งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอบเขตการศึกษาวิชารัฐประศาสน ศาสตร์. โครงสร้างและอำนาจ หน้าที่ ขอบเขตการศึกษาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ บุคลากร กระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอบเขตการศึกษาวิชารัฐประศาสน ศาสตร์. โครงสร้างและอำนาจ หน้าที่ ขอบเขตการศึกษาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ บุคลากร กระบวนการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอบเขตการศึกษาวิชารัฐประศาสน ศาสตร์

2 โครงสร้างและอำนาจ หน้าที่ ขอบเขตการศึกษาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ บุคลากร กระบวนการ

3 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ แนวคิดการบริหาร จัดการที่นำวิชา ความรู้มาใช้ใน หน่วยงาน (scientific management) Frederick Taylor แนวคิดโครงสร้างการ จัดองค์การที่เรียกว่า ระบบราชการ (Bureaucray) Max Weber

4 หลักการที่ 1 สร้างหลักการทำงานแบบวิทยาศาสตร์ : one best way, กำหนดมาตรฐานงาน, การจ่าย ค่าตอบแทนเป็นรายชิ้น หลักการที่ 2 คัดเลือกตัวบุคคล - เหมาะสมกับงาน หลักการที่ 3 การฝึกอบรมและพัฒนา - สอนงานตาม ขั้นตอน หลักการที่ 4 สร้างบรรยากาศความร่วมมือในการ ทำงาน, รางวัลพิเศษ, ตั้งหัวหน้างาน โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ แนวคิดการบริหารจัดการที่ นำวิชาความรู้มาใช้ใน หน่วยงาน (scientific management) Frederick Taylor

5 1. หลักลำดับขั้น 2. หลักอำนาจหน้าที่ตามสายการบังคับบัญชาและความ สำนึกแห่งความรับผิดชอบ 3. ระเบียบข้อบังคับและความเป็นทางการ 4. แบ่งงานกันทำตามความชำนาญเฉพาะด้าน 5. ความเป็นวิชาชีพ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ แนวคิดโครงสร้างการจัด องค์การที่เรียกว่า ระบบ ราชการ (Bureaucray) Max Weber

6 แนวคิดเกี่ยวกับบุคคล Human relations and Behavior Elton Mayo Support Values and Culture Chester Barnard Ideas and Issues in Public Administration Dwight Waldo Hierarchy of Needs Theory Abraham Maslow Theory X - Y Douglas Mcgregor

7 - คนมีความต้องการอื่น ๆ โดยเฉพาะด้านจิตใจ - คนต้องการสภาพแวดล้อมในองค์การ เพื่อนร่วมงาน - สิ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ประกอบด้วย หลายปัจจัย เช่น - ทัศนคติของคนงานต่องาน / องค์กร - ทัศนคติของคนงานต่องาน / องค์กร - ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการของกลุ่ม - ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการของกลุ่ม - ความต้องการด้านสังคมของคนงาน ( ขวัญและ กำลังใจ ) - ความต้องการด้านสังคมของคนงาน ( ขวัญและ กำลังใจ ) Elton Mayo แนวคิดเกี่ยวกับบุคคล Human relations and Behavior ( การบริหารจัดการที่เน้นมนุษยสัมพันธ์ และพฤติกรรม )

8 The Functions of the Executives(1938) - องค์การเกิดจากความจำเป็นที่คนมารวมกลุ่มกัน - จะต้องมีการจัดระบบความร่วมมือการทำงานในองค์การ - การดำรงอยู่ขององค์การ ขึ้นกับความสำเร็จ - ความอยู่รอดขององค์กร ขึ้นกับความสามารถของฝ่าย บริหาร (Executives) ในฐานะผู้นําองค์การที่จะสร้างระบบ ความร่วมมือที่ดี - ฝ่ายบริหารจะต้องต้องตัดสินใจด้วยความรับผิดชอบ ภายในกรอบศีลธรรม เสนอหลักการบริหารระบบราชการโดยเน้นอำนาจในการ บังคับบัญชาเกี่ยวข้องกับ การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ ไม่ใช่โครงสร้างของสาย การบังคับบัญชาอย่างเดียว แนวคิดเกี่ยวกับบุคคล Support Values and Culture ( แนวคิดสนับสนุนค่านิยมและ วัฒนธรรม ) Chester Barnard

9 Dwight Waldo - มุ่งศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของในการกำหนดนโยบาย สาธารณะ - การศึกษาค่านิยม การสร้างแนวทางประชาธิปไตย และความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับการบริหาร แนวคิดเกี่ยวกับบุคคล Ideas and Issues in Public Administration

10 แนวคิดเกี่ยวกับบุคคล Hierarchy of Needs Theory Abraham Maslow ความต้องการการจัดการ Physiological ร่างกาย : อาหาร, น้ำ, ที่อยู่อาศัย - การจัดสวัสดิการต่างๆ - การให้ค่าตอบแทนอย่าง เพียงพอ Safety ความปลอดภัย : ความมั่นคง - ความมั่นคงในการทำงาน - ความปลอดภัยในการทำงาน Love and Belonging สังคม : ความรัก, ความรู้สึกดี, การ ยอมรับ - ทีมงาน - การทำงานร่วมกัน Esteem การยกย่อง : การยกย่อง, ความ ภูมิใจ, สถานภาพ - การยกย่องจากหน่วยงาน - ตำแหน่ง / สถานะ Self-actualization ความสำเร็จในชีวิต : การ เจริญเติบโต, ความก้าวหน้า - การเลื่อนตำแหน่ง - ความท้าทาย

11 แนวคิดเกี่ยวกับบุคคล Douglas Mc- gregor ทฤษฎี X และ Y ของ Douglas Mc-gregor ทฤษฎี Z ของ William Ouchi Theory XTheory YTheory Z การจ้างงานระยะสั้นตลอดชีวิตจ้างงานระยะยาว โครงสร้างองค์กร, การมอบหมายงาน ตามสายบังคับบัญชากำหนดกว้างๆ เน้นการ ทำงานเป็นทีม ควบคุมติดตาม, สร้าง ความเชื่อใจ กลไกควบคุมตามสายบังคับบัญชา, สื่อสารแบบรายงาน รับผิดชอบตนเอง, สื่อสารแบบซักถาม รับผิดชอบตนเอง, เน้นการ รับฟังข้อมูลเพื่อช่วยแก้ไข การตัดสินใจบนลงล่าง ( สั่งการ ) ล่างขึ้นบน ( ขอ ความเห็น ) ทุกคนเสนอความคิดเห็น, หัวหน้าพิจารณาลงมติ ความรับผิดชอบ, การแบ่งงาน เน้นความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน เน้นทีมงาน, รับผิดชอบ ร่วมกัน เน้นเฉพาะด้านระดับกลาง, สับเปลี่ยนงานได้, รับผิชอบ เป็นรายบุคคล การประเมิน, เลื่อน ขั้น ระบบคุณธรรม, เลื่อน เร็ว ใช้ระบบอาวุโสเลื่อนเร็วโดยถือผลงาน และอาวุโส ความสัมพันธ์ใน องค์กร เป็นทางการครอบครัวเกี่ยวพันทางสังคม, สถาบัน Theory X - Y

12 P = Planning การวางโครงการ กิจกรรม เพื่อให้ทราบ รายละเอียด เช่น ให้ทราบว่าจะทำอะไร เมื่อใด อย่างไร แบ่งงานอย่างไร ใช้ทรัพยากรอะไร ต้องการผลสำเร็จอะไร เป็นต้น O = Organizing การจัดแบ่งงาน ส่วนงาน กำหนดตำแหน่ง บทบาท สายบังคับบัญชา S = Staffing การจัดการบุคคลในองค์กร D = Directing การออกคำสั่ง มอบหมายงาน สร้างแรงจูงใจ Co = Coordinati ng การประสานกิจกรรม มุ่งสู่วัตถุประสงค์รวม R = Reporting การรายงานผลเพื่อให้ทราบการเคลื่อนไหวและ ปัญหา อุปสรรค B = Budgeting การจัดงบประมาณ รายจ่าย ตรวจสอบ แนวคิดกระบวนการ Gulick & Urwick POSDCoRB

13 P = Planning การกำหนดทางเลือก การคาดการ เหตุการณ์ในอนาคต O = Organizin g การจัดโครงสร้างงานและอำนาจหน้าที่ สายการบังคับบัญชา C = Commandi ng การออกคำสั่ง มอบหมายงาน C = Coordinati ng การกำกับการทำงานให้สอดคล้องกัน ร่วมมือกัน C = Controllin g การตรวจสอบและติดตามผล แนวคิดกระบวนการ Fayol POCCC

14 INPUTแนวคิดกระบวนการ David Easton ทฤษฎีระบบ PROCES S OUTPUT FEEDBA CK InputsProcessOutputs ทรัพยากรบริหาร คน, งบประมาณ, วัสดุ, การจัดการ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองค์กร อำนวยการ ควบคุม ประเมินผล งบประมาณ ผลผลิต สินค้าและบริการ, ความพึงพอใจ, คุณภาพ


ดาวน์โหลด ppt ขอบเขตการศึกษาวิชารัฐประศาสน ศาสตร์. โครงสร้างและอำนาจ หน้าที่ ขอบเขตการศึกษาวิชารัฐ ประศาสนศาสตร์ บุคลากร กระบวนการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google