งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อยู่ระหว่างดำเนินการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อยู่ระหว่างดำเนินการ
การจัดหาพัสดุในส่วนของรายจ่ายลงทุนในภาพรวม ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2559 หน่วย : ล้านบาท ที่ รายการ งบประมาณ จัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว ขั้นตอนการดำเนินงาน จำนวนเงิน ร้อยละ กระบวนการ จัดซื้อ/จ้าง จัดทำ TOR อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 ครุภัณฑ์งานประจำ ฝ่ายการพัสดุจัดหา หน่วยงานจัดหาเอง รวม 54.46 112.70 167.16 39.24 34.60 73.84 72.05 30.70 44.17 12.41 16.27 28.68 22.79 14.44 17.16 - 2.81 61.83 64.64 5.16 54.86 38.67 2 ครุภัณฑ์งานโครงการ 638.34 41.24 747.14 48.27 162.34 10.49 3 ครุภัณฑ์งานสนับสนุน 193.92 50.06 25.81 80.47 41.50 63.39 32.69 4 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 67.59 3.93 33.96 1.97 94.10 รวมทั้งสิ้น 829.83 22.86 890.25 24.52 52.62

2 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่าง e-Auction / สอบราคา / วิธีพิเศษ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 1. 2. ครุภัณฑ์งานประจำ เครื่องนับธนบัตร เครื่องนับคัดเหรียญ อุปกรณ์สื่อสาร ครุภัณฑ์งานโครงการ โครงการขยายช่องทางการให้บริการด้วยเครื่อง Self Service โครงการพัฒนาระบบงานธนาคารโรงเรียน -โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง กับมาตรฐานปลอดภัย PCI DSS ตามข้อกำหนดของ VISA -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Internet Banking -โครงการขยายช่องทางการให้บริการ 10.61 1.80 16.27 218.62 20.00 50.40 68.23 1.38 -จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น, ตั้งโต๊ะ ขั้นตอนพิจารณาผลการจัดซื้อ -ยกเลิกการเสนอราคาครั้งที่ 2 เห็นชอบดำเนินการใหม่ -จัดซื้อ IP PHONE 2 รายการ 5.76 ล้านบาท เสนอราคา 8 ส.ค. 59, อุปกรณ์สื่อสาร 3 รายการ 7.16 ล้านบาท, อุปกรณ์สื่อสาร Voice Recorder 3.35 ล้านบาท -เครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ล้านบาท ยกเลิกครั้งที่ 1 เสนอราคา ส.ค. 59, จ้างพัฒนาระบบสำหรับเครื่อง ATM ให้รองรับ Chip Card ล้านบาท -จัดซื้อระบบ Virtual School Branch -จัดซื้อ License Software สำหรับเครื่องสอบทานนโยบาย Fire Wall ล้านบาท, ซื้อ Next Generation Firewall for PCI DSS ล้านบาท เสนอราคา 9 ส.ค. 59, ซื้อ FTP Server และ Server virtualization 9.85 ล้านบาท, ซื้อระบบ Unix patch management 7.49 ล้านบาท, ซื้อ SAN Storage สำหรับระบบจัดเก็บ Log ล้านบาท -จัดซื้อระบบ -จัดซื้อเครื่อง Capture Device และสิทธิการใช้โปรแกรมระบบงาน

3 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่าง e-Auction / สอบราคา / วิธีพิเศษ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ -โครงการระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับประเมิน ราคาหลักทรัพย์ GIS -โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ -โครงการพัฒนาแบบจำลองติดตามหนี้ (Collection Scoring) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 37.00 19.33 200.00 132.18 จัดซื้อระบบ จัดซื้อระบบ Advance Persistent Treat ล้านบาท ขั้นตอนนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ, จัดซื้อระบบ Anti DDos Attack 9.53 ล้านบาท ขั้นตอนนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ - อุปกรณ์ ACCESS NODE ล้านบาท เสนอราคา 15 ก.ค. 59, จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 รายการ เสนอราคา 5 ส.ค. 59 (WAN ROUTER ล้านบาท, Firewall 7.07 ล้านบาท, Gigabit Switch 4.63 ล้านบาท, Layer 2-7 Load Balance Switch 6.42 ล้านบาท, DR CORE route Switch ล้านบาท), ระบบ ล้านบาท

4 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่าง e-Auction / สอบราคา / วิธีพิเศษ
3 4 ครุภัณฑ์งานสนับสนุน -งานจัดซื้อรถ Mobile ทดแทน -งานจัดซื้อและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย งานพัฒนาแบบจำลองวัดระดับความเสี่ยงด้านเครดิต สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ Credit Risk Rating Model - งานพัฒนาระบบการคำนวณเงินสำรองเพื่อรองรับระบบบัญชีใหม่ IFRS 4 ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง -โครงการก่อสร้างขยายดัดแปลงอาคารสำนักงานสาขา รวมทั้งสิ้น 52.71 10.56 16.00 1.20 33.96 890.25 -จัดซื้อรถตู้พร้อมดัดแปลงสำหรับสาขา 30 คัน -จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิดเขต ล้านบาท เสนอราคา 9 ส.ค. 59 -อยู่ระหว่างจัดซื้อพิเศษ -จ้างที่ปรึกษาด้านโปรแกรมคณิตศาสตร์ประกันภัย -จัดซื้อที่ดินสาขากาญจนวณิชย์ (สงขลา) อ.เมือง จ.สงขลา

5 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 1. 2. ครุภัณฑ์งานประจำ ครุภัณฑ์งานโครงการ รวมทั้งสิ้น -

6 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 1. 2. ครุภัณฑ์งานประจำ - ครุภัณฑ์ฝ่ายการพัสดุจัดซื้อ - หน่วยงานส่วนกลาง ภาค สาขา ดำเนินการเอง ครุภัณฑ์งานโครงการ - โครงการพัฒนาบุคลากร - โครงการพัฒนาระบบงานรองรับการให้บริการ ATM Cash Access (MyMo MyCash) - โครงการพัฒนาระบบรองรับการให้สถาบันการเงินชุมชน/ กองทุนหมู่บ้านเป็นตัวแทนให้บริการ ( Bank Agent) - โครงการพัฒนาระบบงานรองรับบัตรรูปแบบต่าง ๆ (Card&Payment) 2.81 61.83 11.01 38.65 40.00 -อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ -จัดซื้อระบบ จัดซื้อระบบ

7 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ - โครงการขยายช่องทางการให้บริการสาขา - โครงการเปิดให้บริการธุรกิจบัตรเครดิต 0.67 32.01 - เครื่อง Hand Held 0.45 ล้านบาท, สิทธิการใช้โปรแกรม ระบบงาน ICM 0.23 ล้านบาท จัดซื้อระบบ ล้านบาท, ซื้อมือถือ ล้านบาท

8 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 3. ครุภัณฑ์งานสนับสนุน - งานจ้างบุคคลภายนอกพัฒนาระบบงาน - งานจัดซื้อรถ Mobile ทดแทน - งานวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจ - งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดธุรกิจเงินฝาก - งานพัฒนาระบบการชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารออมสิน งานเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน งานขยายช่องทางการให้บริการธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ งานบริหารจัดการความรู้ธนาคารออมสิน 43.44 1.41 4.00 4.61 2.50 2.65 3.13 1.65 -

9 รายละเอียดงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ รายการ งบประมาณ ล้านบาท หมายเหตุ 4. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้างขยายดัดแปลงอาคารสำนักงานสาขา - โครงการก่อสร้างอาคาร 32 ชั้น โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขา โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานใหญ่ - โครงการขยายช่องทางการให้บริการ รวมทั้งสิ้น 680.44 99.74 479.37 279.87 80.46 1,910.25


ดาวน์โหลด ppt อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google