งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำงานให้สำเร็จและมีความสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำงานให้สำเร็จและมีความสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำงานให้สำเร็จและมีความสุข
Refresh NCD Online Problem Base Learning ถอดบทเรียน.... ทำงานให้สำเร็จและมีความสุข

2 Setup 2555

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 OPBRO Report เป็นเครื่องมือสำหรับการคืนข้อมูลให้หน่วยงานตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง

16 ปัญหาข้อมูลโรคเรื้อรัง (DM/HT) จำนวนที่ยังไม่ลงบัญชี 1
ปัญหาการนำข้อมูลผู้ป่วย DM/HT ที่ได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลเข้าบัญชี 1 ไม่ครบถ้วน (HDC) ลำดับ CUP_NAME DM HT ทั้งหมด จำนวนที่ยังไม่ลงบัญชี 1 ร้อยละ 1 รพ.สต.หัววัว ตำบลเสม็ด 861 139 16.14 1,697 409 24.10 2 รพ.สต.บัว ตำบลบ้านบัว 997 308 30.89 2,328 1,021 43.86 3 รพ.สต.บุลาว ตำบลสะแกโพรง 490 68 13.88 1,072 28.73 4 รพ.สต.ยาง ตำบลบ้านยาง 1,188 72 6.06 2,454 269 10.96 5 รพ.สต.โคกกลาง ตำบลกลันทา 544 57 10.48 1,174 298 25.38 6 รพ.สต.ปราสาท ตำบลปราสาท 376 8 2.13 880 22 2.50 7 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 1,005 480 47.76 2,158 1,251 57.97 โรงพยาบาลคูเมือง 2,344 136 5.80 4,272 429 10.04 9 โรงพยาบาลกระสัง 2,919 58 1.99 5,643 213 3.77 10 โรงพยาบาลนางรอง 3,663 518 14.14 8,679 2,288 26.36 11 โรงพยาบาลหนองกี่ 2,590 253 9.77 4,942 1,006 20.36

17 ปัญหาข้อมูลโรคเรื้อรัง (DM/HT) จำนวนที่ยังไม่ลงบัญชี 1
ปัญหาการนำข้อมูลผู้ป่วย DM/HT ที่ได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลเข้าบัญชี 1 ไม่ครบถ้วน (HDC) ลำดับ CUP_NAME DM HT ทั้งหมด จำนวนที่ยังไม่ลงบัญชี 1 ร้อยละ 12 โรงพยาบาลละหานทราย 2,035 161 7.91 4,769 623 13.06 13 โรงพยาบาลประโคนชัย 4,729 190 4.02 9,040 550 6.08 14 โรงพยาบาลบ้านกรวด 2,211 48 2.17 5,301 202 3.81 15 โรงพยาบาลพุทไธสง 2,722 58 2.13 4,497 171 3.80 16 โรงพยาบาลลำปลายมาศ 5,912 303 5.13 10,421 1,044 10.02 17 โรงพยาบาลสตึก 3,234 145 4.48 6,004 477 7.94 18 โรงพยาบาลปะคำ 1,432 38 2.65 3,001 88 2.93 19 โรงพยาบาลนาโพธิ์ 1,818 1.05 54 1.80 20 โรงพยาบาลหนองหงส์ 2,016 185 9.18 3,565 482 13.52 21 โรงพยาบาลพลับพลาชัย 1,200 146 12.17 2,500 425 17.00 22 โรงพยาบาลห้วยราช 1,042 32 3.07 2,513 125 4.97

18 ปัญหาข้อมูลโรคเรื้อรัง (DM/HT) จำนวนที่ยังไม่ลงบัญชี 1
ปัญหาการนำข้อมูลผู้ป่วย DM/HT ที่ได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลเข้าบัญชี 1 ไม่ครบถ้วน (HDC) ลำดับ CUP_NAME DM HT ทั้งหมด จำนวนที่ยังไม่ลงบัญชี 1 ร้อยละ 23 โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 828 35 4.23 1,158 91 7.86 24 โรงพยาบาลชำนิ 1,024 43 4.20 2,714 137 5.05 25 โรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ 1,439 142 9.87 2,470 439 17.77 26 โรงพยาบาลโนนดินแดง 880 130 14.77 2,003 526 26.26 27 โรงพยาบาลค่ายสมเด็จเจ้าพระยา 194 65 33.51 385 138 35.84 28 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 1,622 46 2.84 3,548 205 5.78 29 โรงพยาบาลแคนดง 17 1.47 2,223 62 2.79 30 โรงพยาบาลบ้านด่าน 343 98 28.57 849 353 41.58 รวม 52,816 3,998 7.57 105,261 13,706 13.02

19 กรณี มีการลงวินิจฉัยผิดพลาด ให้แก้ไขโดย
: Detail - CID - ชื่อ-สกุล - diag ที่ผิดพลาด - รพ.ที่วินิจฉัย - พิเศษ (เลขทะเบียนกลาง)

20 ปัญหาข้อมูลโรคเรื้อรัง (DM/HT)
การนำข้อมูลผู้ป่วย DM/HT ที่ได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง ไม่ครบถ้วน (HDC) อำเภอ DM HT ทั้งหมด มีในทะเบียน ไม่มีในทะเบียน ร้อยละ 01.เมือง 7,434 5,764 1,670 22.46 15,716 11,536 4,180 26.60 02.คูเมือง 2,424 2,307 117 4.83 4,433 3,882 551 12.43 03.กระสัง 3,412 3,068 344 10.08 6,929 5,798 1,131 16.32 04.นางรอง 3,995 3,514 481 12.04 9,887 7,688 2,199 22.24 05.หนองกี่ 2,589 2,409 180 6.95 4,815 4,327 488 10.13 06.ละหานทราย 2,088 1,996 92 4.41 4,983 4,545 438 8.79 07.ประโคนชัย 4,842 4,584 258 5.33 9,568 8,691 877 9.17 08.บ้านกรวด 2,279 2,173 106 4.65 5,361 5,096 265 4.94 09.พุทไธสง 2,761 2,688 73 2.64 4,535 4,266 269 5.93 10.ลำปลายมาศ 5,788 5,459 329 5.68 10,227 9,303 924 9.03 11.สตึก 3,461 3,207 254 7.34 6,564 5,783 781 11.90 12.ปะคำ 1,543 1,478 65 4.21 3,136 2,751 385 12.28

21 ปัญหาข้อมูลโรคเรื้อรัง (DM/HT)
การนำข้อมูลผู้ป่วย DM/HT ที่ได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง ไม่ครบถ้วน (HDC) อำเภอ DM HT ทั้งหมด มีในทะเบียน ไม่มีในทะเบียน ร้อยละ 12.ปะคำ 1,543 1,478 65 4.21 3,136 2,751 385 12.28 13.นาโพธิ์ 2,003 1,963 40 2.00 3,103 3,003 100 3.22 14.หนองหงส์ 1,974 1,867 107 5.42 3,580 3,227 353 9.86 15.พลับพลาชัย 1,170 1,094 76 6.50 2,379 2,101 278 11.69 16.ห้วยราช 1,062 1,028 34 3.20 2,593 2,499 94 3.63 17.โนนสุวรรณ 956 867 89 9.31 1,753 1,229 524 29.89 18.ชำนิ 1,049 969 80 7.63 2,809 2,545 264 9.40 19.บ้านใหม่ไชยพจน์ 1,432 1,385 47 3.28 2,462 2,094 368 14.95 20.โนนดินแดง 821 754 67 8.16 1,848 1,536 312 16.88 21.บ้านด่าน 893 758 135 15.12 2,079 1,758 321 15.44 22.แคนดง 1,234 1,146 88 7.13 2,398 2,236 162 6.76 23.เฉลิมพระเกียรติ 1,574 1,404 170 10.80 3,515 3,109 406 11.55 รวมทั้งหมด 56,784 51,882 4,902 8.63 114,673 99,003 15,670 13.66

22 ผลการนับจำนวนผู้ป่วย HM/HT ใน HDC โดยนับจาก Diagnosis+Chronic
เพื่อเป็นเป้าหมาย 1.DM/HT ควบคุมได้ 2.คัดกรอง CVD Risk (DM/HT รายใหม่ นับจาก Chronic)

23 ผลกระทบจากปัญหาข้อมูลโรคเรื้อรัง (DM/HT)

24 ผลกระทบจากปัญหาข้อมูลโรคเรื้อรัง (DM/HT)

25 ผลกระทบจากปัญหาข้อมูลโรคเรื้อรัง (DM/HT)


ดาวน์โหลด ppt ทำงานให้สำเร็จและมีความสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google