งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่แบบที่ดีของการบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่แบบที่ดีของการบริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่แบบที่ดีของการบริการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรุงศักดิ์ อัตพุฒ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

2 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเอตทัคคะนานาชาติ มหาวิทยาลัยเอตทัคคะที่มีอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

3 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ

4 CHANGE

5 การบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ (งานประจำ)
งานบำรุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย งานจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล งานจราจรและรักษาความปลอดภัย งานจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน งานบริการฝ่ายยานพาหนะ งานซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย

6 โครงการพัฒนาแนวคิดอัตลักษณ์สวนสุนันทา (งานพัฒนา)
กำหนดแนวด้านพื้นที่ผังบริเวณและภูมิทัศน์ การกำหนดรูปแบบอาคาร ภายในและภายนอก กำหนดรูปแบบป้ายและรั้วให้เป็นไปในทางเดียวกัน กำหนดเขตพื้นที่สีเขียว โครงการพัฒนาแนวคิดอัตลักษณ์สวนสุนันทา (งานพัฒนา)

7 โครงการพัฒนาผังแม่บท วัตถุประสงค์การใช้พื้นที่
ของวิทยาเขต (งานพัฒนา) วัตถุประสงค์การใช้พื้นที่ รูปแบบอาคาร ภูมิทัศน์

8 โครงการพัฒนาการจัดทำสารสนเทศด้านงานพัสดุ (งานพัฒนา)
การจัดการด้านระบบสารสนเทศครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง เอกสารสำคัญต่างๆ

9 การจัดการผลิตแบบลดการสูญเปล่า
Sufficiency Economy เศรษฐกิจพอเพียง Smoothness เรียบเนียน Speed ความเร็ว Moderation ปริมาณพอเหมาะ Communication การสื่อสาร Flexible ยืดหยุ่น Reasonableness ความเหมาะสม Enabling Staff การช่วยเหลือพนักงาน Harmony ความสามัคคี Collaboration การร่วมมือ Risk Management การจัดการความเสี่ยง SERVICE 4.0 Smartness ความเก่ง Slimness ความเพรียวลม วัฒนธรรมบริการ Service Culture Technology เทคโนโลยี ‘LEAN’ Management การจัดการผลิตแบบลดการสูญเปล่า Creativity การสร้างสรรค์ ทำงานแบบตั้งรับ Innovation นวัตกรรม Resource Management การจัดการทรัพยากร

10 ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม ภายในมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ มหาวิทยาลัย ปรับปรุงโรงเรือนงานสุขาภิบาล สร้างแนวหลังคาทางเดิน ปรับปรุงลานด้านหน้าสำนักงาน อธิการบดี ปรับระดับพื้นบริเวณตำหนัก อาคารสายสุทธานภดล ปรับปรุงพื้นผิวถนน (ลาดยาง) ระยะ 2 ติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง"ไฮมาส 15 เมตร (บริเวณหน้าอาคาร 35 และ บริเวณหน้าโรงแรมวังสวนสุนัน ทา) จำนวน 2 ชุด ชุดละ 1,000,000 บาท ปรับปรุงพื้นฟุตบาท ระยะ 2 ปรับปรุงฝาเหล็กรางระบายน้ำ ภายในมหาวิทยาลัย งานซีนกระจก อาคารสำนักงาน อธิการบดี งานทาสีอาคาร 32 ,34, 35, 36 ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม ภายในมหาวิทยาลัย จัดทำลิฟท์อาคาร 32 สำนักงานอธิการบดี ระบบจัดการครุภัณฑ์ระบบ ปรับอากาศโดยใช้ โทรศัพท์มือถือ ระบบจัดการ (Web application and applied QR code technology for Air- Conditioner in mobile) ระบบบริหารจัดการพลังงาน พร้อมซอฟท์แวร์ สำรวจและปรับปรุงระบบ เมนไฟฟ้าในอาคารทุก อาคาร ด้วย Thermo-scan โครงการล้าง เครื่องปรับอากาศภายใน มหาวิทยาลัย

11 ความสุขและความมั่นคงในอาชีพ
ความคิดเห็นที่แตกต่าง ความร่วมมือกันในองค์กร ความผูกพันธ์และความผาสุกในองค์กร

12 การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
PERSONAL KNOWLEDGE SKILL EXPERIENCE GOALS SYSTEM HARDWARE SOFTWARE PEOPLEWARE

13 วิเคราะห์-สังเคราะห์แนวทางแก้ปัญหาเชิงระบบ
วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา วิเคราะห์พัฒนาระบบงาน วิเคราะห์ความสามารถบุคลากร 1. แนวทางแก้ปัญหาบริหาร 2. แนวทางแก้ปัญหากระบวนการและข้อผิดพลาดการปฏิบัติงาน 3. แนวทางแก้ปัญหาข้อมูล 4. แนวทางการจัดทำมาตรฐานและการรับรองคุณภาพ 1. แนวทางการพัฒนาระบบการทำงาน 2. แนวทางการพัฒนาระบบโปรแกรม 3. แนวทางการพัฒนาระบบโปรแกรมเชื่อมต่อการทำงาน 4. แนวทางการโอนถ่ายข้อมูลระบบ 1. แนวทางพัฒนาความรู้ 2. แนวทางพัฒนาทักษะการทำงาน 3. แนวทางการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน 4. แนวทางสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงการทำงาน

14 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ วิธีจัดซื้อจัด จ้าง มี 6 วิธี 1. วิธีตกลงราคา 2. วิธีสอบราคา 3. วิธีประกวดราคา 4. วิธีพิเศษ 5. วิธีกรณีพิเศษ 6. วิธีประมูลด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด พ.ศ วิธี จัดซื้อจัดจ้าง มี 3 วิธี 1. วิธีประกาศเชิญ ชวนทั่วไป 2. วิธีคัดเลือก 3. วิธีเฉพาะเจาะจง

15 ข้อควรระวังและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
แนวทางการปฏิบัติที่เป็นปัญหา การจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาข้อผิดพลาดก่อน/ขณะ/ หลัง การจัดซื้อจัดจ้าง การ จำหน่ายพัสดุ หลักเกณฑ์การ แก้ไขปัญหา บทกำหนดโทษในทางอาญา กรณี ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ จัดซื้อจัดจ้าง

16 แนวทางการปรับปรุงบริการของหน่วยงาน
การพลิกระบบการให้บริการจาก เดิมเป็น SERVICE 4.0 โดยมี แนวทางดังนี้ แต่ละหน่วยงานนึก service ของ ตัวเองออกมาที่ทำหลายอย่างแต่ ยังช้า มีโครงการสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) แบบไม่เป็นทางการ เช่น การพบปะเพื่อทราบถึงปัญหา หน่วยงานอื่นๆ สามารถนำไปปรับ ใช้งานได้

17 Takes a Hand, Opens a Mind Nobody is as smart as all of us TOGETHER
A GREAT SUPPORTER Takes a Hand, Opens a Mind And Touches a Heart Nobody is as smart as all of us TOGETHER


ดาวน์โหลด ppt แม่แบบที่ดีของการบริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google