งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบาย 7 ข้อหลัก ภ.3 7 นโยบายหลัก ภ.3 เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบาย 7 ข้อหลัก ภ.3 7 นโยบายหลัก ภ.3 เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบาย 7 ข้อหลัก ภ.3 7 นโยบายหลัก ภ.3 เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย
7 นโยบายหลัก ภ.3 เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เร่งรัดจัดเก็บหนี้ บริหารสินทรัพย์ คุณภาพบริการ บริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาระบบสารสนเทศ

2 การดำเนินงานตามแนวทาง 7 นโยบาย ภ.3
เพิ่มรายได้

3 แผนงานและการดำเนินงานการตลาดประจำปี 2559

4 เป้าหมายรายได้ ปี 2559 ภ.3 (ปรับใหม่) 3,663.30 ล้าน
Up date 5/02/59 CRM for 3 Sections of Marketing บภ.3.1 1, ลบ. บภ.3.2 1, ลบ.

5 แนวทางการสร้างรายได้ในปี 2559
ลูกค้ารายใหญ่และ SMEs ลูกค้าทั่วไป IT Support การจัดทำ Solution IMC (สนับสนุนลูกค้าทั่วไป/ลูกค้ารายใหญ่)

6 บริการหลักที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้
ลูกค้าทั่วไป บริการหลักที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ Voice Fixed Line IP Phone Broadband ADSL/VDSL FTTX Wi net other TOT Free WiFi CRM for 3 Sections of Marketing

7 เพิ่มรายได้จากลูกค้าเดิม ตั้งแต่ 1 บริการขึ้นไป โดยการ Blended Product ให้เหมาะสมตามพื้นที่
โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า 2 กลุ่ม ได้แก่ - กลุ่ม Home - กลุ่ม Small office/Home office CRM for 3 Sections of Marketing

8 โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้า
- คอนโดมิเนียม,อาคารสูง - หมู่บ้านจัดสรร

9 การแก้ไขเหตุเสียอย่างรวดเร็ว บริการเป็นเลิศ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ลูกค้าเดิม Home /Soho คุณภาพบริการ การแก้ไขเหตุเสียอย่างรวดเร็ว บริการเป็นเลิศ Service Excellence Lumpun Model ดำเนินการทุกจังหวัด Telesales ทีมขายจังหวัด Knock Door ใช้โปรโมชั่นจากส่วนกลาง และมาตรการตลาดของ ภ.3 เป็นหลัก Promotion อบรมให้ความรู้ด้านการขายให้พนักงานด้านงานขาย Telesales M Power TOT Supermarket หาสินค้ามาเพิ่ม CPE Magement(TR069) ผลักดันให้อุปกรณ์ Modem ที่รองรับ TR069 ขายอยู่ใน Supermarket Management Support

10 Knock Door Promotion ปัจจัยแห่งความสำเร็จ ลูกค้าใหม่ Home /Soho Dealer
ผลักดันให้ตัวแทนจำหน่ายของ ทีโอที เข้าไปขายในพื้นที่ที่ ทีโอที ชี้จุดให้ขาย เช่น พื้นที่มีคู่แข่งขัน ตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ บริษัท ทีจี, บ.โชคดี Dealer ทีมขายของจังหวัด เน้นขายในพื้นที่ใหม่ที่ทีโอทีทำการขยายข่ายสายใหม่ Knock Door ใช้โปรโมชั่นจากส่วนกลาง และมาตรการตลาดของ ภ.3 เป็นหลัก Promotion การขยายพื้นที่ให้บริการ ทีโอที พิจารณาดำเนินการเอง พิจารณาให้ BVNO ดำเนินการ

11 การสื่อสารการตลาดสนับสนุนกลุ่มลูกค้าทั่วไป
สร้างสื่อให้เกิดการเลือกใช้บริการตั้งแต่ 2 บริการขึ้นไป ผ่านทาง สื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ สื่อ Online และ Telesales Multi-Services CRM for 3 Sections of Marketing Telesales ผลักดันให้ ทุก จว. เกิดทีมงาน Telesales (ex. ลำพูน) สร้างสื่อให้เกิดแรงจูงใจภายในองค์กร เช่น video clip / แนวทางการดำเนินงาน อบรม Telesales จัด Event ประจำปีระดับฝ่าย/จว. เพื่อเร่งยอดการขายบริการ Broadband PR ผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ วิทยุและเน้น Social Network ให้มากขึ้น รักษาฐานลูกค้าเดิม ด้วย บัตร VIP TOT โฆษณาบนตู้สาธารณะฯ Event & PR for MASS

12 แนวทางการทำ Telesales ปี 59
ปัจจุบันข้อมูลเบอร์มือถือของลูกค้า อยู่ในระบบ สผ. หรือ CRM มีเพียง 10% ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด จำเป็นที่จะต้อง Update เบอร์มือถือของลูกค้าโดยพนักงานหน้าเคาน์เตอร์สอบถามจากลูกค้าโดยตรง และคีย์ในระบบ Just Pay เดือนมกราคม ทั้งเดือน สขล. จะจัดทำโปรแกรม Telesales เพื่อสนับสนุนการทำ Telesales ให้พื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดว่าจะเริ่มใช้โปรแกรมฯ ดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

13 แผนการดำเนินงานลูกค้าทั่วไป
ไตรมาสที่ 1 ( ม.ค.- มี.ค.59) - อบรม Telesales - ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับ Multi Services - Video Chip Telesales - หาแนวทางการจัดทำบัตร VIP และหา/เจรจา Partner ไตรมาสที่ 2 ( เม.ย.- มิ.ย.59) - โฆษณาตู้สาธารณะ - ผลิตบัตรและคัดแยกกลุ่มลูกค้า VIP ไตรมาสที่ 3 ( ก.ค.- ก.ย.59) -Event ส่งเสริมการขายประจำปี - โฆษณาตู้สาธารณะ - แจกบัตร VIP ไตรมาสที่ 4 ( ต.ค.- ธ.ค.59) เน้นการขายอย่างสม่ำเสมอตลอด 4 ไตรมาส โดยมีเครื่องมือสนับสนุน tot supermarket

14 การประเมินผลลูกค้าทั่วไป
ARPU ต้องไม่ต่ำกว่า 590 บาท/Port ADSL ARPU ต้องไม่ต่ำกว่า 700 บาท/Port FTTX ARPU ต้องไม่ต่ำกว่า 500 บาท/Port Wi Net ARPU ต้องไม่ต่ำกว่า 170 บาท/เลขหมาย (2.1 แสนเลขหมาย) Fixed Line CRM for 3 Sections of Marketing หมายเหตุ วัดจาก รายได้(ARPU) แยกรายบริการ (ข้อมูลอ้างอิงจาก Dashboard R.3 ตค.58)

15 ลูกค้ารายใหญ่ และ SMEs
Team Work Mission Complete CRM for 3 Sections of Marketing

16 SMEs ลูกค้ารายใหญ่ และ SMEs แนวทางการสร้างรายได้ ลูกค้ารายใหญ่
เพิ่มรายได้จากลูกค้าเดิม ตั้งแต่ 2 บริการขึ้นไป สร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่าง ๆ เพื่อรักษาลูกค้าเดิม โดยให้หลักการ CRM เพิ่มลูกค้าใหม่ด้วยมาตรการ ตลาดที่จูงใจ ให้ความสำคัญกับกลุ่มองค์กร ธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ โปรแกรม sale Management โปรแกรม 24x7 โปรแกรม Major Customer SMEs CRM for 3 Sections of Marketing ลูกค้ารายใหญ่

17 ลูกค้ารายใหญ่ และ SMEs
โครงการ CMU Wi-Fi และสถาบันอื่นๆ 1. จำหน่ายบัตร TOT Wi-Fi 2. โฆษณาผ่านหน้า TOT Wi-Fi 3. ขาย SSID โครงการ TOT Wi-Fi City 1. ขยายพื้นที่ให้บริการ กลุ่มลูกค้า อปท. 2. โฆษณาผ่านหน้า TOT Wi-Fi City โครงการ TOT iVPN (ธกส.) ขยายพื้นที่ให้บริการ ธกส. ที่เป็นสาขา ย่อยแต่ละหมู่บ้าน/ ขยายพื้นที่การให้บริการ ATM /Office- WiFi (ธกส.) ขยายพื้นที่การให้บริการ TOT Wi-Fi Total Solution 1. Dynamic DNS TOT North 2. Cloud Service and IDC Project

18 ลูกค้ารายใหญ่ และ SMEs
BVNO & ตัวแทนขาย กำหนดจุดเป้าหมายการขาย บริหาร BVNO & ตัวแทนขาย เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการร่วมกับจังหวัด SI (Service Intigrated) 1. IP Phone for IP P ABX 2. Network Design and Service พันธมิตรสินค้าฝากขาย เพิ่มบริษัทพันธมิตรทางการค้า สรรหาสินค้าที่เหมาะสมและ มีความต้องการสูง โปรแกรม TOT Super market บริหารจัดการ Stock สินค้าทั้งทีโอทีและ บริษัทพันธมิตร/ การหาสมัครสมาชิกใหม่/การคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ คำนวณการยกเลิกบริการ โปรแกรม sale Management โปรแกรม Major Customer Partners

19 ลูกค้ารายใหญ่และ SMEs
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ วางแผนการเข้าพบลูกค้าเป้าหมาย เข้าพบลูกค้าเป้าหมายตามแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างมืออาชีพและต่อเนื่อง 1. โปรแกรม Major Customer 2. โปรแกรม Sales Management ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา และยอมรับแผนงานที่ได้ผลสำเร็จเพื่อขยายผลต่อกับกลุ่มลูกค้าอื่น ๆ P CRM for 3 Sections of Marketing D C A

20 การสื่อสารการตลาดสนับสนุนลูกค้ารายใหญ่
2 ลูกค้ารายใหญ่ การร่วมมือกับ Partners การจัดสัมมนา Partner CRM for 3 Sections of Marketing การจัดสัมมนา ตัวแทนขายและ MVNO Dealer จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ทำ CRM ในรูปแบบอื่นๆ จัดสัมมนาให้กับลูกค้า ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีลำดับคือ : ธกส ออมสิน สถาบันการศึกษา อปท. ………. เน้นการทำ PR เพื่อกลุ่มลูกค้ารายใหญ่

21 แผนการดำเนินงานลูกค้า SMEs
ไตรมาสที่ 1 SMEs จัดอบรม & สัมมนา ทำแผนเข้าพบลูกค้า SMEs จำนวนไม่ต่ำกว่า 300 ราย (แต่ละฝ่าย) ไตรมาสที่ 2 ทำแผนเข้าพบลูกค้า SMEsจำนวนไม่ต่ำกว่า 385 ราย (แต่ละฝ่าย) ไตรมาสที่ 3 ทำแผนเข้าพบลูกค้า SMEs ไตรมาสที่ 4

22 แผนการดำเนินงานลูกค้ารายใหญ่
ไตรมาสที่ 1 ลูกค้ารายใหญ่ ทำแผนเข้าพบลูกค้า จำนวน 800 ราย โรงเรียน ธนาคาร อปท. ลูกค้ามุ่งหวัง จัดอบรม & สัมมนา ไตรมาสที่ 2 ทำแผนเข้าพบลูกค้า จำนวน 852 ราย ไตรมาสที่ 3 ทำแผนเข้าพบลูกค้า ไตรมาสที่ 4

23 ลูกค้ามุ่งหวังของจังหวัด ไตรมาศที่ 1- 4
ทำแผนเข้าพบลูกค้า กลุ่มมุ่งหวัง Up Sell & Cross Sell

24 ลูกค้ารายใหญ่ และ SMEs
การติดตามและประเมินผล รายงานแผนการเข้าพบลูกค้าและผลความสำเร็จในการนำเสนอบริการ Major Customer รายงานการนำเสนอลูกค้ากลุ่ม SMEs ตามเป้าหมายที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา Sale Management รายงานการนำเสนอ Total Solution ของแต่ละจังหวัด Total Solution รายงานการขายสินค้าฝากขายในแต่ละเดือน TOT Supermarket CRM for 3 Sections of Marketing

25 Total Solution CRM for 3 Sections of Marketing Dynamic DNS TOT North
Network Design and Service Cloud Service and IDC IP Phone for IP PABX WiFi Service Timeline Schedule Report & Evaluation Key Success Factor CRM for 3 Sections of Marketing

26 Total Solution ปัจจัยแห่งความสำเร็จ CRM for 3 Sections of Marketing
Product Knowledge : ให้องค์ความรู้พนักงานศูนย์ขาย สร้าง Empower Solution Team Road Show : สัมมนาลูกค้าเพื่อให้รับรู้เกี่ยวกับบริการ Co-operation : ความร่วมมือ วทภ.3 . รกภ.3 , วิศวกรรมบริการจังหวัด Site Reference : สร้างตัวอย่างลูกค้าที่ใช้งาน Response : มีเสียงตอบรับจากลูกค้าที่ดี CRM for 3 Sections of Marketing

27 การสื่อสารการตลาดสนับสนุน TOTAL SOLUTIONS
3 TOTAL SOLUTIONS การจัดทำสื่อเพื่อให้ข้อมูลลูกค้า เช่น Sales Kit สำหรับพนักงานขาย ลูกค้ารายใหญ่ CRM for 3 Sections of Marketing Product Knowledge ให้ความรู้พนักงานศูนย์ขาย Road Show สัมมนาลูกค้า Site Reference , testimonial video, clip. ผลักดัน Solutions Team-up การให้ความรู้ภายใน ภายนอกองค์กร

28 Total Solution CRM for 3 Sections of Marketing แผนการดำเนินงาน
( ม.ค.- มี.ค.) ให้องค์ความรู้พนักงานขาย สร้าง Empower Solution Team ( เม.ย.- มิ.ย.) สัมมนาลูกค้าเพื่อให้รับรู้เกี่ยวกับบริการ ( ก.ค.- ก.ย.) Site Reference : ทบทวนตัวอย่างลูกค้าที่ใช้งาน ( ต.ค.- ธ.ค.) Response : ติดตามประเมินผล มีเสียงตอบรับจากลูกค้าที่ดี CRM for 3 Sections of Marketing

29 Total Solution CRM for 3 Sections of Marketing รายงานและการประเมิน
Site Reference : สร้างตัวอย่างลูกค้าที่ใช้งาน Response : จัดทำแบบประเมินผล จากทีม Solution จังหวัด CRM for 3 Sections of Marketing

30 Total Solution CRM for 3 Sections of Marketing Dynamic DNS TOT North
CCTV Solution : ระบบกล้องวงจรปิด Network Management : ระบบบริหารจัดการโครงข่าย Server Solution : การจัดการเครื่องแม่ข่าย Voice & Video Streaming : การถ่ายทอดสดภาพและเสียง Video Conference : การประชุมทางไกล CRM for 3 Sections of Marketing

31 Total Solution CRM for 3 Sections of Marketing 10.20.30.40 10.20.30.41
TOT North Server Internet Network Anywhere Home อุปกรณ์แต่ละตัวมีการ เปลี่ยนIP Address ตลอดเวลา จึงทำให้การ เชื่อมต่ออุปกรณ์เป็นไป ด้วยความลำบาก Dynamic DNS ทำหน้า ที่update IP Address ของอุปกรณ์ที่เปลี่ยน มาจัดเก็บในรูปแบบ ของDomain Name ผู้ใช้งานสามารถเชื่อม ต่อกับอุปกรณ์ปลาย ทางได้โดยการ ใช้ชื่อของอุปกรณ์ใน DDNS แทน IP Address Mycamera.tot.co.th CRM for 3 Sections of Marketing

32 Total Solution Network Design and Service
Network Implement : การจัดทำโครงข่าย Network Monitor : การดูแลโครงข่าย Network Management : การบริหารจัดการโครงข่าย Log service : การจัดเก็บข้อมูลโครงข่าย CRM for 3 Sections of Marketing

33 Total Solution TOT CLOUD Cloud Service and IDC
TOT IDC E-Conference E-Hotel Security Accounting POS online CRM for 3 Sections of Marketing

34 Total Solution IP Phone for IP PABX
เชื่อมโยงระบบโทรศัพท์ ด้วย SIP TRUNK สามารถโทรจากโทรศัพท์บ้านไปยังโทรศัพท์ที่เป็น IP Phone ได้ สามารถโทรหา IP Phone ที่อยู่ในโครงข่ายเดียวกันได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รองรับการใช้งานได้มากกว่าระบบโทรศัพท์พื้นฐานแบบเก่า เช่น รองรับ Video Conference

35 Total Solution WiFi Service
Wi-Fi City : บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย เพื่อให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้ Wi-Fi Service : บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในพื้นที่ให้บริการ ผ่านทางหน้า Web Page ของผู้ให้บริการ Fixed Wi-Fi : บริการเชื่อมโยง Wireless Internet ด้วยระบบ Fixed Wi-Fi Wi-Fi Advertising : บริการลงโฆษณาในหน้า Wi-Fi Portal Social Wi-Fi : บริการ Set หน้า Social ก่อนเชื่อมโยงระบบ internet

36 38


ดาวน์โหลด ppt นโยบาย 7 ข้อหลัก ภ.3 7 นโยบายหลัก ภ.3 เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google