งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของ ทะเลสาบ สิ่งแวดล้อม, ระบบนิเวศน์, ทรัพยากรประมง กิจกรรมฟาร์มทะเลโดยชุมชนกิจกรรมฟาร์มทะเลโดยชุมชนชนิดสัตว์น้ำชนิดสัตว์น้ำพื้นที่พื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของ ทะเลสาบ สิ่งแวดล้อม, ระบบนิเวศน์, ทรัพยากรประมง กิจกรรมฟาร์มทะเลโดยชุมชนกิจกรรมฟาร์มทะเลโดยชุมชนชนิดสัตว์น้ำชนิดสัตว์น้ำพื้นที่พื้นที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของ ทะเลสาบ สิ่งแวดล้อม, ระบบนิเวศน์, ทรัพยากรประมง กิจกรรมฟาร์มทะเลโดยชุมชนกิจกรรมฟาร์มทะเลโดยชุมชนชนิดสัตว์น้ำชนิดสัตว์น้ำพื้นที่พื้นที่

3 ความเค็มเฉลี่ย ปี 2548 น้ำทะเลรุกเข้าทะเลสาบตอนกลาง น้ำทะเลรุกเข้าทะเลสาบตอนกลาง ปล่อยกุ้งกุลาดำมาก ~ 40 ล้านตัว ปล่อยกุ้งกุลาดำมาก ~ 40 ล้านตัว ต้นทุน ~ 6 ล้านบาท ต้นทุน ~ 6 ล้านบาท ผลผลิตปี 48 ~ 115,000 กก. ผลผลิตปี 48 ~ 115,000 กก. มูลค่า ~ 28.75 ล้านบาท มูลค่า ~ 28.75 ล้านบาท ผลตอบแทน ~ 379 % ผลตอบแทน ~ 379 % น้ำทะเลรุกเข้าทะเลสาบตอนกลาง น้ำทะเลรุกเข้าทะเลสาบตอนกลาง ปล่อยกุ้งกุลาดำมาก ~ 40 ล้านตัว ปล่อยกุ้งกุลาดำมาก ~ 40 ล้านตัว ต้นทุน ~ 6 ล้านบาท ต้นทุน ~ 6 ล้านบาท ผลผลิตปี 48 ~ 115,000 กก. ผลผลิตปี 48 ~ 115,000 กก. มูลค่า ~ 28.75 ล้านบาท มูลค่า ~ 28.75 ล้านบาท ผลตอบแทน ~ 379 % ผลตอบแทน ~ 379 %

4 ปี 2549 ปี 2550-55 http://th.wikipedia.org/wiki/ ลานีญา เหตุการณ์ลานีญาระหว่าง พ.ศ. 2493-2554

5 แพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดินสัตว์หน้าดิน กุ้ง / ปลา คน

6 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ GIS RSRSRSRS GPS IKONOS

7 + + นำเข้า GIS แบบจำลองพื้นผิว Interpolate Grid

8

9 แผนที่พื้นที่ศึกษาและสถานีสำรวจ (SR1-SR40)

10

11

12 Surface

13

14

15 ยงยุทธ และคณะ(2554) R 2 = 0.955

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศโลก ความเสื่อมโทรมของ ทะเลสาบ สิ่งแวดล้อม, ระบบนิเวศน์, ทรัพยากรประมง กิจกรรมฟาร์มทะเลโดยชุมชนกิจกรรมฟาร์มทะเลโดยชุมชนชนิดสัตว์น้ำชนิดสัตว์น้ำพื้นที่พื้นที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google