งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Education in THAILAND Evidence-based Policy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Education in THAILAND Evidence-based Policy"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Education in THAILAND Evidence-based Policy
Dr Teerakiat Jareonsettasin Minister of Education, Thailand

2 Thailand PISA 2000 – PISA 2015 Results

3 Top Performers VS Low Performers in PISA 2000 – PISA 2015
Score

4 PISA 2015 Results by School Administration
Score อศ. VEC กทม. BMA กศท. DLA สพฐ.1 OBEC1 สช. OPEC สพฐ.2 OBEC2 สาธิต OHEC เน้นวิทย์ SMS

5 PISA 2015 Score Distribution among Science Schools
* Ordered by science score Science Score Reading Score Math Score

6 PISA 2015 Score Distribution among University Schools
* Ordered by science score Science Score Reading Score Math Score

7 PISA 2015 Score Distribution among Public-Urban Schools
สพฐ.2 (สามัญเดิม) * Ordered by science score Science Score Reading Score Math Score

8 PISA 2015 Score Distribution among Public-Rural Schools
สพฐ.1 (ขยายโอกาส) * Ordered by science score Science Score Reading Score Math Score

9 PISA 2015 Score Distribution among Private Schools
* Ordered by science score Science Score Reading Score Math Score

10 PISA 2015 Score Distribution among Local Authorities Schools
* Ordered by science score Science Score Reading Score Math Score

11 PISA 2015 Score Distribution among Bangkok Met Schools
* Ordered by science score Science Score Reading Score Math Score

12 Shortage of Education Material
OECD Average ดัชนีอุปสรรคอันเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากรการเรียน = Shortage of education material Index ดัชนีอุปสรรคอันเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากรการเรียน ได้จากแบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียนที่สอบถามเกี่ยวกับอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการขาดแคลนวัสดุการเรียนการสอนหรือวัสดุการเรียนมีคุณภาพต่ำ (เช่น ตำราเรียน อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด หรือ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) และการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพหรือโครงสร้างพื้นฐานทางภายภาพมีคุณภาพต่ำ (เช่น อาคารเรียน สนาม ระบบความร้อน/ความเย็น แสงสว่างและระบบป้องกันเสียง) Education materials are educational material (e.g. textbooks, IT equipment, library or laboratory material) and physical infrastructure (e.g. building, grounds, heating/cooling, lighting and acoustic systems) 12 12

13 Shortage of Educational Staff
OECD Average ดัชนีอุปสรรคอันเนื่องมาจากการขาดแคลนครู = Shortage of educational staff Index ได้จากแบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียนที่สอบถามเกี่ยวกับอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการขาดแคลนบุคลากรด้านการสอน ครูผู้สอนที่มีวุฒิไม่เหมาะสมหรือมีไม่เพียงพอ การขาดผู้ช่วยครู และผู้ช่วยครูที่มีวุฒิไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ ค่าดัชนีเฉลี่ย OECD เท่ากับ 0 ค่าดัชนีเป็นบวก แสดงว่า มีอุปสรรค เนื่องมาจากการขาดแคลนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD ค่าดัชนีเป็นลบ แสดงว่า มี อุปสรรคเนื่องมาจากการขาดแคลนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย OECD Shortage of educational staff means a lack of teaching staff, inadequate or poorly qualified teaching staff, a lack of assisting staff, and inadequate or poorly qualified assisting staff. 13 13

14 Science Specific Resources
OECD Average = 4.58 ดัชนีความพร้อมของทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ = Science specific resources Index ได้จากแบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียนที่สอบถามเกี่ยวกับในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมีทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครบครันเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสาระอื่น ได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับการเรียนการสอน มีการใช้จ่ายเงินพิเศษสำหรับอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีการศึกษาที่ดี มีห้องปฏิบัติการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอและครบครัน วัสดุสำหรับกิจกรรมที่ให้ลงมือปฏิบัติในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในสภาพดี มีบุคลากรพิเศษสำหรับห้องปฏิบัติการที่ช่วยสนับสนุนในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ค่าดัชนีเฉลี่ย OECD เท่ากับ 4.58 Science specific resources are resources available to school’s science department, e.g., science department is well equipped, have extra funding, science teachers are best-educated among staff, have well-equipped laboratory, materials are in good shape, and have extra laboratory staff. 14 14

15 % of students in the bottom international deciles of ESCS
Poverty is not destiny - Science performance by international deciles of the PISA index of economic, social and cultural status (ESCS) Figure I.6.7 OECD median student % of students in the bottom international deciles of ESCS

16 Percentage of resilient students
Figure I.6.10

17 8 Elements of World – Class Education
Vision and Leadership Ambitious Standards Commitment to Equity High- Quality Teachers and Leaders Alignment and Coherence Management and Accountability Student Motivation Global and Future Orientation ที่มา: A World-Class Education by Vivien Stewart

18 Industry 4.0 1st Industrial revolution – Mechanical กลไก
2nd Industrial revolution – Electrical ไฟฟ้า 3rd Industrial revolution – Digital ดิจิตอล 4th Industrial revolution – Integral บูรณาการ

19 Mindset 4.0 1.0 Ego-centric : หลักกู 2.0 Group-centric : พวกกู
3.0 World-centric : กฏหมาย 4.0 Integral : บูรณาการ

20 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน ทัศนคติที่ถูก มีวินัย มีงานทำ เป็นพลเมืองดี


ดาวน์โหลด ppt Education in THAILAND Evidence-based Policy

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google