งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

213712 Standard and Regulation in Environmental Law Nuthamon Kongcharoen – Law Facebook: Nuthamon Kongcharoen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "213712 Standard and Regulation in Environmental Law Nuthamon Kongcharoen – Law Facebook: Nuthamon Kongcharoen."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 213712 Standard and Regulation in Environmental Law Nuthamon Kongcharoen – Law Facebook: Nuthamon Kongcharoen

2 Outline 2213712: Introduction classtopics 1Environment management: definition and scope; legal systems & legal mechanisms 2Development of Environmental Law Major principles in Environmental Law 3Selected case studies Problems on law enforcement Professor Prasak Policy and practice in environment management

3 Resources Class material – power point presentation & articles Class material – power point presentation & articles Website: www.law.cmu.ac.th Website: www.law.cmu.ac.th 3213712: Introduction

4 Material Economic and Environment Management Story of stuff Story of stuff http://www.youtube.com/wa tch?v=9GorqroigqM http://www.youtube.com/wa tch?v=9GorqroigqM http://www.youtube.com/wa tch?v=9GorqroigqM http://www.youtube.com/wa tch?v=9GorqroigqM What can you see from the video? What can you see from the video? How it relates to environment management? How it relates to environment management? 4213712: Introduction

5 Aspects of Environment What is environment? What is environment? Surroundings & conditions Surroundings & conditions 1: the circumstances, objects, or conditions by which one is surrounded 1: the circumstances, objects, or conditions by which one is surrounded 2 a : the complex of physical, chemical, and biotic factors (as climate, soil, and living things) that act upon an organism or an ecological community and ultimately determine its form and survival a : the complex of physical, chemical, and biotic factors (as climate, soil, and living things) that act upon an organism or an ecological community and ultimately determine its form and survival b : the aggregate of social and cultural conditions that influence the life of an individual or community b : the aggregate of social and cultural conditions that influence the life of an individual or community Environmental rights – right to a healthy environment Environmental rights – right to a healthy environment Clean food Clean food Dirty Electricity Dirty Electricity Prescription drugs Prescription drugs Trashopolis https://vimeo.com/30695759 Trashopolis https://vimeo.com/30695759https://vimeo.com/30695759 5213712: Introduction

6

7 Different Approaches for Environmental Conservative Anthropo-centric Anthropo-centric Comes from Anthropology focus on human – beneficiary Propaganda for conservation- the wise use of natural resources, so that we can have heathy environment and live happily ever after! Eco-centric Eco-centric Comes from Ecology Believe that human being just part of the ecosystem human activities cause degradation of biodiversity & harmful Techno-centric Techno-centricTechnology Every problems can be resolved by technology – green energy, green technology We can conquer the nature! https://www.youtube.com/watch?v=b8cCsUBYSkw https://www.youtube.com/watch?v=b8cCsUBYSkwhttps://www.youtube.com/watch?v=b8cCsUBYSkw If we are too extreme of these three characters, it will cause maltreatment. 7213712: Introduction

8 Introduction to Legal Mechanism What is law? What is law? Statutory laws & legal provisions are created by the Legislative (Parliament, Congress, People Assembly) Statutory laws & legal provisions are created by the Legislative (Parliament, Congress, People Assembly) Source of Law (Rule of law) Source of Law (Rule of law) 1. Written law 2. Customary law 3. General principles of law Law implementation depends on each society – legal system Law implementation depends on each society – legal system 8213712: Introduction

9 Legal Systems 2 major legal systems: 2 major legal systems: 1. Civil Law System/ Code Law System 2. Common Law System/ Customary Law/ Case Law System 9213712: Introduction

10 Civil Law System/ Code Law System Legislation is the first priority and general law in the society Legislation is the first priority and general law in the society Customary law can be used when there is no written law governs such issue Customary law can be used when there is no written law governs such issue Legal principles develop through normative approach – thinking becomes theory and becomes legislative by the assembly of people agreed upon. Legal principles develop through normative approach – thinking becomes theory and becomes legislative by the assembly of people agreed upon. 10213712: Introduction

11 Common Law System/ Customary Law/ Case Law System The law of the commons – what people in the society believe is justice/fair becomes the law (Equity) The law of the commons – what people in the society believe is justice/fair becomes the law (Equity) Customary Law is first priority source of law – what people do and believe it is binding as a law Customary Law is first priority source of law – what people do and believe it is binding as a law And the legal principle adjusts from time to time according to the social change And the legal principle adjusts from time to time according to the social change Judge will find the principle on people practice and make decision – so called “Judge made law” system Judge will find the principle on people practice and make decision – so called “Judge made law” system Legal research on what is legal reasoning in the court decision Legal research on what is legal reasoning in the court decision the later case has to follow the legal principle found by the previous case (Precedent Principle) so that the system is called Case Law System the later case has to follow the legal principle found by the previous case (Precedent Principle) so that the system is called Case Law System 11213712: Introduction

12 Legal System 12213712: Introduction

13 Legal Families of the World Romano-Germanic Legal Family Romano-Germanic Legal Family Started from Rome and widespread through out continental Europe: Germany, France, Italy, Spain Started from Rome and widespread through out continental Europe: Germany, France, Italy, Spain Anglo-Saxon Legal Family Anglo-Saxon Legal Family Occurred in England and widespread through the British colonial: North America, Australia & New Zealand, India, Malaysia & Singapore Occurred in England and widespread through the British colonial: North America, Australia & New Zealand, India, Malaysia & Singapore Islamic / Religious Legal Family Islamic / Religious Legal Family Legal system where religious belief dominates the law Legal system where religious belief dominates the law Islamic States use Sharia Court Islamic States use Sharia Court Some of Asia society – Manu Law Some of Asia society – Manu Law Traditional Legal Family Traditional Legal Family the indigenous society the indigenous society 13213712: Introduction

14 Litigation: Legal Mechanism as a Tool Law is a tool to protect your rights: use it properly Law is a tool to protect your rights: use it properly Many kinds of tools: knife, guns, stick Many kinds of tools: knife, guns, stick Implementation of law according to your problems Implementation of law according to your problems Criteria to classify the law Criteria to classify the law From law enforcement, we have 3 types: From law enforcement, we have 3 types: Criminal Law – Penal Code (execution, imprisonment, seizure, Criminal Law – Penal Code (execution, imprisonment, seizure, Civil Law – compensation Civil Law – compensation Administrative Law – licensing, order for action & prohibit > injunction Administrative Law – licensing, order for action & prohibit > injunction 14213712: Introduction

15 Court System & Jurisdiction In Thai Legal System, we have 4 types of courts In Thai Legal System, we have 4 types of courts Constitutional Court – Supremacy of the Constitution: to guarantee people’s rights in the Constitution Constitutional Court – Supremacy of the Constitution: to guarantee people’s rights in the Constitution Court of Justice – Criminal & Civil Cases > law for ordinary people Court of Justice – Criminal & Civil Cases > law for ordinary people Administrative Court – at least one party in the case is administration Administrative Court – at least one party in the case is administration Military Court – when the military did something illegal Military Court – when the military did something illegal 15213712: Introduction

16 Criminal Law Principles เป็นความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และความ ปลอดภัยของสังคม เช่น การทำร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา เป็นความผิดเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย และความ ปลอดภัยของสังคม เช่น การทำร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญา เนื่องจากมีโทษต่อเนื้อตัวร่างกาย และเสรีภาพของ บุคคล ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงต้อง พิจารณาอย่างเคร่งครัด – วิธีพิจารณาคดีอาญา เนื่องจากมีโทษต่อเนื้อตัวร่างกาย และเสรีภาพของ บุคคล ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงต้อง พิจารณาอย่างเคร่งครัด – วิธีพิจารณาคดีอาญา โทษทางอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลัง และต้องมี กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด และมีการกำหนดโทษ ไว้ ณ เวลาที่กระทำความผิดด้วย โทษทางอาญาต้องไม่มีผลย้อนหลัง และต้องมี กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิด และมีการกำหนดโทษ ไว้ ณ เวลาที่กระทำความผิดด้วย กฎหมายในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมาย ในการคุ้มครองสวัสดิภาพของสังคม มีการกำหนดโทษ ในทางอาญาไว้ กฎหมายในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ กฎหมาย ในการคุ้มครองสวัสดิภาพของสังคม มีการกำหนดโทษ ในทางอาญาไว้ 16213712: Introduction

17 กฎหมายแพ่ง ส่วนใหญ่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นการกำหนด ความสัมพันธ์ทางกฎหมายของบุคคลในสังคม ส่วนใหญ่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นการกำหนด ความสัมพันธ์ทางกฎหมายของบุคคลในสังคม อยู่บนพื้นฐานของเจตนาของบุคคลต่างๆนั้น ที่ต้องการ เข้ามาทำนิติกรรมต่อกัน เช่น สัญญา ซื้อขาย อยู่บนพื้นฐานของเจตนาของบุคคลต่างๆนั้น ที่ต้องการ เข้ามาทำนิติกรรมต่อกัน เช่น สัญญา ซื้อขาย เมื่อบุคคลกระทำการที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ต้องรับผิด ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น ความ เสียหายต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน ชื่อเสียง เมื่อบุคคลกระทำการที่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ต้องรับผิด ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น ความ เสียหายต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพย์สิน ชื่อเสียง บุคคลทุกคนเท่าเทียมกัน จึงต้องอาศัยอำนาจของศาล ในการตัดสินคดี และหน่วยงานของรัฐในการบังคับคดี เรียกว่ากระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง ให้กระทำการ, งด เว้นกระทำการ, หรือส่งมอบทรัพย์สิน บุคคลทุกคนเท่าเทียมกัน จึงต้องอาศัยอำนาจของศาล ในการตัดสินคดี และหน่วยงานของรัฐในการบังคับคดี เรียกว่ากระบวนการพิจารณาคดีแพ่ง ให้กระทำการ, งด เว้นกระทำการ, หรือส่งมอบทรัพย์สิน ปัจจุบัน มีการกำหนดค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมด้วย ปัจจุบัน มีการกำหนดค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมด้วย 17213712: Introduction

18 กฎหมายปกครอง เป็นกฎหมายมหาชน ซึ่งมีฝ่ายปกครอง เข้ามากระทำการ ทางปกครอง (เช่น การให้บริการสาธารณะ) เป็นกฎหมายมหาชน ซึ่งมีฝ่ายปกครอง เข้ามากระทำการ ทางปกครอง (เช่น การให้บริการสาธารณะ) เป็นการใช้อำนาจรัฐในการจัดการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ สาธารณะ จึงมีอำนาจมหาชน ที่จะดำเนินการ เช่น การ อนุญาตให้ดำเนินการต่างๆ เช่น การจดทะเบียน, การให้ สัมปทาน รวมถึงการเพิกถอนด้วย เป็นการใช้อำนาจรัฐในการจัดการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ สาธารณะ จึงมีอำนาจมหาชน ที่จะดำเนินการ เช่น การ อนุญาตให้ดำเนินการต่างๆ เช่น การจดทะเบียน, การให้ สัมปทาน รวมถึงการเพิกถอนด้วย การดำเนินการของรัฐ/ ฝ่ายปกครองนี้ บางครั้งกระทบต่อ สิทธิของประชาชน จึงต้องมีหลักการว่า การกระทำทาง ปกครอง ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายเสมอ (คือต้องมี กฎหมายรองรับ ว่าให้อำนาจดำเนินการได้) การดำเนินการของรัฐ/ ฝ่ายปกครองนี้ บางครั้งกระทบต่อ สิทธิของประชาชน จึงต้องมีหลักการว่า การกระทำทาง ปกครอง ต้องอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายเสมอ (คือต้องมี กฎหมายรองรับ ว่าให้อำนาจดำเนินการได้) หน่วยงานรัฐทั้งหมด (รวมทั้งหน่วยงานที่จัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม) อยู่ภายใต้กฎหมายปกครอง หน่วยงานรัฐทั้งหมด (รวมทั้งหน่วยงานที่จัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม) อยู่ภายใต้กฎหมายปกครอง กระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นขั้นตอนหนึ่งที่กฎหมายกำหนดให้เป็นเงื่อนไขก่อนดำเนิน โครงการของรัฐ กระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นขั้นตอนหนึ่งที่กฎหมายกำหนดให้เป็นเงื่อนไขก่อนดำเนิน โครงการของรัฐ 18213712: Introduction

19 Techniques of Environmental Law 1 Direct or "Command and Control" 2 Self-Regulation 3 Provision of Environmental Information & Education 4 Judicial Review & Citizen Suit 5 Environmental Protection through Property Rights 19213712: Introduction

20 Problem from the lawyers Law making Law making Implementation of law Implementation of law 20213712: Introduction

21 next Development of Environmental Law The End ☃ 21213712: Introduction


ดาวน์โหลด ppt 213712 Standard and Regulation in Environmental Law Nuthamon Kongcharoen – Law Facebook: Nuthamon Kongcharoen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google