งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1) จำนวนเงินใน Slip Carbon ไม่ตรงกับ ยอดเงินของโรงเรียน สาเหตุที่ยอดเงินใน Slip Carbon ไม่ตรง กับโรงเรียนเนื่องจาก  โรงเรียนชำระเงินสะสม 3% ที่ธนาคารไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1) จำนวนเงินใน Slip Carbon ไม่ตรงกับ ยอดเงินของโรงเรียน สาเหตุที่ยอดเงินใน Slip Carbon ไม่ตรง กับโรงเรียนเนื่องจาก  โรงเรียนชำระเงินสะสม 3% ที่ธนาคารไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1) จำนวนเงินใน Slip Carbon ไม่ตรงกับ ยอดเงินของโรงเรียน สาเหตุที่ยอดเงินใน Slip Carbon ไม่ตรง กับโรงเรียนเนื่องจาก  โรงเรียนชำระเงินสะสม 3% ที่ธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) แล้วไม่ได้ส่ง เอกสารให้กองทุนสงเคราะห์  เอกสาร 3% ที่ส่งให้กองทุนสงเคราะห์ไม่ สมบูรณ์ เช่น หมายเลขบัตรประชาชนไม่ครบ 13 หลัก เอกสาร 3% ไม่ชัดเจน เอกสารไม่ ครบ ยอดชำระไม่ตรงตามเอกสาร  ข้อมูลบางส่วนอยู่ระหว่างการบันทึกของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน )

3 2) จำนวนเงินยอดยกมาใน Slip Carbon น้อยกว่ายอดยกมาจากยอด เงินงวดก่อน เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันยังไม่ถูกต้อง ตั้งแต่ปี 2554 จึงทำให้ยอดเงินสะสมที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) แจ้งมี ยอดที่ไม่ตรงกับ Slip Carbon ที่ได้รับมาก่อน หน้านี้ 3) จำนวนยอดเงินใน Slip Carbon เมื่อไหร่จะเป็นยอดปัจจุบัน ขอความร่วมมือโรงเรียนนำส่งเอกสาร 3% รายบุคคล หลังจากที่ชำระเงินที่ธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) แล้ว ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) จะได้บันทึกข้อมูล รายบุคคล

4 4) สาเหตุที่ไม่ได้รับ Slip Carbon  กรณีที่คุณครูลาออกจากโรงเรียนที่ 1 แล้ว มาอยู่โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนใหม่ไม่มีการ Update ฐานข้อมูลครูจึงทำให้ Slip Carbon ส่งไปโรงเรียนที่ 1  กรณีที่เป็นครูบรรจุในช่วงปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 ธนาคารไทยพาณิชย์ อยู่ ระหว่างการเพิ่มข้อมูลครูบรรจุใหม่เข้าไปใน ฐานข้อมูล ซึ่งก่อนหน้านี้ข้อมูลดังกล่าวตก อยู่ในฐานะ Reject ทำให้ไม่มีข้อมูล

5 5) ทำไมจำนวนเงินระหว่างปี ยอดเงิน จึง เป็นศูนย์บาท  โรงเรียนชำระเงินสะสม 3% แล้วไม่นำส่งเอกสารให้ กองทุนสงเคราะห์  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง 6) ขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ ( ลาออก ) ช้ามาก ยื่นเรื่องมานานแล้ว ยังไม่ได้รับเงินคืน  ลำดับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตรวจสอบงวดการ นำส่งเงินสะสม ( ตามลำดับ FlFO) ใช้เวลาคำนวณ การนำส่งข้อมูลให้ครบถ้วนไม่เกิน 12 วัน  ข้อมูลรายบุคคลยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาด รอ การนำมาบันทึกที่ธนาคาร ทำให้ต้องรอการค้นหา เอกสารและตรวจสอบ

6 7) กรณีครูลาออก จะได้รับเงินทุนเลี้ยง ชีพทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้หรือไม่ การจ่ายเงินเลี้ยงชีพ ( ลาออก ) จะได้รับเงินต้น ( เงินสะสม 3% ตั้งแต่บรรจุถึงถอดถอน ) พร้อม ดอกเบี้ยตามระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่คำนวณ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) 8) ไม่ทราบหา Pay-in Slip และ หลักฐานการนำส่ง 3% ได้ที่ไหน หาเอกสารหลักฐานการนำส่งเงินสะสมและ Pay-in Slip ได้จากโรงเรียนและสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนในสังกัด

7 9) การให้บริการของกองทุนสงเคราะห์ ล่าช้ามาก รวมทั้งการรับโทรศัพท์และ ตอบปัญหาต่างๆใช้เวลาสั้นมาก และรีบ วางโทรศัพท์ ยังได้คำตอบหรือข้อมูล ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์ ปฏิบัติงานอย่าง เต็มความสามารถ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เพิ่ม พนักงานอัตราจ้างพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานต่อเนื่อง จากเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้มีความล่าช้า กองทุน เตรียมปรับระบบงานกับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อ ความถูกต้องและรวดเร็ว

8 10) ต้องการให้กองทุนสงเคราะห์มีระบบ สืบค้น / ตรวจสอบข้อมูล การขอรับเงินทุน เลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง จาก Website กองทุนสงเคราะห์ เพื่อจะได้ตรวจสอบความ เคลื่อนไหวสืบค้นข้อมูลและติดตามงาน กองทุนสงเคราะห์ อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ สารสนเทศและระบบข้อมูลสมาชิกครู เพื่อสืบค้น ตรวจสอบข้อมูล โดยครูสามารถตรวจสอบได้ด้วย ตนเอง และจะทำให้พนักงานมีเวลาในการคำนวณ ในการรายงาน 11) หากต้องการให้ได้รวดเร็วต้องทำอย่างไร ติดตามข้อมูล รายชื่อที่ขาดเอกสารจากทาง หรือ จดหมายที่ ได้รับไปและรับค้นหานำส่ง

9 12) เมื่อไหร่ ทางกองทุนสงเคราะห์แก้ไข ความล่าช้านี้ได้ กองทุนอยู่ระหว่างปรับระบบงานกับธนาคารไทย พาณิชย์ ซึ่งเรียกว่า SCB Toolkit โดยจะทำระบบที่ให้ โรงเรียนนำข้อมูล PSIS ที่จัดทำรายเดือนเข้าระบบ พร้อมเงินและรายชื่อบุคคลในช่วงทดลองเดือน กรกฎาคม ) ทางโรงเรียนต้องดำเนินการอย่างไรกับ SCB Toolkit กองทุนและธนาคารขอให้ทางโรงเรียนเข้ามายัง เพื่อ update ข้อมูล ของแต่ละโรงเรียนเป็นรายบุคคลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 โดยจะมีการแจ้งต่อไป ทางธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทุนสงเคราะห์ จะ มีการจัดประชุมชี้แจงการใช้งานต่อไป


ดาวน์โหลด ppt 1) จำนวนเงินใน Slip Carbon ไม่ตรงกับ ยอดเงินของโรงเรียน สาเหตุที่ยอดเงินใน Slip Carbon ไม่ตรง กับโรงเรียนเนื่องจาก  โรงเรียนชำระเงินสะสม 3% ที่ธนาคารไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google