื้อสินค้า ท่องเที่ยว เกณฑ์ทหาร ใบขับขี่ วัยเด็ก ตรวจสุขภาพ สถานศึกษา อนุบาล สถานเลี้ยงเด็ก แจ้งที่อยู่ ตั้งชื่อ แจ้งเกิด Hospital โรงเรียน เกิด

22 4.5 ภาพลักษณ์ใหม่ของ “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”
4.8 ภาพลักษณ์ใหม่ของ “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์” ศูนย์กลางเชื่อมโยงภาครัฐ ประชาชน Adaptive e-Gov Infrastructure ธุรกิจ Document manage &search ระบบ GIS Secure Messaging Citizen To Government PKI / CA Web Portal Business To Government GDX Government To Government กระทรวง/กรม กระทรวง/กรม Government To Employee

23 4.9 ทิศทางของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประชาชนเข้าถึงทุกบริการ
ของภาครัฐ ณ จุดเดียว Citizen Centric 2548 ให้บริการร่วมกันโดยมี กระทรวง ICT เป็นศูนย์กลาง Walk-in HP logo Government Centric 2547 & 2548 Department Centric แต่ละหน่วยงานต่าง ให้บริการโดยอิสระ 2546

24 4.10 แผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 3 ปี ( ) ประกอบด้วย : รูปแบบ e-Gov, Framework and Standards (technical and business enablers) สำหรับประเทศไทย โครงสร้างพื้นฐานของ e-Government Infrastructure แผนการดำเนินงาน e-Services ประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทุน แผนการดำเนินงานในระยะ 90 วันต่อไป Walk-in HP logo

25 4.11 สานพลังการจัดการ e-Government
นายกรัฐมนตรี & รมว.กระทรวงการคลัง ระดับบริหารของ e-Government กำหนดทิศทางรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ , ความสำเร็จ , กลยุทธและ ลำดับความสำคัญ ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง ปลัดกระทรวง ICT . Govt. CIO คณะกรรมการกำกับ e-Government กำหนดนโยบาย , แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านมาตรฐาน และกำหนดรูปแบบงบประมาณการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ Walk-in HP logo CIO ของทุกกระทรวง แต่งตั้งโดยกระทรวงICT ผู้อำนวยการ E-Gov รับผิดชอบในการการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามกรอบแผนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


ดาวน์โหลด ppt สานพลังรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google