งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

QR Code Generate manual

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "QR Code Generate manual"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 QR Code Generate manual
for supplier

2 QR Code Generate manual
วัตถุประสงค์ เอกสารฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการใช้งาน System Management Control ของ Nidec Copal (Thailand)Co.,Ltd. สารบัญ วิธีการเข้า Login Page 5 – 6 วิธีการใช้งานโปรแกรม QR Code Generate for Supplier Page 7 – 19 วิธีการเปลี่ยน password Page 20

3 QR Code label example ชื่อสินค้า - General Part Z 4-23069 LOTNOTEST
QR Code Data: 020074, Z ,-,LOTNOTEST,InvoiceTest,-,3000,500,PCS 15 mm. Part No. Z Lot No. LOTNOTEST 3000 PCS Lot Size Q’ty / Unit 500 PCS WASHER 2.6x0.2 ชื่อสินค้า 40 mm. ±10 สินค้าทั้งหมด = 3000 ชิ้น (ถุงละ 500 ชิ้น) 65 mm. ±10

4 QR Code label example ชื่อสินค้า - General Part with Cavity no.
QR Code Data: 020074, A T,1,LOTNOTEST,InvoiceTest,-,3000,3000,PCS 15 mm. Cavity No. Part No. A T Cav.1 Lot No. LOTNOTEST 3000 PCS Lot Size Q’ty / Unit SHUTTER BLADE ชื่อสินค้า 40 mm. ±10 สินค้าทั้งหมด = 3000 ชิ้น (มี 1ถุง 3000 ชิ้น) 65 mm. ±10

5 QR Code label example ชื่อสินค้า - Chemical or Expiration part
QR Code Data: 020074, K-T,-,LOTNOTEST,InvoiceTest,181101,500,100,ml. 15 mm. Part No. K-T Lot No. LOTNOTEST Expire 500 ml. Lot Size Q’ty / Unit 100 ml. HAREDENDER O-MAC NO.3 ชื่อสินค้า 40 mm. ±10 สินค้าทั้งหมด = 500 มิลลิลิตร (บรรจุขวดละ100 มิลลิลิตร) 65 mm. ±10

6 QR Code label example QR Code Version 2 Quality Level L
QR Code Data: 020074, K-T, - ,QRLotTest,InvoiceTest,161112,3000,500,ml. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No. Detail Remark 1 Vendor Code ตัวเลขหรือตัวอักษร 6 หลัก 2 Part number 3 Cavity No. ถ้าไม่มีให้เติมเครื่องหมาย “-” (สำหรับ mold part) 4 Lot No. 5 Invoice No. 6 Expire Date ถ้าไม่มีให้เติมเครื่องหมาย “-” ,รูปแบบวันที่ ปี เดือน วัน 7 Quantity (Lot Size) จำนวนทั้งหมดของสินค้าล๊อตนั้นๆ 8 Quantity/Unit จำนวนสินค้าต่อหนึ่งบรรจุภัณฑ์ 9 Unit Name หน่วยปริมาณของสินค้า QR Code Version 2 Quality Level L Remark: “,” เครื่องหมายลูกน้ำใช้สำหรับขั้นระหว่างข้อมูลเท่านั้น ห้ามใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูล

7 QR Code Generate manual
QR Code Generate for Supplier 1.วิธีการเข้า Login 2. หน้าต่างจะแสดง User ผู้ใช้งาน ดังรูป

8 QR Code Generate manual
3.ใส่ Supplier code และใส่ Password ที่ช่อง Password จากนั้นกดคลิกที่ Login ดังรูป 3.1 ใส่ Supplier code 3.2 ใส่ Password Supplier code : เลข 6 หลัก (เป็นเลข Supplier code ที่ตัดตัวอักษรหน้าออก 1 ตัว ) Default Password : NCTC_Supplier 4. หน้าต่างจะแสดง QR Code Generate ดังรูป 3.3 click

9 QR Code Generate manual
พิมพ์รายละเอียดลงในช่องที่กำหนด ดังรูป เมื่อข้อมูลครบให้กดคลิกที่ Generate ** ในช่อง Part No. และ Lot Size ต้องกรอกข้อมูลเสมอ ส่วนช่องอื่นๆ สามารถเว้นว่างไว้ได้ ถ้าไม่มีข้อมูล

10 QR Code Generate manual
รายละเอียดในแต่ละช่อง Item Detail Lot No. Lot No.ของ Nidec-copal หากใช้ Lot No. เดิมให้กรอก Lot ต้องการ เช่น ASH สำหรับการ Generate Lot No.ใหม่ ไม่ต้องกรอกข้อมูลลงไป Supplier Lot Lot No. ของ Supplier (ถ้ามี) NCTC Original Lot Lot No.ของ Nidec-copal ใช้สำหรับ Supplier ที่รับ part จาก Nidec-copal ไปทำต่อ Part No. ชื่อ Part No.ของ Nidec-copal (ห้ามใส่ part no.อื่นนอกเหนือจาก list ) Lot Size จำนวน Parts ของ Lot ที่ส่ง (เป็นเลขจำนวนเต็มหรือทศนิยม ห้ามใช้เครื่องหมาย “,”) Sub Lot จำนวน Parts ย่อยของ Lot ที่ส่ง (เป็นเลขจำนวนเต็มหรือทศนิยม ห้ามใช้เครื่องหมาย “,”) Invoice ไม่ต้องกรอก หากยังไม่ได้ออก invoice (สามารถ update invoice ที่หลังได้ ) Expire Date วันหมดอายุ สำหรับสารเคมีเท่านั้น (Parts ทั่วไป ไม่ต้องกรอก) Remark หมายเหตุเพิ่มเติม พิมพ์ตัวอักษรลงไปจะมีข้อมูลขึ้นมาให้

11 QR Code Generate manual
ข้อควรระวัง การใส่ Part No. ที่มี A นำหน้าแล้วตามด้วยตัวเลข ให้กรอกตาม Format เท่านั้น เช่น A ระหว่างตัวอักษร A กับ 3 จะต้องมีเว้นวรรค ถ้าไม่มีเว้นวรรคก็จะได้ข้อมูลไม่ตรงตามที่ต้องการ มีเว้นวรรค ไม่มีเว้นวรรค ตัวอย่างการใส่ข้อมูลต่างๆ * หากใส่ข้อมูลผิด ข้อมูลจะไม่ถูกบันทึกและรูป QR Code จะไม่แสดง

12 QR Code Generate manual
หลังจากกด Generate แล้ว หน้าจอ QR Code Generate จะแสดงรูปของ QR Code ดังรูป 1. QR Code Generate สมบูรณ์ 2. ข้อมุลจะถูกบันทึกใน List

13 QR Code Generate manual
3.1 สำหรับกรณีที่ Lot No. เดียวกัน แต่มีหลาย Part No. ให้กรอก Lot No.ที่ต้องการลงในช่อง Lot No. 3. ข้อมุลจะถูกบันทึกใน List (ซึ่งจะสังเกตได้ว่า มีการใช้ Lot No.เดียวกัน ) * 1. กรอก Lot No.ที่ต้องการใช้ 2. QR Code Generate สมบูรณ์ * Lot No. จะต้องเป็น Lot No.ที่มีอยู่ใน List และเป็นของ Nidec-copal เท่านั้น

14 QR Code Generate manual
3.2 สำหรับ Supplier ที่รับ Part จาก Nidec-copal ไปผ่านกระบวนการต่างๆ ให้กรอก Lot No.ที่ Nidec-copal ส่งไปให้ ช่อง NCTC Original Lot ** Lot No. ที่ทาง Nidec-copal ส่งไปให้ (ในภาพขวา) จะต้องกรอกใน NCTC Original Lot เท่านั้น ส่วนช่อง Lot No. (ในภาพซ้าย) จะไว้สำหรับ Lot ที่ถูก Generate ขึ้น

15 QR Code Generate manual
3.3 หลังจากกด Generate แล้ว หน้าจอ QR Code Generate จะแสดงรูปของ QR Code ดังรูป Part No.ของ Nidec-copal Lot No.ของ Nidec-copal ที่ถูก Generate อัตโนมัติ Part Name Lot Size Sub Lot 1 2 3 4 5 ตัวอย่าง Lot No.ที่ถูก generate ขึ้น Supplier Lot ID Lot Generate (จะถูกรันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากเริ่มเดือนใหม่ก็จะเริ่มที่ 001) เดือนที่ Generate Lot ปีที่ Generate Lot

16 QR Code Generate manual
4. Copy QR Code ไปวางที่ Microsoft PowerPoint แล้วจัดขนาดให้ได้ตามที่ต้องการ ดังรูป *วิธีการ Copy QR Code ไปวางที่ Microsoft PowerPoint 1.คลิกขวาที่ช่องสี่เหลี่ยม กด Copy 2. คลิกขวา เลือกวางแบบรูปภาพ 3.คลิกขวาที่รูป QR Code กด Copy 4. คลิกขวา เลือกวางแบบรูปภาพ 5.จัดวางรูป QR Code และขยายขนาดได้ตามที่ต้องการ

17 QR Code Generate manual
ข้อแนะนำเมื่อ Copy QR Code ไปวางที่ Microsoft Excel 1. หลังจากที่ได้กด copy รูปแล้ว ให้กด Paste Special หรือ Alt+Ctrl+V 2. เลือก Bitmap แล้วคลิก OK 3.จัดวางรูป QR Code และขยายขนาดได้ตามที่ต้องการ

18 QR Code Generate manual
ข้อแนะนำเมื่อ Copy QR Code ไปวางที่ Microsoft Word 1. หลังจากที่ได้กด copy รูปแล้ว ให้กด Paste Special หรือ Alt+Ctrl+V 2. เลือก Device Independent Bitmap แล้วคลิก OK 3.จัดวางรูป QR Code และขยายขนาดได้ตามที่ต้องการ

19 QR Code Generate manual
5. ให้ Print QR Code แล้วนำไปติดที่ Parts ที่จะส่งให้ Nidec-Copal จากนั้นนำมาส่งตามวันเวลาที่กำหนด 6. เมื่อ Nidec-Copal ได้รับ Parts ก็เข้าสู่กระบวนการรับ Parts ตามระบบและ Supplier มีการออก Invoice 7. Supplier สามารถ Update เลขที่ Invoice ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. คลิก Supplier สามารถแก้ไข NCTC Original Lot, Lot size, Sub lot, Remark, โดยใช้วิธีเดียวกับ invoice 2. ใส่เลขที่ Invoice 3. คลิก update

20 QR Code Generate manual
8. หาก Supplier มีการแก้ไข Lot Size และ Sub Lot ดังข้อที่ 7 แล้ว สามารถใช้รูป QR Code ได้โดยที่ไม่ต้อง generate ใหม่ 2. สามารถนำรูปไปใช้ได้ เนื่องจากข้อมูลถูก update แล้ว 1. หลังจากแก้ไขข้อมูลแล้ว ให้คลิกที่ Lot No. ที่ต้องการ

21 QR Code Generate manual
9. ข้อมูลใน list สามารถ Export file ออกมาได้ คู่มือการใช้งาน Export File ข้อมูลทั้งหมด Refresh

22 QR Code Generate manual
วิธีการเปลี่ยน password ** ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน เมื่อใช้งานครั้งแรก 1. คลิก Change password 2. กรอก password ใหม่ทั้ง 2 ช่อง 3. คลิก save ** ถ้า Supplier ลืมรหัสผ่าน ให้ส่ง มาที่เรา ทางเราจะ reset รหัสผ่านให้ใหม่ **

23 QR Code Generate manual
กดคลิก Logout เพื่อออกจากระบบ QR Code Generate ดังรูป

24 QR Code Generate manual
FQA ถาม Lot No. เป็นของใคร ตอบ Lot No.จะต้องเป็นของ Nidec-copal ที่ถูก Auto Generate ขึ้น ส่วน Supplier Lot No. ให้กรอกในช่อง Supplier Lot ถาม Part Name ไม่ตรงกัน ตอบ สามารถแก้ไขได้ (แล้วแต่กรณี) ถาม QR code ที่ copy ออกมาวางแล้วข้อมูลไม่ครบ ตอบ แนะนำให้เลือกวางแบบรูปภาพ หรือกด Alt+Ctrl+v แล้วเลือก Bitmap หากกด Ctrl+v จะถูกวางเป็นตัวอักษร ทำให้ข้อมูลหายได้ ถาม กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง Lot Size & Q’ty ต้อง generate ใหม่หรือไม่ ตอบ ไม่ (ให้ทำตามข้อที่ 8 หน้า 17) ถาม Supplier มีสติ๊กเกอร์ขนาดไม่เท่ากับ Format ตอบ ให้ใช้สติ๊กเกอร์ตามขนาดที่มีก่อนได้ ถาม Supplier มีการใช้ box return จะมีปัญหาเวลาลอกสติ๊กเกอร์ออก ตอบ แนะนำให้ใช้แผ่นลดผิวสัมผัสสติ๊กเกอร์ ดังรูป

25 QR Code Generate manual
Q&A

26 QR Code Generate manual
for contact Purchasing Web develop


ดาวน์โหลด ppt QR Code Generate manual

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google