งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1) จำนวนเงินใน Slip Carbon ไม่ตรงกับ ยอดเงินของโรงเรียน สาเหตุที่ยอดเงินใน Slip Carbon ไม่ตรง กับโรงเรียนเนื่องจาก  โรงเรียนชำระเงินสะสม 3% ที่ธนาคารไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1) จำนวนเงินใน Slip Carbon ไม่ตรงกับ ยอดเงินของโรงเรียน สาเหตุที่ยอดเงินใน Slip Carbon ไม่ตรง กับโรงเรียนเนื่องจาก  โรงเรียนชำระเงินสะสม 3% ที่ธนาคารไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1) จำนวนเงินใน Slip Carbon ไม่ตรงกับ ยอดเงินของโรงเรียน สาเหตุที่ยอดเงินใน Slip Carbon ไม่ตรง กับโรงเรียนเนื่องจาก  โรงเรียนชำระเงินสะสม 3% ที่ธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) แล้วไม่ได้ส่ง เอกสารให้กองทุนสงเคราะห์  เอกสาร 3% ที่ส่งให้กองทุนสงเคราะห์ไม่ สมบูรณ์ เช่น หมายเลขบัตรประชาชนไม่ครบ 13 หลัก เอกสาร 3% ไม่ชัดเจน เอกสารไม่ ครบ ยอดชำระไม่ตรงตามเอกสาร  ข้อมูลบางส่วนอยู่ระหว่างการบันทึกของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน )

3 2) จำนวนเงินยอดยกมาใน Slip Carbon น้อยกว่ายอดยกมาจากยอด เงินงวดก่อน เนื่องจากข้อมูลในปัจจุบันยังไม่ถูกต้อง ตั้งแต่ปี 2554 จึงทำให้ยอดเงินสะสมที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) แจ้งมี ยอดที่ไม่ตรงกับ Slip Carbon ที่ได้รับมาก่อน หน้านี้ 3) จำนวนยอดเงินใน Slip Carbon เมื่อไหร่จะเป็นยอดปัจจุบัน ขอความร่วมมือโรงเรียนนำส่งเอกสาร 3% รายบุคคล หลังจากที่ชำระเงินที่ธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) แล้ว ให้ครบถ้วน ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) จะได้บันทึกข้อมูล รายบุคคล

4 4) สาเหตุที่ไม่ได้รับ Slip Carbon  กรณีที่คุณครูลาออกจากโรงเรียนที่ 1 แล้ว มาอยู่โรงเรียนที่ 2 โรงเรียนใหม่ไม่มีการ Update ฐานข้อมูลครูจึงทำให้ Slip Carbon ส่งไปโรงเรียนที่ 1  กรณีที่เป็นครูบรรจุในช่วงปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 ธนาคารไทยพาณิชย์ อยู่ ระหว่างการเพิ่มข้อมูลครูบรรจุใหม่เข้าไปใน ฐานข้อมูล ซึ่งก่อนหน้านี้ข้อมูลดังกล่าวตก อยู่ในฐานะ Reject ทำให้ไม่มีข้อมูล

5 5) ทำไมจำนวนเงินระหว่างปี ยอดเงิน จึง เป็นศูนย์บาท  โรงเรียนชำระเงินสะสม 3% แล้วไม่นำส่งเอกสารให้ กองทุนสงเคราะห์  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง 6) ขอรับเงินทุนเลี้ยงชีพ ( ลาออก ) ช้ามาก ยื่นเรื่องมานานแล้ว ยังไม่ได้รับเงินคืน  ลำดับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ตรวจสอบงวดการ นำส่งเงินสะสม ( ตามลำดับ FlFO) ใช้เวลาคำนวณ การนำส่งข้อมูลให้ครบถ้วนไม่เกิน 12 วัน  ข้อมูลรายบุคคลยังไม่ครบถ้วน หรือผิดพลาด รอ การนำมาบันทึกที่ธนาคาร ทำให้ต้องรอการค้นหา เอกสารและตรวจสอบ

6 7) กรณีครูลาออก จะได้รับเงินทุนเลี้ยง ชีพทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยได้หรือไม่ การจ่ายเงินเลี้ยงชีพ ( ลาออก ) จะได้รับเงินต้น ( เงินสะสม 3% ตั้งแต่บรรจุถึงถอดถอน ) พร้อม ดอกเบี้ยตามระยะเวลาและอัตราดอกเบี้ยที่คำนวณ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) 8) ไม่ทราบหา Pay-in Slip และ หลักฐานการนำส่ง 3% ได้ที่ไหน หาเอกสารหลักฐานการนำส่งเงินสะสมและ Pay-in Slip ได้จากโรงเรียนและสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่โรงเรียนในสังกัด

7 9) การให้บริการของกองทุนสงเคราะห์ ล่าช้ามาก รวมทั้งการรับโทรศัพท์และ ตอบปัญหาต่างๆใช้เวลาสั้นมาก และรีบ วางโทรศัพท์ ยังได้คำตอบหรือข้อมูล ไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์ ปฏิบัติงานอย่าง เต็มความสามารถ ปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ เพิ่ม พนักงานอัตราจ้างพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานต่อเนื่อง จากเอกสารไม่ครบถ้วนทำให้มีความล่าช้า กองทุน เตรียมปรับระบบงานกับธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อ ความถูกต้องและรวดเร็ว

8 10) ต้องการให้กองทุนสงเคราะห์มีระบบ สืบค้น / ตรวจสอบข้อมูล การขอรับเงินทุน เลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง จาก Website กองทุนสงเคราะห์ เพื่อจะได้ตรวจสอบความ เคลื่อนไหวสืบค้นข้อมูลและติดตามงาน กองทุนสงเคราะห์ อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ สารสนเทศและระบบข้อมูลสมาชิกครู เพื่อสืบค้น ตรวจสอบข้อมูล โดยครูสามารถตรวจสอบได้ด้วย ตนเอง และจะทำให้พนักงานมีเวลาในการคำนวณ ในการรายงาน 11) หากต้องการให้ได้รวดเร็วต้องทำอย่างไร ติดตามข้อมูล รายชื่อที่ขาดเอกสารจากทาง www.aidfunds.org หรือ จดหมายที่ ได้รับไปและรับค้นหานำส่ง

9 12) เมื่อไหร่ ทางกองทุนสงเคราะห์แก้ไข ความล่าช้านี้ได้ กองทุนอยู่ระหว่างปรับระบบงานกับธนาคารไทย พาณิชย์ ซึ่งเรียกว่า SCB Toolkit โดยจะทำระบบที่ให้ โรงเรียนนำข้อมูล PSIS ที่จัดทำรายเดือนเข้าระบบ พร้อมเงินและรายชื่อบุคคลในช่วงทดลองเดือน กรกฎาคม 2558 13) ทางโรงเรียนต้องดำเนินการอย่างไรกับ SCB Toolkit กองทุนและธนาคารขอให้ทางโรงเรียนเข้ามายัง www.aidfunds.org เพื่อ update ข้อมูล ของแต่ละโรงเรียนเป็นรายบุคคลในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 โดยจะมีการแจ้งต่อไป ทางธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทุนสงเคราะห์ จะ มีการจัดประชุมชี้แจงการใช้งานต่อไป


ดาวน์โหลด ppt 1) จำนวนเงินใน Slip Carbon ไม่ตรงกับ ยอดเงินของโรงเรียน สาเหตุที่ยอดเงินใน Slip Carbon ไม่ตรง กับโรงเรียนเนื่องจาก  โรงเรียนชำระเงินสะสม 3% ที่ธนาคารไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google