งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร่าง ปี 2562 (ณ 8 ก.ย. 60) 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร่าง ปี 2562 (ณ 8 ก.ย. 60) 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร่าง ปี 2562 (ณ 8 ก.ย. 60) 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(ร่าง) แผนงานบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หน่วยงานเจ้าภาพ สํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกรศ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ลบ. หน่วย : ล้านบาท งบประมาณปี พ.ศ. 2562 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนฯ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 เป้าหมายแผนฯ 12 (แผนแม่บท EEC) 1. สนับสนุนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ตัวชี้วัดเป้าหมาย แผนฯ 12 (แผนแม่บท EEC) 1.1 อัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP ยุทธศาสตร์จัดสรร งปม. ปี 62 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2.4.2 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ผลสัมฤทธิ์/Impact การลงทุนของภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) เพิ่มขึ้น เป้าหมาย แผนบูรณาการ/Outcome (เจ้าภาพ) เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ตัวชี้วัด เป้าหมายแผนบูรณาการ 1.1 มูลค่าการลงทุนของรัฐและเอกชนเฉลี่ยต่อปี ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ 1.1.3 พัฒนาเขตส่งเสริมพิเศษ (อุตสาหกรรมเป้าหมาย / นวัตกรรม / ดิจิทัล) การท่องเที่ยว การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตร 1.1.4 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง การศึกษา บุคลากร 1.1.5 ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ / งานบริการ / สิ่งอำนวยความสะดวก / ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1.1.6 การชักจูงนักลงทุน ประชาสัมพันธ์ แนวทาง 1.1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ให้เชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานหลัก 1.1.2 พัฒนาเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสนับสนุน และสาธารณสุข ตัวชี้วัดแนวทาง สนามบิน ได้รับการพัฒนา แห่ง / ท่าเรือ ได้รับการพัฒนา แห่ง / ถนน ระยะทาง กิโลเมตร / เส้นทางรถไฟ ระยะทาง กิโลเมตร กำลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น กิโลวัตต์ / ปริมาณน้ำประปาเพิ่มขึ้น ลบ.ม. / บ่อบำบัดน้ำเสีย แห่ง / วางผังเมืองรวม ผัง / พัฒนาตามผัง แห่ง ระบบดิจิทัลในเมือง ระบบ /ปรับปรุงโรงพยาบาล แห่ง เขตส่งเสริม ได้รับการพัฒนา แห่ง / จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น คน หลักสูตรใหม่ หลักสูตร / อบรมบุคลากรและนักเรียน คน / งานวิจัย …….. งาน คนเข้าเมืองและนักท่องเที่ยว คน / ผู้ใช้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ คน / นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการศูนย์ฯ คน นักลงทุนเพิ่มขึ้น คน / จำนวนนักลงทุนที่ใช้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ คน / ประชาสัมพันธ์นักลงทุน 10 กลุ่มหลัก หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการ (Project Based) กองทัพเรือ - เมืองการบินภาคตะวันออก : สนามบินอู่ตะเภา กระทรวงคมนาคม - รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน - ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง ระยะ 3 - ท่าเรือมาบตาพุด ระยะ 3 - ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - รถไฟทางคู่เชื่อม 3 ท่าเรือ ทางหลวง และมอเตอร์เวย์ หน่วยงานอื่นเพิ่มเติม (ชื่อโครงการ) สกรศ. - การศึกษาออกแบบพัฒนาเมืองใหม่ กระทรวงมหาดไทย - การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการในเมือง (ไฟฟ้า น้ำ) การจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง โครงการวางผังเมืองรวม โครงการออกแบบวางผังเมืองใหม่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในเมือง กระทรวงสาธารณสุข การปรับปรุงโรงพยาบาล สถานพยาบาล หน่วยงานอื่นเพิ่มเติม (ชื่อโครงการ) กระทรวงอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (EV/AV) การบิน, หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิคส์อัจฉริยะ ปิโตรเลียม และเคมีชีวภาพขั้นสูง การแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวภาคตะวันออก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - โครงการ EECd กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โครงการ EECi กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ) สกรศ. กองทุน EEC หน่วยงานอื่นเพิ่มเติม (ชื่อโครงการ) กระทรวงศึกษาธิการ - การศึกษา การวิจัยและพัฒนา กระทรวงแรงงาน การพัฒนาแรงงาน และบุคลากร กระทรวงวิทยาศาสตร์ - การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง กระทรวงสาธารณสุข - งานวิจัยด้านสุขภาพใน EEC สกรศ. - การพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC หน่วยงานอื่นเพิ่มเติม (ชื่อโครงการ) กระทรวงอุตสาหกรรม (กนอ.) / BOI จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ - การบริการคนเข้าเมืองและนักท่องเที่ยวผ่านสนามบินอู่ตะเภา กรมศุลกากร - บริการด่านศุลกากรในสนามบินอู่ตะเภา หน่วยงานอื่นเพิ่มเติม (ชื่อโครงการ) สกรศ. / BOI / ก.วิทยาศาสตร์ / ก.ดิจิทัล การประชาสัมพันธ์ การชักจูงนักลงทุน หน่วยงานอื่นเพิ่มเติม (ชื่อโครงการ) สิงหาคม กองประเมินผล 2


ดาวน์โหลด ppt ร่าง ปี 2562 (ณ 8 ก.ย. 60) 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google