งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำรายวิชา 3582101 การประกันภัยสินค้า Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำรายวิชา 3582101 การประกันภัยสินค้า Free Powerpoint Templates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำรายวิชา การประกันภัยสินค้า Free Powerpoint Templates

2 รายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์
อาจารย์ผู้สอน : ชิศากัญญ์ เล่าชู ห้องพักอาจารย์ : อาคาร 32 (เรียนรวม) ชั้น 5 อยู่ติดกับห้อง เบอร์โทรศัพท์ : นักศึกษาสามารถไป Download ข้อมูล Power Point ของอาจารย์ได้ที่ Website :

3 ภาคปกติ ในมหาวิทยาลัย ฯ
ตารางสอนของอาจารย์ ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอนเรียน หน่วยกิต จำนวนชั่วโมงทฤษฎี จำนวนชั่วโมงปฏิบัติ ประเภทนักศึกษา ศูนย์การศึกษา เวลาสอน 1 การประกันภัย B1 3(3-0) 3 ปกติ ภาคปกติ ในมหาวิทยาลัย ฯ ศุกร์ 2 การประกันภัยสินค้า A1 ศุกร์ ศุกร์ หมายเหตุ **** office Hour หากนักศึกษาต้องการพบ และปรึกษาปัญหาเรื่อง เรียน สามารถมาพบอาจารย์ได้ ทุกวันพุธ เวลา 8.00 –15.00 น. หรือโทรหา อาจารย์ได้ตามเบอร์โทรที่ให้ไว้****

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาหลักการประกันภัยสินค้าและการประกันภัยการขนส่งสินค้า ทางทะเล ความสัมพันธ์ของการซื้อขายระหว่างประเทศ กับกรมธรรม์ ประกันภัยที่คุ้มครอง และภัยที่ยกเว้นความคุ้มครอง ข้อกำหนดความ คุ้มครองและระยะเวลาในการคุ้มครอง ข้อยกเว้นความคุ้มครอง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และการพิจารณารับ ประกันภัย การขนส่งสินค้า

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน และเตรียมความพร้อมในการนำ ความรู้ ความเข้าใจในระบบงานทางด้านการประกันภัยสินค้าและการขนส่งไปใช้ในอนาคต 2. เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจการประกันภัยในรูปแบบการประกันภัยสินค้าและขนส่งทางทะเลและงานด้านการนำเข้ และส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ

6 ปฏิทิน วิชาการประกันภัยสินค้า
วัน รายละเอียด วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2554 แนะนำรายวิชา วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ (ต่อ) วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2554 วันอาสาฬหบูชา วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 หลักสำคัญของการประกันภัยทางทะเล วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2554 การประกันภัยสินค้าทางทะเล

7 ปฏิทิน วิชาการประกันภัยสินค้า (ต่อ)
วัน รายละเอียด วันศุกร์ที่ สิงหาคม 2554 ผลประโยชน์ของการคุ้มครอง วันศุกร์ที่ สิงหาคม 2554 วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันศุกร์ที่ สิงหาคม 2554 สอบกลางภาค (นักศึกษาจะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประกันภัย) วันศุกร์ที่ สิงหาคม 2554 ข้อยกเว้นความคุ้มครองในการประกันภัย วันศุกร์ที่ กันยายน 2554 เงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆและ เบี้ยประกันภัย วันศุกร์ที่ กันยายน 2554 ค่าสินไหมทดแทน และการประกันภัยขนส่งสินค้าภายในประเทศ วันศุกร์ที่ กันยายน 2554 สรุป (หรือกิจกรรมต่าง ๆ )

8 ปฏิทิน วิชาการประกันภัยสินค้า (ต่อ)
วัน รายละเอียด วันศุกร์ที่ กันยายน 2554 สอบปลายภาค หมายเหตุ **** รายละเอียดตามวันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ปัจจัยต่าง ... อาจารย์จะแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้า****

9 การวัดผล 1. คะแนนระหวาง ภาค 60 % - รายงานและการนำเสนอ 20 %
1. คะแนนระหวาง ภาค % - รายงานและการนำเสนอ % - กิจกรรมท้ายบท % - สอบกลางภาค % 2. คะแนนสอบปลายภาค % รวม %

10 เกณฑ์การประเมินผล ระดับคะแนน ค่าร้อยละ A 90 - 100 B+ 85 - 89 B 75 - 84
แบบ  อิงเกณฑ์ ระดับคะแนน ค่าร้อยละ A B+ B C+ C D+ D E 0 - 49

11 แหล่งอ้างอิง 1. ตำราหลักที่ใช้ ประมวล จันทร์ชีวะ , การประกันภัยทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ มุกดา โควหกุล, คู่มือธุรกิจนำเข้าส่งออก.มหาวิทยาลัยรังสิต 2. Website ที่อางอิง ,

12 Thank You ! Chisakan Laochu


ดาวน์โหลด ppt แนะนำรายวิชา 3582101 การประกันภัยสินค้า Free Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google