งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายวิชา 204420 คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข
รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ โดย อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข

2 การออกแบบระบบการสอน กับการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
หน่วยที่ 1 การออกแบบระบบการสอน กับการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

3 1. การออกแบบระบบการสอนกับการพัฒนา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
1. การออกแบบระบบการสอนกับการพัฒนา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 1.1 ความหมายและความสำคัญของการ ออกแบบระบบการสอน 1.2 ขั้นตอนการออกแบบระบบการสอนตาม แบบแผนของ ADDIE Model 1.3 บทบาทของนักออกแบบและพัฒนาระบบ การสอน

4 บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
การออกแบบเนื้อหาและ รูปแบบของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Instructional System Design (ADDIE Model) สัปดาห์ที่ 1 – 5, = 6 สัปดาห์ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ Learning Management System สัปดาห์ที่ 6, 8, 9, 10 = 4 สัปดาห์

5 1.1 ความหมายและความสำคัญของการ ออกแบบระบบการสอน
การออกแบบระบบการสอนตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Instructional System Design (ISD) การออกแบบระบบการสอนเป็นกระบวนการอย่างมี ระบบในการวางแผนระบบการสอน (Gagne Briggsand Wager,1992)

6 1.1 ความหมายและความสำคัญของการ ออกแบบระบบการสอน (ต่อ)
วัตถุประสงค์ของการออกแบบระบบการสอน คือ การช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดยสามารถวัดได้ว่าเกิดการเรียนรู้ขึ้นจริง

7 ADDIE Model เป็นแบบจำลองหนึ่งที่พัฒนาโดย Dr. Seels and Dr. Glasgow
1.2 ขั้นตอนการออกแบบระบบการสอน ตามแบบแผนของ ADDIE Model แบบจำลองการออกแบบระบบการสอนมีหลายแบบ ADDIE Model เป็นแบบจำลองหนึ่งที่พัฒนาโดย Dr. Seels and Dr. Glasgow

8

9

10 1.2.1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis)
เป็นกระบวนการในการกำหนดว่าอะไรเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ ปัญหาคืออะไร เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไร ผู้เรียนต้องเรียนรู้อะไร เนื้อหาของบทเรียนควรเป็นอย่างไร โดยการวิเคราะห์ความต้องการ วิเคราะห์ผู้เรียน และวิเคราะห์งาน

11 1.2.2 ขั้นการออกแบบ (Design)
เป็นกระบวนการที่ระบุว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างไร วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมคืออะไร จะรู้ได้อย่างไรว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมบรรลุ มีกลยุทธ์การสอนอะไรที่ทำให้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมบรรลุ รูปแบบและเนื้อหาของแบบทดสอบควรเป็นอย่างไร บทเรียนควรประกอบด้วยโมดูลพื้นฐานอะไรบ้าง บทดำเนินเรื่องควรมีลักษณะอย่างไร

12 1.2.3 ขั้นการพัฒนา (Development)
เป็นกระบวนการจัดทำและพัฒนาบทเรียนโดยใช้โปรแกรมต่างๆ ในการพัฒนาตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในบทดำเนินเรื่อง บทเรียนที่พัฒนามีรูปร่างลักษณะอย่างไร บทเรียนที่พัฒนาได้มาตรฐานหรือไม่ บทเรียนที่พัฒนาทำหน้าที่ในการสอนหรือไม่

13 1.2.4 ขั้นการนำไปใช้ (Implementation)
เป็นกระบวนการนำบทเรียนไปใช้จริง เป็นการพิจารณาว่าลูกค้ามีความพร้อมที่จะใช้บทเรียนที่พัฒนาหรือไม่ มีความต้องการในการอบรมอย่างไร

14 1.2.5 ขั้นการประเมินผล (Evaluation)
เป็นกระบวนการศึกษาถึงผลกระทบต่อการใช้บทเรียนที่พัฒนาขึ้น ปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่ ผลกระทบที่ได้รับคืออะไร มีอะไรที่ควรเปลี่ยนแปลงหรือไม่

15 1.3 บทบาทของนักออกแบบและพัฒนา ระบบการสอน
มีความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับเนื้อหาและผู้เรียน มีทักษะ (Skills) ในการตั้งคำถาม ในการฟัง ในการพูด ในการเขียน

16 1.3 บทบาทของนักออกแบบและพัฒนา ระบบการสอน (ต่อ)
มีทัศนคติ (Attitudes) ในทางบวก เชื่อว่าระบบการเรียนการสอนที่ออกแบบและพัฒนามีประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างและประสบผลสำเร็จ เชื่อว่ากระบวนการมีความสำคัญเท่ากับผลผลิต


ดาวน์โหลด ppt รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ อาจารย์ ดร.นฤมล รักษาสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google