งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประมาณโหลดอาคารทั่วไป Load Estimation Calculation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประมาณโหลดอาคารทั่วไป Load Estimation Calculation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประมาณโหลดอาคารทั่วไป Load Estimation Calculation
Piyadanai Pachanapan, Power System Design, EE&CPE, NU

2 หลักการประมาณโหลด การประมาณโหลดแบ่งตามลักษณะข้อมูลที่ได้รับมา ดังนี้
ไม่มีข้อมูลของบริภัณฑ์ไฟฟ้า แต่มีข้อมูลของพื้นที่ใช้งาน 2. มีข้อมูลของบริภัณฑ์ไฟฟ้า และมีข้อมูลของพื้นที่ใช้งาน โดยที่ - ข้อมูลบริภัณฑ์ไฟฟ้า ได้แก่ ขนาด VA หรือ kVA และจำนวณบริภัณฑ์ไฟฟ้าแต่ละชนิด - ข้อมูลพื้นที่ใช้งาน ได้แต่ ขนาดของพื้นที่ ซึ่งอาจมีข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เป็นห้องที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ

3 การประมาณโหลดที่ไม่มีข้อมูลของบริภัณฑ์ไฟฟ้า แต่มีข้อมูลของพื้นที่ใช้งาน
ทำการประมาณโหลดเฉพาะโหลดที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ โหลดไฟฟ้าแสงสว่าง โหลดไฟฟ้าเต้ารับ โหลดไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ ประมาณโหลดเฉพาะโหลดโดยยึด IEEE Recommended Practice for Electric Power Systems in Commercial Buiding ใช้ Demand Factor ลดขนาดโหลดได้

4

5

6

7

8

9 Lighting Track Multi Outlet ไฟตู้โชว์

10 ตัวอย่างที่ 1 อาคารสำนักงานแห่งหนึ่งสูง 18 ชั้น แต่ละชั้นมีพื้นที่รวม 1,800 m2 ซึ่งแยกออกเป็น ทางเดิน m2 2. ห้องไฟฟ้าและห้องภารโรง 20 m2 3. ช่องลิฟท์ m2 จงประมาณโหลดสำหรับอาคารสำนักงานแห่งนี้

11 จากตารางค่าประมาณโหลด ใช้ค่าประมาณโหลดดังนี้
พื้นที่สำนักงาน โหลดไฟฟ้าแสงสว่าง 30 VA/m2 โหลดเต้ารับ 10 VA/m2 โหลดเครื่องปรับอากาศ 70 VA/m2 20 VA/m2 โหลดเผื่ออื่นๆ รวมโหลดพื้นที่สำนักงาน 130 VA/m2 พื้นที่ทางเดิน 6 VA/m2 โหลดไฟฟ้าแสงสว่าง

12 ประมาณโหลดพื้นที่สำนักงาน
m2/ชั้น ค่าประมาณโหลดพื้นที่สำนักงาน kVA/ชั้น

13 2. ประมาณโหลดพื้นที่ทางเดิน (พื้นที่ทางเดิน + พื้นที่ห้องไฟฟ้า)
m2/ชั้น ค่าประมาณโหลดพื้นที่ทางเดิน kVA/ชั้น

14 ค่าประมาณโหลดทั้งหมดของอาคารแห่งนี้
= (ขนาดโหลดทั้งหมด/ชั้น) x จน.ชั้น หม้อแปลงขนาดมาตรฐานมี 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 kVA อาจใช้หม้อแปลง 2 x 2000 kVA

15 การประมาณโหลดที่มีข้อมูลของบริภัณฑ์ไฟฟ้า และมีข้อมูลของพื้นที่ใช้งาน
ทำการรวมโหลดของอุปกรณ์ทั้งหมดที่ทราบข้อมูล พิจารณาพื้นที่ใช้งานเพื่อประมาณโหลดที่เหลืออยู่ (สำหรับโหลดที่ไม่มีข้อมูล)

16 ตัวอย่างที่ 2 ร้านสรรพสินค้ามีพื้นที่ 1000 m2 มีโหลดไฟฟ้าต่างๆ ดังต่อไปนี้ ไฟตู้โชว์ยาว m Lighting track 9 kVA แสงสว่างภายนอก 40 ดวงๆ ละ 180 VA แสงสว่างส่องป้าย 5.8 kVA เต้ารับโหลด ชุด เต้ารับหลายจุดยาว 10 m Freezer ขนาดพิกัด 8 kVA

17 จงประมาณโหลดรวมของร้านสรรพสินค้าแห่งนี้
ตู้แช่ไอศครีม ขนาดพิกัด 8 kVA พัดลมระบายอากาศ ขนาดพิกัด 9 kVA หม้อต้มน้ำร้อน kVA พัดลมระบายอากาศ พิกัดรวม 32 kVA เครื่องทำน้ำเย็น kVA ปั๊มน้ำ kVA เครื่องปรับอากาศ kVA จงประมาณโหลดรวมของร้านสรรพสินค้าแห่งนี้

18 โหลดไฟแสงสว่าง รวมโหลดไฟแสงสว่าง - ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไป - ไฟตู้โชว์
- Lighting Track - ไฟแสงสว่างภายนอก - ไฟส่องป้าย รวมโหลดไฟแสงสว่าง

19 โหลดเต้ารับ เต้ารับโหลดไม่ต่อเนื่อง คิด Demand Factor ตามตารางที่ 3.2
- 10 kVA แรก คิด 100 % - ( ) kVA ต่อมา คิด 50 % เต้ารับหลายจุด รวมโหลดเต้ารับ

20 บริภัณฑ์ไฟฟ้าพิเศษ Freezer = 8.00 kVA ตู้แช่ไอศครีม = 9.00 kVA
รวมโหลดบริภัณฑ์ไฟฟ้าพิเศษ

21 เครื่องปรับอากาศ โหลดมอเตอร์ รวมโหลดเครื่องปรับอากาศ = 50.00 kVA
รวมโหลดมอเตอร์ = kVA

22 โหลดรวมทั้งหมดของร้านสรรพสินค้านี้
โหลดทั้งหมด = = kVA เลือกใช้หม้อแปลงขนาด 250 kVA

23 ตัวอย่างที่ 3 อาคารสำนักงาน ขนาดพื้นที่ 2000 m2 มีโหลดไฟฟ้าต่างๆ ดังนี้ ไฟฟ้าแสงสว่างนอกอาคาร 60 ชุดๆ ละ 180 VA ไฟส่องป้าย 4 ชุดๆ ละ 1200 VA เต้ารับ ชุด ระบบปรับอากาศ 200 kVA พัดลมระบายอากาศ 25 kVA PC ชุดๆ ละ 2400 VA ปั๊ม 5 ชุดๆ ละ 5 kVA Water Heater 5 kW Copy Machine 5 ชุดๆ ละ 1500 VA

24 โหลดไฟแสงสว่าง รวมโหลดไฟแสงสว่าง - ไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไป
- ไฟแสงสว่างภายนอก - ไฟส่องป้าย รวมโหลดไฟแสงสว่าง

25 โหลดเต้ารับ เต้ารับโหลดไม่ต่อเนื่อง คิด Demand Factor ตามตารางที่ 3.2
- 10 kVA แรก คิด 100 % - (54-10) kVA ต่อมา คิด 50 % รวมโหลดเต้ารับ

26 บริภัณฑ์ไฟฟ้าพิเศษ - PC - Copy Machine - Water Heater = 24.50 kVA
รวมโหลดบริภัณฑ์ไฟฟ้าพิเศษ

27 เครื่องปรับอากาศ โหลดมอเตอร์ รวมโหลดเครื่องปรับอากาศ = 200.00 kVA
รวมโหลดมอเตอร์ = kVA

28 โหลดรวมทั้งหมดของสำนักงานนี้
โหลดทั้งหมด = = kVA เลือกใช้หม้อแปลงขนาด 500 kVA


ดาวน์โหลด ppt การประมาณโหลดอาคารทั่วไป Load Estimation Calculation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google